Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Raamatun vaikutus talouteen

 

 

Väärät elämäntavat lisäävät yhteiskunnan turhia kuluja miljoonilla euroilla, mutta Raamatun periaatteiden noudattaminen vähentää niitä

 

 

Kun luemme Raamattua, voimme löytää siitä paljon käytösohjeita. Niistä tärkeimpänä vanhan liiton puolella on tietysti Kymmenen käskyä ja Uuden testamentin puolella Jeesuksen vuorisaarna ja eettiset opetukset. Ne ovat hyviä ohjeita jokaiselle ihmiselle. Jos niitä noudatetaan, on maailma paljon parempi paikka.

   Entä mitä seuraa taloudellisessa mielessä siitä, jos Raamatun ohjeita ei noudateta? Tätä asiaa harvoin pohditaan, mutta käytännössä sillä on suurta merkitystä. Se tarkoittaa, että voi tulla kansantaloudelle kalliiksi, jos hylkäämme Jeesuksen opetukset ja muita Raamatun hyödyllisiä ohjeita. Otamme esille muutamia esimerkkejä.

                                                            

Perhe-elämä. Tämä aihe on hyvä aloittaa tavallisella arkielämällä, nimittäin perhe-elämällä. Yksi Raamatun tärkeimpiä opetuksia on avioliitto ja sen pysyvyys. Sen pitäisi olla elinikäinen ja läheinen suhde miehen ja vaimon välillä – suhde, jonka vasta kuolema purkaa ja jonka yhteydessä lapset voivat kasvaa terveellä tavalla. Avioliiton pysyvyys tulee ilmi Kymmenessä käskyssä, jossa sanotaan ” Älä tee huorin” sekä ” Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa” (2 Moos 20:14, 17). Lisäksi Jeesus opetti moneen kertaan avioliiton pysyvyydestä ja varoitti sen rikkomisesta. Sama opetus ilmenee myöhemmin mm. Paavalin kirjeissä:

 

- (Matt 19:3-9) Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"

4. Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

5. ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

6. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

7. He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"

8. Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.

9. Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

 

- (1 Kor 7:39) Vaimo on sidottu, niin kauan kuin hänen miehensä elää, mutta jos mies kuolee, on hän vapaa menemään naimisiin, kenen kanssa tahtoo, kunhan se vain tapahtuu Herrassa.

 

- (Mal 2:14-16) Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä... Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

 

Entä mikä on seuraus siitä, että ei noudateta Jeesuksen opetusta ja Raamatun ohjeita tällä arkisen elämän alueella? Yksi hyvä kuvaus on Neuvostoliiton perhekokeilu, joka tapahtui 1920-luvulla ja koski 200 miljoonaa ihmistä. Silloin avioero tehtiin helpoksi, abortti laillistettiin ja opetettiin, ettei saanut olla mitään esteitä vapaille sukupuolisuhteille. Seuraukset kuitenkin olivat katastrofaaliset sekä taloudellisessa että sosiaalisessa mielessä. Rikollisuus kasvoi, abortit lisääntyivät ja perheet hajosivat. Kun ensin kylvettiin väärää opetusta, jouduttiin se myöhemmin niittämään yhteiskunnassa esiintyvinä ongelmina.

 

Neuvostoliitossa on suoritettu vallankumouksesta lähtien valtavan laajaa perheinstituutioon liittyvää kokeilua. Kun Oneida Communityssä oli kysymys 300 hengestä, on Neuvostoliitossa kysymys vähintään 200 miljoonasta ihmisestä, jotka lisäksi edustavat ehkä 170 kansallisuutta.

... Vuonna 1917, jo uuden hallitusvallan toisena kuukautena, julkaistiin lakeja, jotka koskivat avioliittoa. Kirkollinen avioliitto korvattiin siviiliavioliitolla. Avioero myönnettiin, jos toinen puolisoista sitä anoi. Seuraavana vuonna täydennettiin näitä lakeja määräämällä, että lapsen syntyminen sinänsä oli avioliiton perusta. Avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen välillä ei saanut olla mitään eroa.

... Vielä radikaalimpi muutos tuli Venäjällä voimaan vuonna 1926 ja heti sen jälkeen myös muissa osissa Neuvostoliittoa. Sen mukaan avioliiton rekisteröiminenkään ei ollut välttämätöntä... Siis mitkään puolisoisen tai lasten velvollisuudet ja oikeudet eivät olleet riippuvaisia siitä, oliko avioliitto rekisteröity vai ei. Vuonna 1926 erotapahtuma väljeni yhä. Joko puolisot yhdessä tai jompikumpi heistä saattoi anoa avioliiton purkamista mainitsematta siihen mitään syytä.

... Alkuvaiheessa ei ollut minkäänlaisia seksuaalista käyttäytymistä koskevia lakeja. Vuonna 1920 abortti julistettiin lailliseksi. Toisen lain mukaan aviorikos, kaksinnaiminen ja sukurutsaus mainittiin teoiksi, joista ei rangaista. Vallitseva asenne oli, ettei saanut olla mitään esteitä vapaille sukupuolisuhteille eikä mitään taantumuksellista moraalia. Syntyvyyden säännöstelyvälineitä yritettiin saada käyttöön ja koetettiin poistaa kaikki aviotonta syntyperää koskeva häpeä.

 ... Seurauksena oli joka tapauksessa avioerojen suuri eneneminen... isättömien lasten määrä kasvoi... Aborttien lukumäärä lisääntyi joidenkin lausuntojen mukaan "kauhistuttavasti". Naisen oli monessa tapauksessa valittava joko sosiaalinen asemansa tai äitiys... Aborttien lukumäärän noustessa syntyväisyys kaupungeissa laski. Tästä seikasta esitettiin huolestuneita lausuntoja jo vuonna 1926. Vuonna 1922 arvioitiin, että kodittomien lasten lukumäärä nousi noin yhdeksään miljoonaan.

