Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

 

Sagantaa TV "Apokaaliipsii Daayinoosarootaa ".

 

 

Sagantaan TV sekulaarii sun sunaamii guddaa badiisa daayinoosarootaa wajjin uumame akkamitti akka argisiisu dubbisi, kunis ifatti Bishaan Badiisaa Macaafa Qulqulluu keessatti caqafame ta’uu isaati

                                                           

Akka tasaatti TV irratti sagantaa kutaa lama qabu kan Dinosaur Apocalypse (Dinosaur Apocalypset., BBC/PBS/France Télévisions, Iso-Britannia, 2022.) jedhamu arge . Daayinoosaroota gara waggoota miliyoona 65 dura dhuma bara Kiriitaasii jedhamutti dhabamsiisuudhaan du'aniiru jedhu amantaa waliigalaa fide. Sababni kanaas asteroyidii lafa rukutee daayinoosaroota akka balleessan taasise ta'uu yaadameera.

     Sagantaa kana irratti maal yaadatte? Daayinoosaroota akkuma jireenya biroo badiisa akka isaan mudate irratti walii gala, garuu yeroon fi sababni badiisa kanaa irratti walii galuu dhiisuu danda'a.

    Tokkoffaa, daayinoosaroota lafarra jiraachuu isaanii. Dhuguma waggoota miliyoona 65 ol dura jiraataniiru? Mata duree kana barreeffamoota koo biroo keessatti uwwisee waanan tureef asitti bal’inaan hin ilaalu. Foosiliin daayinoosarootaa mallattoo ykn mallattoo yeroo sana jiraatan akka hin qabne qofan ibsa. Kanaa mannaa, tishuuwwan lallaafaa, raadiyoo kaarboonii, DNA fi seelonni dhiigaa fosiilii keessatti argaman erga lafarra jiraatanii yoo baay’ate waggoota kuma muraasa akka ta’e cimsanii agarsiisu. Wantoonni fosiilii keessa jiran kun, baduu waggoota miliyoonaan lakkaaʼaman dura uumame utuu hin taʼin, dhiheenya kana baduu isaaniitiif ragaadha.

    Kana malees, qorattoonni seenaa aadaa hedduun irra deddeebiin waa’ee jawwee kan eeru ta’uu isaanii tilmaama keessa galchuun gaarii ta’a, isaanis baay’ee daayinoosaroota fakkaata.Tokko tokko uumama sheekkoo qofa turan jechuu danda’u, dhugaa dubbachuuf garuu fakkiin jawwee ummatoota baay’ee biratti kan barame ture, akkuma caqasni armaan gadii agarsiisu. Kun gaaffii bineensota badan ta’uun isaa hin oolu, jiraachuun isaanii namoota jalqabaatiin waggoota kuma muraasa dura qofa mirkanaa’uu danda’a. Jechi daayinoosaroota jedhu hanga bara 1800mootaatti Riichaard Oweniin kan qophaa'e miti.

 

Jawween sheekkoo keessatti, kan nama ajaa'ibu, akkuma bineensota dhugaa yeroo darbe jiraataniiti. Isaanis reptiles (daayinoosaroota) gurguddoo namni mul’achuu isaa osoo hin yaadamin yeroo dheeraa dura lafa kana bulchaa turan fakkaatu. Akka waliigalaatti jawween akka hamaa fi nama balleessutti ilaalama ture. Tokkoon tokkoon sabaa sheekkoo isaanii keessatti isaan eeraniiru. ( Insaayikilooppiidiyaa Kitaaba Addunyaa, Jildii 5, 1973, fuula 265)

 

Sababni baduu daayinoosarootaa hoo? Sababni badiisa kanaa saganticha keessatti akka asteroyidii waggoota miliyoona 65 oliin dura lafa rukuteetti dhiyaateera. Haa ta'u malee, saganticha keessatti "namni fosiilii daayinoosarootaa sababa walitti bu'iinsa kanaan du'uu isaanii mirkaneessu argate hin jiru" jechuun fudhatameera . Kana jechuun, asteroyidii tokko lafa irratti kufuun isaa baduu daayinoosarootaaf ibsa gadheedha.

