Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Seksuaalisuus, rakkaus, tasa-arvo

 

Seksuaalisuus, rakkaus ja tasa-arvo - onko kaikki seksuaalinen käytös oikein?

 

Seksuaalisuus on aihe, joka puhuttaa ihmisiä. Se on puhuttanut heitä aina, ja viime aikoina varsinkin sukupuolineutraali avioliitto on ollut esillä. Sillä tarkoitetaan yleensä samaa sukupuolta olevien avioliittoa, jota on perusteltu mm. rakkaudella ja tasa-arvolla. On yritetty selittää, että ihminen, joka suhtautuu kriittisesti tähän asiaan, on ahdasmielinen tai vanhoillinen. Mediassa yritetään usein kääntää näkökulma tähän suuntaan, ja toimittajilla on melkein kuin pakkomielle ajaa tätä asiaa.

   Miten tätä asiaa tulee lähestyä hengelliseltä ja Raamatun opetuksen näkökannalta? Useimmat ihmiset hylkäävät kristillisen näkemyksen vanhentuneena, mutta siinä he saattavat tehdä virheen. Ehkäpä Jeesuksen ja apostolien opetukset ovat sittenkin totta ja ajankohtaisia nykypäivänä. Siksi niihin kannattaa perehtyä. Ja ehkäpä onkin niin, että nykyajan modernit ja suvaitsevaisuutta kannattavat henkilöt ovat itse näkemyksineen väärässä. Tämä vaihtoehto kannattaa ottaa huomioon. Lähdemme tutkimaan tätä aihetta useiden sellaisten seikkojen valossa, joita harvemmin otetaan esille.

                                                               

Ovatko kaikki teot oikein? Ihmisten tekemät teot voidaan luokitella kahteen luokkaan. Nämä vaihtoehdot, jotka liittyvät moraaliin, ovat:

 

• Kaikki, mitä ihmiset tekevät, on oikein

• On tekoja, jotka selvästi ovat väärin

 

Kumpi edellisistä vaihtoehdoista on totta? Ne, jotka eivät usko Raamatun opetuksiin kuten Kymmeneen käskyyn ja Jeesuksen vuorisaarnaan, saattavat aluksi kallistua ensimmäisen vaihtoehdon puolelle. Kuitenkin, kun heiltä kysyy, hyväksyvätkö he kidutuksen, lasten seksuaalisen hyväksikäytön tai että heiltä itseltään varastetaan, he yleensä vastaavat kieltävästi. Se osoittaa, että he käytännössä uskovat kaikkia koskevien ja objektiivisten arvojen olemassaoloon. He eivät ole asiaa ehkä syvemmin ajatelleet, mutta pitävät joitakin tekoja selvästi väärinä. William Lane Craig on tehnyt aiheesta oman havaintonsa keskustellessaan ihmisten kanssa. Hänkin tuo ilmi sen, miten ihmisillä on usko objektiivisiin moraalisiin arvoihin:

 

Tästä pääsemme toiseen premissiin, jonka mukaan objektiivisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. Alun perin arvelin, että tämä olisi argumentin kiistanalaisin premissi. Väittelyissäni ateististen filosofien kanssa olen kuitenkin todennut, ettei sitä kiistä juuri kukaan. Yliopistoissa tehdyt tutkimukset osoittavat ehkä vastoin odotuksia, että professorit ovat taipuvaisempia uskomaan objektiivisiin moraalisiin arvoihin kuin opiskelijat ja että filosofian professorit ovat taipuvaisempia uskomaan objektiivisiin moraalisiin arvoihin kuin professorit keskimäärin!