... Ilmeisesti kuitenkin vanhempien ja lasten suhteiden rikkoutuminen oli ainakin osaksi syynä siihen, että alkoi suuressa määrin ilmetä nuorisorikollisuutta. Tästä huliganismiksi kutsutusta ilmiöstä kirjoitettiin lehdissä 20-luvun lopulla ja 30-luvulla. Vuonna 1929 huliganismia pidettiin vaikeimpana ongelmana. Nuorisorikollisuuden määrän sanottiin kaksinkertaistuneen vuosien 1929-1935 välillä. Kaupungeissa maleksi nuorisoryhmiä, jotka tekivät kaikenlaista pahaa, mm. kävivät avuttomien kansalaisten kimppuun. Puhuttiin vandalismista, varkauksista, murroista, raiskauksista, jopa murhista, jotka olivat lisääntyneet lyhyessä ajassa.

   Käänne Neuvostoliiton perhepolitiikassa tapahtui selvästi vuosina 1934-35... Tässä ei ole tarpeen käydä selvittelemään, millä tavalla virallinen ajattelutapa muuttui. Pääasia on, että sosiaaliset epäkohdat ja rappeutuminen todettiin, ja alkoi voimakas propaganda huliganismia, vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja abortteja vastaan...  (1)

 

Entä mikä on nykytilanne omassa yhteiskunnassamme? Tällä hetkellä ei noudateta ja kannateta edellisiä Raamatun opetuksia. 1960-luvulta alkanut seksuaalinen vallankumous sekä media ovat muokanneet ihmisten mieliä niin, että he eivät enää kunnioita Jumalan käskyä tässä kuten muissakaan asioissa. Se tarkoittaa, että avioliitto puretaan yhä heppoisimmin perustein tai sitten asutaan avoliiton kaltaisessa suhteessa, josta on helppo irrottautua tarpeen vaatiessa. Myös lait on tehty sellaisiksi, että ihminen pystyy helposti irrottautumaan suhteesta ja jättämään puolisonsa ja lapsensa.

   Taloudellisessa mielessä avioerot ja perheiden hajoamiset tulevat kuitenkin kalliiksi yhteiskunnalle. Seuraavat sanomalehtiartikkelit kertovat niistä ongelmista, mitä on esiintynyt Suomessa. Suomi on yksi niistä maista, joissa on tapahtunut eniten eroja, ja joissa eroaminen on helpompaa kuin muissa maissa. Siitä joudutaan maksamaan suurempina sosiaalisina ongelmina ja taloudellisina kuluina. Lehtiartikkelin mukaan yhden lapsen laitoshoito voi maksaa noin 100 000 euroa vuodessa.

 

Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi

Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun

 

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset kasvavat yli kymmenellä prosentilla vuodessa.

   Tänä vuonna lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito maksaa noin 670 miljoonaa euroa. Viiden vuoden päästä summa uhkaa ylittää jo miljardin euron rajan.

   Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta. Lasten ongelmat ovat kärjistyneet niin, että suurin osa huostaanotoista tehdään jo kiireellisesti.

   Laitoshoidon lisääntymiseen on monia syitä: päihteet, rikoskierre, mielenterveysongelmat ja työttömyys.

   Yhteiskunnan eriarvoistuminen on kasvanut ja lapsiperheiden köyhyys kolminkertaistunut.

   Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa.

   Ennaltaehkäiseviä avohuollon tukitoimia voitaisiin tarjota jo muutamalla tuhannella eurolla.

   Lastensuojelun avohuolto ajettiin alas edellisen laman aikana. (Etelä-Suomen Sanomat, 31.10.2010)

 

 

Avioerot tulevat kalliiksi monille

 

Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen ihmettelee, miksi avioerojen taloudellisista vaikutuksista keskustellaan niin vähän, vaikka erot ovat yleisiä ja niiden taloudelliset vaikutukset suuria yksilöiden kannalta.

   Pankin tekemä tutkimus antaa viitteitä siitä, että avioero laskee perheiden elintasoa jopa työttömyyttä enemmän. Kyse on erittäin laajasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä, sillä suurin piirtein joka toinen avioliitto päättyy nykyisin eroon.

   – Avioerot tulevat kalliiksi yhteiskunnalle, arvioi toiminnanjohtaja Heljä Sairisalo Yhden vanhemman perheiden liitosta.

   Hänen mukaansa peräti neljäsosa yksinhuoltajista joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Koko väestöstä luku on alle 10 prosenttia ja kahden vanhemman perheissä vielä vähemmän.

   Nordean viime vuonna tekemän kyselytutkimuksen mukaan lapsiperheistä vain hieman yli kolmannes arvioi pystyvänsä pitämään vanhan asuntonsa, kun toinen vanhemmista lähtee omille teilleen. Lasten kanssa yksin jäävän vanhemman tilantarve ei olennaisesti vähene, sillä makuuhuoneita pitää olla yhtä monta kuin ennenkin…

   – Kiinteät kustannukset nousevat, Sorjonen toteaa.

   Hän kiinnittää huomiota myös ajankäyttöön. Lasten viemiset ja hakemiset pitää hoitaa yksin, kun aiemmin vanhemmat pystyivät jakamaan vastuun keskenään. Se laskee arjen elintasoa ja uhkaa hänen mukaansa jopa työntekokykyä, kun päiväkotien aukioloajat eivät jousta työaikojen mukaisesti. (Etelä-Suomen Sanomat, 25.01.2011)

 

Seuraava esimerkki osoittaa vielä, mikä merkitys on perheiden hajoamisella. Kun yleensä isä puuttuu perheestä, johtaa se moniin sosiaalisiin ja muihin ongelmiin. Niissä perheissä, joissa on molemmat vanhemmat, tällaiset ongelmat ovat vähäisempiä.

 

Puhuessani eräällä miesten leirillä Hume Lakella Kaliforniassa mainitsin, että keskivertoisä viettää ainoastaan kolme minuuttia laadukasta aikaa lapsensa kanssa päivittäin. Kokouksen jälkeen eräs mies asetti tietoni kyseenalaisiksi.

   "Te saarnaajat vain sanotte asioita", hän sätti. "Viimeisimmän tutkimuksen mukaan keskivertoisä ei käytä edes kolmea minuuttia päivässä lastensa kanssa, vaan 35 sekuntia."