    Kanaa mannaa, sagantichi ibsa baay'ee madaalawaa ta'e balleessuu daayinoosarootaaf kenne: bishaan. Sagantaa kana keessatti yeroo baayyee sunaamiin guddaan naannoo Hell Creek keessatti daayinoosaroota akka balleessan akka fidu itti himamee fi kaafameera. Saganticha keessaa caqasoota muraasni kunooti:

 

Kunoo naannoon bishaan qulqulluu uumamuu Hell Creek. Shaardiin kun golgaa diimaa ni'oonii fi magariisa ta'een kan ibsu yoo ta'u, qola bineensa galaanaa boca ispiraalii qabu, amoonaayitii irraa kan dhufedha. Orgaanizimiin galaanaa kun naannoo bishaan qulqulluu bakka kan isaa hin taane seeneera. Amooniin akkamitti asitti akka xumurame iccitiidha.

 

Kanaaf laayibariin dhagaa qola kan qabuu fi furdina gara meetira tokkoo kan qabuu dha. Sunii fi wantootni adda taʼan kan biroon akka yaada Roobartitti taatee adda taʼe tokko argisiisu. Tarii lolaa ykn dhoqqeen asitti uumamee, battalumatti waan hunda jala awwaale ta’a.

 

Bineensichi saffisaan yoo awwaalame, ykn awwaaluun sababa du’a isaa illee yoo ta’e, haalli fosiilii ta’uuf mijataa ta’e ni uuma. ... Bineensonni %99.9 fosiilii hin godhan

 

Malli walhormaataa pterosaurs milkaa’ina akka qabu ifaadha. Hanga dhiibbaan asteroyidii waan hunda haala suukaneessaa ta'een jijjiirutti jireenyi idilee akka ture agarsiisa.

 

Bineensonni kun galaana keessa deemaa turan? Isaanis dallaa lallaafaa irraa dhuguuf turan.

    Lakkoofsi fosiilii Roobart argate, dhuma bara Kiriitaasii irrattillee, Taanis lubbuudhaan kan guutame akka ture argisiisa.

 

Gareen Roobart sansalata dursaa hawwataa ta'e hordofa. Wanti jalqabaa fosiilii qurxummii jumlaan baduu mudatedha.

 

Kunoo muka. Isa irratti reeffa qurxummii jabeessee micciirameera.

 

Foosiliin tokko tokko asii fi achi kunooti. Kunoo tokko fi cinaatti sturgeon biraa gara kanaan fuuldura jiru. Pond sturgeon jalatti sturgeon biraatu jira. Qaamni isaa jirma mukaa jala seenee gama biraatiin mul’ata.

    Kanaaf laayibariin dhagaa qola kan qabuu fi furdina gara meetira tokkoo kan qabuu dha. Sunii fi wantootni adda taʼan kan biroon akka yaada Roobartitti taatee adda taʼe tokko argisiisu. Tarii lolaa ykn dhoqqeen asitti uumamee, battalumatti waan hunda jala awwaale ta’a.

 

Akka yaada Roobartitti qurxummiin jirma mukaa duubatti hafe keessatti qabamee fi ispheerotaan marfame lolaa gosa tokkoon erga qabamee booda du’ee dafanii biyyee keessatti awwaalame. Kanaafidha akka gaariitti kan kunuunfamaniif. Dambaliin bishaan yaa’u maaltu fide? Akka yaada tokko jedhutti, asteroyidii galaana rukutee sunaamiin uume. Amma waa'ee gosa sunaamii guutummaatti adda ta'e dubbanna. Sunaamii ammayyaa caalaa baayʼee olkaʼaa fi guddaa ture. ... Olka'iinsi isaa yoo xiqqaate kiiloo meetira tokko ture.

 

Sunaamiin tartiiba Taanis keessatti mul’ate kana fiduu danda’aa turee?

