Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Kouluopetus ja usko

 

 

Onko neutraalia kouluopetusta? Kun on kyseessä kouluopetus, vaaditaan nyky-yhteiskunnassa usein neutraaliutta. Sillä tarkoitetaan, että valtion tulisi pysyä neutraalina esim. uskonnonopetuksen suhteen. Tätä uudistusta ovat vaatineet erityisesti vapaa-ajattelijat ja kristillisen uskon vastustajat. He pitävät uskonnonvapautena ja oikeutena sitä, ettei kristinuskoa saisi enää tunnustaa, opettaa ja mainita lasten parissa tai muissa yhteyksissä. Muihin asioihin pitäisi suhtautua hyväksyvästi ja myöntyvästi, mutta ei Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Pieni lehtiartikkeli valaisee asiaa:

 

Koulujen virsivisa suututti Vapaa-ajattelijat

 

Vapaa-ajattelijain liitto kritisoi peruskoulussa järjestettävää Virsivisa-kilpailua.

   Liitto katsoo, että virsien tuominen muille kuin uskonnon oppitunneille on ristiriidassa uskonnonvapauden ja opetuksen tunnustuksettomuuden kanssa.

   Virsivisa on peruskoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisille tarkoitettu kilpailu, jonka tavoitteena on tutustuttaa oppilaita virsiin koulujen välisen kilpailun avulla.

   Visa järjestetään syksyllä seitsemännen kerran…

   Vapaa-ajattelijain liitto kritisoi kannanotossaan visaa siitä, että uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisen vapaaehtoisuus vaarantuu koulussa, jos Virsivisaan osallistutaan uskontotuntien lisäksi muilla oppitunneilla. (Etelä-Suomen sanomat 28.5.2014)

 

Mutta miten asia on? Tällä alueella on mahdotonta olla neutraali. Olemme joko puolesta tai vastaan emmekä voi olla ikään kuin puolueettomalla alueella. Se on mahdottomuus. Sillä jos ei haluta Jumalaa ja kristillistä uskoa kouluihin, täyttää sen joku muu, yleensä vastakkainen ideologia. Tilalle tulee yleensä uskonnoton ja ateistinen ajatustapa, jossa Jumalalle ei ole sijaa. Niinpä vapaa-ajattelijat ajavat neutraaliuden nimissä uskonnotonta yhteiskuntaa, jossa toimitaan ateismin ehdoilla. Kyseessä on samanlainen malli kuin mikä oli aikanaan kommunistimaissa.

   Ovatko vapaa-ajattelijat sitten johdonmukaisia toiminnassaan? He ajavat uskonnotonta yhteiskuntaa ja ajattelevat edustavansa tieteellistä ajattelutapaa, mutta unohtavat muut uskonnolliset näkemykset. Sillä kun koulukirjoissa opetetaan elämän syntyä itsestään ja lajien periytymistä yhdestä alkusolusta, on myös tämä uskonnollinen näkemys. Näin todella on, koska näitä asioita ei ole voitu osoittaa todeksi. Kyseessä on naturalistinen usko siihen, mitä menneisyydessä on saattanut tapahtua. Kysymys ei ole tieteestä.

   Jos vapaa-ajattelijat olisivat johdonmukaisia, heidän tulisikin vaatia myös evoluutiouskon sekä maailmankaikkeuden ja elämän itsestään synnyn poistamista kouluista, koska niissäkin on kysymys uskosta. Tätä ei ole kuitenkaan tapahtunut. Mistä se johtuu? Miksi he eivät ole nousseet barrikadeille vastustamaan näitä naturalistiseen maailmankatsomukseen perustuvia uskonnollisia näkemyksiä? Miksi he hyväksyvät nämä uskonnolliset ja uskoon perustuvat uskomukset, joita ei voi todistaa laboratoriossa? Itse pidän niitä taruina ja satuina.

   Seuraava lainaus liittyy hyvin aiheeseen (lihavoinnit lisätty myöhemmin) Se on osoitus naturalistisesta uskosta. Kirjoittaja on varma, että elämä syntyi itsestään kuten myös maapallo, vaikka hän ei voi kumpaakaan todistaa, ja myöntää rehellisesti elämän synnyn olevan arvoitus. Tällaista tarinointia esiintyy usein esim. luonto-ohjelmissa, mutta on mielenkiintoista, etteivät vapaa-ajattelijat puutu näihin ohjelmiin. He reagoivat vain uskoon Jumalaan, mutta ei uskoon naturalistisiin teorioihin. Miksi he ovat täysin puolueellisia kannanotoissaan? Jos he toimisivat johdonmukaisesti, tulisi heidän vastustaa myös näiden naturalististen ja todistamattomien teorioiden opetusta koulukirjoissa ja TV-ohjelmissa. Sitä he eivät kuitenkaan tee.