   Uskon häntä, koska hän toimi Keski-Kalifornian koulujen tarkastajana. Itse asiassa hän antoi minulle toisenkin hätkähdyttävän tilastotiedon.

   Eräällä Kalifornian koulualueella 483 oppilasta oli erityisopetuksessa. Noilla oppilailla yhdelläkään ei ollut isää kotona.

   Eräällä alueella Seatlen laitamilla 61 % lapsista on ilman isää.

 Poissaoleva isä on nykyajan kirous. (2)

 

Sukupuolitaudit

 

- (1 Kor 7:1-4) Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2. mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

Kun perhe-elämällä tai sen hajoamisella on taloudellista vaikutusta yhteiskuntaan, on sitä myös sukupuolitaudeilla. Esim. Afrikassa joillakin alueilla 20-30 prosenttia aikuisväestöstä kantaa HIV-virusta, ja se ei voi olla vaikuttamatta taloudellisesti ja muilla tavoin näihin alueisiin. Sama ongelma on kaikkialla, missä sukupuolitaudit, varsinkin AIDS, aiheuttavat vahinkoa.

   Mistä nämä taudit johtuvat? Suurin syy on siinä, että ei ole noudatettu Jumalan käskyjä seksuaalisuuden alueella. Sukupuolisuus itsessään ei ole väärin, ja sen pitäisi kuulua aviosuhteeseen kuten edelliset jakeet osoittavat, mutta muulla tavoin sen toteuttaminen on väärin. Tämä Jumalan tahdon vastainen toiminta on suurin syy sukupuolisairauksiin. Ne leviävät, koska ihmiset ovat seksuaalisuhteissa useiden henkilöiden kanssa. Ihminen itse voi ehkä olla suhteessa vain yhteen henkilöön, mutta jos kumppani on ollut tekemisissä kymmenien muiden kanssa, leviää tauti helposti. Seuraava kuvaus prostituutiosta Intiassa osoittaa ongelman. Jos sukupuoliyhteys tapahtuisi vain kahden ihmisen – miehen ja vaimon – välillä, vähentyisivät AIDS ja muut sukupuolitaudit radikaalisti.

 

Kansanterveydellisestä näkökulmasta tärkein prostituutioon liittyvä ongelma on sukupuolitautien leviäminen. Intiassa suuri enemmistö kaikista AIDS-tartunnoista on ollut peräisin prostituoiduilta. Intiassa on arvioitu, että AIDS-virus tarttuu suojaamattomassa yhdynnässä alle yhden prosentin todennäköisyydellä, mikäli kummallakaan osapuolella ei ole mitään muuta sukupuolitautia. Jonkin muun sukupuolitaudin samanaikainen tarttuminen lisää kuitenkin AIDS-tartunnan riskiä enemmän kuin kymmenkertaisesti. Koska 70-90 prosenttia intialaisista prostituoiduista sairastaa erilaisia sukupuolitauteja, prostituutio levittää pahimmillaan AIDS-epidemiaa erittäin tehokkaasti…. Prostituution yleistymistä voidaan siis torjua tehokkaasti vain vastustamalla talouden globalisoimista ja hyvinvointivaltion purkamista. Jos ihmisillä on muita mahdollisuuksia elättää itsensä, prostituutio pysyy melko marginaalisena ja merkitykseltään vähäisenä ilmiönä. (3)

 

Abortti ja eläkkeet

 

- (Ps 139:16) Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

 

- (Gal 1:15) Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi

 

- (Jer 1:5) "Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi".

 

Yksi nyky-yhteiskunnan ongelma on, miten maksaa tulevat eläkkeet. Miten selviytyä siitä, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja nuoremmat sukupolvet joutuvat huolehtimaan heistä? Tämä asia on ajankohtainen monissa länsimaissa tulevina vuosina.

   Kenties suurin syy tähän ongelmaan on kuitenkin väestöpyramidin vinoutuminen, joka johtuu abortista. Kun ei ole noudatettu Jumalan käskyä ”Älä tapa” (2 Moos 20:13), on se johtanut taloudelliseen ongelmaan. Esim. Suomessa arvioidaan puuttuvan 0,5 miljoonaa ihmistä (10 % väestöstä) abortin takia, ja sillä on varmasti vaikutusta. Todennäköisesti eläkeongelmaa ei olisi tai se olisi paljon lievempi, jos nämä ihmiset olisivat edelleen elossa.

 

Alkoholi

 

- (Ef 5:18) Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,

 

Kun katsomme Raamattua, opettaa se, ettei alkoholin käyttö itsessään ole synti. Sen sijaan meitä varoitetaan monessa kohdin juopumuksesta, joka johtaa syntiin. Lisäksi juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa (1 Kor 6:9.10).

   Mikä on alkoholin ja juopumuksen vaikutus taloudelle? On laskettu, että sen kulut esim. Suomen kaltaiselle pienelle maalle ovat satoja miljoonia euroja vuodessa. Lisäksi suurin osa väkivallanteoista tehdään sen alaisena ja useat liikenneonnettomuudet ovat sen seurausta, mikä tarkoittaa suruja, joiden merkitystä ei voi mitata rahassa. Seuraava lainaus viittaa samaan aiheeseen. Se osoittaa, mitä kuluja alkoholi aiheuttaa ja mitä tapahtuu, jos kulutus nousee esim. hinnanalennuksen seurauksena. Yhteiskunnan ongelmat ja kulut kasvavat huomattavasti. Tämä toteutui joitakin vuosia sitten, kun alkoholin hintaa alennettiin EU-politiikan takia.

 

On tärkeää alleviivata sitä, että kulutus kasautuu siten, että 10 % väestöstä juo yli puolet alkoholista. Näiden suurkuluttajien määrä kaksinkertaistuu, kun kulutus nousee 20 %, entä sitten kun kulutus nousee 40 % ja ylikin? On odotettavissa kaaos sosiaali- ja terveyssektoreilla sekä vankiloissa.