 

Qorattoonni sagantaalee sana keessa turan daandii sirrii irra turan jedheen yaada. Dhuguma bishaan daayinoosaroota balleessuu keessatti hirmaateera. Kun naannoo Hell Creek kan saganticha keessatti uwwifame qofa osoo hin taane, bakka biraa hundattis ture. Hell Creek bakka daayinoosaroota itti argaman keessaa tokko qofa, sababiin isaas hafteen bineensota kanaa addunyaa guutuutti argameera. Dhugaa dubbachuuf, fosiilii bineensota kanaa, akkuma fosiilii bineensota biroo, osoo dhoqqeen sun jalqaba bineensota kana dafee dhoqqee keessatti hin awwaalle ta’ee illee hin jiraatu ture. Ka’umsa fosiilii hunda ibsuuf karaan sun qofa yoo ta’u, har’a uumamuun isaanii baay’ee hin mul’atu. Sagantaa kana keessattis uumamni fosiilii taatee baay’ee hin argamne ta’uun isaa fudhatameera: ”Bineensichi saffisaan yoo awwaalame, ykn awwaaluun sababa du’a isaa illee yoo ta’e, haalli fosiilii ta’uuf mijataa ta’e ni uuma. ... Bineensonni %99.9 fosiilii hin godhan.”

   Lammaffaa, sagantichi bineensonni galaanaa kanneen akka ammoonaayitii fi qurxummii akka mukaa fi daayinoosarootaa wajjin wal fakkaatutti akka argaman ibseera. Kun akkamitti danda’ama? Bineensonni galaanaa, bineensonni lafaa fi mukkeen akkamitti waliin ta’uun stratum tokko keessatti uumamuu danda’u? Ibsi isaa, akkuma saganticha keessatti dhiyaatetti, sunaamiin guddaan taatee kana akka fide qofa ta’uu isaati. Sagantaan kun waa'ee guddina sunaamii kanaa illee "Olka'iinsi isaa yoo xiqqaate kiiloo meetira tokko ture" jedheera.

    Kan duraan maal jechuu barbaada? Yoo waa'ee sunaami guddaa dubbannu ta'e, maaliif waa'ee Bishaan Badiisaa Macaafa Qulqulluu keessatti caqafame akka badiisaaf sababa ta'etti kallattiin dubbachuu hin dandeenyu? Daayinoosarootaa fi gosoota biroo balleessuuf sababa guddaa ta'uu danda'a. Qabxiin kun ilaalamuu qaba, sababiin isaas seenaan lolaa jalqabaa dhibba hedduu ta’e waan argameef, akkuma caqasoonni armaan gadii argisiisan:

 

Aadaan gara 500 ta’an – ummatoota dhalootaan Giriik, Chaayinaa, Peeruu fi Ameerikaa Kaabaa dabalatee – addunyaa irratti kan beekaman yoo ta’u, oduu durii fi sheekkoo seenaa dirqisiisaa lolaa guddaa seenaa gosa kanaa jijjiire ibsu. Seenaa baay’ee keessatti akkuma Nohi namoota bishaan badiisaa irraa hafan muraasa qofa. Ummatoonni baay’een lolaa kana kan fide waaqolii sababa tokkoon yookaan kan biraatiin gosa namaa nuffisiisaniin akka ta’etti ilaalu turan. Tarii ummanni sun akka bara Nohii fi sheekkoo gosa Hooppii dhalattoota Ameerikaa Ameerikaa Kaabaa keessatti malaammaltoota turan, yookaan tarii namoonni baay’ee fi garmalee sagalee guddaa dhageessisan, akkuma epic Gilgamesh keessatti. (Kallee Taipale: Levoton maapallo, fuula 78)

  

Lenormant kitaaba isaa "Beginning of History" jedhu keessatti akkas jedha:

"Seenaan lolaa damee maatii dhala namaa hunda keessatti duudhaa addunyaa ta'uu isaa, fi duudhaa murtaa'aa fi walfakkaatu kan akka kun akka oduu durii yaadameetti ilaalamuu hin danda'u ta'uu isaa mirkaneessuuf carraa qabna. Yaadannoo taatee dhugaa fi sodaachisaa ta'uu qaba, taatee sammuu warra jalqabaa maatii dhala namaa irratti yaada cimaa akka waan sanyii isaanii illee hin daganne. ?, fuula 5)