   …Olen todennut, että vaikka ihmiset väittävät kannattavansa relativismia, heistä 95 prosenttia voi hyvin nopeasti vakuuttua siitä, että objektiivisia moraalisia arvoja on sittenkin olemassa. Sitä varten tarvitsee vain esittää muutamia esimerkkejä ja antaa heidän itse valita kantansa. Kysy, mitä he ajattelevat hindujen sati-käytännöstä, jossa leski poltetaan elävältä miehensä hautajaisroviolla, tai muinaisesta kiinalaisesta tavasta, jossa naisista tehtiin loppuiäkseen raajarikkoja sitomalla heidän jalkansa tiukasti lapsuudessa niin, että ne muistuttivat lootuksenkukkia. Erityisen selvästi asia ymmärretään silloin kun esimerkkinä käytetään moraalisia julmuuksia, joita on tehty uskonnon nimissä. Kysy heiltä, mitä he ajattelevat ristiretkistä ja inkvisitiosta. Kysy heiltä, onko heistä oikein, että katoliset papit käyttävät seksuaalisesti hyväksi nuoria poikia ja että kirkko yrittää peitellä heidän tekojaan. Jos olet tekemisissä vilpittömän etsijän kanssa, voin taata, että lähes aina hän on lopulta kanssasi samaa mieltä siitä, että objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. (1)

 

Miten edellinen asia liittyy käsiteltävän aiheeseen? Lyhyesti sanottuna kysymys on siitä, mihin luokkaan luokitellaan homoseksuaalinen käytös ja sukupuolineutraali avioliitto. Kuuluvatko ne oikeiden vai väärien asioiden luokkaan? Siitä johtuvat erilaiset mielipiteet nykyaikana. Kysymys ei ole siitä, etteikö ihmisillä olisi moraalisia arvoja, vaan siitä, miten he luokittelevat näitä asioita. Toiset pitävät homoseksuaalista käytöstä oikeana, toiset vääränä, ja se aiheuttaa ristiriitoja. James W. Sire on selostanut asiaa, ja miten kristillisen teismin mukaan nimenomaan Jumalan pyhä ja rakastava luonne on moraalin mittapuu:

 

Kuitenkaan emme suhteellisuudessammekaan pääse eron tunteesta, että jotkut asiat ovat ”oikeita” tai ”luonnollisia” ja toiset eivät. Vuosikausia suurin osa yhteiskuntaa piti homoseksuaalisuutta siveettömänä. Nykyään monet ihmiset kiistävät tämän. Mutta he eivät kiistä sitä sillä perusteella, että mitään moraalisia kategorioita ei ole, vaan siksi, että tämän homoseksuaalisuuden alueen olisi pitänyt kuulua toiselle puolelle sitä rajaa, joka erottaa siveellisen epäsiveellisestä. Homoseksualistit eivät yleensä suvaitse insestiä! Niinpä se, että ihmisten moraaliset arviot ovat erilaisia, ei muuta muuksi sitä tosiasiaa, että jatkuvasti teemme moraalisia arvioita ja elämme niiden mukaan tai niiden vastaisesti. Jokainen elää moraalisessa maailmankaikkeudessa, ja loppujen lopuksi jokainen vähänkin miettiessään tietää tämän eikä haluaisi asiaa muuttaa.

   Teismi opettaa kuitenkin, ettemme ainoastaan elä moraalisessa maailmassa, vaan että on olemassa ehdoton mittapuu, jonka mukaan kaikkia moraalisia arvoja mitataan. Jumala itse hänen hyvä (pyhä ja rakastava) luonteensa on tuo mittapuu. Lisäksi kristityt ja juutalaiset väittävät, että Jumala on ilmoittanut mittapuunsa Raamattuun kirjoitetuissa laeissa ja periaatteissa. Muun muassa kymmenen käskyä, vuorisaarna ja Paavalin eettinen opetus ovat Jumalan tapoja paljastaa meille luonnettaan. On siis olemassa oikean ja väärän mittapuu, ja jos ihminen haluaa, hän voi sen tuntea. (2)

 

Onko kaikki seksuaalisuus oikein? Edellä todettiin, miten ihmiset yleensä hyväksyvät sen, että tietyt teot kuuluvat väärien tekojen luokkaan. Sellaisina he saattavat pitää mm. varkauksia ja murhia, jotka myös oikeusistuimissa määritellään vääriksi ja tuomittaviksi asioiksi. Yleismaailmallisesti nämä asiat nähdään vääriksi. Nämä ihmiset eivät ehkä usko moraalin olevan Jumalasta, mutta ovat käytännössä yleensä samaa mieltä Kymmenen käskyn perusperiaatteista (Älä tapa, älä varasta, älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi…). Se tarkoittaa, että moraalin alueella on paljon yhteistä pohjaa ja rinnakkaiselo eettisissä kysymyksissä on luontevaa. Poikkeuksia on vain muutamia.

