Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Messias, profetiat ja Talmud

 

 

Messias, profetiat ja Talmud; eli miten Messiaaseen viitataan vanhoissa juutalaisissa rabbien kommentaareissa kuten Talmudissa sekä Vanhassa testamentissa

 

 

Esipuhe

 

Messiaan tulemus on mielenkiintoinen asia, johon liittyy monia profetioita.

   Aiomme tulevilla riveillä käsitellä nimenomaan tätä aihetta. Tarkoitus on käydä lävitse mitä kirjoituksissa - Mooseksen kirjat, Psalmit ja profeetat - on puhuttu hänen tulostaan, tulemisensa ajankohdasta, elämästään, hänen alkuperästään sekä siitä, ovatko nämä profetiat mahdollisesti jo saaneet täyttymyksensä. Tarkoitus on saada selvyys siihen, millä tavoin ne ovat toteutuneet.

   Emme aio rajoittua tutkiskeluissamme vain Raamatun kirjoituksiin. Aiomme lisäksi käyttää apuna vanhoja rabbien kommentaareja (Midrash, Targum, Zohar, Talmud...), joille nykyjuutalaisuudessa annetaan suuri arvo. On yllättävää, että näistä vanhoista lähteistä, varsinkin kaikkein vanhimmista, löytyy voimakas Messias-odotus sekä kuvaus Messiaan ylihistoriallisista piirteistä mielenkiintoisella tavalla; sellaisena, joka muistuttaa paljon Uuden testamentin sanomaa. Eräänä esimerkkinä Messias-odotuksesta ovat seuraavat pari Talmudin lauselmaa, joissa viitataan profeettojen profetoineen vain Messiaan päiviä varten:

 

"Kaikki profeetat profetoivat vain Messiaan päiviä varten." (Sanhedrin 99a, s. 670)

 

"Maailma luotiin vain Messiasta varten." (Sanhedrin 98b, s. 667)

Sisällys:
1. Messiaan tulon ajankohta
2. Mooseksen kaltainen profeetta
3. Messiaan elämä profetioissa
4. Yksi vai kaksi tulemusta - Messiaan kärsimys
5. Esikuvien sanoma ja täyttymys
6. Kansat etsivät Messiasta
7. Messiaan jumaluus
8. Millainen Jumala on?
9. Pääsy Jumalan yhteyteen

 

 

1. Messiaan tulon ajankohta

 

Messiaan tulon ajankohdasta on nykyjuutalaisuudessa sellainen käsitys, ettei hän ole vielä tullut. Yleisesti ajatellaan, ettei Messias ole vielä käynyt maan päällä. Siksi hänen tuloaan yhä odotetaan. Jotkut saattavat myös puhua pelkästä messiaanisesta ajasta ilman uskoa erityiseen Messiaseen. Kuvaavaa näkemykselle, jossa Messias ei ole vielä tullut, on lainaus tunnetun raamatunselittäjän, rabbi Maimonideksen, kahdennestatoista uskonkappaleesta. Se on liitetty nykyiseen Siduur-rukouskirjaan:

 

"Minä uskon täydellisellä uskolla Messiaan tuloon, mutta vaikka hän viivästyykin, siitäkin huolimatta odotan häntä joka päivä, kunnes hän saapuu."

 

Mutta miten asia on? Onko Messias jo tullut, ja onko Raamatussa mitään määräaikaa hänen tulemiselleen, ja onko tuo aika jo mahdollisesti ohitse? Näihin kysymyksiin Messiaan tulon ajankohdasta yritetään antaa vastaus tulevilla riveillä. Jo etukäteen voidaan todeta, että tämän ajankohdan olisi pitänyt olla ohitse jo kauan sitten. Sen osoittavat seuraavat seikat:

                                                             

Danielin vuosiviikkoprofetia. Ensiksi on hyvä kiinnittää huomiota Danielin vuosiviikkoprofetiaan, joka on yksi merkillisimmistä profetioista liittyen Messiaan tulon ajankohtaan. Daniel sai tämän profetian 500-600-luvuilla eKr. Siinä viitataan Jerusalemin kaupunkiin ja sen temppeliin, mutta myös Voideltuun eli Messiaseen. Profetian mukaan Messiaan olisi pitänyt ilmestyä ja myös kuolla ("tuhotaan voideltu") viimeistään ennen kuin Jerusalemin kaupunki ja sen temppeli oli hävitetty. Profetiassa sanotaan:

 

- (Dan 9:24-26) Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.

25. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

26. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

 

Kun nyt jälkeenpäin tiedetään historiasta, että roomalainen Tiitus joukkoineen hävitti Jerusalemin ja sen pyhäkön maan tasalle vuonna 70 jKr. - se on yhä edelleen yksi historian suurimpia joukkotuhoja - olisi Messiaan sitä ennen pitänyt tulla ja myös kuolla.

   Samoin, kun profetiassa puhutaan 70 vuosiviikosta eli 490 vuodesta, johtaa sekin samaan aikaan. Sillä vaikka otettaisiin lähtökohdaksi mikä tahansa persialaisten julistus Jerusalemin ja sen temppelin jälleenrakentamisesta, ja lisätään siihen 490 vuotta, päädytään aina aikaan ennen vuotta 70 jKr. Danielin profetia siten selvästi osoittaa, että Messiaan olisi pitänyt ilmestyä ja tuhoutua ennen vuotta 70 jKr, jolloin Jerusalemin kaupunki ja sen temppeli hävitettiin. Sitä myöhemmät ajankohdat eivät ole mitenkään mahdollisia.

 

Jaakobin profetia. Toinen viittaus Messiaan tulon ajankohtaan löytyy Jaakobin siunauksesta, joka on Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tämä profetia viittaa siihen, että Juudan jälkeläiset eivät luopuisi oikeudestaan hallita kansaansa tai siirtäisi lainsäädäntöoikeuttaan (sanhedrin-neuvosto myöhemmin) jollekin muulle, ennen kuin Messias tulisi. Profetiassa sanotaan:

 

- (1 Moos 49:10) Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.

 

Kun nyt jälkeenpäin tiedetään, että Juuda menetti kansallisen yhtenäisyytensä, valtiona olemisensa sekä myös oikeutensa säätää lakeja vuoden 70 tuhossa, asettaa tämä omat aikarajansa Messiaan tulolle. Tämänkin profetian mukaan hänen olisi pitänyt tulla jo ennen kyseistä tapahtumaa.

   Lisäksi jo tätä ennen, 6 jKr., oli Juudan valtikka kokenut osittaisen syrjäyttämisen. Sillä kun viimeisenä Juudan kuninkaana pidetty kuningas Herodeksen poika, Arkelaus, syrjäytettiin vallasta ja tilalle tuli Roomasta prokuraattoreita, menetti myös sanhedrin-neuvosto osan valtuuksistaan. Rabbi Rahmonin kerrotaan silloin sanoneen:

 

"Kun sanhedrinin jäsenet havaitsivat heiltä riistetyn oikeuden hallita elämää ja kuolemaa, yleinen tyrmistys valtasi heidät. He peittivät päänsä tuhalla ja ruumiinsa säkkikankailla huutaen: voi meitä, Juudan valtikka on poistettu eikä Messias ole vielä tullut."

 

Kun tehdään johtopäätös tästä profetiasta sekä edellisestä Danielin profetiasta, asettavat ne selvät aikarajat Messiaan ensimmäiselle tulolle. Tämän profetian mukaan Messiaan olisi pitänyt olla maailmassa viimeistään 6 jKr., kun taas Danielin profetian mukaan hänen olisi pitänyt kuolla ennen vuotta 70 ("tuhotaan voideltu"). Molemmat profetiat puhuvat siitä, että Messiaan olisi pitänyt elää viimeistään ensimmäisen vuosisadan alkupuoliskolla. Tätä myöhemmät ajankohdat - esim. vuoden 70 jälkeen - ovat mahdottomia.

 

Messiaan tulon ajankohta vanhoissa juutalaisissa lähteissä. Kun edellä todettiin, että Raamatun valossa Messiaan ensimmäisen tulon olisi jo pitänyt toteutua, ovat monet rabbit havainneet saman. Heidänkin mukaansa Messiaan tulon ajankohdan olisi pitänyt kulua umpeen jo kauan sitten. Siihen ovat viitanneet Maimonides, monet muut selittäjät ja myös Talmudissa puhutaan samasta asiasta:

 

Maimonideksen selitys. Kun luvun esipuheessa lainattiin juutalaisuuden arvostetuimman raamatunselittäjän, rabbi Maimonideksen (RaMBaM) lausuntoa, hän totesi siinä Messiaan tulon viipymisestä: ...mutta vaikka hän viivästyykin, siitäkin huolimatta odotan häntä joka päivä... (Tämä on nykyjuutalaisuudessa oleva käsitys lyhykäisyydessään.)

   Maimonides on myös muualla viitannut Messiaan tuloon. Selostaessaan Danielin profetiaa kirjeessään "Igeret Teiman" (3. luku, s. 24) hän puhuu siitä, miten lopun ajat ovat jo tulleet, mutta Messias ei ole vielä tullut. Hän käsitti hyvin sen tosiasian, että Danielin profetiassaan kuvaamat ajat olivat kuluneet umpeen ja Messiaan olisi jo pitänyt esiintyä maan päällä:

 

"Mutta Daniel on selittänyt meille lopunaikojen tiedon syvyydet. Mutta koska ne ovat salattuja, meidän oppineemme, olkoon heidän muistonsa siunattu, ovat estäneet laskemasta Messiaan tulon päiviä, ettei yksinkertainen kansa sen mukana eksyisi nähdessään, että lopun ajat ovat jo tulleet, mutta Messias ei ole saapunut. Siksi ovat oppineemme, siunattu olkoon heidän muistonsa, sanoneet: kirottu olkoon se, joka laskee lopun aikoja... mutta emme voi väittää, että Daniel olisi erehtynyt laskuissaan..."

 

Samaan yhteyteen on hyvä ottaa mukaan toisen juutalaisen, historioitsija Josefuksen lausunto samasta Danielin kirjasta. Josefus totesi mielenkiintoisella tavalla, kirjoittaessaan ensimmäisellä vuosisadalla, miten lukuisat Danielin ennustukset olivat toteutuneet tarkalleen. Hän lausui Danielin ennustuksista:

 

"Kaikesta tästä on Daniel ennustanut ja kirjoittanut jo vuosia aikaisemmin. Samoin löytyy hänen kirjoituksistaan kansamme joutuminen orjuuden ikeeseen ja sen hävitys roomalaisten toimesta. Kaikki nämä kirjoitukset Daniel jätti jälkeensä Jumalan käskystä antaakseen historian lukijalle ja tarkkaajalle todistuksen, miten suuren kunnian Jumala oli hänelle suonut, ja vakuuttaakseen epäilijöitä, jotka sulkevat elämästä kaiken johdatuksen mahdollisuuden, uskomaan Jumalan yhä huolehtivan maailman kulusta." (Josefus Antiqv. X. 10 ja 11)

 

Ns. Eliaan traditiossa puhutaan samasta asiasta kuin Maimonideksen selostuksessa. Tämänkin tradition mukaan Messiaan olisi pitänyt tulla jo lähes 2000 v. sitten, mutta ihmisten syntien tähden hänen tulonsa uskotaan estyneen:

 

"Maailma tulee seisomaan kuusituhatta vuotta: kaksituhatta niistä on autiutta, kaksituhatta tooran aikaa ja kaksituhatta Messiaan päiviä, vaikka syntiemme tähden, jotka olivat suuret, kävi kuten kävi." (Sanhedrin 97, a)

 

Talmud Talmudista voimme löytää useita viittauksia siihen, miten Messiaan olisi jo pitänyt tulla. Yksi lausunnoista liittyy Talmudin perusrungon kerääjään, rabbi Jehudaan, jota on yleisesti kutsuttu vain "Rabbiksi". Hän totesi Danielin ennustamista ajoista, että

 

"Nämä ajat ovat jo kauan sitten loppuneet." (sanhedrin 9, b)

 

Valitusvirsien midrash. Se, että Messiasta odotettiin jo toisen temppelin aikana (Ensimmäinen temppeli oli kuningas Salomonin rakentama ja toinen temppeli rakennettiin pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Sen viimeisteli kuningas Herodes, kunnes se vuonna 70 tuhottiin.), käy ilmi Valitusvirsien midrashista. Siinä sanotaan:

 

"Sillä hetkellä, kun temppeli hävitettiin, syntyi Messias... mutta myrskytuuli vei hänet mukanaan."

 

Messiaan syntyperä. Kun on käsitelty Messiaan tulon ajankohtaa ja määräaikaa sille, on seuraavaksi hyvä selvittää, millainen syntyperä hänellä olisi pitänyt olla. Mistä suvusta hänen on täytynyt periytyä?

   Raamatusta löytyy kyseiseen asiaan hyvin selviä viittauksia. Messiaan olisi pitänyt olla Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä - heille kaikille annettiin samanlainen lupaus. Hänen pitäisi olla Juudan sukukuntaa, eikä vain sitä, vaan hänen tulisi periytyä sen kuninkaallisesta haarasta, Daavidin huoneesta. Jos henkilöllä ei ollut tällaista sukupuuta, ei häntä voinut pitää todellisena Messiaana:

 

Lupaus Aabrahamille (Myös Iisak ja Jaakob saivat saman lupauksen - 1 Moos 26:4 ja 28:14):

 

- (1 Moos 22:18) Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

 

Juudan sukukuntaa:

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Daavidin jälkeläinen - lupaus Daavidille:

 

- (2 Sam 7:8,12,13) Sano siis minun palvelijalleni Daavidille: Näin sanoo Herra Sebaot: Minä olen ottanut sinut laitumelta, lammasten jäljestä, kansani Israelin ruhtinaaksi.

12. Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

13. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.

 

Oliko Jeesus Daavidin sukua? Messiaan pitäisi siis syntyperältään olla Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin siementä, tulla Juudan sukukunnasta sekä sen kuninkaallisesta haarasta eli Daavidin huoneesta.

   Jos ajatellaan sitä vaihtoehtoa, että ensimmäisellä vuosisadalla elänyt Jeesus olisi Messias, on merkillepantavaa, että hänellä on ollut oikeanlainen kuninkaallinen sukupuu. Esim. Talmud (sanhedrin 43 a) ei kiistänyt väitettä Jeesuksen kuulumisesta Juudan sukukuntaan ja Daavidin sukuun. Siinä todetaan:

 

"Jeesus, joka oli kuninkaallista syntyperää."

 

Niinpä kun Israelissa oli kaksitoista sukukuntaa, joista Juuda oli ja on vain yksi, periytyi Jeesus tästä sukukunnasta ja sen kuninkaallisesta haarasta, Daavidin suvusta. Evankeliumit eivät ainakaan kerro missään väitellyn sitä vastaan, etteikö hän olisi kuulunut tähän sukuun. Päinvastoin, ihmiset nimittivät häntä Daavidin pojaksi, joka osoittaa heidän olleen tietoisia asiasta. Jos niin ei olisi ollut, olisivat hänen vastustajansa voineet käyttää sitä hyväksi ja evätä hänen messiaanisuutensa. Sitä ei kuitenkaan kerrota tapahtuneen.

   Katsomme joitakin Uuden testamentin paikkoja aiheesta:

 

- (Hebr 7:14) Onhan tunnettua, että meidän Herramme on noussut Juudasta, jonka sukukunnan pappeudesta Mooses ei ole mitään puhunut.

 

- (Luuk 1:31-33) Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

 

- (Matt 1:1) Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.

 

- (Room 1:1-3) Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia,

2. jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa,

3. hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä

 

- (Matt 15:22) Ja katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti minun tytärtäni."

 

- (Ilm 22:16) Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

 

Jeesuksen syntyperästä ei siis ollut epäilystä ihmisten keskuudessa hänen aikanaan. Sen sijaan ihmiset olivat kiihdyksissään muulla tavalla kuten seuraava käytännön tilanne osoittaa:

 

- (Joh 10:22-25) Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, ja oli talvi.

23. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.

24. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."

25. Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.

 

Sukuluettelot ja messiaan tulon ajankohta. Jos palataan takaisin Messiaan tulon ajankohtaan, on vielä yksi erityinen syy siihen, miksi hänen olisi pitänyt ilmestyä ennen vuotta 70, jolloin Jerusalem ja sen temppeli hävitettiin.

   Syy on se, että kun temppelin arkistossa oli aikoinaan sukuluettelot kaikista suvuista, joista myös Jeesuksen sukupuu voitiin tarkistaa, niin tuhoutuivat sukuluettelot samassa hävityksessä. Jos joku halusi tämän jälkeen todistaa messiaanisuutensa ja olevansa Daavidin suvusta, ei se enää onnistunut. Se ei onnistunut, koska ainoat varmat ja luotettavat todisteet hänen sukupuustaan olivat hävinneet, eikä kenenkään suvun taustoja voitu sen jälkeen aukottomasti todistaa. Siksi myös sukuluettelojen tuho viittaa siihen, että Messiaan olisi pitänyt tulla ennen vuoden 70 tuhoa.

 

 

 

 

2. Mooseksen kaltainen profeetta

 

Kun lähdetään tutkimaan Messiaseen liittyviä profetioita ja millaista hänen elämänsä olisi täytynyt olla, on ehkä paras lähtökohta Moosekselle annettu lupaus, joka esiintyy 5. Mooseksen kirjassa.

   Tässä lupauksessa puhutaan aivan tietystä profeetasta, jonka Jumala lupasi herättää Israelin kansan keskuudesta myöhempänä ajankohtana. Siinä ei puhuta Israelin kaikista profeetoista, vaan ainoastaan yhdestä, jonka Jumala toisi esiin. Tämä profeetta puhuisi Jumalan sanoja ja hänen merkityksensä olisi niin suuri, että jos joku ei kuuntelisi hänen sanojaan, joutuisi ihminen itse siitä vastuuseen Jumalan edessä. Jumalan tuomio kohtaisi häntä. Yksi erityispiirre tuli olla myös se, että henkilö muistuttaisi jossakin määrin Moosesta ja olisi häntäkin tärkeämpi. Profetiassa sanotaan:

 

- (5 Moos 18:15,18,19) Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.

18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Mitä tulee edelliseen profetiaan ja Jeesukseen, on mielenkiintoista todeta, että hän sanoi Mooseksen kirjoittaneen hänestä. Hän puhui, miten hänestä on mainittu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa ja miten kirjoitukset todistivat hänestä. Samoin apostolit uskoivat Jeesuksen olleen Mooseksen kaltaisen profeetan täyttymys. Itse asiassa yksi koko Uuden testamentin perusasia on se, että Jeesus nähdään lain ja profetioiden täyttymyksenä (Matt 5:17: Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.). Uuden testamentin mukaan hän tuli tänne täyttämään nämä asiat ja tekemään Jumalan tahdon kuten useat jakeet osoittavat.

   Hyvä kysymys on, kuinka luotettavia Jeesuksen ja apostolien väitteet ovat. Onko meidän järkevää uskoa niihin ja pitävätkö ne paikkansa vai eivät? Joka tapauksessa, kun Jeesus esitti seuraavantyyppisiä väitteitä kirjoitusten täyttymisestä itsessään, täytyy niiden olla valhetta tai sitten ne ovat totta, ja osoittavat hänen merkittävän asemansa:

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 5:45-47) Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

 

- (Luuk 24:44,45) Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa."

45. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset.

 

- (Apt 3:22,23,26) Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.

23. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'

26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

 

Ihmiset osasivat odottaa profeetan ilmestymistä. Eräs piirre, joka tulee ilmi Uuden testamentin teksteistä, on se, että ihmiset osasivat aikanaan odottaa Mooseksen kaltaisen profeetan ilmestymistä. He ymmärsivät vanhoja kirjoituksia luettuaan, että tällaisen henkilön olisi pitänyt ilmestyä juuri niihin aikoihin, koska kirjoitukset siihen viittasivat.

   Johanneksen evankeliumissa tulee hyvin tämä odotus esille. Siinä on kuvaus, miten ihmiset tulivat Johannes Kastajan luo kyselemään, oliko hän mahdollisesti tämä henkilö. He olivat näkevinään Johanneksessa joitakin sopivia piirteitä, mutta Johannes kuitenkin vastasi kielteisesti:

 

- (Joh 1:19-28) Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

20. Ja hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus."

21. Ja he kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elias?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En."

22. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"

23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."

24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia;

25. ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elias etkä se profeetta?"

26. Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne.

27. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään."

28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

 

Oliko jeesus mooseksen kaltainen profeetta, josta oli ennustettu?

 

- (Joh 1:43-46) Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua."

44. Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.

45. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista."

46. Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".

 

Kun yllä olevissa jakeissa Filippus kehotti Natanaelia tutkimaan ja koettelemaan, onko Jeesus todella Mooseksen laissa ja profeetoissa ennustettu henkilö, pätee sama nytkin. Meidänkin on hyvä tutkia kirjoitusten valossa, onko asia todella niin, ja esiintyykö Jeesus näissä vanhoissa kirjoituksissa.

   On merkittävää, kun tutkimme hänen elämäänsä, että hänessä todella esiintyy lukuisia Mooseksen kaltaisia piirteitä, liittyen luonteeseen, elämään ja tehtävään. Katsomme yhtäläisyyksiä luettelomaisesti lävitse:

 

Mooses oli nöyrä:

 

- (4 Moos 12:3) Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä.

 

Jeesus oli nöyrä:

 

- (Joh 5:41) En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä;

 

- (Joh 6:14,15) Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva."

15. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä.

 

- (Joh 8:53-55) Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuollut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?"

54. Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

55. ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

Mooses oli uskollinen:

 

- (4 Moos 12:6-8) Ja Herra sanoi: "Kuulkaa minun sanani. Jos keskuudessanne on profeetta, niin minä ilmestyn hänelle näyssä, puhun hänen kanssaan unessa.

7. Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani;

8. hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan"

 

Jeesus oli uskollinen:

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Joh 8:55) ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.

 

- (Hebr 3:1-6) Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen,

2. joka on uskollinen asettajalleen, niinkuin Mooseskin oli "uskollinen koko hänen huoneessansa."

3. Sillä hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen.

4. Sillä jokainen huone on jonkun rakentama, mutta kaiken rakentaja on Jumala.

5. Ja Mooses tosin oli "palvelijana uskollinen koko hänen huoneessansa", todistukseksi siitä, mikä vastedes piti sanottaman,

6. mutta Kristus on uskollinen Poikana, hänen huoneensa haltijana; ja hänen huoneensa olemme me, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen.

 

Kun Mooses syntyi, kuningas antoi käskyn lasten surmaamisesta:

 

- (2 Moos 1:15,16) Ja Egyptin kuningas puhui hebrealaisille kätilövaimoille, joista toisen nimi oli Sifra ja toisen Puua;

16. ja hän sanoi: "Kun te autatte hebrealaisia vaimoja heidän synnyttäessänsä, niin tarkastakaa lapsen sukupuoli: jos se on poika, surmatkaa se, mutta jos se on tyttö, jääköön eloon."

 

Kun Jeesus syntyi, kuningas antoi käskyn lasten surmaamisesta:

 

- (Matt 2:16) Silloin Herodes, nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Beetlehemistä ja koko sen ympäristöstä, kaksivuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut.

 

Mooses kasvoi viisaudessa:

 

- (Apt 7:22) Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa.

 

Jeesus kasvoi viisaudessa:

 

- (Luuk 2:46,47) Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.

47. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa.

 

Mooses meni veljiensä luo, mutta he eivät aluksi hyväksyneet häntä:

 

- (Apt 7:35) Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen: 'Kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi?', hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantappurapensaassa oli ilmestynyt.

 

 

Jeesustakaan ei aluksi hyväksytty:

 

- (Joh 1:11) Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

 

Mooses oli opettaja:

 

- (5 Moos 4:1) "Ja nyt, Israel, kuule ne käskyt ja säädökset, jotka minä teille opetan, että seuraisitte niitä...

 

Jeesus oli opettaja:

 

- (Joh 3:1,2) Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.

2. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa."

 

- (Matt 5:1,2) Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä.

2. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:

 

Mooses oli paimen:

 

- (Jes 63:11) Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä;

 

Jeesus oli paimen:

 

- (Joh 10:11) Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. 

 

Mooses oli välimiehenä:

 

- (2 Moos 20:18,19) Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana.

19. Ja he sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi."

 

Jeesus on välimiehenä:

 

- (Hebr 8:6) Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

 

- (Hebr 12:24) ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.

 

Mooses rukoili kansan puolesta:

 

- (2 Moos 32:31,32) Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta.

32. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat."

 

Jeesus rukoili kansan puolesta:

 

- (Luuk 23:34) Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

 

- (Joh 17:20) Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun,

 

- (Luuk 22:31,32) Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin nisuja;

32. mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi."