   Mitä tästä seuraa? Alkoholin kulutus on jo nyt maamme historian korkeimmalla tasolla. Jos suomalaiset kuluttaisivat kaksinkertaisen alkoholimäärän nykyiseen verrattuna, alkoholista aiheutuvat haittakustannukset nousisivat vuosittain yli miljardiin euroon. Tämä tarkoittaisi 3000 kuolemantapausta lisää vuosittain ja valtavasti lisää sosiaalisia ongelmia. Tämä on suoraa seurausta hinnanalennuksesta. Maksamme siis kovan hinnan siitä, että olemme Euroopan unionin jäseniä. (4)

 

Toinen, melko tuore lainaus Kauppalehdestä (16.9.2011) viittaa alkoholin kansantaloudellisiin vaikutuksiin. Tutkijoiden mukaan alkoholi aiheuttaa suoraan miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle vuodessa ja epäsuorasti jopa viisi miljardia euroa. Artikkelin mukaan Suomessa on noin 500 000 alkoholin suurkuluttajaa ja terveydenhuollon potilaista jopa kolmannes on ns. alkoholipotilaita:

 

Alkoholiongelman hyssyttely tulee kalliiksi

 

Alkoholista aiheutuu huomattavasti uskottua enemmän haittaa ja kustannuksia työelämässä. Asiantuntijoiden mukaan ”hyväntahtoiset” lääkärit sumentavat viinaongelman laajuutta naamioimalla suurkuluttajien sairauksia muista syistä johtuviksi.

   – Ymmärtäväiset lääkärit jättävät alkoholin merkitsemättä potilastietoihin, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ylilääkäri Jan Schugk sanoo.

   Syynä voi olla lääkärin huoli riskikäyttäjän toimeentulosta tai silkka häveliäisyys. Schugk puhuukin piilotetusta ongelmasta. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle lähtijöiden joukossa on hänen mukaansa huomattavasti enemmän viinankäyttöä kuin tilastot antavat ymmärtää.

   – Viinasta koituu iso lasku, Schugk sanoo.

   Työnantajalle aiheutuvien kustannusten arvioiminen on kuitenkin vaikeaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkijoiden mukaan alkoholi aiheuttaa noin miljardin euron suorat kustannukset vuodessa yhteiskunnalle. Epäsuorat kustannukset ovat jopa viisi miljardia euroa…

 

Mässäykset

 

- (Gal 5:19-21) Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,

20. epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,

21. kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.

 

- (3 Moos 7:23) "Puhu israelilaisille ja sano: Älkää syökö mitään härän, lampaan tai vuohen rasvaa.

 

Kuten alkoholi voi aiheuttaa kansantaloudelle suuria ongelmia, voi saman tehdä liikasyöminen ja mässäykset, joista Raamattu varoittaa. Diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, nivelvaivat, sappikivet sekä muut elintasosairaudet ovat seurausta liikasyömisestä ja väärästä ravinnosta kuten eläinten rasvasta, joka tukkii verisuonia. Me syömme länsimaissa liian paljon ja usein epäterveellistä ruokaa, joka aiheuttaa valtavia taloudellisia kustannuksia. Jos noudattaisimme Raamatun ohjeita tälläkin alueella, vähentäisi se terveyskuluja huomattavasti. Sama asia ymmärrettiin jo vuosikymmeniä sitten:

 

Viime vuosien aikana on lääketiede herännyt toteamaan, että eläinrasvojen syönti on tärkeä verisuonten kalkkeutumisen aiheuttaja. Tämä rasva muodostaa valtimoiden seinämiin niitä pieniä, rasvapitoisia kolesterolisaostumia, jotka estävät veren virtaamista.

   …Ylipainoisuus on toinen tärkeä valtimomuutoksia aiheuttava tekijä. Koska ylipaino koostuu rasvasta, on liian lihavilla jo runsaasti eläinrasvaa oman nahkansa alla… Tilastotietojen nojalla on todistettu, että liian lihavilla esiintyy useammin korkeaa verenpainetta, ja että verisuonten kalkkeutuminen alkaa aikaisemmin ja sitä esiintyy runsaammin liian lihavilla. (5)

 

Rakkauden tarve

 

- (1 Tess 2:11) samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä,

 

- (Matt 22:36-40) "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"

37. Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'.

38. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.

39. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.

40. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

 

- (Room 13:8-10) Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte; sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt.

9. Sillä nämä: "Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse", ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi".

10. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttämys.

 

- (1 Kor 13:13) Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Yksi nyky-yhteiskunnan ongelma ovat mielenterveyshäiriöt ja -sairaudet. Läntisissä yhteiskunnissa suuri prosentti ihmisistä kärsii psyykkisistä häiriöistä, jotka rajoittavat heidän elämäänsä. He käyttävät psyyken lääkkeitä, joutuvat mielisairaalaan ongelmiensa takia tai ovat tilanteessa, jossa eivät pysty elättämään itseään. Se on suuri rajoite, jolla on myös mittavia taloudellisia vaikutuksia.

   Mistä nämä ongelmat johtuvat? Luultavasti suurin syy niihin ja lukuisiin muihin ongelmiin on rakkauden puute. Kun tärkein käyttäytymistä koskeva ohje ja suurin käsky Raamatun mukaan on lähimmäisen rakastaminen, ei tätä ole noudatettu, ja se on aiheuttanut ongelmia. Ihminen on rakkautta tarvitseva olento, ja jos hän ei koe sitä kotona, koulussa ja ihmisten parissa, voi se myöhemmin tuottaa mielenterveyshäiriöitä ja käytöstä, joka tulee kalliiksi myös yhteiskunnalle. Rakkaus ja hyväksyntä on paras lääke ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.

 

Psykiatrit, tutkijat ja tiedemiehet ovat jo vuosikausia tienneet, että rikolliset, alkoholistit, kleptomaanit, huumeiden väärinkäyttäjät, pyromaanit jne. ovat lähes poikkeuksetta kärsineet rakkauden puutteesta lapsuudessaan ja kasvuiässään.