 

Kerran alkuun päästyään elämän tarinasta tulee looginen, suorastaan väistämätön evolutionaarisen syyn ja seurauksen ketju. Sen renkaat kaikkine kiehtovine yksityiskohtineen tiede pystyy selvittämään, mutta vielä on melkoinen mysteeri, miten elämä alkoi. Vakuuttavaa selitystä sille ei ole. Elävien organismien kemialliset aineosat tiedetään, ja elämää ylläpitävät biokemialliset reaktiot tunnetaan hyvin tarkasti, mutta ratkaiseva elämän alkukipinä odottaa täsmällistä määrittelyä. Elämä: niin itsestään selvä ja yksinkertainen ilmiö, ja silti niin vaikea selittää...

   Ei ole epäilystäkään, että elämä syntyi maapallon, tähtien ja maailmankaikkeuden aineksista. Niistä samoista aineista, jotka ovat yhä uudelleen kiertäneet ajattomassa avaruudessa. Me kaikki olemme pohjimmiltamme tähtipölyä. Aivan kuten elämä kehittyi yhdestä solusta yhä monimutkaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi, niin maapallollakin on ollut evoluutionsa. Se on tiivistynyt tähtienvälisestä pölypilvestä ja jäähtynyt melkein neljä miljardia vuotta sitten kiinteäkuoriseksi palloksi, mutta on tänä päivänäkin oman sisäisen kuumuutensa luomien voimien alainen. (1)

 

Toivon, että vapaa-ajattelijat ottavat juuri sen seikan huomioon, että sekä luomisuskossa että naturalistisessa elämänsyntykäsityksessä on kysymys menneisyyden tulkinnasta. Molemmat käsitykset perustuvat uskoon. Näitä käsityksiä ei voi testata, koska emme voi palata menneisyyteen. Olen kuitenkin – entisenä ateistina ja evoluutiouskovana - aivan vakuuttunut, että on paljon loogisempaa uskoa Jumalan luomistyöhön kuin kaiken syntymiseen itsestään. Siksi kannatan luomisuskon opettamista kouluissa. Jokainen asioihin perehtynyt tietää, ettei tieteessä ole tällä hetkellä vastausta esim. siihen, miten galaksit, aurinkokunta ja elämä saivat alkunsa. Myöskään välimuotoja ei ole löydetty fossiileista. Esim. Darwinin kirjassa ”Lajien synty” on hienoja esimerkkejä muuntelusta peruslajien puitteissa, mutta se on aivan eri asia kuin todelliset lajimuutokset.

   Ateistit ja maallishumanistiset pyrkivät siis saamaan Raamatun lukemisen, rukoukset ja luomisen opettamisen koulujen opetussuunnitelman ulkopuolelle. Ne ajattelevat, että uskonnon poistaminen kouluista ja yhteiskunnasta muuttaa tilanteen neutraaliksi, mutta se ei pidä paikkaansa. He eivät ole poistaneet uskontoa vaan korvanneet sen toisella uskonnolla. Tilalle on tullut humanistinen, Jumalaa vastustava uskonto, jonka perustana on Darwinin evoluutioteoria. He ovat avoimia ja suvaitsevaisia tällaisille opetuksille ja itse valitsemalleen moraalille, mutta torjuvat kristillisen maailmankäsityksen, vaikka se oli aikaisempien sukupolvien ajatusmallina.

 

Aikoinaan ”Suvaitsevaisuus”-niminen ryhmä aloitti toimintansa. He vaativat suvaitsevaisuutta kaikille uskonnollisille tavoille, uskomuksille ja käytännöille. He sanoivat, että meidän täytyy lopettaa suvaitsemattomuus yhteiskunnassamme. Heidän esitteensä selitti tämän ryhmän näkemyksiä ja oli mielenkiintoista, että siinä lueteltiin kaikki asiat mitä he vastustivat. Suurin osa asioista, joita kohtaan he olivat suvaitsemattomia, liittyi kristinuskoon. Se mitä he todella tarkoittivat, oli suvaitsevaisuutta kaikille asioille paitsi kristinuskolle!