   Poikkeuksen muodostavat nimenomaan muutamat tämän alueen aiheet eli kysymys siitä, onko kaikki seksuaalinen käytös oikein? Tässä mielipiteet jakautuvat. Toiset eivät usko, että mikään seksuaalinen käytös on väärin, kun taas toiset ajattelevat päinvastoin, ja se aiheuttaa ristiriitoja. Monet kiistat nykypäivinä aiheutuvat näistä näkemyseroista.

   Jos katsotaan Jeesuksen ja apostolien opetuksia, on niissä opetusta myös seksuaalisuudesta. Monet eivät nykypäivänä ota näitä opetuksia huomioon, mutta siinä he saattavat tehdä virheen. Sillä jos ne ovat Jumalan tahto meihin nähden, ja ihminen on iankaikkisuusolento, on sillä vaikutusta iankaikkisuuskohtaloomme. Seuraavat jakeet osoittavat, että ei ainoastaan homoseksuaalinen käytös vaan myös aviorikokset, porton kanssa makaaminen ja esiaviollinen seksi kuuluvat väärien tekojen luokkaan. Olemme hölmöjä, jos emme huomioi näitä opetuksia:

 

Aviorikos

 

- (Mark 7:21-23) Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

22. aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

23. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen."

 

- (Matt 12:39) Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki.

 

- (Room 7:1-3) Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?

2. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.

3. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

- (Mal 2:14-16) Mutta te sanotte: "Minkätähden niin?" Sentähden, että Herra on todistaja sinun ja sinun nuoruutesi vaimon välillä, jolle sinä olet ollut uskoton, vaikka hän on sinun puolisosi, sinun aviovaimosi.

15. Niin ei tee yksikään, jolla on jäännöskään Hengestä. "Mutta kuinkas se yksi -- ?" Hän pyrki saamaan Jumalan lupaamia jälkeläisiä. -- Ottakaa siis vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat nuoruutenne vaimolle.

16. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala, ja sitä, joka verhoaa vaatteensa vääryydellä, sanoo Herra Sebaot. Siis ottakaa vaari hengestänne älkääkä olko uskottomat.

 

Esiaviollinen seksi

 

- (1 Kor 7:1-5) Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2. mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3. Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

5. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

 

Avoliitto

 

- (Hebr 13:4) Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

 

Porton kanssa makaaminen

 

- (1 Kor 6:15,16, 18-20) Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä? Ottaisinko siis Kristuksen jäsenet ja tekisin ne porton jäseniksi? Pois se!

16. Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: "Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi".

18. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.

19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

20. Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.

 

Pornografia

 

- (Matt 5:27,28) Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'.

28. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

 

- (Mark 4:18,19) Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,

19. mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

 

- (Room 6:12) Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

 

Homoseksuaalisuus

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (3 Moos 18:22) Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

 

- (Room 1:26,27) Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

 

- (1 Tim 1:9,10) ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille,

10. haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan -

 

- (Juuda 7) samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana  esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

 

Rakkaus ja totuus. Sukupuolineutraalin avioliiton ja seksuaalisuhteiden yhteydessä puhutaan usein rakkaudesta. Sanotaan, että ei kai siinä mitään väärää ole, jos ihmiset rakastavat toisiaan. Nähdään, että rakkaus oikeuttaa kaiken.

   Mutta kuten todettiin, tosiasiassa kiistassa ei ole kyse rakkaudesta vaan ainoastaan seksuaalisuudesta ja mikä siinä on oikein. Rakkautta voidaan toteuttaa aina ja kaikkialla. Sitä voi olla miesten kesken, naisten kesken, nuorten kesken ja kenen tahansa välillä. Näiden ihmisten välillä voi olla ystävyyssuhteita ja rakkautta ilman seksuaalisuutta. Heidän välillään voi myös olla suudelmia kuten joissakin kulttuureissa varsinkin itäisissä maissa on ollut tapana vuosisatojen ajan. Suudelmista mainitaan jopa Uudessa testamentissa. (Tervehtikää toisianne rakkauden suunannolla. Rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette!, 1 Piet 5:14:) Niinpä kun esim. Image-lehti (kesäkuu 2013) täällä Suomessa mainosti sukupuolineutraalia avioliittoa saman sukupuolen henkilöiden suudelmilla, on se vuosisatoja myöhässä.