 

Mooses valitsi mieluummin Jumalan tahdon kuin kunniakkaan aseman:

 

- (Hebr 11:24-26) Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.

25. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa,

26. katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti.

 

Jeesuskin alensi itsensä:

 

- (Fil 2:5-7) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

 

- (Hebr 12:2) silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.

 

Mooses tunsi Jumalan läheisesti:

 

- (2 Moos 6:2,3) Ja Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: "Minä olen Herra.

3. Ja minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.

 

- (4 Moos 12:7,8) Niin ei ole minun palvelijani Mooses, hän on uskollinen koko minun talossani;

8. hänen kanssaan minä puhun suusta suuhun, avoimesti enkä peitetyin sanoin, ja hän saa katsella Herran muotoa. Miksi ette siis peljänneet puhua minun palvelijaani Moosesta vastaan?"

 

Jeesus tunsi Jumalan läheisesti:

 

- (Joh 8:54,55) Jeesus vastasi: "Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte: 'Hän on meidän Jumalamme',

55. ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija niinkuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa.   

 

- (Joh 7:28-30) Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: "Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.

29. Minä tunnen hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt."

30. Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.

 

Jumala antoi Mooseksen kautta avun ja parantumisen kansalleen:

 

- (2 Moos 15:25,26) Mutta hän huusi Herran puoleen; ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen, ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden, ja siellä hän koetteli sitä.

26. Hän sanoi: "Jos sinä kuulet Herraa, Jumalaasi, ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi."

 

- (4 Moos 21:9) Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän; jos ketä käärmeet sitten purivat ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon.

 

Jumala antoi Jeesuksen kautta avun ja parantumisen kansalleen:

 

- (Matt 4:23) Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.

 

- (Matt 8:16,17) Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

 

Jumala ruokki kansan Mooseksen kautta:

 

- (2 Moos 16:14,15) Ja kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla jotakin hienoa, suomujen tapaista, jotakin hienoa niinkuin härmä.

15. Kun israelilaiset näkivät sen, kyselivät he toisiltansa: "Mitä tämä on?" Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Ja Mooses sanoi heille: "Tämä on se leipä, jonka Herra on antanut teille syötäväksi.

 

Jumala ruokki kansan Jeesuksen kautta:

 

- (Matt 14:19-21) Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.

20. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista.

21. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

 

Mooses antoi vettä kalliosta:

 

- (2 Moos 17:5,6) Herra vastasi Moosekselle: "Mene kansan edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilivirtaa, ja mene.

6. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda." Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.

 

Jeesus antaa elävää vettä:

 

- (Joh 7:37-39) Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.

38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

39. Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

- (Joh 4:10-14) Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."

11. Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?

12. Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"

13. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,

14. mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään."

 

Mooses vapautti Jumalan kansan orjuudesta:

 

- (2 Moos 3:7,10) Ja Herra sanoi: "Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa.

10. Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä."

 

Jeesus vapauttaa Jumalan kansan synnin orjuudesta:

 

- (Joh 8:31-36) Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;

32. ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."

33. He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"

34. Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.

35. Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.

36. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

 

- (Luuk 4:17-21) Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta."

20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen."

 

Kansa seurasi Moosesta:

 

- (2 Moos 32:26) niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi: "Joka on Herran oma, se tulkoon minun luokseni." Silloin kokoontuivat hänen luoksensa kaikki leeviläiset.

 

Kansa seurasi Jeesusta:

 

- (Matt 16:24,25) Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

25. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.

 

Mooses paastosi 40 päivää:

 

- (2 Moos 34:28) Ja hän oli siellä Herran tykönä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta. Ja hän kirjoitti tauluihin liiton sanat, ne kymmenen sanaa.

 

Jeesus paastosi 40 päivää:

 

- (Matt 4:2) Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä.

 

Mooseksen kasvot loistivat kirkkaudesta

 

- (2 Moos 34:35) Ja israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän; ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä.

 

Jeesuskin loisti kirkkautta:

 

- (Matt 17:1,2) Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen.

2. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo.

 

Mooses teki suuria ihmeitä:

 

- (5 Moos 34:10-12) Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin;

11. ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa faraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa, koko hänen maallensa;

12. ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria, peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien edessä.

 

Jeesus teki suuria ihmeitä:

 

- (Joh 2:23-25) Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdessään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki.

24. Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sentähden että hän tunsi kaikki

25. eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on.

 

- (Joh 7:31) Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"

 

- (Joh 20:30,31) Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden;

31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.

 

 

 

3. Messiaan elämä profetioissa

- (Apt 8:26-35) Mutta Filippukselle puhui Herran enkeli sanoen: "Nouse ja mene puolipäivään päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gassaan ja on autio."

27. Ja hän nousi ja lähti. Ja katso, siellä kulki etiopialainen mies, Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherra, mahtava mies ja koko hänen aarteistonsa hoitaja; hän oli tullut Jerusalemiin rukoilemaan

28. ja oli nyt paluumatkalla ja istui vaunuissaan ja luki profeetta Esaiasta.

29. Niin Henki sanoi Filippukselle: "Käy luo ja pysyttele lähellä noita vaunuja."

30. Niin Filippus juoksi luo ja kuuli hänen lukevan profeetta Esaiasta ja sanoi: "Ymmärrätkö myös, mitä luet?"

31. Niin hän sanoi: "Kuinka minä voisin ymmärtää, ellei kukaan minua opasta?" Ja hän pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä.

32. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä: "Niinkuin lammas hänet viedään teuraaksi; ja niinkuin karitsa on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hänkään suutansa avaa.

33. Hänen alentumisensa kautta hänen tuomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä? Sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä."

34. Ja hoviherra kysyi Filippukselta sanoen: "Minä pyydän sinua: sano, kenestä profeetta puhuu näin, itsestäänkö vai jostakin toisesta?"

35. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.

 

Yllä olevissa Apostolien tekojen jakeissa on mielenkiintoinen kuvaus Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherrasta, joka luki profeetta Jesajaa, mutta ei täysin ymmärtänyt lukemaansa. Hän ei käsittänyt, puhuiko profeetta Raamatun kohdassa itsestään vai jostakusta toisesta. Siksi hän kysyi neuvoa Filippukselta, joka saapui hänen luokseen. Filippus auttoikin häntä ymmärtämään, mihin kirjoitukset viittasivat.

   Nytkin, kun luemme profeettoja, on hyvä tutkia, mitä niissä on ennustettu Messiaasta ja mitä asioita hänen elämäänsä on täytynyt sisältyä. Kun kirjoituksissa on lukuisia Messiaseen liitettyjä ennustuksia, on hyvä käydä niitä lävitse saadaksemme kokonaiskuvan hänen elämästään.

   Sen tähden tulevilla riveillä on tarkoitus ottaa esille tällaisia ennustuksia. Lisäksi katsotaan sitä, mitä vanhoissa juutalaisissa lähteissä ja rabbien kommentaareissa on kirjoitettu samoista asioista. Monille voi olla yllätys, että näistä lähteistä löytyy lähes samanlainen kuvaus Messiaasta kuin se, minkä Uusi testamenttikin hänestä esittää. Se ei juurikaan poikkea siitä. Katsomme profetioita luettelomaisesti läpi:

 

Vaimon siemen, joka murskaa saatanan pään. Eräs Messiaseen yhdistetty piirre tuli olla, että hän polkisi rikki käärmeen pään ja täyttäisi vaimon siemeneen liitetyn lupauksen. Sillä kun ensimmäinen ihmispari asui paratiisissa ja lankesi syntiin käärmeen, eli saatanan valheen takia, liittyi asiaan lupaus, että lopulta olisi ilmestyvä vaimon siemen, joka korjaisi syntiinlankeemuksen seuraukset ja polkisi rikki käärmeen pään. Se vaatisi kuitenkin ensin sitä, että vaimon siementä haavoitettaisiin kantapäähän, joka viitannee hänen kuolemaansa.

   Uusi testamentti osoittaa selkeästi jakeen täyttymykseen tapahtuneen Jeesuksessa. Hän polki rikki käärmeen pään eli kukisti saatanan oman ristintyönsä ja kuolemansa kautta. Hän oli se vaimon siemen, joka täytti Raamatun ensimmäiseen ennustukseen liitetyn lupauksen:

 

Ennustus:

 

- (1 Moos 3:15) Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 2:14,15) Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen,

15. ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia.

 

- (1 Joh 3:8) Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.

 

Kun Uusi testamentti opettaa, että Messias oli se tekijä, joka polki rikki käärmeen pään, on mielenkiintoista, että vanhat juutalaiset lähteet tekevät samoin. Niissäkin on ymmärretty, että Messias on se vaimon siemen, joka lopulta murskaa käärmeen pään ja täyttää vaimon siemeneen liitetyn lupauksen. Katsomme muutamia selityksiä, joita on liitetty 1. Mooseksen kirjan jakeeseen 3:15:

 

Joonatan Ben Uzziel, jota pidettiin rabbi Hillelin viisaimpana oppilaana, on selittänyt, että vaimon siemen on "Messiaskuningas, jota haavoitetaan kantapäähän."

 

Radak eli rabbi David Kimchi on todennut jakeen liittyvän Messiaseen. Hän ottaa esille myös sen seikan, joka jo todettiin, että Messias on polveutuva Daavidista ja oleva hänen jälkeläisensä:

 

"Sinä tuot pelastuksen kansallesi, Messiaan, Daavidin pojan, käden kautta, joka haavoittaa saatanaa, pahuuden huoneen päätä, kuningasta ja ruhtinasta..."

 

Midrashissa (Shemot Rabbaa 30) on kirjoitettu mielenkiintoisella tavalla syntiinlankeemuksesta ja miten kaikki sukukunnat turmeltuivat sen seurauksena. Lainauksessa viitataan kuitenkin siihen, miten Messias, joka polveutuu Pereksen suvusta eli Juudan sukukunnasta, on lopulta korjaava tilanteen. Lainauksessa puhutaan lisäksi siitä lopullisesta tilanteesta, jossa kuolema kukistetaan ainiaaksi - aivan kuten Paavalikin aikanaan kirjoitti (1 Kor 15:26: Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. / Samoin Ilmestyskirjan jakeet 21:3,4 puhuvat samasta asiasta: Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."):

 

"Tämä on Pereksen historia ja sillä on syvällinen merkitys... kun pyhä Jumala loi maailmansa, silloin ei ollut vielä kuoleman enkeliä... mutta kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, kaikki sukukunnat turmeltuivat. Ja kun Peres nousi, historia alkoi täyttyä hänen kauttaan, sillä hänestä on Messias polveutuva ja hänen päivinänsä pyhä Jumala nielee kuoleman, kuten on sanottu: hän hävittää kuoleman ainiaaksi."

 

Messias kantoi synnit ja kuoli niiden tähden. Jo edellisessä lainauksessa (Midrash: Shemot Rabbaa 30) mainittiin, että "kun Aadam ja Eeva lankesivat syntiin, kaikki sukukunnat turmeltuivat". Se on siis sama opetus kuin minkä Uusi testamenttikin opettaa, eli miten synti tuli yhden ihmisen kautta maailmaan. Paavali kirjoitti: Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet (Room 5:12).

    Hyvä uutinen kuitenkin on, että vaikka ihmiset ovat langenneet syntiin ja tehneet sitä, niin osoittavat kirjoitukset Jeesuksen kantaneen syntimme. Hän täytti Jesaja 53:n luvun ennustuksen, jossa useaan kertaan viitattiin asiaan:

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:5,6,8,11,12) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

8. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

Täyttymys:

 

- (1 Piet 2:23,24) joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee,

24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."

- (1 Joh 3:5) Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

- (1 Kor 15:3) Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,

 

- (1 Piet 3:18) Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,

 

Kun Uuden testamentin puolella opetetaan, miten Messias kantoi syntimme, niin puhuvatko vanhat juutalaiset lähteet asiasta mitään?

   Kyllä niissäkin mainitaan samasta asiasta. Niidenkin mukaan eräs Messiaan tehtävä on, että hän kantaa syntimme, että häntä haavoitetaan niiden tähden ja että hän kuolee niiden tähden - aivan samoin kuin Uusi Testamentti opettaa. Messiaan sovitustehtävään ovat viitanneet monet lähteet, joista katsomme muutamia:

 

1600-luvulla vaikuttanut rabbi Elia de Vidas kirjoitti, että Messiasta haavoitetaan syntiemme tähden. Jos joku ei hyväksy tätä, hän saa silloin itse kärsiä ja kantaa syntinsä:

 

"Niin Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja häntä haavoitetaan; ja joka ei tahdo, että Messiasta haavoitetaan syntiemme tähden, hän saa itse kärsiä ja kantaa syntinsä"

 

Lochot Habberit (242 a) sanoo Messiaan sovitustyöstä aivan samoin kuin Uusi testamentti ja että hän antaa henkensä kuolemaan ihmisten edestä (Vrt. Matt 20:28: ... niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."):

 

"Hän (Messias) antaa itsensä ja henkensä kuolemaan, ja hänen verensä sovittaa hänen kansansa."

 

Rabbi Maimonides kirjoitti kommentaarissaan Midrash Rabbassa (s. 660), miten Messias otti synnit harteilleen ja joutui kärsimään sen tähden. Se tapahtui, ettei yksikään Israelista joutuisi hukkaan (Vrt. Joh 3:16: Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.):

 

"Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta ja kielesi takertuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja kiusattavaksi."

 

Ruutin kirjan Midrash viittaa Messiaan kärsimyksiin ja miten hän on haavoitettu syntiemme tähden. Se selittää Ruutin kirjan jaetta 2:14 seuraavasti:

 

"... kasta leipäpalasesi hapanviiniin, ovat niitä kärsimyksiä, joista on kirjoitettu, että hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden."

 

Midrash-kirjallisuuteen kuuluvassa Pesikta Rabbatissa (35-37) on kirjoitettu Messiaan kärsimyksistä ihmisten syntien vuoksi. Hän joutui niiden takia vaikeisiin ja suuriin koettelemuksiin sekä pilkan kohteeksi (Vrt. Matt 26:38,39: Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani." Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä."):

 

"Rabbimme ovat opettaneet; kerran saapuvat patriarkat niisankuussa (pääsiäisen aikoihin) hänen tykönsä ja sanovat: Efraim, Messias meidän vanhurskautemme, vaikkakin me olemme sinun isiäsi, sinä olet suurempi meistä, koska olet kärsinyt lastemme syntien tähden ja olet kokenut vaikeita ja suuria koettelemuksia... sinä olet tullut naurun ja pilkan aiheeksi maailman kansojen joukossa Israelin tähden, ja olet istunut pimeydessä ja syvyydessä... sinun nahkasi on yltäsi raastettu ja ruumiisi on kuivettunut kuin puu... ja voimasi kuin saviastian siru. Kaiken tämän olet kärsinyt lastemme syntien vuoksi."

 

Myös toisessa Midrashissa (Midrash Bamidbar Rabbaa, par. 12.) on viittaus sovitusajatukseen (Vrt. 2 Kor 5:19: Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.). Siinä puhutaan Metatronista, joka usein samastetaan Messiaseen:

 

samanaikaisesti, kun Israel rakensi temppeliä, Pyhä Jumala käski enkelien tehdä paratiisiin "majan nuorukaiselle, jonka nimi on Metatron, että hän välittäisi vanhurskasten sielut Jumalan tykö sovittaakseen Israelin hajaannuksessa tekemät synnit."

 

Messias kantoi sairaudet. Kun Messias tuli korjaamaan syntiinlankeemuksen seurauksia, kuuluivat siihen myös sairaudet, joita ei ollut alkuperäisessä paratiisissa. Hän otti ne päälleen, kuten Jesajan kirjassa on ennustettu ja johon Uuden testamentinkin puolella on viitattu. Se tapahtui nimenomaan Jeesuksen kautta, koska hän teki sen edestämme:

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:4,5,10) Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

5. mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 8:16,17) Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;

17. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme."

 

- (1 Piet 2:21,24) Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,

24. joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut."

 

Vanhoissa juutalaisissa lähteissä opetetaan samoin kuin Uudessa testamentissa.

   Eräs viittauksista esiintyy Zoharin kirjassa, jossa Messiaan sanotaan ottaneen päälleen jokaisen sairauden, kivun ja kaiken rangaistuksen:

 

"Kirjoitettu on: 'Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden' jne. Messias... ottaa päälleen Israelin jokaisen sairauden, joka kivun ja kaiken rangaistuksen; ne kaikki tulevat ja jäävät hänen päälleen. Ja ellei Hän olisi näin keventänyt Israelin kuormaa ja ottanut sitä kantaakseen, ainoakaan ihminen ei olisi kyennyt kantamaan Israelin rangaistusta lain rikkomuksista; ja näin on kirjoitettu: 'Totisesti, meidän sairautemme hän kantoi'".

 

Babylonian Talmudista (Sanhedrin 98 b) voidaan löytää sama asia. Messias otti taakakseen sairautemme:

 

"Messias - mikä on hänen nimensä? Rabbit sanoivat: Hänen nimensä on 'Spitaalinen oppinut mies', sillä on kirjoitettu, että hän kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen meidän sairautemme. Me pidimme häntä spitaalisena, luulimme Jumalan häntä lyövän ja kurittavan."

 

Ns. Musaf-rukouksessa, joka on yksi Jom Kippurin vuotuisista rukouksista ja on ilmeisesti peräisin jo 9. vuosisadalta, puhutaan siitä, miten Messiaan haavojen kautta voidaan olla terveitä. Lisäksi siinä puhutaan, miten Messias on kantanut ihmisten synnit:

 

"Messias, meidän vanhurskautemme, on kääntynyt meistä pois. Meidät on lyöty hajalle ja sen vuoksi meillä ei ole ketään puolestapuhujaa. Rikostemme ja pahojen tekojemme ies on raskas taakka. Mutta hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Hän kantaa syntimme harteillaan, jotta me saisimme anteeksiantamuksen. ja hänen haavoissaan me olemme paratut; on tullut aika luoda iankaikkinen uusi luomus."

 

Syntymä beetlehemissä. Kun on kyseessä Messiaan syntymä Beetlehemissä, toteutui tämä Jeesuksessa, koska hän syntyi siellä.

   Myös useat juutalaiset lähteet ovat viitanneet Messiaan syntymään tässä kaupungissa selostaessaan jaetta Miika 5:1 (katsomme niitä myöhemmin). Ne ovat viitanneet siihen, että Messiaan olisi täytynyt syntyä tässä Juudan sukukunnan kaupungissa; samassa, josta myös kuningas Daavid oli peräisin (1 Sam 17:12).

   Erikoista kuitenkin on, että Beetlehemin kaupungissa ei asu nykyään juutalaisia vaan ainoastaan arabeja. Se on arabikaupunki:

 

Ennustus:

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 2:1,2) Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

2. ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."

 

Tehtävä alkaa galileasta. Eräs Messiaseen liittyvä piirre on, että hän vaikuttaisi paljon Galilean alueella ja antaisi sille uuden loiston.

   Niin voidaan todella sanoa Jeesuksesta. Hän asui sillä alueella ja teki sieltä matkoja muuallekin. Myös "valkeus"-sana, joka esiintyy näissä ja muissa jakeissa, yhdistetään juutalaisissa lähteissä usein Messiaseen. Valo- ja valkeus-käsitteitä pidetään eräinä Messiaan nimityksinä:

 

Ennustus:

 

- (Jes 8:23-9:1) Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.

1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 4:12-17) Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan.

13. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella;

14. että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo:

15. "Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea -

16. kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus."

17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."

 

Hengellä voideltu. Jos jostakin voidaan sanoa, että hän oli "Hengellä voideltu", sopii tämä varmasti Jeesukseen. Hän paransi sairaita, auttoi riivattuja ja muita ihmisiä, aivan kuten hänen opetuslapsensa saivat myöhemmin tehdä.

   Kun ovat kyseessä alla olevat Jesajan kirjan jakeet 11:1,2 ja sekä 61:1-3, on mielenkiintoista, että useissa vanhoissa juutalaisissa lähteissä ne on yhdistetty Messiaseen. Siitä ovat hyvinä esimerkkeinä pari seuraava tekstiä, joissa viitataan Messiaan sukupuuhun:

 

"Näin Juuda hyötyi, sillä hänestä koituivat Peres ja Esrom, joista Daavid ja messias-kuningas ovat peräisin, hän, joka on pelastava Israelin; katso miten paljon hankaluuksia pyhä Jumala antoikaan, kunnes hän oli herättävä messias-kuninkaan Juudasta, hänet, josta on kirjoitettu, ja hänen päällään lepää Herran henki." (Midrash Tanhuma, Bereshit va-jeshev.)

  

Miksi veljesi ylistävät sinua Juuda (jae 8), siksi että koko Israelia kutsutaan sinun mukaasi juutalaisiksi, eikä vain siksi, vaan myös koska messias on periytyvä sinusta, hän joka pelastaa Israelin, kuten on kirjoitettu, Iisain kannosta puhkeaa Jes. 11:1." (Midrash Tanhuma, Bereshit vajehi, 64.)

 

Ennustus:

 

- (Jes 11:1,2) Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.

2. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

 

- (Jes 42:1) Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 3:16) Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.

 

Ennustus:

 

- (Jes 61:1-3) Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

3. panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 4:14-21) Ja Jeesus palasi Hengen voimassa Galileaan; ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin.

15. Ja hän opetti heidän synagoogissaan, ja kaikki ylistivät häntä.

16. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta."

20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen."

 

- (Apt 10:38) te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa.

 

Synnittömyys. Yksi Messiaseen liitetty ominaisuus on hänen puhdas elämänsä ja ettei hän ollut vääryyttä tehnyt. Häntä pitäisi kutsua vanhurskaaksi palvelijaksi, kuten Jesajan kirjassa on osoitettu.

   Näiden jakeiden täyttymyksen voidaan sanoa toteutuneen Jeesuksessa. Hänen elämänsä puhtaudesta todistivat sekä hänen lähimmät opetuslapsensa että myös hänen vastustajansa. Se on merkittävää, koska opetuslasten olisi ollut kaikkein helpoin nähdä Jeesuksen virheet, ja vastustajat eivät varmastikaan antaisi myönteisiä lausuntoja. (Esim. Talmudissa todetaan Jeesuksesta hänen ristiinnaulitsemisensa yhteydessä, että hän oli "lähellä Jumalan valtakuntaa" - Sanhedrin 43, a.):

  

Ennustus:

 

- (Jes 53:9,11) Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

 

Täyttymys:

 

- (1 Piet 2:21,22) Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä,

22. joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut",

 

- (1 Joh 3:5) Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit; ja hänessä ei ole syntiä.

 

- (Hebr 7:26) Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

 

- (Luuk 23:4) Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle: "En minä löydä mitään syytä tässä miehessä."

 

- (Matt 27:3,4) Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

 

- (Matt 27:19) Mutta kun hän istui tuomarinistuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan: "Älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen, sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä."

 

- (Luuk 23:39-41) Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasi häntä: "Etkö sinä ole Kristus? Auta itseäsi ja meitä."

40. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen: "Etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen?

41. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat; mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt."

 

- (Joh 8:45,46) Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

Julkinen saapuminen jerusalemiin. Sakarjan profetia (Sak 9:9) aasilla ratsastavasta nöyrästä kuninkaasta sopii todella hyvin Jeesukseen, koska hän teki juuri niin, ja koska hän oli nöyrä sekä vanhurskas. Keneenkään muuhun tämä profetia ei varmastikaan sovellu niin hyvin kuin häneen:

 

Ennustus:

 

- (Sak 9:9) Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

 

- (1 Moos 49:10,11) Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat.

11. Hän sitoo aasinsa viinipuuhun, viiniköynnökseen aasinsa varsan; hän huuhtoo vaatteensa viinissä, viittansa rypäleen veressä.

 

- (Ps 118:24,26) Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.

25. Oi Herra, auta, oi Herra, anna menestys!

26. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 21:1-11) Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Beetfageen, Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti kaksi opetuslasta

2. ja sanoi heille: "Menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa; päästäkää ne ja tuokaa minulle.

3. Ja jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: 'Herra tarvitsee niitä'; ja kohta hän lähettää ne."

4. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo:

5. "Sanokaa tytär Siionille: 'Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla.'"

6. Niin opetuslapset menivät ja tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt,

7. ja toivat aasintamman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle.

8. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle.

9. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: "Hoosianna Daavidin pojalle! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa!"

10. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?"

11. Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista."

 

Merkillistä on, että myös vanhat juutalaiset lähteet pitävät Sakarjan profetiaa (Sak 9:9) aasilla ratsastavasta kuninkaasta messiasennustuksena. Talmudissa (Sanhedrin 97, b) puhutaan, miten Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen. Jos se sukupolvi on syntinen, tulee hän silloin nöyränä ja ratsastaen aasilla:

 

"Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, nöyränä ja ratsastaen aasilla."