 

Ummatoonni sanyii adda addaa qaban waa’ee balaa lolaa guddaa kanaa seenaa hambaa adda addaa qabu. Giriikonni waa’ee Bishaan Badiisaa seenaa tokko kan himan yoo ta’u, innis nama Deukalion jedhamu tokko irratti kan xiyyeeffate dha; Kolombos dura yeroo dheeraa dura illee, dhalattoonni ardii Ameerikaa seenaa yaadannoo lolaa guddaa sanaa jiraachise qabu turan. Oduu durii waa’ee lolaa dhalootaa dhalootatti hanga har’aattis Awustiraaliyaa, Hindii, Poolineeshiyaa, Tibeet, Kaashmiir fi Lituwaaniyaa keessattis darbaa tureera. Hundi isaanii oduu durii fi seenaa qofaa? Hundi isaanii tolfamaniidhaa? Hundi isaanii balaa guddaa tokko akka ibsan tilmaamameera. (Werner Keller: Raamattu oikeassa irratti, fuula 29)

 

Sababni biraan immoo haftee bineensota galaanaa fi biqiltoota gaarreen olka’oo irratti argaman yoo ta’u, kunis gaara Himaalaayaan Everest fi gaarreen olka’oo biroo dabalatee dha. Kitaabota saayintistoonni mataa isaanii dhimma kanarratti barreessan keessaa caqasoonni muraasni kunooti:

 

Daarwiin ofii isaatii doonii Biigil irra osoo imalaa jiruu qola galaanaa fosiilii ta'e olka'aa gaarreen Andees irraa argate. Sana agarsiisa, wanti amma gaara ta'e yeroo tokko bishaan jala ture. (Jerry A. Coyne: Miksi evoluutio on totta [Jijjiiramni maaliif dhugaa ta’e], fuula 127)

 

Maalummaa jalqabaa dhagaa gaarreen keessa jiran sirriitti ilaaluuf sababni jira. Innis caalaatti kan mul’atu gaarreen Alps, Alps lime kan kaabaa, zoonii Helvetian jedhamu keessatti. Dhagaan liimsaa meeshaa dhagaa isa guddaadha. Yeroo dhagaa asitti qarqara cirrachaa ykn fiixee gaara tokkoo ilaallu - osoo humna achitti ol ba'uu qabaanne - dhuma irratti haftee bineensotaa fosiliin ta'e, fosiilii bineensotaa, isa keessa ni arganna. Yeroo baayyee akka malee miidhamu garuu ciccitaa adda baafamuu danda'u argachuun ni danda'ama. Foosiliin sun hundinuu qola liim ykn lafee uumamtoota galaanaa ti. Isaan keessaa ammonites spiral-threaded, fi keessumaa immoo clams qola lama qaban baay’eedha. (...) Dubbisaan yeroo kanatti gaarreen biyyee baay’ee qabachuu jechuun maal jechuu akka ta’e gaafachuu danda’a, isaanis galaana jala keessatti tartiiba ta’anii argamuu danda’u. (fuula 236,237 "Muuttuva maa", Pentti Eskola)

 

Yunivarsiitii Jaappaan Kyushu irraa Harutaka Sakai waggoota dheeraaf fosilii galaanaa kana gaarreen Himaalaayaatti qorataa turan. Inniifi gareen isaa akuwaariyamii guutuu bara Meesoozooyik tarreessaniiru. Liiloonni galaanaa dadhaboo ta’an, kanneen amma jiranii fi urjii galaanaa wajjin kan walqabatan, dallaa dhagaa sadarkaa galaanaa irraa kiiloo meetira sadii ol fagaatu keessatti argamu. Ammonites, belemnites, corals fi plankton akka fossilii dhagaa gaarreen keessatti argamu (...)