   Entä sitten rakkauden osoittaminen homoseksuaaleja ja muita kohtaan? Ne, jotka puolustavat sukupuolineutraalia avioliittoa vetoavat usein juuri tähän argumenttiin, pitäen itseään rakkaudellisina ja edistyksellisinä.

   Tässä asiassa totuus on kuitenkin tärkeää. Jos edelliset Raamatun jakeet pitävät paikkansa ja ihminen on iankaikkisuusolento, silloin todellista rakkautta on varoittaa lähimmäisiä vääristä valinnoista ja mihin ne johtavat. Se on ikään kuin varoittaisi lähimmäistään heikoista jäistä: ”Älä ihmeessä mene heikoille jäille; sinulle voi käydä huonosti.” Asiassa ei ole kyse tuomitsemisesta tai että joku olisi muita parempi vaan siitä, otetaanko todesta edelliset Uuden testamentin opetukset. Ovatko ne totta vai valhetta? Jos ne ovat totta, niiden laiminlyöminen voi olla kohtalokas virhe. Silloin on myös rakkaudettomuutta olla puhumatta väärien valintojen seurauksista.

 

- (Gal 5:7,8) Te juoksitte hyvin; kuka esti teitä olemasta totuudelle kuuliaisia?

8. Houkutus siihen ei ole hänestä, joka teitä kutsuu.

 

- (1 Tim 2:3,4) Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,

4. joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

Vielä kannattaa kiinnittää huomiota Jeesuksen ja apostolien rakkauteen – heidän kauttaan ja opetustensa pohjaltahan useimmat Uuden testamentin tekstit ovat syntyneet. Olivatko he rakkaudettomampia kuin monet nykyihmiset, kun he puhuivat tiettyjen asioiden synnillisyydestä ja mihin ihmisen katumattomuus johtaa?

   Varmastikaan eivät olleet. Kun monet nykyihmiset pitävät itseään rakkaudellisina ja suvaitsevaisina, on aika varmaa, ettei kukaan heistä voita apostoleja rakkaudessa, puhumattakaan Jeesuksesta. Tässä emme käsittele Jeesuksen elämää, joka poikkeaa kaikista muista, ja johon liittyi suurempi rakkaus kuin kenenkään muun elämään. Sen sijaan otamme esille muutamia Paavalin elämää kuvaavia jakeita. Ne osoittavat, miten hän tunsi voimakkaasti rakkautta ihmisiä kohtaan, vaikka oli ennen kääntymystään vihamielinen ja julma. Kuinka moni nykyihminen, joka pitää itseään rakkaudellisina, voi sanoa rehellisesti, että hänellä on samanlainen rakkaudellinen asenne?

 

- (2 Kor 12:14,15) Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne, enkä ole oleva teille rasitukseksi; sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

15. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne hyväksi. Senkötähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta?

 

- (2 Kor 2:3,4) Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.

4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin.

 

- (Room 9:1-3) Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä -

2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.

3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,

 

- (2 Tim 3:10,11) Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

 

- (Fil 3:17) Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

 

Tasa-arvo. Kun nykyaikana ajetaan ns. sukupuolineutraalia avioliittoa, on sen pontimena tasa-arvo. Sanotaan, että jos tämä asia toteutuu, saattaa se tällaiset henkilöt tasa-arvoiseen asemaan lain edessä.