 

Midrashissa (Midrash Kohelet Rabbati 1.) on viitattu Messiaan tulemiseen nöyränä ja aasilla ratsastaen, kuten todella tapahtui Jeesuksen elämässä. Lisäksi Messiasta on verrattu ensimmäiseen pelastajaan eli Moosekseen ja mitä yhtäläisyyksiä heidän välillään olisi. Edellä jo todettiin, miten niitä voitiin löytää Mooseksen ja Jeesuksen väliltä paljon:

 

"Niinkuin oli ensimmäinen pelastaja, niin on viimeinen. Niinkuin ensimmäisestä pelastajasta sanotaan (2. Moos 4:20), että hän otti vaimonsa ja poikansa ja pani heidät aasin selkään, niin on sanottu viimeisestä pelastajasta, että hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla (Sak 9:9). Kuten ensimmäinen pelastaja antoi mannaa (2. Moos 16), niinkuin on kirjoitettu, katso minä annan teille sataa leipää taivaasta, niin myös viimeinen pelastaja antaa mannaa, kuten on kirjoitettu (Ps 72:16), maa kasvakoon runsaasti viljaa. Niinkuin ensimmäinen pelastaja avasi lähteen, niin viimeinen pelastaja on antava vettä, kuten on kirjoitettu (Jooel 3:18), ja Herran huoneesta juoksee lähde."

 

Rabbi Saadia Gaon (882-942 jKr., Mikraoot Gedolot) on selittänyt Sakarjan kirjan jaetta 9:9. Hänkin on yhdistänyt sen Messiaseen:

 

"Hän on Messias Meidän Vanhurskautemme; ja eikö juuri Messiaasta ole kirjoitettu, että hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla; mutta hän saapuu nöyränä eikä ylpeänä hevosilla; ja mitä tulee taivaan pilvissä saapumiseen, siinä on kysymys taivaan enkelten sotaväestä, ja tässä on tuo suuruus, jonka Luoja antaa Messiaalle."

 

Vanhurskas auttaja ja paimen. Eräs Messiaseen liittyvä piirre tuli olla se, että hän on vanhurskas auttaja ja paimen. Tämä tulee ilmi useissa profetioissa - mm. Sak 9:9, Jes 11:1-5, Jes 42:1-4 – sellaisissa Raamatun jakeissa, jotka myös vanhat juutalaiset lähteet ovat yleisesti myöntäneet messiaanisiksi.

   Mitä tulee Herraan Jeesukseen, toteutuivat nämä profetiat hänessä täydellisesti. Hän oli todella hyvä paimen. Hän sääli ihmisten heikkouksia, ei katsonut henkilöön ja hänen tykönsä kaikki työtätekeväiset ja raskautetut saivat ja saavat tulla. Keneenkään muuhun nämä paimenprofetiat eivät varmastikaan sovellu paremmin kuin häneen:

 

Ennustus:

 

- (Sak 9:9) Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

 

- (Jes 42:1-4) Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

2. Ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla.

3. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.

4. Hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle, ja merensaaret odottavat hänen opetustansa.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 14:14) Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.

 

- (Hebr 4:15) Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

Ennustus:

 

- (Jes 11:1-5) Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.

2. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

3. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,

4. vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.

5. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 22:16) Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön.

 

Ennustus:

 

- (Jes 40:10,11) Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

11. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 10:11-14) Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.

12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne.

13. Hän pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista.

14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut,

 

Ihmetyöt ja evankeliumin julistaminen. Kuten Mooseksen, "ensimmäisen pelastajan" elämään liittyi ihmeitä, olivat ne yksi osa-alue myös Jeesuksen elämässä. Hänkin paransi sairaita, herätti kuolleita, vapautti vangittuja ja auttoi ihmisiä, kuten profetiat olivat etukäteen ennustaneet.

   Talmudista (Sanhedrin 97, b) löytyy mielenkiintoinen keskustelu Messiaan palvelustehtävään liittyen. Siinä puhutaan, että merkki, josta Messias tunnetaan, on, että hän on köyhäin ja sairasten tykönä sekä vapauttaa ja sitoo ihmisiä samanaikaisesti:

 

"Pääsenkö minä tulevaan maailmaan? Elias vastasi: jos tämä Herra suo. Rabbi Jehoshuua Ben Leevi sanoi: Minä näen kaksi ja kuulin kolmannen äänen (kolmiluvun mysteeri). Hän kysyy vielä: Koska Messias on saapuva? Elias vastasi: Mene ja tiedustele häneltä itseltään! Silloin rabbi Jehoshuua kysyi: Missä hän majailee? Rooman portilla! Ja mikä on merkki, josta hänet tunnetaan? Hän istuu köyhäin ja sairasten tykönä, ja kaikki hän vapauttaa ja sitoo samanaikaisesti: yhden hän vapauttaa ja yhden hän sitoo."

 

Ennustus:

 

- (Jes 42:1,6,7) Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden.

 6. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

7. avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 11:2-6) Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa

3. sanomaan hänelle: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?"

4. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5. sokeat saavat näkönsä, ja rammat kävelevät, pitaliset puhdistuvat, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet herätetään, ja köyhille julistetaan evankeliumia.

6. Ja autuas on se, joka ei loukkaannu minuun."

 

- (Mark 7:37) Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat: "Hyvin hän on kaikki tehnyt: kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan."

 

- (Joh 7:31) Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö hän enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"

 

Ennustus:

 

- (Jes 61:1-3) Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

2. julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,

3. panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet", "Herran istutus", hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 4:16-21) Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.

17. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:

18. "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,

19. saarnaamaan Herran otollista vuotta."

20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt.

21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen."

 

- (Luuk 4:43) Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty."

 

- (Luuk 8:1) Ja sen jälkeen hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja saarnasi ja julisti Jumalan valtakunnan evankeliumia; ja ne kaksitoista olivat hänen kanssansa, 

 

Herran tahto toteutuu hänen kauttaan. Varmasti tärkein Messiaan elämään liittyvä piirre täytyi olla se, että Herran tahto toteutui hänen kauttaan. Sen täytyi olla tärkeämpi asia kuin mikään muu - ihmeitäkin tärkeämpi.

   Jeesuksen elämässä Jumalan tahdon voi todella sanoa toteutuneen. Hän pyrki aina tekemään lähettäjänsä eli Isän tahdon ja täyttämään hänen tekonsa (Joh 4:34). Lisäksi hän saattoi itse sanoa "Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin?" (Joh 8:46). Samoin hän saattoi sanoa "hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista." Sen seurauksena, "Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen." (Joh 8:29,30)

 

Ennustus:

 

- (Ps 40:7-9) Teurasuhriin ja ruokauhriin et sinä mielisty; minun korvani sinä avasit, polttouhria ja syntiuhria sinä et vaadi.

8. Silloin minä sanoin: "Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä.

9. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni."

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 10:5-10) Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit;

6. polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.

7. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu tekemään sinun tahtosi, Jumala.'"

8. Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,

9. sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi." Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Joh 17:4,5) Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni.

5. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:10) Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 4:31-34) Sillävälin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: "Rabbi, syö!"

32. Mutta hän sanoi heille: "Minulla on syötävänä ruokaa, josta te ette tiedä."

33. Niin opetuslapset sanoivat keskenään: "Lieneekö joku tuonut hänelle syötävää?"

34. Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa.

 

- (Joh 6:38) Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt.

 

Puhuu isän tahdon mukaan. Eräs Messiaan elämään liittyvä piirre piti olla se, että hän puhuu Isän Jumalan tahdon mukaan. Siihen viitataan mm. Moosekselle tulleessa lupauksessa, jossa puhutaan miten Jumala tulisi herättämään kansan keskuudesta Mooseksen kaltaisen profeetan. Jos joku ihminen ei kuuntelisi häntä, joutuisi hän itse vastuuseen Jumalan edessä.

   Mitä tulee Herraan Jeesukseen, voidaan hänen todella sanoa puhuneen Isän Jumalan tahdon mukaan. Hän puhui vain sen, mikä oli Isän tahto kussakin tilanteessa. Tärkein viesti, minkä hän kuitenkin puhui, oli iankaikkinen elämä. Hän ei tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan sitä. Jos me torjumme nämä tärkeät sanat, mitkä hän puhui, torjumme samalla iankaikkisen elämän - mikäli ne pitävät paikkansa:

 

Ennustus:

 

- (5 Moos 18:18,19) Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 8:24-27) Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

26. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."

27. Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.

 

- (Joh 8:28-30) Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

29. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista."

30. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen.

 

- (Joh 12:47-50) Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

48. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

49. Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman.

50. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut."

 

Kuningas. Yksi Messiaan nimityksistä on kuningas. Sakarjan kirjan jakeessa, jossa puhutaan Jerusalemiin tulevasta ja aasilla ratsastavasta kuninkaasta, on ennustettu siitä. Samoin useat muut jakeet, joista muutamia aiomme katsoa, viittaavat Messiaan kuninkuuteen.

   Mitä tulee näiden jakeiden täyttymykseen, sopivat ne varmasti täysin Herraan Jeesukseen. Ihmiset pitivät häntä jo aikanaan kuninkaana, ja hän myös itse sanoi olevansa enemmän kuin Salomo, Israelin suurin kuningas (Matt 12:42: Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo.).

   Kuitenkin hän lisäsi, että hänen kuninkuutensa ei ole tästä maailmasta, vaan toisesta. Samoin hän totesi, ettei hänen kuninkuutensa ollut saanut vielä lopullista täyttymystään. Se tapahtuisi myöhemmin (Luuk 19:12: Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen):

 

Ennustus:

 

- (Sak 9:9) Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 12:12-15) Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saapunut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin,

13. ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja huusivat: "Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas!"

14. Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen selkään, niinkuin kirjoitettu on:

15. "Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä."

 

Ennustus:

 

- (Jer 23:5) Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 1:32,33) Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

 

- (Joh 1:47-49) Jeesus näki Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"

48. Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennenkuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut."

49. Natanael vastasi ja sanoi hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas."

 

- (Matt 27:35-37) Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.

36. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä.

37. Ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."

 

Ennustus:

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 19:11,12) Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestyvä.

12. Hän sanoi näin: "Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen.

 

- (Joh 18:36-38) Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä."

37. Niin Pilatus sanoi hänelle: "Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Jeesus vastasi: "Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni."

38. Pilatus sanoi hänelle: "Mikä on totuus?" Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sanoi heille: "Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä.

 

- (Ilm 19:11,16) Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

16. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra."

 

Pappi. Yksi Messiaan nimityksistä on pappi. Se esiintyy psalmissa 110, jossa häntä kutsutaan papiksi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Samassa psalmissa viitataan siihen, miten hän on astunut Jumalan oikealle puolelle ja nyt vain odottaa, että hänen vihollisensa laitetaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

   Näiden jakeiden täyttymys sopii hyvin Jeesukseen. Hän todella tuli iankaikkiseksi ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan kuten Paavali Hebrealaiskirjeessä osoitti. Lisäksi hän on jo mennyt taivaaseen Jumalan oikealle puolelle kuten useat Raamatun jakeet osoittavat:

 

Ennustus:

 

- (Ps 110,1,2,4) Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."

2. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

4. Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan."

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 5:5,6) Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";

6. niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."

 

- (Hebr 6:20) jonne Jeesus edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

 

- (Hebr 10:12,13) mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

 

- (1 Piet 3:22) hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.

 

- (Ef 1:20,21) jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

21. korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa.

 

Profeetta. Yksi Messiaalle annettu nimitys on profeetta, joka esiintyi jo Moosekselle annetussa lupauksessa.

   Kun katsotaan Jeesuksen elämää, piti kansa häntä todella profeettana ja Moosekselle annetun lupauksen täyttymyksenä. Lisäksi Jeesus saattoi itsekin sanoa, että hän on enemmän kuin profeetta Joona, jonka saarnan vaikutuksesta koko Niiniven kaupunki teki parannuksen (Matt 12:41: Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas.):

 

Ennustus:

 

- (5 Moos 18:15,18,19) Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.

18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 21:10,11) Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: "Kuka tämä on?"

11. Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista."

 

- (Joh 6:14) Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: "Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva."

 

- (Joh 7:40) Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta."

 

- (Matt 21:44-46) Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

45. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.

46. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

 

- (Apt 3:22,23,26) Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.

23. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'

26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

 

Rauhanruhtinas ja rauha hänen kauttaan. Eräs Messiaalle annetuista nimityksistä on Rauhanruhtinas, joka esiintyy Jesajan kirjan jakeessa 9:5. Samoin Jesajan kirjan luvussa 53 puhutaan rauhasta, joka voidaan saada Messiaan kautta. Vanhat juutalaiset lähteet ovat pitäneet molempia Jesajan kirjan kohtia Messiaseen liittyvinä.

   Näiden jakeiden täyttymys sopii hyvin Jeesukseen. Hän lupasi antaa oman rauhansa, joka on aivan erilainen kuin se, minkä maailma antaa. Lisäksi Raamattu osoittaa, että meillä voi olla rauha Jumalan kanssa Herran Jeesuksen kautta, kuten Jesajan kirjassa oli ennustettu:

 

Ennustus:

 

- (Jes 9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 14:27) Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

 

- (Fil 4:6,7) Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,

7. ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:5) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

 

Täyttymys:

 

- (Room 5:1) Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

 

Tuomari. Yksi Messiaan tehtävistä on tuomarina oleminen. Hän tulee kerran tuomitsemaan ihmiset kuten tietyt Raamatun kohdat - mm. Ps 2, Jes 11:1-4, Jer 23:5... - osoittavat. Ne kaikki ovat myös jakeita, joita vanhat juutalaiset lähteet ovat aina pitäneet Messiaseen liittyvinä.

   Mitä sitten tulee näiden jakeiden täyttymykseen, on syytä uskoa niiden toteutuvan lopullisesti viimeistään silloin, kun Jeesus palaa maan päälle ja perustaa 1000-vuotisen valtakunnan (Edellä puhuttiin jo Jeesuksen maininnasta jalosukuisesta miehestä, joka "...lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen." - Luuk 19:12). Sen jälkeen jokainen ihminen joutuu Jumalan ja Kristuksen tuomioistuimen eteen vastaamaan teoistaan ja elämästään:

 

Ennustus:

 

- (Ps 2:10-12) Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.

11. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.

12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

 

- (Jes 11:1-4) Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.

2. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

3. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta,

4. vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä.

- (Jer 23:5) Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 5:22,23) Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle,

23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

 

- (Matt 16:27) Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

- (2 Kor 5:10) Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

 

- (2 Tim 4:1) Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta

 

 

 

 

4. Yksi vai kaksi tulemusta - Messiaan kärsimys

Messiaan kärsimykseen ja kuolemaan liittyy monia profetioita. Niitä esiintyy profeettojen kirjoissa ja psalmeissa varsin paljon. Ne osoittavat, että myös kärsimyksen täytyi kuulua osana Messiaan elämään. Katsomme joitakin tällaisia ennustuksia:

 

Hylätään. Eräs Messiaseen liittyvä piirre tuli olla se, että hänet hylätään. Siihen ovat viitanneet useat jakeet Psalmeissa ja Jesajan kirjassa.

   Merkillistä kaikissa näissä sanankohdissa on se, että vanhat juutalaiset lähteet ovat yhdistäneet ne Messiaseen. Näissäkin lähteissä on ymmärretty, että Messias tultaisiin hylkäämään, mutta ei ole käsitetty, että se on jo tapahtunut lähes 2000 vuotta sitten. Se käy ilmi seuraavista esimerkeistä:

 

- Jes 8:13-15. Talmud yhdistää nämä jakeet Messias Daavidin poikaan (Sanhedrin 38, a).

- Jes 28:16. Yksi tunnustetuimmista Tooran tulkitsijoista Rashi eli rabbi Shalomon Jaruhi kuten myös Targum sanovat tästä jakeesta, että se tarkoittaa "Messias-kuningasta, joka on oleva Siionin koetinkivenä."

- Ps 118. Rashi (Ks. Mikraot Gedolot- selitysteos) sanoo Psalmin 118 hylätystä kulmakivestä, että se tarkoittaa Beetlehemissä syntyvää Messiasta, josta Miika (5:1) on ennustanut. On ihmeellinen yhteensattuma, jos tämä kulmakivi ei tarkoittaisi Jeesusta, joka syntyi Beetlehemissä, ja jonka useimmat ovat hylänneet.

- Jes 53 on yleisesti yhdistetty vanhoissa juutalaisissa lähteissä Messiaseen.

 

Ennustus:

 

- (Jes 8:13-15) Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

14. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

15. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.

 

- (Jes 28:16) sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.

 

Täyttymys:

 

- (1 Piet 2:4,6-8) Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,

6. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."

7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"

8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

- (Luuk 2:34) Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, hänen äidilleen: "Katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan

 

- (Joh 1:9-11) Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

 

Ennustus:

 

- (Ps 118:22,23) Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

23. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

 

Täyttymys:

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:1-3) Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?

2. Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 12:35-43) Niin Jeesus sanoi heille: "Vielä vähän aikaa valkeus on teidän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä valkeus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee.

36. Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte." Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä.

37. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät he uskoneet häneen,

38. että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?"

39. Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on vielä sanonut:

40. "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi."

41. Tämän Esaias sanoi, kun hän näki hänen kirkkautensa ja puhui hänestä.

42. Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagoogasta erotetuiksi.

43. Sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän kuin Jumalan kunniaa.

 

Hyvän kuvan siitä, miten Messias yhä edelleen on monille loukkauskivi ja kompastuksen kallio sekä pahennus, aivan kuten Paavali aikanaan kirjoitti (1 Kor 1:23: me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus), antaa seuraava lainaus. Se käsittelee sitä tavallista asiaa, että kun ihminen kääntyy Jeesuksen, Messiaan tykö, niin muut eivät sitä ymmärrä. Tässäkin esimerkissä niin tapahtuu, kun "kulmakivi" tulee isän ja pojan väliin:

 

Tämän sai kokea kerran muuan nuori opiskelija. Hän löysi valvoessaan Karmel-vuoren rinteellä korkeajännitejohdon asennusta sattumoisin pensaikkoon heitetyn revityn Uuden testamentin. Miehen isä opetti paikallisessa oppilaitoksessa talmudia, ja niin poikakin tunsi hyvin rabbinistisen kirjallisuuden. Heti ensi lukemalta hän tajusi Jeesuksessa Vapahtajan, jota hän oli etsinyt Vanhasta testamentista ja isien kirjoituksista. Kaksi viikkoa myöhemmin hän tunnusti uskonsa isälleen. Tämä lupasi hänelle rahaa, asunnon ja jopa vaimon, jos hän luopuu vakaumuksestaan - hurskaissa perheissä vanhemmat valitsevat puolison lapsilleen, ja onhan heillä suurempi kokemus asiassa kuin nuorilla. Opiskelijamme oli vielä kotonaan perheen pääsiäisaterialla, "sederissä". Illallisen jälkeen oli tapana laulaa "hallel"-psalmeja. Psalmin 118 jälkeen kysyi perheen nuorukainen, isältään: "Isä, mikä tuo kivi on?" Isä vaikeni tyystin. "Isä, mikä tuo kivi on, jonka rakentajat ovat hylänneet?" Jälleen isä vaikeni, vaikka hän aina vastasi pääsiäisillan kysymyksiin. Niin poika kysyi kolmannen kerran: "Isä, mikä tuo kivi on, joka on tullut kulmakiveksi?" Silloin Jeesukseen uskova opiskelijamme pyysi saada vastata. Isä nyökkäsi. Ja nuoren miehen vastaus oli arvoituksellinen: "Se on se, mikä on isän ja pojan välillä!" Kabbalistisiin arvoituksiin tottumut perhe käsitti heti, kenestä on kysymys: Kivi on hepreaksi "even". Jos lukee kolmikirjaimisen sanan alkuosan, tulee tulokseksi "aav" eli "isä". Loppuosa keskeltä lukien muodostaa sanan "ben" eli "poika" - ja kaikki tiesivät, että Jeesus oli tullut esikoispojan ja isän väliin. Pian opiskelijamme oli jätettävä perheensä ja muutettava nimensä toiseksi. Tämän ystävämme uusi sukunimi, Atsmon eli Itsenäinen, kuvaa sitä suurta muutosta, mikä hänessä tapahtui. Itämaisten kielten ja kreikan tuntijana hänelle uskottiin päävastuu Uuden testamentin kääntämisessä nykyhepreaksi. (1)

 

Vastustetaan. Kun Messiaan tuntomerkeistä yksi oli hänen hylkäämisensä, niin osoittavat Psalmit 2 ja 110, että häntä myös vastustetaan - asia, joka todella toteutui Jeesuksen elämässä.

   Merkittävää molemmissa psalmeissa on, että vanhat juutalaiset lähteet liittävät ne Messiaseen. Rashi eli rabbi Shalomon Jarchi selittää Psalmia 2, että "Rabbimme ovat opettaneet tämän koskevan Messias-kuningasta, ja tämän tulkinnan mukaan sen voi sovittaa myös Daavidiin itseensä..." Niinikään Psalmien Midrash on sanonut kohdasta 110:1 "Istu minun oikealle puolelleni", että "hän sanoo tämän messiaalle; ja hänen istuimensa on valmistettu armossa ja hän on istuva sille".

 

Ennustus: 

 

- (Ps 2:1,2,5-12) Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:

5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:

6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni."

7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

8. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

9. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät."

10. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.

11. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.

12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

 

Täyttymys:

 

- (Apt 4:25-27) Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.'

27. Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,

 

Ennustus:

 

- (Ps 110:1,2,4) Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."

2. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

4. Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan."   

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 10:12,13) mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

 

Myyntihinta 30 hopearahaa

Ennustus:

 

- (Sak 11:12,13) Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 26:14,15) Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo

15. ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.

 

Rahat heitetään jumalan huoneeseen

Ennustus:

 

- (Sak 11:12,13) Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:3-5) Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

5. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

 

Maksu savenvalajan pellosta

Ennustus:

 

- (Sak 11:12,13) Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:3-7) Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

5. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.

6. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: "Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta."

7. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi.

 

Opetuslapset jättävät

Ennustus:

 

- (Sak 13:7) Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 26:31,32) Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan.'

32. Mutta ylösnoustuani minä menen teidän edellänne Galileaan."

 

- (Matt 26:55,56) Sillä hetkellä Jeesus sanoi joukolle: "Niinkuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä minä olen istunut pyhäkössä opettamassa, ettekä ole ottaneet minua kiinni.

56. Mutta tämä kaikki on tapahtunut, että profeettain kirjoitukset kävisivät toteen." Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

 

- (Mark 14:50) Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. 

 

Vaiti syyttäjäin edessä

Ennustus:

 

- (Jes 53:7) Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:12-14) Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut.

13. Silloin Pilatus sanoi hänelle: "Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?"

14. Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli.

 

Pilkataan

Ennustus:

 

- (Jes 53:7) Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

 

- (Jes 50:6) Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä.

 

Täyttymys:

 

- (Mark 14:65) Ja muutamat rupesivat sylkemään häntä ja peittivät hänen kasvonsa ja löivät häntä nyrkillä ja sanoivat hänelle: "Profetoi!" Oikeudenpalvelijatkin löivät häntä poskelle.

 

- (Matt 27:27-31) Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon.

28. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan

29. ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!"

30. Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän.

31. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

 

Ennustus:

 

- (Ps 22:8,9) Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään:

9. "Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt."

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:39-43) Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, nyökyttivät päätänsä

40. ja sanoivat: "Sinä, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan Poika, ja astu alas ristiltä."

41. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat:

42. "Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas; astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen.

43. Hän on luottanut Jumalaan; vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt; sillä hän on sanonut: 'Minä olen Jumalan Poika.'"

 

Loppukärsimys

Ennustus:

 

- (Jes 53:8) Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 26:38,39) Silloin hän sanoi heille: "Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani."

39. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen: "Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niinkuin minä tahdon, vaan niinkuin sinä."

 

- (Luuk 22:41-44) Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili

42. sanoen: "Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun."

43. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.

44. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niinkuin veripisarat, jotka putosivat maahan.

 

Luettiin pahantekijäin joukkoon

Ennustus:

 

- (Jes 53:12) Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 22:37) Sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymän toteen tämän, mikä kirjoitettu on: 'Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon.' Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt."

 

- (Luuk 23:32,33) Myös kaksi muuta, kaksi pahantekijää, vietiin hänen kanssaan surmattaviksi.

33. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

 

Rukoili pahantekijäin puolesta

Ennustus:

 

- (Jes 53:12) Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 23:33,34) Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.

34. Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät." Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.

 

Ristiinnaulitaan ja kylki puhkaistaan

Ennustus:

 

- (Ps 22:13-19) Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut,

14. avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin raatelevat, kiljuvat leijonat.

15. Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani.

16. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun.

17. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat. (1913 käännös sanoo: he lävistivät käteni ja jalkani)

18. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen;

19. he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.

 

- (Jes 53:5) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:31) Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi.

 

- (Joh 19:18) Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.

 

Ennustus:

 

- (Sak 12:10) Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 19:34-37) vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako."

37. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet."

 

Yksi erikoinen Messiaan taustaan liittyvä seikka on se, että häntä haavoitetaan ja jopa lävistetään, kuten kirjoitukset osoittavat ja joka täyttyi Jeesuksessa. Sillä vaikka Messias monissa Raamatun paikoissa ja rabbien lähteissä mainitaan kuninkaaksi, niin kaikesta huolimatta hänestä etukäteen kerrottiin, että hän joutuisi kokemaan koettelemuksia muiden tähden.

   Myös vanhat juutalaiset lähteet yhdistävät nämä jakeet, joissa puhutaan tietyn henkilön kärsimisestä, Messiaseen. Se käy ilmi niin Sak 12:10:n selityksissä kuin siinä, että Messiasta haavoitetaan. Katsomme kumpaakin seikkaa erikseen:

 

Sak 12:10. Sakarjan kirjan jae 12:10, jossa puhutaan tietyn henkilön lävistämisestä, on rabbien ajatuksissa ymmärretty tarkoittavan Messiasta. Hekin ovat käsittäneet, ettei se voi tarkoittaa ketään muuta kuin häntä, joka näin joutui kärsimään. Tämä käsitys käy ilmi ainakin seuraavista lähteistä:

 

• Radak eli rabbi David Kimhi mainitsee siitä

• Even Ezra mainitsee siitä

• Talmudissa (Sukkah 52 a) sanotaan Sak 12:10 tarkoittavan Messiasta:

 

"Oikeassa on varmasti hän, joka selittää, että syynä on Messiaan, Joosefin pojan, surmaaminen, sillä se sopii hyvin jakeeseen: 'He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä..."

 

• Rashi on viitannut siihen yleiseen näkemykseen rabbien keskuudessa, että sama jae tarkoittaa Messiasta:

 

"Rabbimme ovat tulkinneet tämän viittaavan Messiaseen, Joosefin poikaan."

 

• Rabbi Moses Alsheikh on viitannut Sakarjan kirjan jakeeseen 12:10 ja puhunut samassa yhteydessä Messiaasta. Mielenkiintoista lainauksessa on, että hän tuo siinä esille myös Messiaan tehtävän syntien sovittajana - asia, joka tulee ilmi muissakin samanlaisissa lähteissä ja joka on Uuden testamentin perusopetus:

 

"'He katsovat minuun', sillä he kohottavat katseensa minuun täydellisessä katumuksessa, kun he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet, Messiaan, Joosefin pojan; sillä siunatut rabbimme ovat sanoneet, että hän ottaa päälleen kaiken Israelin syyllisyyden ja että hänet sitten surmataan sodassa sovituksen aikaansaamiseksi aivan kuin Israel olisi lävistänyt hänet, sillä heidän syntiensä tähden hän on kuollut; ja jotta se luettaisiin heille täydeksi sovitukseksi, he katuvat ja katsovat tähän siunattuun ja sanovat, ettei kukaan toinen voi antaa anteeksi niille, jotka murehtivat häntä, joka kuoli heidän syntiensä tähden: tätä tarkoittaa 'he katsovat minuun'".

 

Haavoitetaan. Mitä tulee siihen käsitykseen, että Messiasta haavoitetaan, tulee sekin ilmi monissa rabbien kirjoituksissa. He ovat ymmärtäneet, että näin tulisi käymään, mutta eivät ole osanneet yhdistää sitä Jeesukseen, jolle niin todella kävi. Toinen huomioitava piirre lainauksissa on, että niissä mainitaan sovitusajatus, eli miten Messiasta haavoitetaan syntiemme tähden. Tämä on asia, jonka todettiin olevan Uuden testamentin opetuksen mukainen (Vrt. 1 Kor 15:3 Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan):

 

1600-luvulla vaikuttanut rabbi Elia de Vidas kirjoitti Messiaan haavoittamisesta:

 

"Niin Messias kärsii meidän syntiemme tähden ja häntä haavoitetaan; ja joka ei tahdo, että Messiasta haavoitetaan syntiemme tähden, hän saa itse kärsiä ja kantaa syntinsä."

 

Zoharin kirjassa on sanottu samasta asiasta:

 

"Kirjoitettu on: 'Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden' jne. Messias... ottaa päälleen Israelin jokaisen sairauden, joka kivun ja kaiken rangaistuksen; ne kaikki tulevat ja jäävät hänen päälleen. Ja ellei hän olisi näin keventänyt Israelin kuormaa ja ottanut sitä kantaakseen, ainoakaan ihminen ei olisi kyennyt kantamaan Israelin rangaistusta lain rikkomuksista; ja näin on kirjoitettu: 'Totisesti, meidän sairautemme hän kantoi.'"

 

Ruutin kirjan Midrash viittaa Messiaan kärsimyksiin ja Jesajan kirjan lukuun 53. Eräässä sen kohdista on selitetty Ruutin kirjan jaetta 2:14 seuraavasti (Midrash Ruut Rabbaa, parasha 5.):

 

"...kasta leipäpalasesi hapanviiniin, ovat niitä kärsimyksiä, joista on kirjoitettu, että hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden."

 

Yksi vuotuisista Jom Kippurin rukouksista on "Musaf", joka on alkuaan ilmeisesti jo 9. vuosisadalta. Siinäkin puhutaan Messiaan kärsimyksistä ja haavoittumisesta Jesaja 53:n pohjalta:

 

"Messias, meidän vanhurskautemme, on kääntynyt meistä pois, meidät on lyöty hajalle ja sen vuoksi meillä ei ole ketään puolestapuhujaa. Rikostemme ja pahojen tekojemme ies on raskas taakka. Mutta hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Hän kantaa syntimme harteillaan, jotta me saisimme anteeksiantamuksen. Ja hänen haavoissaan me olemme paratut: on tullut aika luoda iankaikkinen uusi luomus."

 

Kuolema. Messiaan kuolemaan on viitattu mm. Jesajan, Sakarjan ja Danielin kirjoissa.

   Merkittävää kaikissa näissä kohdissa on, että rabbien kommentaarit ovat yhdistäneet ne Messiaseen. Näissäkin lähteissä on käsitetty, että ne liittyvät Messiaseen, mutta ei ole ymmärretty sitä, että ne jo saivat täyttymyksensä Jeesuksen kautta:

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:8,9,12) Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

9. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

 12. Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

 

- (1 Moos 3:15) Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

 

- (Dan 9:26) Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.

 

- (Sak 12:10) Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 20:28) niinkuin ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä."

 

- (Luuk 23:44-46) Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen,

45. sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia.

46. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni." Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä.

 

- (1 Kor 15:3) Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan,

 

Vaatteet jaetaan

Ennustus:

 

- (Ps 22:19) he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 27:35) Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa.

 

- (Joh 19:23,24) Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu.

24. Sentähden he sanoivat toisillensa: "Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva"; että tämä kirjoitus kävisi toteen: "He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa." Ja sotamiehet tekivät niin.

 

Jesaja 53

 

Edellä on viitattu Messiaan elämään liittyviin kärsimyksiin ja hänen kuolemaansa. On todettu, että profetiakirjoissa puhutaan paljon niistä. Erityisesti Jesajan kirjan 53. luku on merkittävä, koska siinä käsitellään pelkästään Messiaan elämän loppuvaiheita, hänen kärsimystään ja hänen kuolemansa merkitystä.

   Nykyjuutalaisuudessa juuri Jesajan kirjan 53. luku on suuri kompastuskivi. Sitä ei ollenkaan lueta synagogassa, vaan siellä hypätään suoraan luvusta 52 lukuun 54 ja jätetään tämä luku väliin. Samasta luvusta on saatettu selittää, että se ei käsittelisikään Messiaan persoonaa, vaan että se kuvaisi Israelin kansaa ja sen kärsimyksiä ja mitä sille on tapahtunut vuosisatojen aikana. Sillä on kokonaan saatettu sivuuttaa tämän tärkeän luvun sanoma. Tämä jälkimmäinen selitys ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa, koska jakeessa 10 puhutaan vikauhrista, joilta vaadittiin täydellisyyttä ja virheettömyyttä (esim. 3 Moos 5). Mihinkään kansaan se ei ainakaan sovi.  

   Mielenkiintoisen kuvan asiasta antaa seuraava lainaus. Richard Wurmbrand, itsekin juutalainen, kertoo, miten hän synagogassa keskusteli juuri tästä aiheesta:

 

   ... Juuri näin me teimme.

   Oli perjantai-ilta: juutalaiset olivat varhain koolla synagogissaan lukeakseen Pyhää Kirjaa tai väitelläkseen keskenään ennen jumalanpalveluksen alkua.

   Istuuduin rabbin viereen ja kysyin niin kovalla äänellä, että lähellä istujatkin saattoivat kuulla: "Rabbi, minulle on kerrottu, että on olemassa kirja, jonka juutalainen, muistaakseni Jesaja niminen, profeetta on kirjoittanut. Onko se lukemisen arvoinen?"

   "Mikä kysymys!" hän vastasi. "Kunpa vain lukisitkin sen! Sen sisältö on puhdasta kultaa."

   "Rabbi, olen lukenut monta kirjaa, joista luulin löytäväni arvokkaita asioita vain havaitakseni tulleeni petetyksi. Oletteko varma, ettei näin ole Jesajan kirjan suhteen?"

   "Nuori mies, jo pelkkä ajatuskin sellaisesta on syntiä. Itse asiassa kirjaa ei ole kirjoittanut Jesaja, vaan itse Jumala. Jesaja oli vain pelkkä kynä."

   "Rabbi, mistä voin löytää Jesajan kirjan?"

   Hän veti sen hyllystä ja ojensi minulle. Ennen kirjan avaamista pyysin häntä vielä kerran vakuuttamaan, että se todella sisälsi Jumalan omia sanoja.

   Sitten avasin luvun 53 ja kysyin: "Rabbi, kehen tässä viitataan?" ja luin ääneen jakeen, jossa kuvataan kärsivää Herran palvelijaa. "Tämä kuvaushan sopii täysin Jeesukseen", sanoin. "Hänen täytyy olla Messias."

   Rabbi huudahti: "Sinun ei pidä lukea tuota lukua, vaan pikemminkin luku 11."

   Käännyin juutalaisiin päin. "Rakkaat ystävät! Olette kuulleet rabbin vahvistavan, että tämän kirjan jokainen sana on Jumalan omaa sanaa. Silloin myös tämän Jeesuksen kärsimyskuvauksen täytyy olla Jumalan innoittama."

   Rabbi lähti vihaisena synagogasta paiskaten oven kiinni jäljessään. Hän varmaan ajatteli, että olisin kyllin kohtelias lähteäkseni myös, mutta sen sijaan jäin selittämään juutalaisille Jesajan profetiaa. (2)

 

Vaikka nykyjuutalaisuudessa ei ole liitetty Jesajan kirjan lukua 53 Messiaseen, on menneisyydessä asia ollut toisin. Voimme löytää lukuisia rabbien lähteitä, jotka puhuvat saman luvun yhteydessä Messiaasta. Mitä vanhempia nämä selitykset ovat, sitä todennäköisemmin niissä puhutaan hänestä. Katsomme joitakin tällaisia selityksiä:

 

Tunnettu rabbi Moses Alshekh (1508-1600) selitti kyseisen luvun liittyvän Messiaseen. Hän mainitsi, että tämä oli myös vanhojen oppineiden käsitys:

 

"Vanhat oppineemme ovat säilyttäneet meille perimätiedon todistuksen, että tässä on puhe Messiaasta. Siitä syystä meidänkin tulee heitä seuraten pitää tämän ennustuksen kohteena Daavidia eli Messiasta, joka on näin ilmestyvä."

 

Yhdeksänneltä vuosisadalta peräisin oleva Midrash Tanhuma sekä sitä myöhäisempi Jalkut Shimoni selittävät Jesaja 53:n kärsivän palvelijan tarkoittavan Messiasta:

 

"tämä on kuningas Messias, joka on nouseva ja sangen korkea oleva, korkeampi kuin Aabraham, suurempi kuin Mooses ja palvelevia enkeleitä ylempi."

 

Talmudissa (Sanhedrin 98,b) on viitattu saman luvun yhteydessä Messiaseen ja selitetty, miten hän otti kipumme päälleen:

 

"Messias - mikä on hänen nimensä? - Rabbit sanoivat: Hänen nimensä on 'Spitaalinen oppinut mies', sillä on kirjoitettu, että hän kantoi meidän kipumme ja otti taakakseen meidän sairautemme. Me pidimme häntä spitaalisena, luulimme Jumalan häntä lyövän ja kurittavan."

 

Rabbi Moshe Kohen ibn Crispin sanoi 1300-luvulla, miten hän pyrki tulkitsemaan Jesaja 53:n rabbien Kuningas Messiasta koskevien opetusten mukaisesti:

 

"He (tietyt aikalaiskommentaattorit) vertaavat ilmausta 'minun palvelijani' harkitsemattomasti Jesajan 41. luvun 8. jakeen ajatukseen 'sinä palvelijani Israel', jossa profeetta puhuu Israelin kansasta. Tässä ei kuitenkaan mainita Israelia, vaan sanotaan pelkästään 'minun palvelijani'. Emme siis voi ymmärtää sanaa samassa merkityksessä... Mielelläni tulkitsen sen (siis Jes.53) rabbien Kuningas Messiasta koskevien opetusten mukaisesti, ja pyrin huolellisesti, niin pitkälle kuin pystyn, pitäytymään kirjaimellisessa merkityksessä: näin mahdollisesti vältyn pakonomaisilta ja kaukaa haetuilta tulkinnoilta, joihin muut ovat syyllistyneet."

 

Joonatan Ben Uzziel, jota pidettiin viisaimpana kuuluisan rabbi Hillelin oppilaista, ymmärsi Jesaja 53:n tarkoittavan Messiasta. Hän aloitti selityksensä tästä luvusta:

 

"Katso, minun palvelijani Messias menestyy."

 

Rabbi Maimonides eli Rambam kirjoitti kommentaarissaan Midrash Rabbassa (s. 660) viitaten Jesajan 53:n lukuun. Hänen kuvauksensa muistuttaa hyvin paljon Psalmia 22, jota yleisesti on pidetty Messiaan ristinkuoleman kuvauksena:

 

"Jumala teki jo alussa liiton Messiaan kanssa ja sanoi hänelle: 'Vanhurskas Messiaani, nuo jotka on sinulle uskottu, heidän syntinsä tuovat harteillesi raskaan ikeen ja korvasi kuulevat suuren häpeän ja suusi maistaa katkeruutta ja kielesi tarttuu kitalakeesi ja sielusi on voimaton surun ja huokauksen alla. Alistutko tähän?' Ja hän vastasi: 'Otan iloiten vastaan kaikki nämä tuskat, jotta yksikään ei Israelista joutuisi hukkaan.' Heti kun Messias oli hyväksynyt kaikki nämä tuskat rakkaudessaan, kuten on kirjoitettu Jesajan kirjassa 53:7, hän joutui ahdistettavaksi ja kiusattavaksi."

 

Tunnettu rabbi Leevi Ben Gershom viittasi Jesajan kirjan 53:n luvun alkuun 1300-luvulla. Hän yhdisti sen Messiaseen kuten kaikki muutkin aiemmat lähteet:

 

"Todellakin, Messias on tällainen profeetta, kuten midrash lausuu; katso, minun palvelijani on menestyvä (Jes 52:13)... Mooses sai tekemillään ihmeillä yhden ainoan kansan palvelemaan Jumalaa, mutta Messias on saava kaikki kansakunnat palvelemaan häntä."

 

Yksi vai kaksi tulemusta? Kun tutkimme Messiaan tulemukseen liittyviä Vanhan testamentin profetioita, voimme helposti löytää niistä kaksi linjaa: toisissa niistä puhutaan hänen kärsimisestään, nöyryytyksestään sekä kuolemastaan, toisessa hänen hallitsemisestaan voittoisana ja suvereenina kuninkaana - kuninkaana, jonka valtakunta on iankaikkinen.

   Miten kahden erilaisen linjan ongelma on pyritty juutalaisuudessa ratkaisemaan, niin ovat useat rabbit kehittäneet sen ajatuksen, että Messiaita täytyykin olla kaksi. He ovat ehdottaneet, että ensin tulisi Messias Joosefin poika, joka kärsisi ja tulisi kuolemaan. Sitten hänen jälkeensä tulisi Messias Daavidin poika, joka tulisi hallitsemaan voittoisana kuninkaana. Tällä tavalla he ovat saaneet nämä kaksi linjaa mielessään sopimaan yhteen.

   On kuitenkin toinenkin vaihtoehto profetioiden selitykselle. Se on se, että on paljon järkevämpää nähdä nämä profetiat toteutuneena yhdessä henkilössä, Jeesuksessa, joka tulee kaksi kertaa ja täyttää molempien linjojen profetiat. Katsomme asiaa erään messiaanisen juutalaisen selostuksen valossa:

 

Yritin tarmokkaasti selittää rabbille sitä valtaisaa eroa, joka vallitsi Rambamin kuvauksen ja Raamatun kuvaaman todellisen Messiaan välillä. Oppineiden teoria erotti nämä kaksi messiasta toisistaan. Toinen, "Masiah Ben Josef", tulee ensin ja kuolee sodassa, toinen taas, "Masiah Ben David", tulee voittoisana kuninkaana. Tämän teorian mukaan täytyy olla kaksi messiashahmoa, vaikka Tenach puhuu vain yhdestä Messiaasta, jonka on tultava kahdesti: ensinnäkin, Hänen on tultava sovittamaan kansa kuolemallaan ja pelastamaan heidät iankaikkiselta tuomiolta sekä avaamaan pelastuksen portit pakanoille ylösnousemuksensa kautta ja toiseksi, Hänen on tultava uudestaan voittoisana kuningasten kuninkaana. Tenach ei anna ymmärtää, että messiaita olisi kaksi, samoin kuin ei löydy raamatullisia perusteita uskomukselle, että Messias tulee, kun koko Israelin kansa pitää kaksi sapattia asianmukaisesti.

   "Päinvastoin, arvoisa rabbi", huudahdin, Jeshua yksin täyttää kaikki Masiah Ben Josefiin liittyvät vaatimukset, koska hänen äitinsä Mirjamin (Marian) puolisoa kutsuttiin Joosefiksi ja koska Hän muistuttaa Joosefia, isämme Jaakobin poikaa, koko elämäkerraltaan. Hänen myös odotetaan täyttävän kaikki Masiah Ben Davidia koskevat profetiat, kun Hän pian palaa taivaan pilvissä suuressa kunniassaan ja kirkkaudessaan perustamaan valtakuntansa maan päälle."

   En voinut olla huomaamatta, että kun selitin profetiat messiaanisella tavalla, rabbin mielenkiinto heräsi, ja hän kuunteli minua yhä tarkemmin ja tarkemmin. Vähitellen hän lakkasi keskeyttämästä minua niin aggressiivisesti. (3)

 

Uuden testamentin opetuksessa viitataan selvästi näihin kahteen linjaan: Messiaan kärsimykseen ja alennukseen että hänen tulemiseensa taivaan pilvissä ja kirkkaudessa. Kyse ei ole kahdesta eri Messiaasta, vaan yhdestä, joka täyttää molempien linjojen profetiat. Uskomme, että tämä sopii kaikkein parhaiten Jeesukseen, joka jo täytti ensimmäisen linjan profetiat.

 

Messiaan alennus ja kuolema

 

- (1 Piet 1:10,11) Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,

11. ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.

 

- (Apt 26:22,23) Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,

23. että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

 

- (Apt 3:18) Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.

 

- (Luuk 24:25-27,32) Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet!

26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?"

27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.

32. Ja he sanoivat toisillensa: "Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?"

 

Messiaan tulemus taivaan pilvissä

 

- (Hebr 9:28) samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

 

- (Sak 14:5 ja 1 Tess 3:13)... Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. 

 

3:13: vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa.

 

- (2 Tess 1:7-9) ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa

8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille.

9. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta,

 

- (Matt 24:30) Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella.

 

- (Ilm 1:7) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

 

Kun yllä olevissa jakeissa viitataan Messiaan eli Ihmisen Pojan tulemukseen taivaan pilvissä, ei sama asia ole vieras Talmudillekaan. Siinäkin viitataan Messiaan tulemiseen taivaan pilvissä, kun selostetaan Danielin kirjan jaetta 7:13. Samassa yhteydessä viitataan myös Messiaan tulemiseen nöyränä ja aasilla ratsastaen, joka hyvin kuvasi Jeesuksen ensimmäistä tuloa. Uskomme, että hän täyttää näiden molempien linjojen profetiat:

 

"Daavidin poika on saapuva sukupolven aikana, joka on joko kokonaan vanhurskas tai kokonaan syntinen; aikana, joka on kokonaan vanhurskas, kuten on kirjoitettu Jes 60:21, sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti; tai aikana, jolloin kaikki ovat syntisiä, kuten on kirjoitettu Jes 59:16, hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin... ja katso taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen (Dan 7:13), ja on kirjoitettu, nöyrä ja ratsastaa aasilla: jos he ovat vanhurskaita, hän saapuu taivaan pilvissä, jos eivät, nöyränä ja ratsastaen aasilla."

 

Kun etsitään ajatusta Messiaan kahdesta tulemuksesta vanhoista juutalaisista lähteistä, ei se ole vieras sielläkään. Siduur, juutalaisten virallinen rukouskirja, viittaa kahteen Messiaan päivään eli tulemukseen. Tämä rukous on peräisin ilmeisesti 9. tai 10. vuosisadalta ja se lausutaan mm. vuotuisen sovituspäivän, Jom Kippurin, yhteydessä:

 

"Olkoon tahtosi tykönäsi, Herra Jumalamme ja isiemme Jumala, että pitäisimme käskysi tässä maailmassa ja ansaitsisimme, eläisimme ja näkisimme sekä perisimme hyvän osan ja siunauksen kahtena Messiaan päivänä ja tulevassa iankaikkisessa elämässä."

 

 

 

 

5. Esikuvien sanoma ja täyttymys

Kun mennään eteenpäin tutkiskeluissa, on hyvä ottaa seuraavaksi esikuvien sanoma ihmisille. Kun Vanhan testamentin puolella kerrotaan mm. pääsiäisestä, lain antamisesta, uhreista, liitosta, pappeudesta sekä ilmestysmajasta - asioista, jotka Mooses välitti - on näillä asioilla sanoma myös meidän aikamme ihmisille. Ne saavat uuden merkityksen ja täyttymyksen Jeesuksessa, jonka jo totesimme elämänkerraltaan muistuttavan Moosesta. Katsomme joitakin esimerkkejä tältä alueelta:

 

Uusi liitto. Yksi Vanhan testamentin puolella ennustettu asia on uusi liitto. Sitä on nimitetty myös Jeremian liitoksi, koska hän siitä ennusti.

   Kun Israelin kansa oli rikkonut useaan kertaan Siinain vuorella syntyneen liiton, jonka Mooses sääti ja jonka ehtona oli lain noudattaminen, ennusti Jeremia aivan uudesta liitosta. Se ei olisi vanha Mooseksen liitto tai sen korjaaminen vaan aivan uusi liitto; liitto, joka tunnistettaisiin mm. siitä, että lakia ei enää kirjoitettaisi kivitauluihin, kuten Mooseksen aikana tapahtui. Se kirjoitettaisiin ihmisten sydämiin - asia, joka varmastikin kuvaa syvempää Jumalan tuntemusta kuin mikä ensimmäisen liiton aikana oli mahdollista. Samoin tässä yhteydessä puhutaan syntien anteeksiantamuksesta ihmisille.

   Mikä sitten on profetian täyttymys, osoittaa Uusi testamentti hyvin selvästi, miten uusi liitto on tullut Jeesuksen, Messiaan, kautta. Hän on uuden liiton välimies (aivan kuten Mooses oli ensimmäisen) sekä paremman liiton takaaja; liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Löydämme opetuksen, että uusi liitto tuli voimaan hänen kuolemansa jälkeen ja kun hän vuodatti verensä. Hän siinä testamenttasi ja saattoi voimaan tämän liiton, josta nyt ihmiset voivat olla osallisia.

 

Vanha liitto

 

- (2 Moos 24:7,8) Ja hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen. Ja he sanoivat: "Kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme."

8. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi: "Katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella."