   Lapsuudessa ja nuoruudessa koettu rakkauden puute puhkeaa esiin häiriöinä joskus myöhemmin elämässä… Tiede on useita vuosia ollut tietoinen siitä, että rakkaus on ihmisen pohjimmainen tarve, ja että ihmisen on saatava kokea rakkautta aivan elämänsä alusta alkaen, jos se ei sisäisesti myöhemmin ”murtaudu” hänen elämäänsä. (6)

 

Tarttuvat taudit ovat olleet suurimpia tuhon aiheuttajia yhteiskunnissa sen lisäksi, että niillä on ollut negatiivinen vaikutus talouteen. Nykyajan vitsaus on AIDS, mutta historiasta tunnetaan muita tarttuvia tauteja, jotka ovat verottaneet raskaasti ihmishenkiä. Sellaisia ovat musta surma, pitali, kolera, punatauti, isorokko ja lavantauti. Niistä kaksi ensimmäistä tappoivat pelkästään keskiajalla kymmeniä miljoonia ihmisiä.

   Miten näitä sairauksia voidaan ehkäistä? Monet eivät ota huomioon Raamatun ohjeita ja miten siinä puhutaan tarttuvista taudeista ja niiden ehkäisystä sekä hygienian merkityksestä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 

• Vielä 1800-luvulla oli tavallista, että suurkaupungeissa ulosteet heitettiin kadulle ilman että niitä haudattiin. Seuraus oli, että kärpäset ja muut eliöt levittivät tauteja, jotka tappoivat miljoonia. Sairaudet kuten kolera, punatauti ja lavantauti aiheuttivat suunnatonta vahinkoa, koska ei huolehdittu hygieniasta.

   Miten nämä ihmishenget olisi voitu pelastaa? Varmasti moni olisi säilynyt hengissä, jos olisi noudatettu Raamatun neuvoa, jonka mukaan ulosteet tulee kaivaa maahan syrjäiseen paikkaan. Toimenpide on yksinkertainen, mutta sitä noudattamalla sairauksien leviäminen olisi voitu pitää kurissa.

 

- (5 Moos 23:12,13) Leirin ulkopuolella olkoon sinulla syrjäinen paikka, johon sinun on mentävä tarpeellesi.

13. Ja sinulla olkoon aseittesi lisänä pieni lapio, ja kun siellä ulkona istut tarpeellesi, kaiva sillä kuoppa ja peitä sitten ulostuksesi.

 

Sairauksien leviämistä voidaan siis tehokkaasti estää hyvällä hygienialla. Ulosteiden hautaaminen on yksi tapa. Lisäksi nykyaikana tiedetään, että käsien ja kasvojen pesulla on suuri merkitys. Esim. sairaaloissa pyritään pesemään kädet ennen huoltotoimenpiteitä ja niiden jälkeen. Se vähentää huomattavasti kuolleisuutta ja tartuntojen leviämistä. Vielä 1800-luvulla sairaaloissa ei ymmärretty tämän merkitystä, ja siksi kuolleisuusluvut synnytyksissä ja leikkauksissa olivat huomattavan korkeat. Kun ei pesty käsiä, siirtyivät tartunnat kohtalokkaasti ruumiista eläviin potilaisiin.

   Raamattu ei suoraan puhu bakteereista ja viruksista. Sen sijaan siellä puhutaan kosketuksen merkityksestä ja saastaisuudesta. Joka koskee kuolleeseen, tulee siitä saastaiseksi.

 

- (4 Moos 19:13,15,16,22) Jokainen, joka koskee kuolleeseen, kuolleen ihmisen ruumiiseen, eikä puhdistaudu, … hänen saastaisuutensa pysyy hänessä yhä.

15. Ja jokainen avoin astia, johon ei ole peitettä sidottu, olkoon saastainen.

16. Ja jokainen, joka ulkona kedolla koskee miekalla surmattuun tai muulla tavoin kuolleeseen tai ihmisluuhun tai hautaan, olkoon saastainen seitsemän päivää.

22. Ja kaikki, mihin saastunut koskee, olkoon saastaista, ja se, joka koskee häneen, olkoon saastainen iltaan asti."

 

• Tarttuvat taudit ja kaikki suuret tautiepidemiat ovat levinneet, kun ihmiset ovat olleet kosketuksissa toistensa kanssa. Jos he olisivat olleet kaukana toisistaan, olisi tautien leviäminen estynyt. Ne eivät voi kulkeutua ihmisestä toiseen, jos ei ole läheistä kanssakäymistä. (Tässä on myös suurin syy, miksi HIV-virus ja AIDS ovat tappaneet miljoonia ihmisiä: Ne ovat levinneet pääasiassa sukupuolisuhteiden kautta, joissa ollaan kosketuksessa toiseen ja läheisessä kanssakäymisessä).

   Tähän aiheeseen liittyy yksinkertainen Raamatun neuvo: sairaan eristäminen. Kun vakava sairaus todettiin, tuli tartunnan saanut henkilö siirtää leirin ulkopuolelle väliaikaisesti. Silloin tarttuva tauti rajoittui vain pienelle alueelle eikä päässyt leviämään. Samaa Vanhan testamentin neuvoa, karanteenia, alettiin soveltaa myöhemmin myös mustaa surmaa vastaan. Se säästi miljoonia ihmishenkiä.

 

- (3 Moos 13:46) Niin kauan kuin sairaus hänessä on, olkoon hän saastainen; saastaisena hän asukoon yksinänsä, hänen asuinsijansa olkoon leirin ulkopuolella.

 

• Naisilla esiintyvä kohdunkaula-syöpä on yksi syövän muodoista, ja on mielenkiintoista havaita, että sitä ei juuri esiinny siellä, missä on harjoitettu miesten ympärileikkausta. Juutalais- ja musliminaiset ovat lähes vapaat tästä syövän muodosta. Ympärileikkaus on tapa, jonka Jumala sääti Aabrahamille ja hänen miespuolisille jälkeläisilleen neljätuhatta vuotta sitten.

 

Miksi juutalaisnaiset ovat verrattain vapauta kohdunkaulasyövästä? Lääketieteen tutkijat ovat nyt yhtä mieltä siitä, että tämä on tulosta juutalaisten miesten ympärileikkaustavasta, jonka Jumala sääti Aabrahamille neljätuhatta vuotta sitten.