   …Todellinen taistelu käydään siitä tosiasiasta, että ihmiset eivät halua hyväksyä kristinuskoa. He eivät halua hyväksyä, että on olemassa Jumala, jolle he ovat vastuussa. Ehkäpä tämän takia eräskin evolutionistiluennoitsija sanoi: ”Ette koskaan saa minua vakuuttuneeksi siitä, että evoluutio on uskonto.” `Toisin sanoen, osoitimmepa hänelle mitä tahansa evoluution luonteesta, hän kieltäytyi hyväksymästä, että kyse on uskonnosta. Hän ei halunnut hyväksyä sitä, että hänen maailmankuvansa perustuu uskoon, koska silloin olisi pitänyt myöntää, että kyse on sokeasta uskosta. Eikä hän siten voisi sanoa, että juuri se on oikea usko. (2)

 

Onko ateismi hyödyllistä? Eräs yleinen oletus, mikä ateisteilla ja vapaa-ajattelijoilla on se, että ateismi on yhteiskunnalle hyödyllinen elämäntapa, mutta kristillinen usko ei ole sitä. Tässä he vetoavat yleensä historian aikana tehtyihin vääryyksiin Jumalan nimissä. He eivät tajua, että nämä vääryydet ovat olleet seurausta Jumalasta luopumisesta tai ettei ole noudatettu Jeesuksen ohjeita lähimmäisten ja vihamiesten rakastamisesta. Sillä Jeesus, joka on kristillisen uskon keskushenkilö ja ydin, opetti näistä asioista mm. seuraavissa jakeissa. Opetuslapset opettivat lähimmäisen rakastamisesta myös aivan samoin kuin Jeesus:

 

- (Matt 22:35-40) ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:

36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.

38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.

40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

- (Matt 5:43-48) Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi.'

44 Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,

45 että olisitte Isänne lapsia, joka on taivaissa; sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin, ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin.

46 Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin?

47 Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin?

48 Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on."

 

Jos noudatetaan Jeesuksen ja apostolien opetuksia, pitäisi sen siis olla hyvä asia lähimmäisille ja koko yhteiskunnalle. Vai onko lähimmäisen rakastamisessa jotakin väärää? Ilmeisesti myös vapaa-ajattelijat ja ateistit joutuvat myöntämään, että yhteiskunta on paljon parempi paikka, jos noudatetaan Jeesuksen ja apostolien opetuksia. Ateistit tuskin pystyvät tarjoamaan parempaa elämänohjetta ja tuskin pystyvät edes elämään niin rakkaudellisesti kuin Jeesus ja hänen seuraajansa elivät.

   Mitkä ovat sitten ateismin saavutukset? Kun vapaa-ajattelijat haluavat kristillistä uskoa pois kouluista, päiväkodeista ja yhteiskunnasta, niin ajavat he aivan samanlaista mallia kuin mikä oli aikanaan kommunistivaltioissa. Niissä ei hyväksytty hengellistä opetusta, vaan ateismi oli vallitseva katsomus. Vapaa-ajattelijoiden mallia on siis jo toteutettu käytännössä.

   Mutta mitkä olivat ateismin saavutukset kommunistivaltioissa? Tästä ei ole epäselvyyttä. 1900-luku oli historian pahinta aikaa ihmisoikeuksien kannalta ja siinä ateistiset kommunistivaltiot – Maon Kiina, Stalinin Neuvostoliitto ja muut kommunistivaltiot – olivat ensimmäisinä toteuttamassa historian laajimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Haluavatko nykyajan vapaa-ajattelijat ja ateistit paluuta samanlaiseen yhteiskuntaan, joka oli näissä kommunistimaissa, joissa ei ollut uskonnonvapautta ja Raamattu kielletty kirja? Tähän suuntaan helposti mennään, jos halutaan Jumala ja Jeesus pois yhteiskunnasta.

   Entä ne maat, joissa kristillinen usko on ollut voimakasta (pohjoismaat, USA, Englanti, Sveitsi…)? Yleensä ne ovat maita, joihin halutaan muuttaa, koska niissä on helpompaa asua.