 

- (Jer 31:31-33) Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;

32. en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.

33. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

 

Uusi liitto

 

- (Matt 26:26-28) ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini."

27. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;

28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

 

- (2 Kor 3:6) joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi.

 

- (Hebr 7:18,19,22) Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön

19. - sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.

 22. niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.

 

- (Hebr 8:6,7) Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.

7. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

 

- (Hebr 9:15-17) Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön.

16. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteennäytettävä;

17. sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä.

 

Pääsiäinen. Eräs asia, jota nykyään Israelissa vietetään, on pääsiäinen. Mooses sai välittää sen Israelin kansalle. Sitä vietettiin silloin ja nykyäänkin Egyptistä lähdön muistoksi ja että kansa säästyi rangaistukselta, joka kohtasi egyptiläisiä. He säästyivät siltä tai se ohitti heidät (pesah / pääsiäinen, se tarkoittaa samaa kuin ohittaa), koska heillä oli virheetön karitsa, jonka veri oli heille suojelukseksi (vrt 3 Moos 17:11).

   Mikä on pääsiäisen täyttymys nykyajassa eli uudessa liitossa, niin osoittaa Uusi testamentti selvästi, että enää ei tarvita mitään eläimiä ja niiden verta suojelukseksi. Sen sijaan löydämme Uudesta testamentista opetuksen, jonka mukaan Jeesus on ottanut pääsiäislampaan eli karitsan paikan, koska hän kuoli juuri siihen aikaan. Hän otti rangaistuksen pois ja vuodatti verensä, että rangaistus ohittaisi (pesah / ohittaa) meidät. Hän oli myös virheetön ja tahraton kuten pääsiäislampaalta edellytetään.

   Siten ensimmäinen pääsiäinen oli vain esikuva Jumalan täydellisestä teosta Jeesuksessa Kristuksessa. Se kuvasi sitä, miten kansa säästyi maalliselta rangaistukselta - se ei kohdannut heitä. Mutta nyt uuden liiton aikana, kun ei tarvita enää esikuvia, meidän on mahdollista pelastua ja säästyä jopa iankaikkiselta rangaistukselta eli kadotukselta. Se ei kohtaa meitä, jos turvaamme häneen. Raamattu osoittaa selvästi, miten ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tämä on totta jokaisen kohdalla, joka kääntyy hänen puoleensa:

 

Mooses asetti ensimmäisen pääsiäisen:

 

- (2 Moos 12:3-5, 8, 11-14) Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa: Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheenisäntä itsellensä karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti.

4. Mutta jos perhe on liian pieni koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisen karitsan, henkilöluvun mukaan. Karitsaa kohti laskekaa niin monta, että voivat sen syödä.

5. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa.

8. Ja he syökööt lihan samana yönä; tulessa paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa he sen syökööt.

11. Ja syökää se näin: kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne; ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi.

12. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra.

13. Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata.

14. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana; sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä.

 

Jeesus täytti pääsiäisen merkityksen, kun hän kuoli pääsiäisenä ja vuodatti verensä koko maailman syntien edestä:

 

- (Matt 26:1,2) Ja kun Jeesus oli lopettanut kaikki nämä puheet, sanoi hän opetuslapsillensa:

2. "Te tiedätte, että kahden päivän perästä on pääsiäinen; silloin Ihmisen Poika annetaan ristiinnaulittavaksi."

 

- (1 Kor 5:6-8) Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan?

7. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niinkuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu.

8. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.

 

- (Ef 1:7) jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

 

- (1 Piet 1:18,19) tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne,

19. vaan Kristuksen kalliilla verellä, niinkuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

 

- (1 Joh 1:7) Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

 

- (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

Helluntai. Eräs Israelissa nykyään vietetyistä juhlista on helluntai (Helluntaista käytetään myös muita nimityksiä kuten leikkuujuhla - 2 Moos 23:16, viikkojuhla - 2 Moos 34:22, uutisen päivä - 4 Moos 28:26 ja shavuot, joksi sitä nykyään juutalaisuudessa nimitetään.). Sitä on vuosisatojen ajan vietetty lain antamisen muistojuhlana. Mooseksen uskotaan juuri sinä päivänä nousseen vuorelle lakia vastaanottamaan. Hän nousi vuorelle ja sai välittää kansalle kaksi laintaulua, joissa oli kiveen kirjoitettuna lain tärkeimmät käskyt. Tämän juhlan ajankohta on aina tarkalleen 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Sitä vietetään joka vuosi saman ajankohdan päässä pääsiäisestä kuten 3 Moos 23:15,16 osoittaa:

 

- (3 Moos 23:15,16) Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä, siitä päivästä, jona toitte heilutuslyhteen, seitsemän täyttä viikkoa,

16. laskekaa viisikymmentä päivää seitsemännen sapatin jälkeiseen päivään asti; sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri.

 

Mikä on helluntain täyttymys uudessa liitossa, niin osoittaa Raamattu senkin saaneen uuden merkityksen Jeesuksen kautta. 50 päivää pääsiäisen jälkeen, helluntaina, hän vuodatti Pyhän Hengen maan päälle (Kreikankielinen sana "pentecoste", helluntai, joka esiintyy Apostolien teoissa, tarkoittaa samaa kuin 50. päivä.) ja näin antoi tälle juhlalle aivan uuden sisällön. Tätä tapahtumaa, joka tapahtui samana päivänä, jolloin vietettiin lain antamisen muistojuhlaa, kuvataan Apostolien teoissa. Jeesus puhui samasta asiasta etukäteen opetuslapsille:

 

- (Luuk 24:49) Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta."

 

- (Apt 2:1-4) Ja kun helluntaipäivä (viideskymmenes päivä) oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.

3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

 

Kun Jeesus vuodatti Pyhän Hengen juuri lain antamisen päivänä, puhuu se meille eräällä muulla tavalla. Se puhuu siitä, että kun ihmiset olivat rikkoneet Jumalan lain ja liiton (Jer 31:31-33), eivätkä kyenneet tekemään hänen tahtoaan, niin lähetettiin Pyhä Henki juuri siksi avuksi vajavaisuuteemme. Hänet lähetettiin tänne, jotta voisimme elää Jumalan tahdon mukaan, kuten Hesekielin kirjassa oli ennustettu ja johon myös Jeremia viittasi puhuessaan lain kirjoittamisesta ihmisten sydämiin uuden liiton yhteydessä. Voimme ymmärtää, että nämä asiat toteutuivat helluntaina lähes 2000 vuotta sitten:

 

Ennustus:

 

- (Hes 36:26,27) Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.

27. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

 

- (Jer 31:33) Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

 

Täyttymys:

 

- (Room 8:2,4,5) Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

4. että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

5. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

 

- (Room 8:9) Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset.

9. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

- (1 Kor 6:19) Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?

 

- (2 Kor 1:21,22) Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala,

22. joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

 

- (Gal 5:22,23,25) Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

23. Sellaista vastaan ei ole laki.

25. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

 

Ilmestysmaja ja taivaallinen kaikkeinpyhin. Tärkeitä asioita 2000-3000 takaisessa Israelissa olivat mm. ilmestysmajan sekä sitä myöhemmän temppelin palvelus. Ne olivat olennainen osa jumalanpalveluselämää ja liittyivät siihen, miten saada synnit anteeksi. Ne kuvasivat sitä, miten ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen sekä saada sovituksen hänen kanssaan.

   Jeesuksen tulo maan päälle ja uuden liiton tuominen merkitsi kuitenkin muutosta ilmestysmajan ja temppelin merkitykseen. Ilmestysmajan palvelus, jonka Mooses asetti, oli vain esikuva siitä, mitä Jeesus teki. Kun Jeesus tuli, korvasi hän palveluksen siten, että uhrasi itsensä ihmisten syntien edestä eikä eläinuhreja enää tarvittu. Hän tuli myös iankaikkiseksi ylimmäiseksi papiksi katoavien pappien sijaan sekä korvasi maallisen pyhäkön merkityksen. Katsomme näitä asioita erikseen:

 

Jeesus korvasi eläinuhrit kuolemallaan ja toi sovituksen. Edellä puhuttiin siitä, miten Jeesus kuoli pääsiäisenä ja näin otti vertauskuvallisesti pääsiäislampaan aseman. Hän kuoli silloin ja korvasi eläinuhrit, jotka olivat olleet vain esikuva hänestä. Niitä ei enää tarvittu, koska synnin rangaistus - nimenomaan iankaikkinen - voitiin ohittaa (pesah / ohittaa) hänen kauttaan, kun vain ihminen turvaa häneen. Esikuvia, joissa tulee esille elämänvaihdon ja sijaisuuden periaate, voimme löytää Vanhan testamentin puolelta muitakin. Kun Aadam ja Eeva tekivät syntiä, teki Jumala heille puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä (1 Moos 3:21). Eläin joutui kuolemaan Aadamin ja Eevan sijasta. / Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, 1 Moos 4:3,4 / Nooa uhrasi polttouhreja alttarilla, 1 Moos 8:20 / Oinas tuli uhriksi Aabrahamin pojan sijasta, 1 Moos 22:13...

   Jeesus korvasi myös ilmestysmajan ja temppelin palveluksessa käytetyt vika- ja syntiuhrit. Hän korvasi nämä epätäydelliset eläinuhrit, jotka eivät ikinä voi sovittaa meitä iankaikkisesti tai "tehdä niiden tuojia täydelliseksi" (Hebr 10:1). Niissä oli vain "jokavuotinen muistutus synneistä. Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä." (Hebr 10:3,4)

   Raamattu kertoo, miten Jeesus itse, Messias, tuli vika- ja syntiuhriksi kuten Jesajan kirjassa oli ennustettu. (Edellä todettiin, että ajatus siitä, miten Messias kantoi synnit, tulee esille useissa rabbien kommentaareissakin. Ks. luku 4) Synnit heitettiin kirjaimellisesti hänen päälleen ristille (vrt. 3 Moos 16:21,22 ja 4:33), etteivät ne enää olisi Jumalan ja meidän välillä. Lisäksi voimme nähdä Raamatusta, että kun Jeesus oli virheetön ja tahraton - jota edellytettiin vikauhrilta - niin sovitti hänen ristinkuolemansa kaikki maailman synnit kerta kaikkiaan, yhdellä kertaa. Muita uhreja synnin edestä ei enää tarvita (Hebr 10:18); ne ovat tarpeettomia:

 

Ennustus:

 

- (Jes 53:5,6,10,11) mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

6. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

10. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

11. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

 

Täyttymys:

 

- (Hebr 10:1,11-18) Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.

11. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;

12. mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

15. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:

16. "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";

17. ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista."

18. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

 

- (Hebr 9:25,26,28) Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niinkuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan,

26. sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti; mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.

27. Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio,

28. samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

- (Room 5:11) emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

 

Jeesuksesta tuli iankaikkinen ylimmäinen pappi. Kun ilmestysmajan ja temppelin aikana toimitettiin palvelusta pappien ja ylimmäisen papin toimesta, kohosi siihen aikaan yksi päivä ylitse muiden: suuri sovituspäivä. Se oli ainut päivä vuodessa, jolloin kukaan sai astua kaikkeinpyhimpään. Silloinkin vain ylimmäinen pappi saattoi sen tehdä, kun toi ensin syntiuhrin itsensä ja oman perheensä puolesta. Sen jälkeen hän pukeutui yksinkertaiseen valkeaan liinavaatteeseen, joka kuvasi puhtautta ja pyhyyttä. Vasta sitten hän uskalsi astua Jumalan eteen kaikkeinpyhimpään, mukanaan sovintouhrin veri, joka peitti kansan synnit aina vuodeksi kerrallaan.

   Merkittävää ylimmäisen papin toiminnassa oli se, että hän toimi koko kansan edustajana. Kun papit yleensä toimittivat palvelusta ihmisten syntien edestä, uhraten lahjoja ja uhreja heidän puolestaan, teki ylimmäinen pappi samoin koko kansan puolesta. Hän toimitti sovituksen kansalle ja oli edusmies Jumalan edessä niin, että muut saattoivat luottaa hänen toimintaansa. Heidän ei tarvinnut tehdä mitään ansaitakseen sovituksen Jumalan kanssa ja hänen hyväksyntänsä, koska toinen teki kaiken heidän puolestaan.

   Uudessa liitossa Jeesuksesta Kristuksesta on myös tullut iankaikkinen ylimmäinen pappi. Hän on tehnyt kaiken puolestamme. Hän on sovittanut meidät Jumalan kanssa, tehden kaiken edestämme ilman omaa vaivannäköämme, kuten ylimmäisen papin kuuluukin tehdä. Samoin hän sovituksen jälkeen on astunut Jumalan oikealle puolelle taivaissa ollen siellä nyt puolustajamme ja edusmiehemme. Edusmiehen tehtävässään hän voi sääliä heikkouksiamme, koska hän itsekin on ollut "kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä" (Hebr 4:15).

   Suurin ero vanhan liiton pappeihin on se, että Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä. Hän oli synnitön. Lisäksi hänellä on pysyvä pappeus väliaikaisten ja katoavien maallisten pappien sijaan. Hän on pappi, joka pysyy iankaikkisesti, aivan kuten hänen sijaisuhrinsakin on iankaikkinen. Hän myös täytti suuren sovituspäivän merkityksen, koska hänen kauttaan sovitettiin syntimme. Meidän ei tarvitse itse niitä sovittaa, emmekä edes siihen pysty. Kaikki on jo tapahtunut Jeesuksen kautta:

 

- (Hebr 5:1-6) Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä,

2. ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen,

3. ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoinkuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä.

4. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niinkuin Aaroninkin.

5. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin";

6. niinkuin hän toisessakin paikassa sanoo: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan."

 

- (Hebr 4:14,15) Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.

15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.

 

- (Hebr 2:17) Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

 

- (1 Joh 2:1,2) Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

2. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

 

- (Room 5:11) emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

 

- (2 Kor 5:18-20) Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran.

19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

- (Kol 1:20-22) ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

21. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut

22. Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,

 

- (1 Joh 4:10) Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Taivaallinen kaikkeinpyhin. Edellä todettiin, että ilmestysmajan ja temppelin palvelus sekä siinä toimivat ylipapit olivat vain esikuva tulevasta. Sama koskee rakennuksia. Nekin olivat vain esikuvaa tai "taivaallisten kuva ja varjo" kuten Hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu. Ne olivat tarpeellisia ensimmäisen liiton aikana, mutta uudessa niitä ei enää tarvittu:

 

- (Hebr 8:4,5) Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja,

5. ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niinkuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin: "Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorella näytettiin."

 

- (Hebr 9:1-5) Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö.

2. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampunjalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on "pyhä."

3. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on "kaikkeinpyhin";

4. siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liiton arkki, yltympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriöinyt sauva ja liiton taulut,

5. ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen.

 

Kun uusi liitto tuli, menettivät rakennukset siis merkityksensä. Niitä ei enää tarvittu, koska esikuvien tilalle oli tullut täyttymys. Niinpä Raamattu osoittaa, että kun Jeesus suoritti sovitustyön, meni hän, ei maallisen pyhäkön kaikkeinpyhimpään, kuten ylimmäiset papit tekivät, vaan taivaaseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Hän korvasi maallisen pyhäkön, joka oli rakennettu vain maallisista aineista, ja meni sen sijaan siihen oikeaan majaan - majaan, "joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa" - ja joka on taivaassa Jumalan tykönä:

 

- (Hebr 9:11,12,24) Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,

12. meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. 

 

- (Hebr 8:1,2) Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

2. tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.

 

Se että Jeesus meni taivaaseen kaikkeinpyhimpään meidän hyväksemme, merkitsee sitä, että tie Jumalan yhteyteen on nyt avattu jokaiselle. Kun vanhan temppelin esirippu repesi sillä hetkellä, kun Jeesus antoi henkensä - ylhäältä alas asti osoituksena Jumalan toiminnasta - avasi tämä jokaiselle mahdollisuuden päästä hänen yhteyteensä. Esirippu oli noin 10 senttimetriä paksu kudos ja niin vahva, ettei edes monta härkäparia saanut sitä hajalle, vaikka ne olisivat vetäneet sitä eri suuntiin. Mikään tuulikaan ei olisi saanut tällaista paksua kudosta hajalle, mutta Jumala teki sen.

   Yhteyteen ei siis tarvittu enää ihmisten omia ansioita, eikä syntikään ole enää esteenä, koska sekin pyyhittiin pois. Meidän on kuitenkin ensin, jotta tämä yhteys toteutuisi kohdallamme, käännyttävä Jeesuksen, Messiaan, puoleen. Juuri hän on tie ja ovi Jumalan yhteyteen:

 

- (Matt 27:50-52) Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.

51. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

52. ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös.

 

- (Hebr 10:19) Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

 

- (Ef 2:12,13,18) että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa;

13. mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.

18. sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä Hengessä Isän tykö.

 

- (Hebr 7:25) jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

Mitä tapahtui jeesuksen kuoleman aikoihin eli 40 vuotta ennen temppelin hävitystä?

 

- (Dan 9:24-26) ...ja pahat teot sovitetaan... ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu... Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki...

 

Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyen myös vanhoissa juutalaisissa lähteissä kerrotaan jotakin "järkyttävää" tapahtuneen 40 v. ennen temppelin hävitystä (temppelin hävitys 70 jKr.) eli v. 30 jKr.. Sitä yleisesti pidetään Jeesuksen kuolinvuotena. Kun Uusi testamentti kertoo, miten Jeesuksen kautta avattiin tie Jumalan luo ja eläinuhrit esikuvina menettivät merkityksensä, viittaavat nämä vanhat lähteet aivan samaan.

   Niinpä Mishna Sanhedrin ja Avoda Zara kertovat kumpikin, miten uhrit ovat kadottaneet voimansa - vaikka ne ennen olivat olleet koko ajan voimassa - ja miten kaikkeinpyhimmän ovet ovat avautuneet itsestään. Tämä tapahtui siis 40 v. ennen temppelin tuhoa eli vuonna 30, jolloin Jeesuksen uskotaan yleisesti kuolleen:

 

"uhrit ovat kadottaneet voimansa ja kaikkeinpyhimmän ovet ovat avautuneet itsestään."

 

Talmudista (Yoma 39:B) voimme löytää vastaavan maininnan. Siinäkin puhutaan, miten temppelin ovet avautuivat itsestään ja miten oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen. Se lakkasi olemasta yliluonnollinen, koska punainen villaköysi, joka yleensä muuttui valkoiseksi - Jumalan anteeksiannon merkkinä - pysyi nyt punaisena eikä muuttunut:

 

"Neljäkymmentä vuotta ennen kuin pyhä temppeli tuhottiin, tapahtui seuraavaa: suurena sovituspäivänä oinas lakkasi olemasta yliluonnollinen; punainen villaköysi, joka yleensä muuttuu valkoiseksi, pysyi nyt punaisena eikä muuttunut; ja pyhäkön kynttelikön lännen puoleinen kynttilä ei suostunut palamaan, kun pyhän temppelin ovet avautuivat itsestään."

 

Kun teemme johtopäätöksen edellisistä lausunnoista, viittaavat ne hyvin vahvasti Jeesuksen sovituskuolemaan v. 30, jolloin hän avasi tien kaikkeinpyhimpään, taivaaseen. Voimme ymmärtää, ettei varmastikaan mikään muu voi selittää näitä temppeleissä sattuneita erikoisia tapahtumia niin hyvin kuin hänen tekonsa ihmisten edestä. Hänen kauttaan korvattiin esikuvat, jotka tulivat tarpeettomiksi.

 

 

 

 

6. Kansat etsivät Messiasta

Yksi Messiaseen liittyvistä tuntomerkeistä on, että hänen pitää tehdä vaikutus myös pakanoihin (ei-juutalaisiin) ja näiden tulee etsiä häntä. Heidän tulee etsiä häntä, koska useat Vanhan testamentin jakeet viittaavat Messiaseen pakanoiden valkeutena, liittona kansoille, ja miten he etsivät häntä ja panevat häneen toivonsa. Jos Messiaalla ei ole tällaista vaikutusta muihin kansoihin, ei häntä voida pitää todellisena Messiaana.

   On mielenkiintoista todeta, että Jeesusta lukuun ottamatta ei kukaan muu juutalainen ole tehnyt muihin kansoihin samanlaista vaikutusta. Vaikka juutalaisuuden historiassa on esiintynyt useita messiastyyppejä, on heidän vaikutuksensa rajoittunut yleensä vain heidän oman kansansa pariin. Vain Jeesuksesta voidaan sanoa, että hänellä on ollut syvä vaikutus ei-juutalaisiin ja he ovat etsineet häntä ja löytäneet hänen kauttaan Jumalan antaman pelastuksen. Vain hänestä voidaan sanoa, että hän on se Jesajan ennustama palvelija, joka on tullut kansoille liitoksi ja pakanoille valkeudeksi ja jota kansat ovat etsineet:

 

Ennustus:

 

- (Jes 11:1,10) Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.

 10. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä.

 

- (Jes 55:3-5) Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.

4. Katso, hänet minä asetin kansoille todistajaksi, kansojen ruhtinaaksi ja käskijäksi.

5. Katso, sinä olet kutsuva pakanoita, joita sinä et tunne, ja pakanat, jotka eivät sinua tunne, rientävät sinun tykösi Herran, sinun Jumalasi, tähden, Israelin Pyhän tähden, sillä hän kirkastaa sinut.

 

Täyttymys:

 

- (Room 15:8-12) Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset,

9. mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niinkuin kirjoitettu on: "Sentähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi."

10. Ja vielä on sanottu: "Riemuitkaa, te pakanat, hänen kansansa kanssa."

11. Ja taas: "Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ja ylistäkööt häntä kaikki kansat."

12. Ja myös Esaias sanoo: "On tuleva Iisain juurivesa, hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita; häneen pakanat panevat toivonsa."

 

- (Ef 3:2,6,7) olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu,

6. että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta,

7. jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta.

 

- (Matt 24:14) Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

 

- (Matt 28:19,20) Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

Ennustus:

 

- (Jes 42:6,7) Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

7. avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

 

- (Jes 49:6,8,9) hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

8. Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat,

9. sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 2:29-32) "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;

30. sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,

31. jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen nähdä,

32. valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille."

 

- (Joh 8:12) Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

 

- (Apt 26:22,23) Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,

23. että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

 

Mitä tulee siihen ajatukseen, että kansat etsivät Messiasta, voimme vanhoista juutalaisista lähteistä löytää viittauksen samaan. Niissäkin on ymmärretty, että Messiasta eivät etsi ainoastaan hänen oman kansansa jäsenet, vaan myös muut kansat. Niinpä Psalmien Midrashiin on kirjoitettu luvusta 21, miten pakanakansat etsivät Messias-kuningasta, Daavidin poikaa:

 

"Tämä on Messias Daavidin poika, joka on kätketty lopun aikoihin asti. Rabbi Tanhuma sanoi: Messias-kuningas saapuu vain antaakseen maailmalle kuusi käskyä, kuten lehtimajanjuhlan, palmulehvän (käytön) ja rukouskotelot, mutta koko Israel opettelee tooraa... ja miksi näin; koska pakanakansat häntä etsivät."

 

Rabbi Leevi Ben Gershom on todennut, miten Mooses sai tekemillään ihmeillä yhden kansan palvelemaan Jumalaa, mutta Messias on saava kaikki kansat palvelemaan häntä:

 

"Todellakin, Messias on tällainen profeetta, kuten midrash lausuu; katso minun palvelijani on menestyvä (Jes 52:13)... Mooses sai tekemillään ihmeillä yhden ainoan kansan palvelemaan Jumalaa, mutta Messias on saava kaikki kansakunnat palvelemaan häntä." (2)

 

Rabbi Isaak Abravanel sanoi 1400-1500-luvulla Jesajan 11:1-10:n selityksessään sen, mikä jo aiemmin todettiin, eli että yksi oikean Messiaan tuntomerkeistä on se, että pakanat etsivät häntä:

 

"Yksi oikean Messiaan tuntomerkki on se, että pakanat tulevat etsimään häntä."

 

Midrash-kirjallisuudessa (Midrash Bereshit Rabbaa par.98.) on säilynyt lausunto, jossa viitataan pakanakansain etsivän Iisain juurta eli Messiasta:

 

"Rabbi Hanin sanoi: ei Israel tulekaan tarvitsemaan Messias-kuninkaan tooraa, koska Jes 11:10 jakeessa on kirjoitettu; sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, ei Israel. Jos niin on, miksi siis Messias-kuningas saapuu ja mitä hän on tekevä; hän on palauttava Israelin hajaannuksen ja antava heille 30 käskyä."