   Useat hiljattain suoritetut tutkimukset ovat vahvistaneet tämän tosiasian. Kohdunkaulasyövästä varjeltuminen ei johdu rodun, ravinnon tai ympäristön kaltaisista tekijöistä, vaan yksinomaan ympärileikkauksesta. Toisia vakuuttavia tutkimuksia on tehty Intiassa. Vaikka sikäläinen väestö kuuluu suunnilleen samaan rotuun, syö samanlaista ruokaa ja elää samassa ilmastossa ja ympäristössä, se on uskonnollisesti jakaantunut kahteen ryhmään. Ne, jotka palvovat Muhammedia, joka myös oli Aabrahamin jälkeläinen, käyttävät ympärileikkausta. Sen ryhmän keskuudessa esiintyy vähemmän kohdunkaulasyöpää kuin muiden samanrotuisten naisten parissa, vaikka nämä syövät samaa ruokaa ja elävät samanlaisissa olosuhteissa. (7)

 

Uskomukset ja talous. Harvoin ajatellaan, miten maailmankatsomus vaikuttaa käyttäytymiseen ja talouteen, mutta tosiasiassa sillä on suuri merkitys. Se, mitä ajattelemme alkuperästämme, ohjaa kaikkea elämäämme. Jos emme usko siihen, että ihminen on arvokas Jumalan kuva, ja että meidän tulee tehdä parannus synneistämme, tulee sen tilalle hyvin pian muita filosofioita ja näkemyksiä. Esim. natsismi ja evoluutioteoria ovat tällaisia filosofioita. Johtavat natsit uskoivat evoluutioon ja toisten rotujen paremmuuteen, ja se vaikutti heidän toimintaansa. Koska evoluutioteoriassa ei ole mitään moraalista ydintä, se avaa helposti ovat kansanmurhille ja muulle pahuudelle.

 

Darvinismi ei itsessään tuottanut juutalaisten joukkotuhoa (holocaust), mutta ilman darvinismia, erityisesti sosiaalidarvinismia ja rotuhygienian uutta järjestystä Hitleriltä ja hänen natsiseuraajiltaan olisi puuttunut tarvittava tieteellinen perusta vakuuttaakseen itseään ja avustajiaan siitä, että yksi maailman suurimmista hirmuteoista oli itse asiassa moraalisesti kiitettävä. Darvinismi – tai ainakin jotkut darvinismin naturalistiset tulkinnat – onnistuivat kääntämään moraalin päälaelleen. (8)

 

Entä nykyaika ja siinä esiintyvät uskomukset? Jos ajatellaan tilannetta esim. Intiassa, niin yksi suuri syy tämän kauniin maan ongelmiin ja kärsimyksiin saattaa olla hindufilosofia. Kun ensimmäinen ja toinen käsky sanovat, ettei meidän tule pitää muita Jumalia ainoan todellisen Jumalan rinnalla eikä tehdä jumalankuvia (2 Moos 20:3,4: Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.), ei Intiassa ole noudatettu tätä. Sen sijaan siellä on suojeltu rottia ja muita tuhoeläimiä, koska niitä pidetään pyhinä. Vaikka ne tuhoavat runsaasti viljaa, niitä suojellaan. Tällaiset asiat vaikuttavat varmasti talouteen, koska ne pitävät miljoonia nälässä. Ilman filosofiaa, jossa rotat ja muut eläimet asetetaan ihmisten edelle, voisi Intia olla menestyneempi maa. K. P. Yohannan, itsekin intialainen, kertoo tilanteesta ja kotimaassaan esiintyvistä ongelmista:

 

En yritä vähätellä Aasian kansojen sosiaalisia ja aineellisia tarpeita, mutta on tärkeää korostaa uudelleen, että Aasian perusongelma on hengellinen. Länsimaisten medioiden keskittyessä lähes sataprosenttisesti nälkäongelmaan näyttäen TV:ssä kuvia nälkiintyneistä lapsista amerikkalaisten on vaikea välttyä saamasta sitä väärää kuvaa, että nälkä olisi suurin ongelma.

   Mutta mikä aiheuttaa nälän? Aasialaiset kristityt tietävät, että nämä kauheat tilanteet ovat vain oireita todellisesta ongelmasta – hengellisestä orjuudesta saatanallisiin filosofioihin. Avaintekijä – kaikkein unohdetuin sellainen – Intian nälkäongelman ymmärtämiseksi on hindu-uskonnon järjestelmä ja sen vaikutus ruoan tuotantoon. Useimmat ihmiset tuntevat ”pyhät lehmät”, jotka harhailevat vapaina syöden tonneittain viljaa lähistöllä olevien ihmisten nähdessä nälkää. Mutta vähemmän tunnettu ja pahempi syyllinen on toinen uskonnon suojeluksessa oleva eläin – rotta.

   Sielunvaellukseen uskovien mukaan rottaa on suojeltava, koska se todennäköisesti vastaanottaa sielun sen hengellisen evoluution matkalla kohti Nirvanaa. Vaikka monet eivät usko näin ja yrittävät myrkyttää rottia, laajamittaiset pyrkimykset sen tuhoamiseksi on torjuttu uskonnolliselta taholta. Eräs Intian valtiomiehistä on sanonut: ”Intian ongelmat eivät koskaan lopu ennen kuin sen uskonto muuttuu.”

   Rotat syövät tai tuhoavat 20 prosenttia Intian ruokaviljasta joka vuosi. Eräs äskettäin Pohjois-Intian viljankasvatusalueella Hapurissa tehty tarkastus osoitti, että jokaisessa talossa on keskimäärin kymmenen rottaa…

   Voisi olettaa, että rotan Intiassa aiheuttamat tuhot tekisi siitä halveksunnan kohteen. Sen sijaan ihmisten hengellisen sokeuden tähden rottia suojellaan joissakin paikoissa ja jopa palvotaan, kuten temppelissä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä etelään Bikanerista Pohjois-Intiassa. (9)

 

Rabi Maharaj, entinen hinduguru viittaa samaan aiheeseen. Hän uskoi, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, on Intian ongelmien perimmäinen syy.