   Yksi hyvä esimerkki on Englanti, jossa oli 1700-1800-luvuilla voimakkaita hengellisiä herätyksiä. Hyvän kuvan tämän maan hengellisyydestä antavat seuraavat lainaukset. Ensimmäinen lainaus liittyy pyhäkouluihin, joissa oli noin neljännes Englannin lapsista.

 

Pyhäkoululiike alkoi heinäkuussa 1780, kun muuan rouva Meredith alkoi pitää koulua kodissaan Souty Alleyn varrella. Isommat pojat toimivat pienempien ohjaajana. Raikes kirjoitti neljä Raamattuun perustuvaa oppikirjaa. Vähitellen koulut avattiin myös tytöille. Raikes itse vastasi lähes kaikista kustannuksista. Pyhäkouluja perustettiin lisää Gloucesteriin ja sen ympäristöön. Vuonna 1831, jolloin Raikesin kuolemasta oli kulunut 20 vuotta, noin neljännes Englannin 1,25 miljoonasta lapsesta kävi pyhäkoulua. Englannista oli tulossa luku- ja kirjoitus-taitoinen yhteiskunta Jumalan sanan opettamana; valtiolla ei siihen ollut osuutta. (3)

 

Hyvän kuvan kristillisen uskon vaikutuksesta Englannissa antaa myös Darwinin ”bulldoggi”, Thomas H. Huxley. Hänkin kannatti kristillisen uskon opetusta, kuten useimmat englantilaiset, vaikka hän itse oli Darwinin voimakas kannattaja. Hän kirjoitti eräässä esseessään v. 1870:

 

Uskoakseni yksikään ihminen tai yhteisö ei ole koskaan saanut, eikä tule saamaan mitään aikaan, ellei heidän käytöstään ohjaa rakkaus johonkin eettiseen ihanteeseen. - - Ja jos minut pakotettaisiin valitsemaan omille lapsilleni joko koulu, jossa annetaan todellista uskonnollista ohjeistusta, tai koulu ilman sitä, valitsisin edellisen, vaikka lapsi saisikin sen mukana reilusti teologiaa.

   Siispä kun Englannin kansan enemmistö julistaa haluavansa Raamattua opetettavan lapsille peruskouluissa, -- en näe mitään syytä vastustaa tätä toivetta. Varmastikaan minä yksilönä en voisi säilyttää johdonmukaisuuttani ja vastustaa toisten lapsille opetettavan sitä, mitä minun omat lapseni on opetettu tekemään. (Thomas H. Huxley: Science and Education Essays, No. 15, The School Boards: What They Can Do, and What They May Do, Macmillan, London, 1893, pp. 396-402. First published in the Contemporary Review, Dec. 1870)

 

Hyvä kysymys on; olisiko Englanti ollut parempi maa menneisyydessä ilman kristillisen uskon vaikutusta? Tuskinpa olisi ollut. Sillä jos vertailukohtana käytetään ateistisia kommunistimaita, ovat ne olleet maita, joissa on tapettu miljoonittain ihmisiä ja oppositio on tukahdutettu. Niissä elinolosuhteet olisivat olleet huonommat ihmisten kannalta kuin esim. Englannissa, jossa on kunnioitettu kristillistä uskoa. Nykyaikana suuntaus on kuitenkin se, että kaikkialla saavat kannatusta samanlaiset ateistiset ajatusmallit, joita ensimmäiset kommunistit kannattivat.

 

Rahallakin on merkitystä – ongelmien ennaltaehkäisy. Kun on kyseessä kristillinen usko, on tunnettua, että vapaa-ajattelijat ja ateistit vastustavat sitä jyrkästi. He haluavat myös pitää lapset erossa Jumalasta ja Jeesuksesta. He eivät halua Jumalaa kouluihin, päiväkoteihin, armeijaan ja yhteiskuntaan. 

   Mitä merkitystä on sitten sillä, että vapaa-ajattelijoiden toive toteutuu, eli lapset ja muut ihmiset pidetään erossa Jumalasta?

   Yksi seuraus on se, että lasten asema huononee koko ajan. Sillä samanaikaisesti, kun kristillinen usko ja opetus avioliiton pysyvyydestä menettävät merkitystään, huononee lasten asema. Se tulee ilmi parista uutisesta, joiden aikaerona on yli 20 vuotta. Jälkimmäisessä uutisessa viitataan myös taloudellisiin kustannuksiin:

 

Lasten hätä ja ongelmat lisääntyvät. Yksi syy voi olla viime vuosien lama.