   Olka'iinsa kiiloo meetira lamaa irratti ogeeyyiin ji'ooloojii argannoo galaanni mataan isaa dhiise argatan. Fuulli dhagaa isaa dalga fakkaatu bifawwan dalga bishaan gadi aanaa irraa cirracha keessatti hafan waliin walsima. Gubbaa Everest irraa illee dhagaa liimsaa keelloo kan argamu yoo ta’u, kunis bishaan jalatti haftee bineensota galaanaa lakkoofsa hin qabne irraa ka’e. ("Maapallo ihmeiden pilaaneetta", fuula 55)

 

Kan armaan olii irraa maaltu xumuramuu danda’a? Waa'ee waggoota miliyoonaan lakkaa'aman dubbachuun bu'aa hin qabu, sababiin isaas fosiliin daayinoosarootaa mataan isaanii waan akkasii ragaa hin ba'an. Tishuuwwan lallaafaa, raadiyoo kaarboonii, DNA fi seelonni dhiigaa isaan keessa jiran yeroo gabaabaa qofa akka ta’an ifatti akeeku. Kanaa mannaa, bineensonni kun irra caalaa Bishaan Badiisaa Macaafa Qulqulluu keessatti caqafame keessatti kan duʼan taʼus, taatee kana booda kan jiraatan taʼus. Kana kan mirkaneessu fakkiiwwan jawwee ummatoota hedduu biratti mul’ataniidha.

     Fakkeenyonni biroo hedduun qabxii kana irratti kaafamuu danda’u, garuu fakkeenyonni kanaan duraa ibsi Macaafni Qulqulluun bishaan badiisaa ilaalchisee kenne seenaa dhugaa ta’uu isaa, waggoonni miliyoonaan lakkaa’aman garuu yaada akka ta’an akka agarsiisan abdiin qaba. Yaadonni Waaqayyoon hin amanne ka’umsa uumama cufaa fi jalqaba jireenyaa qaama yaada walfakkaataa ti, sababiin isaas qaamoleen samii kamiyyuu ofumaan ka’uu waan hin dandeenyeef, jireenyis ofumaan ka’uu hin danda’u. Isaan kanaaf ragaan tokkollee hin jiru, saayintistoonni Waaqayyoon hin amanne hedduun illee amananiiru. Barreeffamoota koo hedduu keessatti waa’ee dhimmoota kanaa barreesseen jira, yaada amanamaa saayintistoota Waaqayyoon hin amannees of keessaa qabu. Osoo namni hundi wantoota kana sirriitti ilaalee natti tola. Ani mataan koo duraan nama Waaqayyoon hin amanne yaada uumama fi waggoota miliyoonaan lakkaa'aman kan Waaqayyoon hin amanne ture. Amma oduu durii, sobaa fi oduu durii jedheen ilaala.


 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

Waggoota miliyoonaan lakkaa'aman / daayinoosaroota / jijjiirama namaa?
Daayinoosaroota balleessuu
Saayinsii gowwoomsaa keessatti: yaadota ka’umsaa fi waggoota miliyoonaan lakkaa’aman kan Waaqayyoon hin amanne
Daayinoosaroota yoom jiraatan?

Seenaa Macaafa Qulqulluu
Bishaan Badiisaa

Amantii kiristaanaa: saayinsii, mirga namoomaa
Kiristaanummaa fi saayinsii
Amantii kiristaanaa fi mirga namoomaa

Amantiiwwan bahaa / New Age
Buudaa, Budiizmii moo Yesuus?
Foon uffachuun dhugaadhaa?

Islaamummaa
Muhaammad mul'ataa fi jireenya isaa
Waaqeffannaa waaqa tolfamaa Islaamaa fi Makkaa keessatti
Qur'aanni amanamaadhaa?

Gaaffii naamusaa
Saalqunnamtii saala walfakkaataa irraa bilisa ta'i
Gaa’ila saala giddu galeessa hin qabne
Ulfa baasuun gocha yakkaati
Euthanasia fi mallattoolee yeroo

Fayyina
Qusachuu dandeessa