 

On mahdotonta kuvata kuvailla Intiaa niille, jotka eivät ole sitä itse nähneet. Kurjuus, köyhyys, sairaudet ja taikausko ovat tyrmääviä. Kylät antavat jo järkyttävän kuvan, mutta niiden lukemattomien miljoonien elämä, jotka tungeksivat Intian kaupungeissa, herättää vieraassa silmitöntä kauhua…

   Sydämeeni koski, kun katsoin Intian kärsiviä kansanjoukkoja. Ihmettelin, miksi länsimaiden ihmiset etsivät hengellistä tietoa Intiasta. Kokemuksesta tiesin, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, oli Intian ongelmien perimmäinen syy. Oli länsimaisten ihmisten sokeutta kääntyä etsimään valaistusta idän mystiikasta! Siinä ei ollut muuta kuin pimeyttä, ja Intian ahdinko todisti selvääkin selvemmin, miten syvää tämä pimeys oli. Semmoinen valtava petos saattoi olla peräisin vain siitä samasta pirullisen älykkäästä lähteestä, joka myös ajaa miljoonat ihmiset tuhoamaan itsensä huumeiden näennäisparatiisin takia. (10)

 

Herätysten vaikutus yhteiskuntaan. Aina silloin tällöin yhteiskunnassa tapahtuu voimakasta Jumalan toimintaa, jolloin ihmiset näkevät entiset elämäntapansa vääriksi ja kääntyvät Jumalan puoleen. He muuttuvat sisäisesti, koska Jumala puuttuu heidän elämäänsä ja antaa uuden voiman. Siksi esim. rikollinen pystyy hylkäämään entisen elämäntapansa, alkoholisti juomisensa ja narkomaani huumeiden käytön. Sillä on vaikutusta myös kansantalouteen, mikäli se koskettaa suuria kansanjoukkoja.

   Seuraava lainaus kuvaa, miten näin tapahtui 1800-luvulla Amerikassa. Charles G. Finney kirjassaan Ihmeellisiä herätyksiä, miten rikollisuus väheni eräällä alueella, vaikka samanaikaisesti väkiluku lisääntyi. Muualla kirjassaan hän kertoo, miten väärät filosofiat ja uskomukset luhistuivat herätysten vaikutuksesta. Se on aina yksi aidon herätyksen seuraus.

 

Olen kertonut, että siveellinen tilanne muuttui suuresti tämän herätyksen kautta. Kaupunki oli uusi, aineellisesti kukoistava ja yritteliäs, mutta täynnä syntiä. Väestö oli erikoisen älykästä ja eteenpäin pyrkivää, mutta kun herätys pyyhkäisi läpi kaupungin saattaen suuret joukot sen huomatuimpaa väkeä, miehiä ja naisia kääntymykseen, tapahtui siellä järjestykseen, rauhallisuuteen ja siveellisyyteen nähden vallan ihmeellinen muutos.

   Juttelin monta vuotta myöhemmin erään lakimiehen kanssa, joka oli tullut tässä nyt käsiteltävänä olevassa herätyksessä kääntymykseen ja toimi rikosasioissa yleisenä syyttäjänä. Tämän virkansa kautta oli hänelle tämän kaupungin rikostilasto perinpohjin tuttu. Hän sanoi tästä herätyksen ajasta: ”Olen tutkinut rikosoikeuden asiakirjoja ja huomannut sen hämmästyttävän tosiseikan, että sillä välin kuin kaupunkimme on sitten herätyksen aikojen kasvanut kolme kertaa suuremmaksi, ei rikossyytteitä ole ollut edes kolmannesta siitä, mitä niitä oli ollut siihen asti. Näin ihmeellinen vaikutus oli herätyksellä yhteiskuntaamme.” …(11)

 

Moni lääkäri tuli niinikään kääntymykseen niissä suurissa herätyksissä, joissa olen ollut mukana. Luulisin, että heidän opintonsa tekevät heidät taipuvaisiksi epäilyyn ja jonkinlaiseen materialismiin. Mutta he ovat järkeviä, ja kun evankeliumi esitetään heille täydellisenä, he ovat yhtä helposti voitettavissa ja yhtä alttiit kääntymään kuin mitkään muut piirit tahansa. Heidän opintonsa eivät tosin yleensä ole olleet omiaan tekemään heitä yhtä kypsiksi käsittämään Jumalan siveellistä maailmanhallintoa kuin lakitieteen opiskelu, mutta silti olen havainnut heidät avoimiksi synnintunnolle, eivätkä he millään muotoa ole pelastuksen suureen kysymykseen nähden vaikeat käsitellä.

   Universalismi, unitarismi ja yleensä kaikenlaiset ihmisten peruserehdykset ovat luhistuneet näissä suurissa herätyksissä. Olen yhä uudestaan oppinut, että ihmisten täytyy vain tulla Pyhän Hengen kautta perusteellisesti vakuutetuiksi synnistään, niin he ovat heti ja ainaiseksi valmiit ilomielin luopumaan noista käsityskannoistaan. (12) 

 

Korruptio ja itsekkyys. Yksi Raamatun ja Jeesuksen opetuksista on, että jos ihminen löytää elämänsä, hän kadottaa sen. Eli vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, se ei hyödytä häntä yhtään, jos hän kadottaa sielunsa. Samoin on kirjoitettu, että rahan himo (raha itsessään on neutraali asia ja sitä tarvitaan tässä maailmassa) voi viedä ihmisen kadotukseen, mikäli hän antaa himollensa vallan. Tästä asiasta puhuvat useat Raamatun jakeet:

 

- (1 Tim 6:9,10) Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen.

10. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.