   Perheneuvoloissa käy yhä enemmän perheitä, jotka hakevat apua lasten levottomuuteen, epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, tavallisuudesta poikkeavaan häiritsevyyteen, alavireisyyteen ja sopeutumattomuuteen.

   Tyypillinen asiakas on 7-8 -vuotias poika, joka on tottelematon, aggressiivinen, levoton, näpistelee ja tekee kiusaa.

   Lapset joutuvat olemaan liikaa yksin. Jo 10-vuotias lapsi saattaa hautoa itsemurhaa. (Helsingin sanomat 16.12.1996)

 

Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi, Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun...    Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa. (Etelä-Suomen sanomat 31.10.2010)

 

Tosiasia siis on, että lasten ja nuorten ongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti ja siitä on myös taloudellisia kustannuksia (Aamulehti raportoi 3.3.2013: Syrjäytynyt nuori maksaa 1,8 miljoonaa. Jos yksikin saadaan takaisin yhteiskuntaan, tulos on plussalla. Samoin edellisessä uutisessa kerrottiin: Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi... Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa).

   Entä kristillisen uskon vaikutus ihmisten elämään? Tässä yhteydessä on hyvä ottaa esille alueita, joissa kristillinen usko ja elävä jumalasuhde ovat vapauttaneet monista ongelmista. Vielä parempi olisi, jos lapset jo nuorena oppivat tuntemaan Jumalan. Lasten henkilökohtainen jumalasuhde voi ehkäistä myöhemmiltä ongelmilta.

   Yksi esimerkki on alkoholi. Esim. Kauppalehti (16.9.2011) kertoi artikkelissaan Alkoholiongelman hyssyttely tulee kalliiksi, miten viinasta koituu iso lasku. Siinä mainittiin, miten alkoholista aiheutuu Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle noin miljardin euron suorat kustannukset. Epäsuorat kustannukset moninkertaistavat summan:

 

"Alkoholista aiheutuu huomattavasti uskottua enemmän haittaa ja kustannuksia työelämässä... Asiantuntijoiden mukaan ”hyväntahtoiset” lääkärit sumentavat viinaongelman laajuutta naamioimalla suurkuluttajien sairauksia muista syistä johtuviksi...    Työnantajalle aiheutuvien kustannusten arvioiminen on kuitenkin vaikeaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijoiden mukaan alkoholi aiheuttaa noin miljardin euron suorat kustannukset vuodessa yhteiskunnalle. Epäsuorat kustannukset ovat jopa viisi miljardia euroa…"

 

Miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut tällä alueella? Onko siitä ollut hyötyä yritettäessä päästä irti alkoholiriippuvuudesta? Seuraava lainaus kertoo jotain tästä. Erik Edin oli itse alkoholisti, mutta hän koki muutoksen ja sen seurauksena alkoi auttaa muitakin alkoholisteja. Hänen toimintansa seurauksena arviolta 10 000 alkoholistia vapautui riippuvuudestaan. Se merkitsi Ruotsin yhteiskunnalle valtavia taloudellisia säästöjä:

 

Oli vuosi 1954. Erik Edin tapasi Lewi Pethruksen ja näistä tapahtumista alkoi LP-säätiön toiminta Strandgårdenilla. Siellä alkoi mahtava työ alkoholistien auttamiseksi. Seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana työ kehittyi valtavaa vauhtia. Ruotsin Television tekemässä ohjelmassa kerrottiin, että Erik Edin oli pelastanut 10 000 ihmistä ja lisäksi heidän perheensä.

   Erik Edin palkittiin myös mitalilla ja hänet valittiin Ruotsin eduskuntaan. Häntä arvostettiin koko maassa, sillä hänen kauttaan oli pelastunut ja raitistunut eniten alkoholisteja. Mikään muu alkoholistien hoitolaitos ei päässyt lähellekään sellaisia tuloksi kuin Erik Edin. (4)

 

Entä huumeet? Niistä ns. kovat huumeet voivat olla erittäin orjuuttavia. Ihminen, joka on niiden orja, ei yleensä kykene pitkäaikaiseen työntekoon. Lisäksi monet ajautuvat rikollisuuteen yrittäessään kustantaa kallista himoaan. Yleisesti ottaen kovat huumeet ovat pahempi ongelma kuin alkoholi.