 

Aabrahamin siemen. Jos jatketaan samaa ajatusta, eli että Messias on siunaukseksi kaikille kansoille, ei tämä ajatus esiinny ensimmäisen kerran Jesajan kirjassa. Se tulee esille jo Aabrahamille annetussa lupauksessa. Jo vuosisatoja aikaisemmin Jumala puhui siitä, että Aabrahamin siemenessä tulisivat kaikki kansat siunatuiksi. Hänellä oli jo silloin hyvä suunnitelma, joka koski, ei vain Israelia, vaan kaikkia maailman kansoja. Itse asiassa koko Raamatun ydin on Aabrahamille annettu lupaus, joka sai täyttymyksensä Jeesuksessa. Hänestä tuli siunaus kaikille kansoille - siunaus, jonka kautta jokainen ihminen voi päästä Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen elämään.

   Katsomme joitakin Raamatun paikkoja siitä, miten Jumala tarkoitti Jeesuksen Kristuksen olemaan siunaukseksi kaikille maailman ihmisille:

 

Ennustus:

 

- (1 Moos 22:18) Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.

 

Täyttymys:

 

- (Gal 3:13-16) Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

14. että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

15. Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä.

16. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus.

 

- (Ef 1:3) Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa,

 

- (Luuk 2:11,13,14) teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

13. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:

14. "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

 

- (Joh 3:16,17) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.

 

- (Joh 1:29) Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

 

- (Joh 4:40-42) Kun nyt samarialaiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.

41. Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja."

 

- (Joh 6:32-35) Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän.

33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."

34. Niin he sanoivat hänelle: "Herra, anna meille aina sitä leipää."

35. Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

 

- (Joh 12:46,47) Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

47. Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.

 

"Lakkaan olemasta juutalainen". Edellä todettiin, että Messiaan piti tulla valkeudeksi kaikille kansoille eikä vain Israelin kansalle. Yksi hänen tunnusmerkeistään piti olla se, että myös ei-juutalaiset etsivät häntä.

   Merkillistä kyllä, kun on kyseessä kääntyminen Jeesuksen puoleen, ajattelevat monet juutalaiset nykyään niin nurinkurisesti, että jos he tämän tekevät, lakkaavat he heti olemasta juutalaisia. He ajattelevat, että jos ihminen uskoo Jeesukseen, ei hän samanaikaisesti voi olla kansansa jäsen. Monet pitävät mahdottomana näiden kahden asian olemassaoloa samanaikaisesti. Seuraava lainaus osoittaa hyvin tämän tavallisen käsityksen:

 

Seurasi pitkä, epämiellyttävä hiljaisuus, kun yritimme sulatella Judyn sanojen merkitystä.

   "Mutta Judy, sinähän olet juutalainen", sanoin lempeästi. "Juutalaiset eivät kerta kaikkiaan usko Jeesukseen. Miten sinä voit olla juutalainen ja uskoa Jeesukseen? Se on mahdotonta!"

   "Voi isä, sinä olet väärässä. Hämmästyisit, jos tietäisit, kuinka monet juutalaiset nykyisin uskovat Jeesukseen."

   "Pötyä."

   Katsoessaan ympärilleen Judy näki, miten pettyneiltä me kaikki näytimme. Hän huokaisi, "Kuule isä, sinun täytyy ottaa tästä asiasta tarkemmin selvää. Ei sinun tarvitse uskoa, mitä minä uskon, tai minua. Sinä olet älykäs mies. Lue itse Raamattua ja ota selvää, onko se totta vai ei. Tehkää jokainen samoin. Se on joko totta tai valhetta. Ellei hän ole Messias, te tulette tietämään sen. Ja jos hän on, te tiedätte sen. Lukekaa itse Raamattua ja tehkää omat johtopäätöksenne." (4)

 

Mutta mitä Raamattu sanoo asiasta? Monet esimerkit osoittavat, että asia on juuri päinvastoin kuin mitä nykyään monet ajattelevat. Raamatusta voimme ymmärtää, että jos joku juutalaisena ei usko Jeesukseen, juuri hän ei kuulu oikeaan Israeliin, vaan on sen ulkopuolella. Tällaisella henkilöllä on peite silmillä, paatumus kirjoituksia luettaessa, eikä hän myöskään ole kokenut todellista sydämen ympärileikkausta hengessä.

 

Peite silmillä ja paatumus. Ensinnäkin voidaan käsittää, että jos ihminen ei ole uskonut Jeesukseen, on hänellä silloin peite hengellisten silmiensä edessä ja sydämen paatumus. Kun tällainen henkilö lukee kirjoituksia, mutta ei ymmärrä, miten ne viittaavat Jeesukseen, näkee hän silloin kaiken ikään kuin verhon takaa; siihen asti, kunnes hänen sydämensä kääntyy Herran tykö. Tämä hengellinen sokeus voi estää juutalaista kansaa ja muitakin näkemästä kirjoituksia oikeassa valossa - asia, johon mm. Paavali ja Jesaja viittasivat, kun he puhuivat omasta kansastaan:

 

- (2 Kor 3:14-16) Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa.

15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä;

16. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois.

 

- (Room 11:25,26) Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.

 

- (Jes 29:10-14) Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja peittänyt teidän päänne - näkijänne.

11. Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu",

12. ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea."

13. Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä,

14. sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.

 

Eivät kokeneet sydämen ympärileikkausta Hengessä. Toinen huomioitava piirre on, että vaikka ihmisellä, juutalaisella, olisikin ulkonainen ympärileikkaus, ei se korvaa sydämen ympärileikkausta Hengessä, joka hänen täytyy kokea (vrt. 5 Moos 30:6, 5 Moos 10:16, Jer 9:25, Jer 31:33).

   Paavali, joka kirjoitti aiheesta puhuessaan omista kansalaisistaan, totesi, että vain se on todellinen juutalainen, joka on kokenut tämänlaatuisen sisäisen uudistuksen. Hänen mukaansa ulkonaiset toimenpiteet eivät korvaa sydämen ympärileikkausta Hengessä. Tarvitaan sisäinen uudistus - uudistus, joka tapahtuu silloin, kun ihminen vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen elämäänsä. Merkittäväksi Paavalin lausunnon tekee se, että hän itsekin täytti kaikki ulkonaisen uskonnollisuuden merkit; hän teki sen varmasti paremmin kuin monet tänä päivänä elävät ihmiset:  

 

- (Fil 3:3-8) Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan,

4. vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä,

5. joka olen ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus,

6. intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.

7. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.

8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen

 

- (Room 2:28,29) Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu;

29. vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta.

 

Eivät kaikki ole Israel. Kolmas huomioitava seikka on, ettei pelkkä kuuluminen Israelin kansaan ole tae pelastuksesta. Paavali, joka rukoili kansansa puolesta aivan kuten Mooseskin (vrt. 2 Moos 32:32) ja joka kertoi, miten israelilaisista ovat lapseus, kirkkaus, liitot, lain antaminen ja Kristus lihan puolesta, totesi myös, ettei "kaikki Israel ole silti Israel". Tällä hän tarkoitti, että vaikka ihminen olisi syntyperäinen juutalainen, ei hän kuulu todelliseen "Israeliin", jollei hänelle ole syntynyt suhdetta Jumalaan Jeesuksen, Messiaan, kautta. Hän on silloin epäuskonsa tähden taitettu pois jalosta öljypuusta, kuten Paavali kirjoitti:

 

- (Room 9:1-8) Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä -

2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.

3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,

4. ovat israelilaisia; heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset;

5. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

6. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel,

7. eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";

8. se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi.

9. Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika."

 

- (Room 11:1,5) Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.

 

- (Room 11:17,20,23-25) Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,

20. Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.

23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen.

24. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!

25. Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut,

 

Ensimmäiset seuraajat. Kun monilla juutalaisilla on se käsitys, että he kääntyessään Jeesuksen puoleen menettävät oman identiteettinsä, se ei siis pidä paikkaansa. Se ei pidä paikkaansa, koska heidän oma epäuskonsa Jeesukseen pitää heidät todellisen "Jumalan Israelin" ulkopuolella - asia, josta Paavali, itsekin juutalainen, kirjoitti. Vasta kun he pääsevät epäuskostaan, voivat he tulla "todelliseen Israeliin". Niin Jumalan suunnitelma heidän kohdallaan voi toteutua. 

   Jeesuksen ensimmäiset seuraajat eivät myöskään olleet pakanoita vaan juutalaisia. Se käy ilmi useista Raamatun kohdista. Näistä jakeista käy selville, että evankeliumi lähti ensin leviämään Jerusalemista ympäri maailmaa. Samoin niistä käy selville se, että Paavali, vaikka olikin kutsuttu julistajaksi pakanoille, aloitti aina ensin julistuksen oman kansansa parista tullessaan uudelle paikkakunnalle:

 

- (Matt 10:5,6) Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: "Älköön tienne viekö pakanain luokse, älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin,

6. vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö.

 

- (Luuk 24:46,47) Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista,

47. ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

 

- (Room 1:15,16) omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia.

16. Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

 

- (Apt 3:25,26) Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: 'Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat.'

26. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

 

- (Apt 13:46-48) Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti ja sanoivat: "Teille oli Jumalan sana ensiksi puhuttava; mutta koska te työnnätte sen luotanne ettekä katso itseänne mahdollisiksi iankaikkiseen elämään, niin katso, me käännymme pakanain puoleen.

47. Sillä näin on Herra meitä käskenyt: 'Minä olen pannut sinut pakanain valkeudeksi, että sinä olisit pelastukseksi maan ääriin asti.'"

48. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat, kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään.

 

- (Apt 10:45) Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,

 

- (Apt 11:18) Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi."

 

- (Apt 17:1-4) Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagooga.

2. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa, lähtien kirjoituksista,

3. selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista, ja sanoi: "Tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus."

4. Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavaliin ja Silaaseen, niin myös suuri joukko jumalaapelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset.

 

- (Apt 17:10-12) Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavalin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, menivät he juutalaisten synagoogaan.

11. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset; he ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin.

12. Ja monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet.

 

- (Apt 19:8-10) Ja hän meni synagoogaan, ja kolmen kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta.

9. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja Tyrannuksen koulussa.

10. Ja sitä kesti kaksi vuotta, niin että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan.

 

- (Apt 26:19-23) Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä,

20. vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja.

21. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut.

22. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan,

23. että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

 

Laki pelastuksen jälkeen. Edellisessä kappaleessa puhuttiin siitä, miten Jeesuksen ensimmäiset seuraajat olivat juutalaisia, miten evankeliumi lähti leviämään Jerusalemista ympäri maailmaa ja myös siitä, miten Paavali - vaikka olikin kutsuttu pakanain apostoliksi - aloitti aina julistuksen oman kansansa parista tullessaan uudelle paikkakunnalle. Todettiin, miten nämä asiat viittasivat siihen, miten evankeliumin juuret eivät olleet lähtöisin Israelin ulkopuolelta. Ne liittyivät hyvin vahvasti tähän maahan.

   Kun sitten tutkitaan sitä, miten ensimmäiset juutalaisuskovat suhtautuivat lakiin - asia, joka on monille edelleen erittäin tärkeä - emme siitäkään löydä mitään viitteitä siihen, että he olisivat hylänneet sen. Vaikka Uudesta testamentista voidaan löytää selvä linja siitä, että pakanoille eli ei-juutalaisille ei säädetty ympärileikkausta, ruokasäädöksiä tai sapattia (Ks. esim. Apt 15 / 1 Kor 7:18,19 / Gal 2:1-5 / Gal 4:9-11 / Gal 5:2-7 / Kol 2:16,17), niin pyrkivät ensimmäiset juutalaisuskovat kuitenkin noudattamaan näitä asioita ja pitämään niitä arvossa. He arvostivat niitä eivätkä kieltäneet niiden tärkeyttä. Kuitenkaan se ei tapahtunut pakosta tai siksi, että he olisivat yrittäneet saavuttaa pelastuksen niiden kautta tai että olisivat tulleet paremmiksi. Se tapahtui yksinkertaisesti siksi, että he muutenkin olivat eläneet näiden asioiden parissa koko ikänsä. Katsomme muutamia asiasta puhuvia Raamatun jakeita:

 

- (Luuk 2 41,42) Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisjuhlille.

42. Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niinikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan.

 

- (Luuk 23:55,56) Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin.

56. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan.

 

- (Apt 10:14) Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista."

 

- (Apt 20:5,6,15,16) 5. Nämä menivät edeltä ja odottivat meitä Trooaassa;

6. mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä päivänä heidän luoksensa Trooaaseen ja viivyimme siellä seitsemän päivää.

15. Sieltä me purjehdimme ja saavuimme toisena päivänä Kion kohdalle; seuraavana päivänä laskimme Samoon ja tulimme sen jälkeisenä päivänä Miletoon.

16. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa; sillä hän kiiruhti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi Jerusalemiin.

 

- (Apt 21:20-25) Sen kuultuaan he ylistivät Jumalaa ja sanoivat Paavalille: "Sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lainkiivailijoita.

21. Mutta heille on kerrottu sinusta, että sinä opetat kaikkia pakanain seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta ja kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan.

22. Mitä siis on tehtävä? Varmaankin on suuri joukko kokoontuva, sillä he saavat kuulla sinun tulleen.

23. Tee siis tämä, minkä me nyt sinulle sanomme. Meillä on täällä neljä miestä, joilla on lupaus täytettävänä.

24. Ota ne luoksesi ja puhdista itsesi heidän kanssansa ja maksa kulut heidän puolestaan, että he saisivat leikkauttaa tukkansa; siitä kaikki huomaavat, ettei ole mitään perää siinä, mitä heille on kerrottu sinusta, vaan että sinäkin vaellat lain mukaan ja noudatat sitä.

25. Mutta uskoon tulleista pakanoista me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta."

 

- (1 Kor 7:18,19) Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi; jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön ympärileikkauttako itseään.

19. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen.

 

- (Room 3:29-31) Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,

30. koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.

31. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

 

Laki on jo täytetty. Laista puhuttaessa emme saa unohtaa Jeesuksen mainintoja samasta asiasta. Omien sanojensa mukaan hän ei tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään sen. Itse asiassa koko Uuden testamentin ydin on siinä, että Jeesus tuli lainalaiseksi ihmisten tähden ja täytti lain. Hän ei tullut maan päälle turhan takia, vaan kaiken tarkoituksena oli täyttää laki edestämme ja kuroa umpeen kuilu, joka on Jumalan ja ihmisen välillä. Lopuksi kun hän sitten oli ristillä, vietiin sinne kaikki lain vaatimukset säädöksinensä. Niiden tuoma rangaistus ja tuomio poistuivat ihmisten yltä niin, että siitä saadaan nyt olla vapaita. Niin tapahtuu, jos turvaudumme Jeesukseen. Tämä on totta jokaisen kohdalla, joka kääntyy hänen puoleensa:

 

- (Gal 4:4,5) Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

 

- (Matt 5:17) Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

 

- (Kol 2:13,14) Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14. ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

 

- (Ef 2:15) kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan,

 

- (Room 8:1) Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

- (Joh 5:24) Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

 

- (Room 6:14,15) Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.

15. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

Samaa asiaa, miten Jeesus täytti lain puolestamme, koska kukaan meistä ei sitä kyennyt tekemään (Joh 7:19: ... Ja kukaan teistä ei lakia täytä.), kuvaa seuraava lainaus. Se osoittaa, miten toivottomia ovat yrityksemme saavuttaa Jumalan mittapuu ja hyväksyntä. Siksi Jumala Jeesuksen kautta on jo tehnyt kaiken puolestamme. Toisen tekemässä työssä edestämme on pohja sille, että voimme saada varmuuden Jumalan hyväksynnästä ja iankaikkisen elämän. Muuten emme voi sitä kokea:

 

"Annahan, kun kerron sinulle yhden esimerkin: keskiverto ihminen pystyy hyppäämään, sanotaan vaikkapa kaksi metriä. Urheilua harrastanut hyväkuntoinen henkilö saattaa hypätä ehkä viisi metriä. Ja jos hän on olympiavoittaja, hän saattaa päästä yhdeksän metrin ennätyslukemiin, mutta tämän pitemmälle on jo melko lailla mahdoton hypätä meidän sukupolvemme aikana. Mutta oletetaan nyt, että seisomme kaikki kanjonin reunalla, jonka toiselle laidalle on matkaa 200 metriä. Yksikään meistä ei kykene hyppäämään tuon kuilun yli, vai mitä? Katsotaanpa nyt tätä samaa asiaa vertauksen muodossa. Jumala on tuon synniksi sanomamme kuilun toisella puolella. Hän tarkasteli meitä heinäsirkkaparkoja juuri sellaisina kuin olemme ja alkoi tuntea sääliä meitä kohtaan. Hän tiesi, että meidän oli aivan mahdoton päästä Hänen luokseen omine voiminemme; juuri tästä syystä Hän lähetti meille sillaksi oman Poikansa Jeshuan. Jeshua on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Me voimme kulkea hänen kanssaan täysin turvallisesti, koska Hän omien sanojensa mukaan oli 'tie ja totuus ja elämä'! Tiedän, että on monia, jotka torjuvat tämän jumalallisen ratkaisun liian helppona. He yrittävät mieluummin tehdä jotakin omissa voimissaan pelastaakseen itsensä, mutta mitkään ihmisyritykset eivät kanna meitä Jumalan luo, kohtalonamme on pudota tuohon edessämme ammottavaan kuiluun!" (5)

 

Kirkon virheet. Yksi syy, miksi monien juutalaisten, kuten miljoonien muiden, on nykyään vaikea uskoa Jeesukseen, ovat kirkon tai Jeesuksen nimessä tehdyt vääryydet (inkvisitiot, ristiretket...) että myös kaikenlaiset ulkonaiset muotomenot ilman hengellistä sisältöä. Monet juutalaiset ja ei-juutalaiset ovat loukkaantuneet näihin asioihin ja ovat saattaneet kääntää selkänsä Jeesukselle. He ovat tehneet näin, koska ovat yhdistäneet nämä asiat häneen.

   Paavali kuitenkin varoitti näistä asioista jo etukäteen. Hän ennusti, että hänen lähtönsä jälkeen nousisi julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Hän tarkoitti, että tulisi esiintymään ihmisiä, jotka toimivat Jeesuksen nimessä, mutta todellisuudessa he olisivat täysin kääntäneet selkänsä hänelle ja hänen tahdolleen - asia, jonka voidaan varmasti sanoa toteutuneen.

   Lisäksi, kun tutkimme samaa aluetta Uuden testamentin pohjalta, opettaa se, että väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa; he eivät sitä peri, vaan joutuvat sen ulkopuolelle ja kadotukseen. Tämä käy ilmi useistakin Raamatun kohdista. Jeesus itse viittasi myös siihen:

 

- (Apt 20:29-32) Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä,

30. ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

31. Valvokaa sentähden ja muistakaa, että minä olen kolme vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itsekutakin.

32. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa.

 

- (1 Kor 6:9) Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö...

 

- (1 Joh 1:6 / 2:4) Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.

2:4: Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä.

 

- (Ilm 22:14,15) Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

- (Matt 7:15,20-23) Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.

20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

21. Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22. Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'

23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'

 

- (Matt 25:41-46) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

42. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda;

43. minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.'

44. Silloin hekin vastaavat sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?'

45. Silloin hän vastaa heille ja sanoo: 'Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.'

46. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

 

 

 

7. Messiaan jumaluus

Tässä luvussa käsitellään Messiaan jumaluutta. Tarkoitus on käsitellä sitä, millainen alkuperä Messiaalla olisi täytynyt olla ja onko hän iankaikkinen. Nämä asiat ovat tärkeitä selvittää, jotta päästäisiin selville hänen taustastaan.

   Tavallisesti nykyjuutalaisuudessa kielletään Messiaan Jumaluus. Siihen ei uskota. Kuitenkin on mielenkiintoista, että sama asia tulee useasti esille sekä Vanhan testamentin Messias-ennustuksissa että myös vanhoissa juutalaisissa lähteissä. Aiomme seuraavassa katsoa joitakin esimerkkejä tältä alueelta:

 

Väkevä jumala, joka syntyi ihmiseksi. Eräs selvimpiä viittauksia Messiaan jumaluuteen on Jesajan kirjassa luvussa yhdeksän oleva ennustus. Siinä mainitaan, että ihmiseksi syntyvä lapsi eli poika ei ole vain tavallinen ihminen, vaan myös Jumala. Hänen piti olla jollain salaperäisellä tavalla Jumala, vaikka syntyikin ihmiseksi maailmaan:

 

Ennustus:

 

- (Jes 9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 2:11) teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

 

- (Joh 1:1,14) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

- (Fil 2:5-8) Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli,

6. joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen,

7. vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen;

8. hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

 

Ihmiseksi syntyvä lapsi, joka on jumala kanssamme. Jesajan kirjan jae 7:14 jatkaa samaa linjaa kuin edellinen jae, koska siinäkin puhutaan syntyvästä lapsesta, joka on "Immanuel", "Jumala meidän kanssamme".

   Samassa jakeessa viitataan erikoisena merkkinä myös neitseestäsyntymiseen, joka todella toteutui Jeesuksen kohdalla:

 

Ennustus:

 

- (Jes 7:14) Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 1:18,22,23) Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä.

22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:

23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme.

 

- (Luuk 1:34,35) Niin Maria sanoi enkelille: "Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?"

35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.

 

- (Joh 14:18,23) En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.

23. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.

 

- (Matt 28:19,20) Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

20. ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

- (Matt 18:19,20) Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.

20. Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

 

Hallitsija, jonka alkuperä on iankaikkisista ajoista. Messiaan yliluonnolliseen taustaan ja olemassaoloon ennen syntymäänsä viittaa Miikan jae 5:1. Siinä sanotaan hänen alkuperänsä olevan "muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista", mutta että hän kaikesta huolimatta syntyisi Beetlehemissä sekä Juudan suvusta. Kyseessä täytyisi siis olla jonkun, joka on syntymältään inhimillinen, Beetlehemissä syntynyt, mutta joka on myös ollut olemassa iankaikkisesti:

 

Ennustus:

 

- (Miika 5:1) Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

 

- (Jes 9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 2:1,2) Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,

2. ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan."

 

- (Joh 1:15) Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä."

 

- (1 Joh 1:1,2) Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -

2. ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille

 

- (Hebr 13:8) Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.

 

- (Joh 8:56-59) Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi."

57. Niin juutalaiset sanoivat hänelle: "Et ole vielä viidenkymmenen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!"

58. Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, olen minä ollut."

59. Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.

 

- (Joh 17:5) Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennenkuin maailma olikaan.

 

- (Kol 1:17) ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.

 

Kun todettiin, että Raamatun valossa Messiaan olisi täytynyt olla iankaikkinen, ovat monet rabbit havainneet saman. Hekin ovat nähneet Messiaan ennaltaolon ja että hänen täytyy olla iankaikkinen. Monet lähteet ovat viitanneet siihen:

 

Targum Joonatan mainitsee Miika 5:1:n hallitsijasta, jonka alkuperä on muinaisuudesta ja iankaikkisista ajoista, että se tarkoittaa Messiasta. Tämän hallitsijan, jonka alkuperä on aikojen alusta, täytyisi tulla Beetlehemistä ja Juudan sukukunnasta:

 

"Ja sinä, oi, Betlehem, Efrata, sinä joka olit liian pieni luettavaksi Juudan huoneen tuhansien joukkoon, sinusta tulee minun eteeni Messias, joka hallitsee Israelia, hän, jonka nimi mainittiin aikojen alusta, luomakunnan päivistä."

 

Midrash Bereshit Rabbaa sanoo Raamatun toisen jakeen yhteydessä (1 Moos 1:2: ...ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.), että jo silloin, luomisessa, liikkui Jumalan eli Messiaan Henki (Vrt. Room 8:9: Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.). Tässä on selvä viittaus Messiaan jumaluuteen sekä siihen, että hänen täytyi olla olemassa jo ennen luomista:

 

tämä oli "Messiaan Henki", kuten on kirjoitettu Jes 11:2, "ja hänen päällänsä lepää Herran Henki".

 

Rashi eli rabbi Shalomon Jarchi liittää jakeen Miika 5:1 Messiaseen ja puhuu, miten hänen alkuperänsä on muinaisuudesta. Lisäksi hän yhdistää Messiaan Psalmin 118 hylättyyn kulmakiveen eli profetiaan, joka todella toteutui Jeesuksen elämässä. Hänen on täytynyt olla olemassa jo ennen aurinkoa:

 

... Hän on "Messias Daavidin poika, kuten Psalmi 118 sanoo, hän on se kivi, jonka rakennusmiehet hylkäsivät; ja hänen alkuperänsä on muinaisuudesta, koska ennenkuin aurinkoa oli, hänen nimensä oli Jinnon".