 

- (Matt 16:25,26) Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

26. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

 

Entä kansojen johtajat? Kun maailmassa on taloudellisia ja muita ongelmia, johtuvat monet niistä johtajien ahneudesta ja itsekkyydestä. Kun he ovat langenneet ahneuteen, korruptioon ja epäoikeudenmukaisuuteen, voi se hajottaa koko yhteiskunnan. Jos heillä on suuri valta tai jos on suuri joukko tällaisia ihmisiä, estää se yhteiskuntaa kehittymästä taloudellisesti ja vakaampaan suuntaan. Monet maailman maat eivät ole päässeet eteenpäin, koska korruptio ja itsekkyys ovat yleisiä johtajien ja virkamiesten parissa. Jos samat henkilöt todella uskoisivat, että he joutuvat tuomiolle tekemisistään, he lopettaisivat väärintekonsa. Maailmankatsomus, jossa ei oteta Jumalaa huomioon, ohjaa heidän elämäänsä.

   Loren Cunningham, joka on vieraillut maailman jokaisessa maassa, kertoo havaintonsa samasta aiheesta. Hän tuo esille, miten korruptio, epärehellisyys (Epärehellisyydestä ovat hyviä esimerkkejä kirjanpitoväärennökset kuten Kreikan tilanne ja Enron-skandaali) ja epäoikeudenmukaisuus estävät kansoja edistymästä.

 

Olen yli viidenkymmenen vuoden ajan matkoillani kiinnittänyt huomiota kolmeen asiaan, jotka ajavat maan köyhyyden partaalle ja tekevät ihmisille mahdottomaksi saavuttaa omaa potentiaaliaan. Nämä kolme asiaa ovat luvussa 18 mainitsemani ”paha kolminaisuus” eli ahneus, korruptio ja epäoikeudenmukaisuus. Kaikki kolme ovat vastakohtia sekä Jumalan luonteelle ja sille millaiseksi hän ihmiset alun perin loi, että meidän vastuullemme elää totuuden mukaan.

   Näiden kolmen pahan asian vaikutus on helposti nähtävissä useimmissa köyhissä maissa. En tarkoita, että näissä maissa jokainen asukas olisi ahne, korruptoitunut tai epäoikeudenmukainen, mutta ne piirteet vallitsevat yhteiskunnassa. Jos tarpeeksi suuri joukko vaikutusvaltaisissa asemissa olevia ihmisiä toimii häikäilemättömän ahneesti, on siitä seurauksena korruptio, kiristys, ja lahjuksien antaminen ja vastaanottaminen. Sen väistämätön seuraus on epäoikeudenmukaisuus.

   Miten suuri väestön osuus tähän tarvitaan? Ei ole olemassa tarkkaa prosenttilukua, mutta arvioisin, että 25-35 prosenttia maan väestöstä riittää. Ei tarvita edes enemmistöä. Tiedät, että riittävä määrä on saavutettu, kun huomaat kulttuurin sävyn alkavan muuttua.

   …Rehellisyys on tärkeä perusta talouselämälle. Emme voi uskoa tärkeitä tehtäviä, kuten pilvenpiirtäjien tai lentokoneiden rakentamista, ihmisille, joilla on tapana olla epärehellisiä. Rehellisyys ja luonteenlujuus on välttämätöntä myös, jos käsitellään sijoituksia, harjoitetaan pankkitoimintaa tai mitä tahansa liiketoimia. Jos ihminen huijaa pienissä asioissa, hän on epärehellinen myös isommissa. Emme halua epärehellisiä ihmisiä rakentamaan siltoja, koska sellaiset sillat eivät kestä. Emmekä halua epärehellisiä ihmisiä huolehtimaan eläkerahoistamme. (13)    

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Matti Joensuu: Avoliitto, avioliitto ja perhe, s. 85-91

2. Edwin Louis Cole: Miehuuden haaste, s. 104

3. Risto Isomäki: Kohti vuotta 1929?, s. 113

4. Pekka Reinikainen: Minne menet Eurooppa, s. 101

5. S.I. McMillen: Ei mitään näistä sairauksista (None of these Diseases), s. 137,138

6. Aril Edvardsen: Rakkauden terapia (Kjaerlighetens Terapi), s. 13

7. S.I. McMillen: Ei mitään näistä sairauksista (None of these Diseases), s. 26,27

8. Richard Weikart: From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany

9. K. P. Yohannan: Haaste, joka lähtee sydämestä (Revolution in World Missions), s. 130,131

10. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 190

11. Charles G. Finney: Ihmeellisiä herätyksiä, s. 245, 246

12. Charles G. Finney: Ihmeellisiä herätyksiä, s. 296

13. Loren Cunningham / Janice Rogers: Kirja joka muuttaa kansat (The Book that Transforms Nations), s. 144,145,147

 

 

 

Lisää aiheesta:

Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jos halutaan estää lamaa tulemasta tai miten voidaan välttyä laman pahimmilta seurauksilta? Lue tästä

Miten talousromahduksia voidaan estää ja miten niihin voidaan puuttua? Lue toimenpiteistä, joilla voidaan ehkäistä pahinta tapahtumasta

Nälänhätä ja köyhyys vaivaavat miljoonia ihmisiä. Lue toimenpiteistä, joilla nälänhätää ja köyhyyttä voidaan torjua ja ihmisiä auttaa

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Mitä Raamattu sanoo taloudesta? Kymmeniä Raamatun paikkoja liittyy tähän tärkeään aiheeseen

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, jos halutaan estää lamaa tulemasta tai miten voidaan välttyä laman pahimmilta seurauksilta? Lue tästä

Miten talousromahduksia voidaan estää ja miten niihin voidaan puuttua? Lue toimenpiteistä, joilla voidaan ehkäistä pahinta tapahtumasta

Nälänhätä ja köyhyys vaivaavat miljoonia ihmisiä. Lue toimenpiteistä, joilla nälänhätää ja köyhyyttä voidaan torjua ja ihmisiä auttaa

Lue, miten Raamattu ja kristillinen usko on vaikuttanut lukutaitoon, terveydenhoitoon ja muilla myönteisillä tavoilla. Monet ovat sokeita tälle tosiasialle

Mitä Raamattu sanoo taloudesta? Kymmeniä Raamatun paikkoja liittyy tähän tärkeään aiheeseen

Kymmenen käskyä ovat hyvä perusta käytökselle. Niitä noudattamalla yhteiskunnasta poistuu rikollisuus ja suurin osa ongelmista