   Miten kristillinen usko ja Raamattu on vaikuttanut tällä alueella? Jos vertaa sitä, miten ihmiset vapautuvat huumeista maallisten menetelmien avulla ja miten he ovat vapautuneet Jumalan avulla, on siinä suhteellisen iso ero. Maalliset menetelmät ovat usein kalliita, hoitotulokset huonoja ja riippuvuus saatetaan korvata toisella riippuvuudella (Huumausaineiden tilalle tarjotaan toista huumausainetta kuten subutexia tai metadonia.) Sen sijaan Jumalan voima voi koskettaa jokaista huumausaineiden käyttäjää, joka tosissaan haluaa sitä ja joka luovuttaa elämänsä Jumalalle. David Wilkerson, joka toimi vuosikaudet New Yorkin narkomaanien parissa, kertoo oman kokemuksensa. Valtio on säästänyt paljon rahaa tällaisen toiminnan kautta, jossa sadat tai tuhannet narkomaanit ovat vapautuneet riippuvuudestaan:

 

Olemme erikoistuneet epätoivoisiin tapauksiin emmekä torju ketään, vaikka aluksi työskentelimme vain teini-ikäisten parissa. Apua tarvitsevat tulevat vapaa-ehtoisesti ja he saapuvatkin luoksemme siinä vaiheessa, kun he ovat menettäneet täysin toivonsa…

   Meillä on yksinkertainen usko Jumalan voimaan ei vain murtaa tottumusten kahleet vaan myös säilyttää näin saadut voitot uskon kautta. En ole kiinnostunut siitä, hyväksyvätkö esim. muut ammattimaisesti narkomaanien hyväksi toimivat järjestöt toimintamenetelmääni. Tiedän huumausaineiden orjien sen hyväksyvän. Haastan kenet tahansa maailmassa tuomaan esiin samaan tilaisuuteen sata parannettua huumaus-aineiden orjaa, kuten olemme tehneet. Kukaan ei ole vielä vastannut tähän haasteeseen. Voimme esittää useita tuhansia entisiä narkomaaneja, jotka ovat täydellisesti vapautuneet huumausaineista ja täyttyneet Jumalan voimalla. (5)

 

Entä rikollisuus? Miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut siihen? On tiedossa, miten monet vangit ovat jättäneet rikollisen uransa ja siitä on yhteiskunnalle hyötyä myös taloudellisesti. Sillä on laskettu, että yksi vanki-päivä maksaa yhteiskunnalle noin 150 euroa, ja jos esim. 50 henkilöä lopettaa rikollisen uransa ja muuttuu tavalliseksi veronmaksajaksi, säästyy yhteiskunta ylimääräisiltä kuluilta hyvin äkkiä kymmenien miljoonien eurojen edestä.

   Sitten 1800-luvulle ja yksi esimerkki siitä, miten rikollisuus väheni huimaavasti. Charles G. Finney oli yksi sen ajan tunnetuimpia saarnaajia. Hän kertoo kirjassaan Ihmeellisiä herätyksiä tapauksen, missä kaupungin rikollisuus laski suhteellisesti yhdeksänteen osaan siitä, mitä se oli ollut aiemmin. Kaupunki muuttui järjestyksen puolesta rauhallisemmaksi.

 

Olen kertonut, että siveellinen tilanne muuttui suuresti tämän herätyksen kautta. Kaupunki oli uusi, aineellisesti kukoistava ja yritteliäs, mutta täynnä syntiä. Väestö oli erikoisen älykästä ja eteenpäin pyrkivää, mutta kun herätys pyyhkäisi läpi kaupungin saattaen suuret joukot sen huomatuimpaa väkeä, miehiä ja naisia kääntymykseen, tapahtui siellä järjestykseen, rauhallisuuteen ja siveellisyyteen nähden vallan ihmeellinen muutos.