   Entä jos asiaa ajatellaan hengellisestä näkökulmasta? Jumalan tasa-arvo on toisenlaista kuin ihmisten. Se poikkeaa siitä, miten monet ajattelevat. Se pitää sisällään kaksi asiaa:

 

1. Jumala on rakastanut kaikkia. Jumalan tasa-arvo toteutuu siinä, että hän on rakastanut maailman jokaista ihmistä, ilman ainuttakaan poikkeusta. Se koskee avionrikkojia, homoseksuaaleja, muissa synneissä eläviä sekä kaikkia, jotka ovat erossa hänestä ja olleet hänen vihollisiaan. Hän haluaa pelastaa heistä jokaisen. Hänen rakkautensa on ilmennyt erityisesti siinä, miten Jeesus kantoi syntimme, että pääsisimme Jumalan yhteyteen.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:8,10) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

2. Kaikkien tehtävä parannus. Toiseksi Jumalan tasa-arvo toteutuu siinä, että kaikkien ihmisten on tehtävä parannus. Se tarkoittaa asennetta, jossa ihminen on valmis hylkäämään ne asiat, jotka kuuluvat väärien tekojen luokkaan. Esim. avionrikkojat tai homoseksuaalisuuden harjoittajat eivät ole erikoisasemassa, vaan heidänkin on hylättävä väärät tekonsa. Samoin muiden ihmisten on luovuttava elämässään ilmenevistä vääristä asioista. Kukaan ei voi vedota siihen, mitä muut ovat tehneet. Kyseessä on jokaista koskeva asia. Se on Jumalan tasa-arvoa kaikille ihmisille – tasa-arvoa, jota ei aina haluta hyväksyä. Emme peri Jumalan valtakuntaa, jos tahallamme harjoitamme vääriä asioita:

 

- (1 Kor 6:9,10) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.

 

- (Luuk 13:2,3) Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän?

3. Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.

 

- (Apt 17:30) Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.

 

Kunnioitus. Nykyaikana yhteiskunnassa puhutaan vihapuheista. Sellaista esiintyy varsinkin internetin keskustelupalstoilla, jossa ihmiset haukkuvat toisiaan ja kiroilevat. Niin on tapahtunut myös tämän aiheen tiimoilla. Ei haluta kunnioittaa ja arvostaa eri tavalla ajattelevia. Ei osoiteta ystävällisyyttä ihmisten kanssa keskusteltaessa. Ei myöskään oteta huomioon, että Uuden testamentin mukaan joudumme tekemään tilin jokaisesta turhasta sanasta ja puheista. Siksi ei ole aivan sama, mitä puhumme netin keskustelupalstoilla ja muussa elämässä. Sanoillamme on merkitystä. Jos emme kunnioita ja arvosta asenteissamme ja puheissamme eri tavalla ajattelevia, toimimme väärin:

 

- (1 Piet 2:17) Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta.

 

- (Room 3:13,14) Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

14. heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

 

- (Matt 5:21,22) Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: 'Älä tapa', ja: 'Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion'.

22. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen.

 

- (Jaak 3:14-17) Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.

15. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

16. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno.

17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele.

 

- (Ef 4:31,32) Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.

32. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä…

 

- (Matt 12:36) Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.

 

 

 

 

Viittaukset:

 

1. William Lane Craig: Valveilla (On Guard), s. 148,149

2. James W. Sire: Missä maailmassa? Maailmankatsomusten perusteet puntarissa (The Universe Next Door. A Basic World View Catalog), s. 36,37

 

 

Lisää aiheesta:

Porno, alastonkuvat, dogging, seksi, prostituutio, alastomuus - miksi niihin ajaudutaan?

Seksiriippuvuus, pornografia ja itsetyydytys sitoo monien elämää

Seksuaalisuuden alkuperä: Jumalasta vai evoluution tulos? Väärä seksuaalikäytös johtaa kärsimykseen

Tulevaisuuden suunnittelu ottamatta Jumalaa ja iankaikkisuutta huomioon, on hulluutta

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Porno, alastonkuvat, dogging, seksi, prostituutio, alastomuus - miksi niihin ajaudutaan?

Seksiriippuvuus, pornografia ja itsetyydytys sitoo monien elämää

Seksuaalisuuden alkuperä: Jumalasta vai evoluution tulos? Väärä seksuaalikäytös johtaa kärsimykseen

Tulevaisuuden suunnittelu ottamatta Jumalaa ja iankaikkisuutta huomioon, on hulluutta