   Juttelin monta vuotta myöhemmin erään lakimiehen kanssa, joka oli tullut tässä nyt käsiteltävänä olevassa herätyksessä kääntymykseen ja toimi rikosasioissa yleisenä syyttäjänä. Tämän virkansa kautta oli hänelle tämän kaupungin rikostilasto perinpohjin tuttu. Hän sanoi tästä herätyksen ajasta: ”Olen tutkinut rikosoikeuden asiakirjoja ja huomannut sen hämmästyttävän tosiseikan, että sillä välin kuin kaupunkimme on sitten herätyksen aikojen kasvanut kolme kertaa suuremmaksi, ei rikossyytteitä ole ollut edes kolmannesta siitä, mitä niitä oli ollut siihen asti. Näin ihmeellinen vaikutus oli herätyksellä yhteiskuntaamme.” …

   … Niin julkinen kuin persoonallinen vastustus väheni asteettain. Rochesterissa en siitä mitään tietänyt. Pelastuksella oli suuri vuoksiaikansa, herätykset olivat niin voimakkaita ja liikkuivat niin laajalti ja ihmiset ennättivät tutustua sekä niihin itseensä ja niiden tuloksiin siksi paljon, että heitä peloitti ryhtyä niitä vastustamaan niin kuin aikaisemmin. Papit niinikään ymmärsivät niitä paremmin, ja jumalattomat tulivat vakuutetuiksi siitä, että ne olivat Jumalan tekoja. Tämä käsitys niistä tuli miltei yleiseksi, niin ilmiselvä oli enimpäin kääntymysten terve luonne, niin todella uudistuneita, ”uusia luomuksia”, olivat kääntyneet, niin perinpohjainen muutos tapahtui sekä yksilöissä että yhteiskunnissa ja niin pysyviä ja epäämättömiä olivat hedelmät.

 

Edellä tuotiin esille, miten kristillinen usko ja jumalasuhde voi vapauttaa ongelmista. Sen seurauksena myös yhteiskunnan varoja saattaa säästyä huomattavia summia.

   Mutta kuten todettiin, on syrjäytymistä ja muita ongelmia parempi ehkäistä etukäteen kuin korjata jälkikäteen. Yhteiskunnan varoja voi säästyä satoja miljoonia euroja, jos lapset jo nuoresta pitäen oppivat tuntemaan Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen. Toivonkin, että tämä otettaisiin huomioon. Vaikka ihminen itse torjuu Jumalan ja kristillisen uskon, miksi hän haluaa estää muita samasta? Sinä joka vastustat Jumalaa, ota myös se mahdollisuus huomioon, että jokainen joutuu kerran tekemään tiliä elämästään! Sellaisen ihmisen tuomio, joka johtaa muita harhaan, on varmasti suurempi kuin muiden ihmisten:

 

- (Matt 18:5-7) Ja joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut.

6 Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

7 Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

 

- (Room 14:12) Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme.

 

- (Ilm 20:12-15) Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.

13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.

14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

15 Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen.

 

Onko Jeesus paha vai ovatko vapaa-ajattelijat pahoja?

 

- (Luuk 6:22) Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan-Ihmisen Pojan tähden.

 

Kuten todettiin, vastustavat vapaa-ajattelijat ja uskonnottomien järjestöt sitä, että Jeesus ja kristillinen usko olisi esillä kouluissa. He eivät halua lasten kuulevan Jeesuksesta ja Jumalasta.

   Hyvä kysymys on, onko Jeesus niin paha, että häntä pitää vastustaa voimakkaasti, vai ovatko vapaa-ajattelijat ja uskonnottomien järjestöjen edustajat itse pahoja, kun yrittävät estää lapsia kuulemasta hänestä? Kumpi näistä vaihtoehdoista on oikea?

   Sillä jos Jeesus oli ja on hyvä, miksi pitää vastustaa hyvää ja täydellistä? Miksi pitää olla hyvää vastaan? Vai eikö ole niin, että ainoastaan pahat ihmiset vastustavat hyvää? Eivätkö vapaa-ajattelijat ole juuri sellaisia, kun he yrittävät estää lapsia kuulemasta Jeesuksesta, jota maailmanlaajuisesti pidetään hyvänä? Teot osoittavat heidän sydämensä laadun tällä alueella. Aiheeseen sopivat hyvin seuraavat Jeesuksen sanat:

 

- (Luuk 18:16): ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta.”

 

 

 

Viittaukset:

 

1. John Reader: Alkumerestä maalle, s. 9,25,26

2. Ken Ham: Valhe: Evoluutio (The Lie: Evolution), s. 23,57

3. Vishal Mangalwadi: Kirja, joka muutti maailmasi (The Book that Made Your World), s. 236,237

4. Carl-Gustav Severin: Rohkeasti täysin raitis (It Is Never Wrong To Be Totally Sober), s. 100

5. David Wilkerson: Kukkaislapsia löytöretkellä (Purple-violet Squish), s. 9