 

Rabbi David Kimhi. Yksi Messiaan iankaikkisuudesta todistava lausunto vanhoissa juutalaisissa lähteissä liittyy rabbi David Kimhiin. Hänen mukaansa Messiaan aikana sanotaan hänen alkuperänsä olevan muinaisuudesta ja kaukaisista ajoista. Hän on myös Eel eli Jumala:

 

"Messiaan aikana sanotaan, että hänen alkuperänsä on muinaisuudesta kaukaisista ajoista; Beetlehemistä merkitsee, että hän on Daavid, sillä Daavidin ja Messias-kuninkaan välillä on pitkä aika ja hän on Eel (Jumala), minkä vuoksi hän on muinaisuudesta iankaikkisista ajoista."

 

Targum. Se, että Messias on ollut iankaikkisesti, tulee ilmi Targumin selostuksesta Jesajan kirjan jakeeseen 9:5. Siinä sanotaan hänen olleen jo muinaisuudesta lähtien:

 

"Hänen nimensä on ollut jo muinaisuudesta lähtien..."

 

Targum selostaa tässä jakeessa olevaa "iankaikkinen Isä"-sanontaa viitaten Messiaan iankaikkisuuteen:

 

"Messias on ollut iankaikkisesti."

 

Targumissa on eräs toinenkin maininta Messiaan iankaikkisuuteen. Selostettaessa Sakarjan kirjan jaetta 4:7, jossa puhutaan huippukivestä, siinä on kirjoitettu, miten Messias on ollut jo hamasta muinaisuudesta:

 

"näin paljastetaan Messias, koska hänen nimensä on ollut hamasta muinaisuudesta ja hän hallitsee kaikkia valtakuntia."

 

Zoharin kirjasta voidaan löytää lausunto Messiaan olemassaolosta jo Eedenin puutarhassa. Hänen on siis täytynyt olla olemassa jo ihmiskunnan alkutapahtumissa ja sitä ennen:

 

"silloin Messias kohotti äänensä ja itki, niin että Eedenin puutarha vapisi ja myös kaikki ne vanhurskaat, jotka siellä olivat, valittivat ja itkivät hänen kanssaan."

 

Midrashista (Midrash Rabbaa De-eicha 1:16) voidaan löytää maininta Messiaan olemassaolosta jo ennen aurinkoa. Se selostaa Psalmia 72:17, joka alkukielellä hebreaksi todistaa hänen iankaikkisen olemassaolonsa puolesta. Myös Rashi eli rabbi Shalomon Jarchi, jonka lausuntoa edellä lainattiin, puhui samasta käsitteestä "Jinnon" Messiaan yhteydessä, ja mainitsi, miten hän oli jo ennen aurinkoa:

 

"...mikä onkaan Messias-kuninkaan nimi... Jinnon on hänen nimensä, kuten Psalmi 72:17 sanoo; ennen kuin aurinkoa oli, oli hänen nimensä Jinnon eli versokoon."

 

Herran enkeli, metatron ja kasvojen ruhtinas. On mielenkiintoista todeta, että vanhoissa juutalaisissa lähteissä nimitys "Herran enkeli", jota on nimitetty myös Metatroniksi ja Kasvojen ruhtinaaksi, on yhdistetty Jumalaan.

   Rashi eli rabbi Shalomon Jarchi on viitannut 2 Moos 23:20,21:ssä olevaan mainintaan Herran enkelistä - kohtaan, jossa puhutaan, miten Jumalan oma nimi on hänessä. (Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.) Rashi käyttää tästä enkelistä nimitystä Metatron ja yhdistää sen Kaikkivaltiaaseen:

 

"Minun nimeni on hänessä, merkitsevät, että minulla on yhteinen nimi hänen kanssaan. Ja rabbimme ovat sanoneet, että tämä on Metatron, jonka nimi on sama kuin Herran nimi ja Metatronin lukuarvo vastaa gematriassa Shaddain eli Kaikkivaltiaan nimeä."

 

Myös Tukholman päärabbina ollut Gottlieb Klein on viitannut kirjassaan "Bidrag till Israels religionshistoria, (s.89)" Metatroniin, joka on Jumalan tykönä, ja jonka lukuarvo on sama kuin Kaikkivaltiaan. Hän opettaa tästä salaperäisestä edustajasta, joka on yhdistetty Herran enkeliin, aivan samoin kuin Rashi:

 

"Metatron on Jumalaa lähimpänä oleva palveleva henki, toisaalta hänen uskottunsa ja edustajansa, toisaalta Israelin edusmies Jumalan tykönä... Metatron on myös nimeltään Sar ha-paniim eli Kasvojen ruhtinas tai vain ruhtinas, ja hän istuu Jumalan sisimmässä huoneessa (penim). Metatronin lukuarvo on sama kuin Shaddain eli Kaikkivaltiaan."

 

Metatron-nimitys esiintyy myös Talmudissa. Siinä häntä kutsutaan "Herran enkeliksi", Kaikkeuden ruhtinaaksi", "Kasvojen ruhtinaaksi" ja jopa nimellä "Shechina", "Jumalan läsnäolo" (Tos. le-Hulin 60,a ja Jebamot 16,b). Samoin Talmudissa on mielenkiintoisia viittauksia siihen, miten hänen nimensä vastaa hänen Herraansa, miten hän istuu kaikkeinpyhimmässä ja miten hän toimii Jumalan edusmiehenä (Sanhedrin 38,b, Hagiga 15, a ja Avoda zara 3,b). Mielenkiintoista näissä Talmudin viittauksissa on, että Uusi testamenttikin opettaa Jeesuksesta lähes samoin.

   Uusi testamentti sanoo näet Jeesuksesta, miten hän on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva (vrt. Talmudin maininta kasvojen ruhtinaasta ja Jumalan läsnäolosta), miten hän on myös mennyt kaikkeinpyhimpään ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Katsomme joitakin tällaisia jakeita. Ne muistuttavat hyvin paljon edellisten lähteiden opetusta Herran enkelistä ja Metatronista:

 

- (Joh 12:44,45) Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt.

45. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

 

- (Joh 14:9) Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'?

 

- (Hebr 1:1-3) Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta,

2. on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut

3. ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,

 

- (Hebr 8:1,2) Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

2. tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.

 

Mielenkiintoisen kuvauksen Metatronista ja Kasvojen ruhtinaasta voimme löytää nykyisestä Siduur-rukouskirjasta uuden vuoden rukouksen yhteydessä. Kiinnostavaa tässä rukouksessa on, että siinä samastetaan nimi Jeesus Kasvojen ruhtinaaseen eli Metatroniin. Siinä myös kerrotaan tämän salaperäisen henkilön välittävän rukouksia Jumalalle (Vrt. Joh 16:23: ... jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni):

 

"Olkoon tahtosi tyköäsi, että tämä torven toitanta kantautuisi Jumalan telttamajaan edusmiehemme Tartielin toimesta, jonka nimen Elias, siunattu olkoon hänen muistonsa, on antanut hänelle, ja Jeesuksen Kasvojen ruhtinaan ja ruhtinas Metatronin kautta, ja tulkoon osaksemme armo. Ole siunattu sinä, armon Herra."

 

Risto Santala on viitannut tähän Siduur-rukouskirjassa olevaan merkilliseen rukoukseen. Hän kirjoitti siitä:

 

Juutalaisessa rukouskirjassa on Kristuksesta vielä kolmaskin kasvoihin liittyvä käsite, "Sar ha-paniim", "Kasvojen ruhtinas". Juutalaiset rukoilevat Uuden vuoden liturgiassa shoofar-torven toitahdusten jälkeen, että "Jeesus, Kasvojen ruhtinas, Metatron, välittäisi rukoukset Jumalan telttavaarnojen sisään." Jos rabbeilta kysyy erikseen, kuka on Kasvojen ruhtinas, he sanovat, että hän on Messias. Mutta jos synagoogassa tiedustelee, kuka oikein on tämä "Jeesus, Kasvojen ruhtinas", joka välittää rukouksia, kyselijä voidaan ajaa ulos rukoushuoneesta. Tiedän kaksi erillistä tapausta, jolloin näin kävi. (6)

 

Memra eli jumalan sana. Kun tutkii vanhoja Targumeita, jotka ovat Vanhan testamentin arameankielisiä käännöksiä, on niissä lähes Metatronia vastaava ilmaus, Memra, joka tarkoittaa "sanaa" (logos), ja jota Targumeissa käytetään erityisesti Jumalan nimityksenä.

   Mielenkiintoista Targumin ilmauksissa on, että ne opettavat Memrasta eli Jumalan Sanasta kuten Uusi testamenttikin. Ne pitävät "Memraa", "Sanaa", ei vain pelkkänä persoonattomana asiana, vaan ikään kuin persoonana, jonka kautta maailma on luotu, joka on Jumala ja jonka kautta tullaan vanhurskaaksi ja pelastutaan. Tämä on aivan samoin kuin mitä Uusi testamenttikin puhuu Jeesuksesta Jumalan Sanana (Mm. Ilm 19:11-13: Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen...  ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.). Katsomme joitakin Targumin sanontoja, joissa esiintyy ilmaus Memra eli sana. Otamme lisäksi mukaan muutamia asiayhteyteen liittyviä Uuden testamentin jakeita:

 

5 Moos 33:27: Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi, hän sanoi: 'Hävitä!'

 

Targum onkelos: Nämä käsivarret ovat Memra (Sana), jonka kautta maailma on luotu.

 

- (Joh 1:1,3,14) Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

3. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

14. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

Jes 45:22: Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.

 

Joonatanin Targum: Kääntykää Memran (Sanan) tykö, niin te pelastutte.

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Apt 4:12) Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."

 

1 Moos 15:6: Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.

 

Targum onkelos: Ja Abram uskoi Herran Memraan (Sanaan) ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

- (Gal 2:16) mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

 

Valkeus, joka tuli maailmaan. Eräs Messiaan nimityksistä on valkeus, joka esiintyy varsinkin Jesajan kirjassa useita kertoja. Siinä puhutaan, miten Messias on tullut pakanoille ja kansoille valkeudeksi sekä myös liitoksi.

   Myös rabbien kommentaarit ovat tulkinneet "valkeus"-sanan messiaanisesti. Midrash (Midrash Bereshit Rabbaa, parasha 1) selittäessään Danielin kirjan jaetta 2:22 (Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää, mitä pimeydessä on, ja valkeus asuu hänen tykönänsä.), toteaa siinä olevan valkeus-sanan tarkoittavan Messiasta, joka asuu Isän, Jumalan, tykönä:

 

"Valkeus asuu hänen tykönänsä; tämä on Messias-kuningas, koska on kirjoitettu, nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee." (Jes 60:1)

 

Voimme löytää myös muista lähteistä viittauksia Messiaan valkeuteen. Pesikta Rabbati ja Jalkut Shimoni puhuvat - selittäessään luomista - miten Messiaan valo oli jo silloin läsnä. Kyseessä on selvä viittaus hänen iankaikkisuuteensa ja jumaluuteensa:

 

"Kenen on tuo valo, joka lankeaa Herran seurakunnan ylle... se on Messiaan valo." (Pesikta Rabbati 62,1.)

 

"Tämä on Messiaan valoa, kuten Psalmissa 36:10 sanotaan, sinun valkeudessasi me näemme valkeuden." (Jalkut Shimoni 56)

 

Ennustus:

 

- (Jes 59:20, 60:1,2) Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra.

1. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.

2. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa.

 

- (Jes 9:1,5) Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

5. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

 

- (Jes 42:6,7) Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,

7. avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydessä istuvat vankihuoneesta.

 

- (Jes 49:6) hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 1:4-10) Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.

5. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.

6. Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes.

7. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa.

8. Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan.

9. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut.

 

- (Joh 8:12-14) Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus."

13. Niin fariseukset sanoivat hänelle: "Sinä todistat itsestäsi; sinun todistuksesi ei ole pätevä."

14. Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, mihin minä menen.   

 

- (Joh 12:44-46) Mutta Jeesus huusi ja sanoi: "Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt.

45. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.

46. Minä olen tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen.

 

Herra, meidän vanhurskautemme. Eräs Messiaseen liitetty nimitys on "Herra, meidän vanhurskautemme". Se tulee ilmi mm. Jeremian kirjan jakeista 23:5,6. Näissä jakeissa puhutaan Daavidin vanhurskaasta vesasta eli jälkeläisestä, joka ei ole vain tavallinen ihminen, vaan myös Herra, JHVH. Kyseessä on Jumalan oma nimi, joka tällä jälkeläisellä tuli olla, ja jonka kautta tullaan vanhurskaiksi.

   Uusi testamentti osoittaa näiden jakeiden täyttymyksen toteutuneen Jeesuksen kautta. Hän oli ja on Herra, jonka kautta voimme tulla vanhurskaiksi. Samoin hän on Daavidin jälkeläinen ja vanhurskas palvelija, koska hän syntyi tähän sukuun ja hänen elämänsä oli puhdasta. Voimme varmuudella sanoa, että tuskin keneenkään muuhun nämä jakeet soveltuvat niin hyvin kuin häneen:

 

Ennustus:

 

- (Jer 23:5,6) Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa.

6. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: 'Herra on meidän vanhurskautemme.'

 

- (Jes 53:11) Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

 

- (Jes 45:24,25) Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta sanottaman - on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan.

25. Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa.

 

- (Dan 9:24,26) ... ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan... Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu...

 

Täyttymys:

 

- (1 Kor 1:30,31) Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

31. että kävisi, niinkuin kirjoitettu on: "Joka kerskaa, sen kerskauksena olkoon Herra."

 

- (Room 4:25) joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

 

- (Room 5:19) sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

Kun on kyseessä nimitys "Herra, meidän vanhurskautemme" - nimitys, jossa esiintyy Jumalan oma nimi - ovat useat rabbitkin yhdistäneet nämä jakeet Messiaseen. He ovat liittäneet ne häneen ja ymmärtäneet hänen jumaluutensa että myös kärsimyksensä syntiemme tähden. Heidän mainintansa eivät juuri poikkea Uuden testamentin opetuksesta. Katsomme muutamia kommentteja aiheesta:

 

"Silmäni vuotaa vettä, sillä kaukana on minusta lohduttaja, joka virvoittaisi minun sieluni... näin Israelia kutsutaan pyhän Jumalan silmiksi... kaukana on minusta lohduttaja sieluni virvoittaja; mikä onkaan Messias-kuninkaan nimi... Herra on hänen nimensä, koska Jer 23:6 sanoo; tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: Herra on meidän vanhurskautemme..." (Valitusvirsien Midrash, Midrash Rabbaa De-eicha 1:16)

 

"Kuka on tämä kunnian kuningas?... Jumala ei kruunaa lihaa ja verta olevaa kuningasta, mutta Pyhä, olkoon hän ylistetty, antaa oman kruununsa Messias-kuninkaalle, koska hänestä sanotaan: sinä panet hänen päähänsä kultaisen kruunun. Jumala ei pue maallista kuningasta omalla purppuraviitallaan, vaan hän on antanut sen Messias-kuninkaalle, koska on sanottu: sinä peität hänet loistolla ja kirkkaudella... ja hän kutsuu Messias-kuningasta nimellään, koska on kirjoitettu: tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan, Herra on meidän vanhurskautemme." (Psalmien Midrash selittäessään lukua 21)

 

"Rabbimme ovat opettaneet; kerran saapuvat patriarkat niisankuussa (pääsiäisen aikoihin) hänen tykönsä ja sanovat: Efraim, Messias meidän vanhurskautemme, vaikkakin me olemme sinun isiäsi, sinä olet suurempi meistä, koska olet kärsinyt lastemme syntien tähden ja olet kokenut vaikeita ja suuria koettelemuksia... sinä olet tullut naurun ja pilkan aiheeksi maailman kansojen joukossa Israelin tähden, ja olet istunut pimeydessä ja syvyydessä... sinun nahkasi on yltäsi raastettu, ja ruumiisi on kuivettunut kuin puu... ja voimasi kuin saviastian siru. Kaiken tämän olet kärsinyt lastemme syntien vuoksi." (Pesikta Rabbati 35-37)

 

"Hän on Messias Meidän Vanhurskautemme; ja eikö juuri Messiaasta ole kirjoitettu, että hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla; mutta hän saapuu nöyränä eikä ylpeänä hevosilla; ja mitä tulee taivaan pilvissä saapumiseen, siinä on kysymys taivaan enkelten sotaväestä, ja tässä on tuo suuruus, jonka Luoja antaa Messiaalle." (Rabbi Saadia Gaon, 882-942 jKr., Mikraoot Gedolot - selostus Dan 7:ään)

 

"Messias, meidän vanhurskautemme, on kääntynyt meistä pois. Meidät on lyöty hajalle ja sen vuoksi meillä ei ole ketään puolestapuhujaa. Rikostemme ja pahojen tekojemme ies on raskas taakka. Mutta hän on haavoitettu meidän syntiemme tähden. Hän kantaa syntimme harteillaan, jotta me saisimme anteeksiantamuksen. Ja hänen haavoissaan me olemme paratut: on tullut aika luoda iankaikkinen uusi luomus." (Vuotuisen Jom Kippurin eli suuren sovituspäivän rukous; Musaf)

 

"Rab Huna laski Messiaan seitsemän nimen joukkoon myös 'Jehova Zidkenun', joka on 'Herra, meidän vanhurskautemme'." (Midrash Mishle)

 

"Kirjoituksissa Messiaalle annetaan nimi 'Jehova Zidkenu', koska hän on välittäjä, jonka avulla Herra vanhurskauttaa meidät." (Rabbi Albo, 1400-luvulla)

"Mikä on Kuningas Messiaan nimi? Tähän vastasi rabbi Abba bar Kahana: 'Jehova on hänen nimensä, sillä on kirjoitettu: Tämä on se nimi, jolla häntä on kutsuttava - Jehova Zidkenu'." (Midrash Echa Jeremian kirjan jakeesta 23:6; Midrash Rabbah, osa 4, s. 134)

 

Tie herralle eli jumalalle. Pari erittäin selvää viittausta Messiaan jumaluuteen esiintyy Jesajan (40:3-5) ja Malakian (3:1,2) kirjojen jakeissa. Niistä käy ilmi se, että Messiaan edellä tuli käydä sanansaattaja - Johannes Kastaja todella oli Jeesuksen edelläkävijänä - mutta myös se, että Messias olisi Jumala. Messiaan jumaluus tulee ilmi kummastakin Raamatun paikasta.

   Kun on kyseessä Malakian kirjan jae 3:1, on esim. rabbi David Kimhi yhdistänyt sen Messiaseen. Hän kirjoitti, miten "Herra on Messias-kuningas ja hän on liiton enkeli." (Mikraoot Gedolot, Mal 3:1). Sen sijaan Metsudat David-niminen lähde on erottanut nämä kaksi asiaa, Herran ja liiton enkelin toisistaan. Siinä sanotaan: "Herra on messias-kuningas, jota kaikkien silmät odottavat ja kaipaavat ja toivovat tulevaksi, mutta liiton enkelillä tarkoitetaan profeetta Eliaa."

 

Ennustus:

 

- (Jes 40:3-5) Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme.

4. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon; koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi.

5. Herran kunnia ilmestyy: kaikki liha saa sen nähdä. Sillä Herran suu on puhunut."

 

- (Mal 3:1) Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot.

2. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niinkuin kultasepän tuli ja niinkuin pesijäin saippua.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 1:13,16,17) Mutta enkeli sanoi hänelle: "Älä pelkää, Sakarias; sillä sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisabet on synnyttävä sinulle pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Johannes.

16. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.

17. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."

 

- (Luuk 1:76) Ja sinä, lapsukainen, olet kutsuttava Korkeimman profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Herran edellä valmistaaksesi hänen teitään,

 

- (Matt 3:1-3,11-13) Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi taivasten valtakuntaa Juudean erämaassa

2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle."

3. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.'"  

11. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

12. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa."

13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.

 

- (Joh 1:22-24) Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?"

23. Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi Herralle', niinkuin profeetta Esaias on sanonut."

24. Ja lähetetyt olivat fariseuksia;

 

Jumalan poika. Yksi Messiaan nimityksistä on Jumalan Poika. Se mainitaan mm. Psalmissa 2, Sananlaskuissa (30:4) sekä Daavidille annetussa lupauksessa. Katsomme näitä sanankohtia ja niiden täyttymystä Jeesuksessa:

 

Ennustus:

 

- (Ps 2:1,2,5-12) Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

2. Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan:

5. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:

6. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni."

7. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin.

8. Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi.

9. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät."

10. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari.

11. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella.

12. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat.

 

Täyttymys:

 

- (Apt 4:25-27) Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?

26. Maan kuninkaat nousevat, ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen Voideltuansa vastaan.'

27. Sillä totisesti, tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää Poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa,

 

- (Ilm 2:26-29) Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,

27. ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niinkuin saviastiat heidät särjetään - niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain 

28. ja minä annan hänelle kointähden.

29. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"

 

- (Joh 3:16,18) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Ennustus:

 

- (San 30:4) Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

 

Täyttymys:

 

- (Joh 3:12,13) Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?

13. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.

 

- (Joh 6:62) Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

 

- (Ef 4:7-10) Mutta itsekullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan.

8. Sentähden on sanottu: "Hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille."

9. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin?

10. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.

 

Ennustus:

 

- (1 Aikak 17:11-14) Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lähdet isiesi tykö, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on yksi sinun pojistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa.

12. Hän on rakentava minulle huoneen, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi.

13. Minä olen oleva hänen isänsä, ja hän on oleva minun poikani; ja armoani minä en ota häneltä pois, niinkuin otin siltä, joka oli sinun edelläsi.

14. Ja minä pidän hänet pystyssä huoneessani ja valtakunnassani iäti, ja hänen valtaistuimensa on oleva iäti vahva."

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 1:32,33) Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

33. ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."

 

- (Joh 9:35-37) Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

36. Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin?"

37. Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu".

 

Käsitteet Jumalan Poika ja kolminaisuus eivät ole tuntemattomia vanhoissa juutalaisissa lähteissäkään. Jos katsotaan rabbien vanhoja kommentaareja, ymmärtävät he varsinkin Psalmin 2, jossa puhutaan Korkeimman pojasta, Messiasta tarkoittavaksi. He ovat ymmärtäneet, että tämä Psalmi viittaa Messiaseen, joka on Korkeimman poika. Se käy ilmi seuraavista lainauksista. Mukana niissä on Zoharin selviä viittauksia Jumalan salaperäiseen olemukseen: niissä mainitaan "Korkein ja Pyhä", hänen Poikansa sekä Pyhä Henki:

 

"Rabbimme ovat opettaneet tämän koskevan Messias-kuningasta, ja tämän tulkinnan mukaan sen voi sovittaa myös Daavidiin itseensä..." (Rashi eli rabbi Shalomon Jarchi, joka on selittänyt Psalmia 2)

 

"Rabbit ovat kertoneet, että tämä tarkoittaa Messias Daavidin poikaa, joka on saapuva nopeasti aikanamme. Pyhä Jumala on sanova hänelle: 'ano minulta, niin sen sinulle annan', kuten on kirjoitettu, 'minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt'. 'Tänä päivänä minä sinut synnytin; ano minulta ja minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi'." (Talmudin [Sukka 52, a], selitys Psalmiin 2)

 

"Sinä olet se hyvä paimen; sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle. Sinä olet suuri alhaalla, Israelin opettaja, palvelevien enkelten herra, Korkeimman poika, Pyhän poika, ylistetty olkoon hänen nimensä ja hänen Pyhä Henkensä." (Zohar, lll osa, s. 307, Amsterdamin laitos)

 

"Miksi tässä (5 Moos 6:4) on ollut tarve toistaa Jumalan nimi kolme kertaa? Ensiksi, Jahve on kaiken yläpuolella oleva Isä. Toinen on Iisain sukukunnasta syntyvä Messias. Kolmas on se, joka on laskettu alas (tarkoittaa Pyhää Henkeä, joka johdattaa meitä kulkemaan oikeaa tietä). Nämä kolme ovat yhtä." (Zohar, joka selittää Israelin uskontunnustusta)

 

"Kuinka nuo kolme nimeä ovat yksi? Ovatko ne yhtä vain koska me kutsumme niitä yhdeksi? Miten ne ovat yksi tiedämme vain Pyhän Hengen innoituksesta ja jopa suljetuin silmin." (Zohar, ll osa, s. 43, Amsterdamin laitos)

 

Daavidin jälkeläinen, joka on myös Herra, Jumala. Kun Jeesus eli aikanaan maan päällä, otti hän esille Psalmin 110, jossa puhutaan Daavidin herrasta eli Messiaasta ja hänen istumisestaan Jumalan oikealle puolelle. Hän otti esille tämän Psalmin ja kysyi ihmisiltä, että miten Kristus eli Messias, jonka piti olla Daavidin jälkeläinen, saattoi kaikesta huolimatta olla hänen herransa. Senhän olisi pitänyt olla loogisesti mahdotonta, koska eihän syntymätön jälkeläinen, joka ei vielä Daavidin aikana elänyt maan päällä, voinut olla sitä - ellei hän sitten todella ollut Jumala ja iankaikkinen. Fariseukset eivät kuitenkaan osanneet vastata kysymykseen vaan olivat vaiti:

 

- (Matt 22:41-46) Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä

42. sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin."

43. Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen:

44. 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.'

45. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?"

46. Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään. 

 

Psalmin 110 jakeiden on syytä uskoa saaneen täyttymyksensä Jeesuksen kautta. Hän todella oli ja on Daavidin jälkeläinen - koska hän syntyi tähän sukuun - että myös hänen herransa. Samoin hän on istuutunut Jumalan oikealle puolelle ja nyt vain odottaa, että hänen vihollisensa laitetaan hänen jalkojensa astinlaudaksi. On syytä uskoa, että tämä jälkimmäinen toteutuu viimeistään hänen toisen tulemuksensa yhteydessä:

 

Ennustus:

 

- (Ps 110:1,2,4) Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi."

2. Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse vihollistesi keskellä.

4. Herra on vannonut eikä sitä kadu: "Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan."

 

Täyttymys:

 

- (Apt 2:33-36) Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.

34. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,

35. kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.'

36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte."

 

- (Ef 1:20) jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa,

 

- (Hebr 8:1) Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,

 

- (Hebr 10:12,13) mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

13. ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.

 

- (Hebr 1:7,8,13,14) Ja enkeleistä hän sanoo: "Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi";

8. mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka.

13. Kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi"?

14. Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä?

 

Kun yhdistimme Psalmin 110 jakeet Jeesukseen, ovat myös vanhat juutalaiset lähteet yhdistäneet ne Messiaseen. Tämä on ollut jakeiden perinteinen tulkinta näissä lähteissä. Se tulee ilmi seuraavissa esimerkeissä:

 

- Psalmien Midrash sanoo kohdasta "Istu minun oikealle puolelleni", että "hän sanoo tämän messiaalle; ja hänen istuimensa on valmistettu armossa ja hän on istuva sille".

 

- Talmudin (Avoot, rabbi Natan, 34. luku) selitys Sakarjan kirjan jakeeseen 4:14 (Hän sanoi: "Nämä ovat ne molemmat öljyllä voidellut, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä.") on myös huomionarvoinen. Se viittaa kyseisen jakeen selityksessä Psalmiin 110, jonka se liittää Messiaseen. Siinä on kirjoitettuna, että "Tällä tarkoitetaan Aaronia ja messiasta, enkä tiedä, kumpi heistä on mieluisampi. Kun on kirjoitettu, "Herra on vannonut sen eikä kadu: sinä olet pappi iankaikkisesti', siitä tiedämme, että messias-kuningas on mieluisampi kuin vanhurskauden pappi."

 

- Kolmas maininta liittyy Jalkut Shimoniin. Siinä otetaan esille perinteinen käsitys Messiaan asemasta seuraavalla tavalla: "Rabbi Jodan sanoo rabbi Aban Bar Haninan nimissä, että Pyhä Jumala asettaa tulevan Messias-kuninkaan oikealle puolelleen ja Aabrahamin vasemmalle; ja niin Aabrahamin kasvot kalpenevat kateudesta, ja hän sanoo: poikani poika istuu oikealle puolellesi ja minäkö istuisin vasemmalle puolellesi? Silloin pyhä Jumala lepyttelee häntä ja sanoo: Sinun poikasi on oikealla puolellasi ja minä olen sinun oikealla puolellasi."

 

Taivaan pilvissä tuleva ihmisen pojan kaltainen. Danielin kirjan jakeet 7:13,14, joissa puhutaan taivaan pilvissä saapuvasta Ihmisen Pojan kaltaisesta, joka saapuu Vanhaikäisen eli Jumalan tykö (Dan 7:13,14), on juutalaisissa lähteissä yleensä liitetty Messiaseen. Rashi sanoo näiden jakeiden yhteydessä: "Hän on messias-kuningas". Metsudat David ilmaisee myös, että "se viittaa messias-kuninkaaseen". Samoin rabbi Saadia Gaon (882-942 jKr.) on kirjoittanut (Mikraoot Gedolot) Messiaan kahdesta erilaisesta saapumisesta. Nyt jälkeenpäin voidaan ymmärtää, että nämä molemmat tulemukset saavat täyttymyksen Jeesuksessa, joka jo kerran tuli nöyränä ja aasilla ratsastaen:

 

"Hän on Messias Meidän Vanhurskautemme; ja eikö juuri Messiaasta ole kirjoitettu, että hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla; mutta hän saapuu nöyränä eikä ylpeänä hevosilla; ja mitä tulee taivaan pilvissä saapumiseen, on siinä kysymys taivaan enkelten sotaväestä, ja tässä on tuo suuruus, jonka Luoja antaa Messiaalle."

 

Merkillepantavaa Danielin kirjan jakeissa 7:13,14 on kuitenkin se, että kaikki kansat ja kansakunnat palvelevat tätä Ihmisen Pojan kaltaista, joka saapuu taivaan pilvissä, ja että hänen valtakuntansa on iankaikkinen. Voimme käsittää, että tällaiset asiat voivat koskea vain Jumalaa itseään, koska hän ei anna kunniaansa muille (Jes 42:8: Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.), ja koska vain hänen valtakuntansa on iankaikkinen. Ihmisen Pojan kaltaisen on siis oltava enemmän kuin pelkkä ihminen, vaikka hänellä onkin ollut ihmisen muoto:

 

Ennustus:

 

- (Dan 7:13) Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 8:19,20) Ja eräs kirjanoppinut tuli ja sanoi hänelle: "Opettaja, minä seuraan sinua, mihin ikinä menet."

20. Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi."

 

- (Matt 25:31) Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.

 

- (Matt 26:62-66) Silloin ylimmäinen pappi nousi ja sanoi hänelle: "Etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan?"

63. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika."

64. Jeesus sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."

65. Silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme? Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa.

66. Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on vikapää kuolemaan."

 

- (Ilm 1:7,8) Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

8. "Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.

 

Ennustus:

 

- (Dan 7:13,14) Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

14. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakuntansa on valtakunta, joka ei häviä.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 1:32,33) Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.

32. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen,

 

- (2 Piet 1:11) sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.  

 

- (1 Piet 5:1,10) Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä:

10. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava.

 

Nimi Jeesus eli Yeshua, joka on tullut pelastukseksi. Eräs asia, joka Jeesuksessa on erikoista, on hänen nimensä. Se tarkoittaa hebreankielellä Yeshua eli pelastus, pelastaja ja vapahtaja. Matteuksen evankeliumissa tämän nimen merkitys tulee hyvin esille:

 

- (Matt 1:21) Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

 

Jeesuksen hebreankielinen nimi Yeshua on etukäteen mainittu myös Vanhan testamentin puolella. Jesajan kirja puhuu siitä. Samoin Jesajan kirjasta käy ilmi, että "pelastus" tarkoittaa nimenomaan persoonaa - "hän" -, joka tulee ja ilmestyy. Lisäksi toisesta yhteydestä voimme huomata, että sama henkilö, jonka "palkka on hänen mukanansa", on Herra eli Jumala, joka ilmestyi Juudan kaupungeille ja on kuin paimen (Vrt. Joh 10:11: "Minä olen se hyvä paimen...").

   Voimme hyvin ymmärtää, että nämä profetiat ovat saaneet täyttymyksensä Jeesuksessa, koska juuri hän on nimeltään Yeshua, ja koska hän sananmukaisesti tuli pelastukseksi ihmisille. Vain hänen kauttaan voimme pelastua, ja hän on myös Jumala, kuten profetioissa oli ennustettu:

 

Ennustus:

 

- (Jes 62:11) Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun pelastuksesi (Yeshuasi) tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

 

- (Jes 40:9-11) Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!"

10. Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen käsivartensa vallitsee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä.

11. Niinkuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.

 

Täyttymys:

 

- (Luuk 2:11) teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.

 

- (Joh 4:41,42) Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,

42. ja he sanoivat naiselle: "Emme enää usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on maailman Vapahtaja."

 

- (Apt 4:11,12) Hän on 'se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut.'

12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." 

 

- (Luuk 19:9,10) Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;

10. sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on."

 

- (1 Tim 1:15) Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.

 

- (Ilm 22:12) Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

 

Seuraava lainaus puhuu selvemmin samasta asiasta, nimestä Yeshua. Se puhuu siitä, että Jesajan kirjassa mainittu "pelastus" ei ole vain tapahtuma tai jokin asia vaan henkilö, jonka palkka on hänen mukanansa. Hänen nimensä ja myös tehtävänsä on mainittu Jesajan kirjassa etukäteen ennen kuin hän tuli maan päälle:

 

Kerran keväällä St. Louisissa tuli mieleeni muuan kiintoisa seikka. Olin kyläilemässä Charles Siegelmanin perheessä. Muuan toinenkin juutalainen sattui olemaan läsnä. Hän väitti olevansa puhdasoppinen juutalainen henkeen ja vereen. Ja tietenkin keskustelumme ajautui häneen, joka on kaiken olevaisen keskuspiste, so. Jeesukseen. Kelpo juutalainen veljeni hyökkäsi Kristusta vastaan pontevasti ja niin kiihkeästi kuin nyt ystävällisessä keskustelussa yleensä hyökätä saattaa. Hänen paras aseensa oli minulle jo ennestään tuttu väite: "Vanhassa testamentissa ei esiinny ensinkään nimeä Jeesus."

   En vastannut hänelle suoraan, mutta pyysin häntä kääntämään hepreankielisestä Raamatustani Jesajan kirjan luvusta 62 jakeen 11. Heprean kieltä taitavana hän suoriutui tehtävästä erinomaisen nopeasti ja taitavasti. Näin hän käänsi tuon jakeen: "Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti: Sanokaa Siionin tyttärelle: Yeshuasi (Jeesus) tulee. Hänen palkkansa on hänen mukanaan, hänen työnsä hänen edellänsä."

   Tässä vaiheessa ystävämme punastui tajutessaan, mitä oli juuri suustaan päästänyt. Hän oli pelannut valtit minun käsiini. Nyt hän kiljahti: "Ei! Te yritätte jujuttaa minua sanalla Yeshua, herra Glass! Ei minun niin pitänyt lukea!" Mutta minä totesin pyytäneeni häntä lukemaan Jumalan Sanaa. Kysyin eikö hän jo itsekin oivaltanut, että pelastus on henkilö, ei tapahtuma? Hän tulee, hänen palkkansa on hänen mukanaan, hänen työnsä hänen edellään. Juutalainen ystävämme ryntäsi etsimään omaa Vanhaa testamenttiaan. Hän jupisi kiihkeästi, että hänen Raamatussaan asia taatusti ilmaistiin aivan toisin. Mutta kun hän sitten löysi jakeen, into valui hänestä kuin vesi hanhen selästä. Hänen Vanhassa testamentissaan luki nimittäin tietenkin aivan samoin kuin minunkin kirjassani. Ainoa keino, millä hän välttyi myöntämästä olevansa väärässä, oli väittää Jesajan kirjan olevan muun kuin Jumalasta lähtöisin olevan inspiraation kautta kirjoitetun. (7)

 

Herra eli Jumala, johon loukkaannutaan. Messiaan jumaluus tulee ilmi mm. Jesajan kirjan jakeista 8:13-15, joissa puhutaan Herra Sebaotista. Näissä jakeissa käytetään Messiaasta tätä nimeä ja mainitaan, miten häneen tullaan loukkaantumaan - asia, josta myös Psalmi 118 mainitsee.

   Mielenkiintoista on, että rabbien kommentaareissa on yhdistetty samat jakeet Messiaseen. Talmud (Sanhedrin 38, a) sanoo Jesajan jakeiden 8:13-15 merkitsevän Messiasta. Samoin Rashi sanoi Psalmin 118 hylätystä kulmakivestä, että se tarkoitti Messias-kuningasta, jonka piti syntyä Beetlehemissä.

 

Ennustus:

 

- (Jes 8:13-15) Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

14. Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

15. Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.

 

- (Ps 118:22,23,26) Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi.

23. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.

26. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 21:33-46) Kuulkaa toinen vertaus: Oli perheenisäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin; ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille.

34. Ja kun hedelmäin aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät.

35. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa; minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät.

36. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, useampia kuin ensimmäiset; ja näille he tekivät samoin.

37. Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen poikansa sanoen: 'Minun poikaani he kavahtavat.'

38. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä: 'Tämä on perillinen; tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä.'

39. Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat.

40. Kun viinitarhan herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille?"

41. He sanoivat hänelle: "Nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa."

42. Jeesus sanoi heille: "Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista: 'Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi; Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme'?

43. Sentähden minä sanon teille: Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä.

44. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa."

45. Kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä.

46. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.

 

- (Matt 23:37-39) Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.

38. Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.'

39. Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'"

 

- (1 Piet 2:4,6-8) Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis,

6. Sillä Raamatussa sanotaan: "Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva."

7. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi"

8. ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi." Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.

 

Jumalan kaltainen profeetta. Kun Moosekselle aikanaan annettiin sanoma hänen kaltaisestaan profeetasta, oli samassa yhteydessä maininta siitä, että tämä profeetta olisi myös Isän Jumalan kaltainen ja puhuisi hänen sanojaan. Jos joku ei sitten kuuntelisi häntä, joutuisi ihminen itse siitä tilille Jumalan edessä.

   Mitä jakeiden toteutumiseen tulee, ovat ne varmasti saaneet täyttymyksensä Jeesuksen kautta. Hän saattoi itse sanoa, että Mooses oli kirjoittanut hänestä. Samoin ihmiset pitivät häntä kyseisenä profeettana:

 

Ennustus:

 

- (5 Moos 18:15,18,19) Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa.

18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.

19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 1:45) Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista."

 

- (Joh 5:45.47) Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.

46. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut.

47. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?"

 

- (Joh 7:45-49) Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä sanoivat heille: "Miksi ette tuoneet häntä tänne?"

46. Palvelijat vastasivat: "Ei ole koskaan ihminen puhunut niin, kuin se mies puhuu."

47. Niin fariseukset vastasivat heille: "Oletteko tekin eksytetyt?

48. Onko kukaan hallitusmiehistä uskonut häneen tai kukaan fariseuksista?

49. Mutta tuo kansa, joka ei lakia tunne, on kirottu."

 

- (Matt 7:28,29) Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa,

29. sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa.

 

- (Joh 7:40) Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta."

 

Herra ja kolmekymmentä hopearahaa. Eräs erikoinen viittaus Messiaan jumaluuteen löytyy Sakarjan kirjan jakeista 11:12,13. Kun näissä jakeissa Herra / Jumala puhuu minämuodossa ja miten hänet arvioidaan 30 hopearahan arvoiseksi, toteutui tämä todella Jeesuksen elämässä. Juudas kavalsi hänet siitä hinnasta, ja hän totesi heti myöhemmin, että hän kavalsi viattoman henkilön:

 

Ennustus:

 

- (Sak 11:12,13) Sitten minä sanoin heille: "Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta." Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa.

13. Ja Herra sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet." Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle.

 

Täyttymys:

 

- (Matt 26:14,15) Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, nimeltä Juudas Iskariot, ylipappien luo

15. ja sanoi: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne?" Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa.

 

- (Matt 27:3-5) Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhimmille

4. ja sanoi: "Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren." Mutta he sanoivat: "Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi."

5. Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi.  

 

Herra ja häneen katsominen sekä pyhän hengen vuodatus. Sakarjan kirjan luvussa 12 on eräs viittaus Messiaseen. Siinä Jumala puhuu minämuodossa ja kertoo, miten ihmiset katsovat häneen, jonka he ovat lävistäneet. Samassa yhteydessä puhutaan myös Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka todella tapahtui helluntaina 2000 vuotta sitten.

   Voimme ymmärtää, että nämä Raamatun kohdat ovat saaneet täyttymyksensä Jeesuksen kautta:

 

Ennustus:

 

- (Sak 12:1,10) ... Näin sanoo Herra...

10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Joh 19:33-37) Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan,

34. vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä.

35. Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.

36. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen: "Älköön häneltä luuta rikottako."

37. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: "He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet."

 

- (1 Kor 2:6-8) Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat,

7. vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailmanaikoja meidän kirkkaudeksemme,

8. sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut - sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet

 

Ennustus:

 

- (Sak 12:10) Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

 

Täyttymys:

 

- (Mark 1:6-8) Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja ja metsähunajaa.

7. Ja hän saarnasi sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään.

8. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä."

 

- (Apt 2:32,33) Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.

33. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.

 

- (Apt 10:45) Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,    

 

 

 

8. Millainen Jumala on?

Tavallisimpia väitteitä Lähi-idän ihmisillä Uuden testamentin oppia kohtaan on käsitys siitä, millainen Jumala on. Esim. juutalaisuudessa ei uskota siihen Uuden testamentin opetukseen, että yksi Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Heistä se on länsimainen ja kristillinen käsitys, jolle ei löydy mitään tukea Vanhan testamentin kirjoituksista kuten ei myöskään rabbien kommentaareista. He ajattelevat, että tämä käsitys on myöhään syntynyttä kristillistä perua, joka ei pohjaudu mihinkään kirjoituksiin.

   Raamatun kirjoista voimme kuitenkin löytää tukea tälle käsitykselle useista kohdista. Jopa 5 Moos 6:4, jota on pidetty vahvana todisteena Jumalan ykseydestä, viittaa jossakin määrin siihen. Samoin voimme löytää muita todisteita asian puolesta. Katsomme tavallisimpia todisteita:

 

5 Moos 6:4. Israelin uskontunnustusta (5 Moos 6:4: "Shema Jisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad" - Kuule Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.), on käytetty ehdottomana todisteena Uuden testamentin opetusta vastaan (yksi Jumala on ilmoittanut itsensä Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä). Se on otettu hyvin usein esiin, kun on ollut kysymys siitä, millainen Jumala on.

   On kuitenkin hyvä huomata, miten tämän uskontunnustuksen viimeinen sana "echad", viittaa osista koostuvaan ykseyteen. Sen tilalla ei käytetä "jachid"-sanaa, joka viittaa ehdottomaan yksikköön, vaan siinä käytetään monikollisuuteen viittaavaa "echad"-sanaa - muotoa, joka tarkoittaa yhdistämällä aikaansaatua ykseyttä.

   Israelin uskontunnustus on siis yksi selvimpiä viittauksia siihen, miten yksi voi koostua useammasta osasta. Sama käsitys tulee ilmi muistakin esimerkeistä, joissa käytetään "echad"-sanaa. Esra 2:64 puhuu seurakunnan ykseydestä, Hes. 37:17:ssä kaksi puusauvaa yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, 1 Moos 2:24:ssä mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi sekä 4 Moos 13:24:ssä puhutaan rypäletertusta, joka sekin koostuu monista osista:

  

- (Esra 2:64) Koko seurakunta oli yhteensä neljäkymmentä kaksi tuhatta kolmesataa kuusikymmentä,

 

- (Hes 37:15-17) Ja minulle tuli tämä Herran sana:

16. "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille.' Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva.'

17. Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi.

 

- (1 Moos 2:24) Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

 

- (4 Moos 13:24) Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.

 

Elohim-sana. Eräs mahdollinen viittaus Jumalan eri ilmenemismuotoihin on hänestä käytetty monikollinen muoto, "elohim"-sana. Se esiintyy monissa Vanhan testamentin kohdissa, ja Raamatun ensimmäisessäkin luvussa sitä käytetään useita kertoja - sitä seuraavien verbien ollessa aina yksikössä - kun puhutaan siitä, miten Jumala loi kaiken. Samoin elohim-sana esiintyy ensimmäisessä käskyssä, jossa Jumalasta käytetään monikollista muotoa, vaikka verbi on yksikössä. Tässä käskyssä, joka viittaa Jumalan moninaisuuteen, sanotaan:

 

- (2 Moos 20: 2,3) "Minä olen (yksikkö) Herra, sinun Jumalasi (monikko), joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

 

Monikolliset ilmaisumuodot. Monikon ja yksikön välinen jännite tulee ilmi muistakin Raamatun esimerkeistä. Niissä kaikissa käytetään Jumalasta monikon ensimmäistä persoonaa, vaikka verbi on yksikössä. Varsinkin ensimmäisessä näistä esimerkeistä (1 Moos 1:26,27) on hyvä huomata, että Jumala ei siinä voinut puhua enkeleille (näin on yleisesti saatettu olettaa), vaan itselleen, koska ihminenhän luotiin nimenomaan Jumalan kuvaksi, ei enkelien. Jae 27 osoittaa tämän selvästi:

 

- (1 Moos 1:26,27) Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme,  kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."

27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

 

- (1 Moos 3:22) Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"

 

- (1 Moos 11:6,7) Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.

7. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." 

 

- (Jes 6:8) Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut."

 

Herran enkeli. Edellä todettiin, että kirjoitusten pohjalta on mahdoton kieltää Jumalan ilmenemismuotojen moninaisuus. Lisäksi voidaan todeta, että kirjoituksissa löytyy vain kolme erillistä persoonaa, joita voidaan pitää jumalallisina. Nämä persoonat ovat:

 

1. Herra eli Jahve, josta puhutaan lukemattomia kertoja.

 

2. Toinen nimitys, joka tulee esiin, on Herran enkeli. Hän kutsuu itseään Jumalaksi ja niin sanovat kirjoittajatkin.

 

3. Jumalan Hengestä eli Pyhästä Hengestä puhutaan myös useita kertoja.

 

Nimitys Herran enkeli, joka esiintyy useissa Raamatun paikoissa, tuntuu viittaavan jumaluuden toiseen persoonaan, hänen jumalallisuuteensa:

 

Voimme nähdä Ensimmäisen Mooseksen kirjan jakeissa, miten enkeli samaistetaan Herraan ja Haagar nimitti häntä Jumalaksi. Lisäksi enkeli puhuu minä-muodossa ja lupaa tehdä Haagarin jälkeläisten luvun hyvin suureksi. Tämä on sellainen lupaus, joka ei varmastikaan olisi mahdollinen muutoin kuin Jumalalta. Siksi voimme olettaa, että näissä jakeissa oleva Herran lähettiläs on sama kuin Herra ja silti toinen kuin hän, eli jumaluuden toinen persoona

 

- (1 Moos 16: 7,10-13 ) Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa, sen lähteen luota, joka on Suurin tien varressa.

10. Ja Herran enkeli sanoi hänelle: "Minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden."

11. Vielä Herran enkeli puhui hänelle: "Katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi.

12. Hänestä tulee mies kuin villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljiensä niskassa."

13. Ja Haagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut, nimellä: "Sinä olet ilmestyksen Jumala." Sillä hän sanoi: "Olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee?" 

___________

 

Kun Herran enkeli ilmestyi Aabrahamille, samaistetaan hänet siinä, samalla tavalla kuin Haagarin ilmestyksessäkin, Herraan ja Jumalaan. Lisäksi enkeli antaa samantyyppisen lupauksen kuin Haagarille - lupauksen, joka lienee mahdollinen vain Jumalalle:

 

- (1 Moos 22: 1,15-18) Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen."

15. Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta

16. ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi,

17. minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit.

18. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

___________

 

Herran enkeli eli Jumalan enkeli esiintyy Jaakobin unessa ja siinäkin hänet samaistetaan Jumalaan:

 

- (1 Moos 31:11-13) Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa: 'Jaakob!' Minä vastasin: 'Tässä olen.'

12. Niin hän sanoi: 'Nosta silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee.

13. Minä olen Jumala, joka ilmestyin Beetelissä, jossa sinä voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaja synnyinmaahasi.'"

___________

 

Yksi selvimpiä viittauksia Herran enkelin jumalallisuuteen on tapaus, jossa hän ilmestyy Moosekselle tulen liekissä. Siinä Herran enkeli ilmoitti olevansa Jumala ja myös teksti nimitti häntä Herraksi ja Jumalaksi:

 

- (2 Moos 3:2-6) Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut.

3. Niin Mooses sanoi: "Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi."

4. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: "Mooses, Mooses!" Hän vastasi: "Tässä olen."

5. Hän sanoi: "Älä tule tänne! Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa."

6. Ja hän sanoi vielä: "Minä olen sinun isäsi Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala." Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa.

___________

 

Mielenkiintoinen on seuraava kohta, jossa enkeli on erillinen Herrasta, mutta silti Jumalan oma nimi JHVH - Jahve, asuu hänessä. Se, että Jumalan oma nimi asuu enkelissä, viittaa hänen jumalalliseen olemukseensa:

 

- (2 Moos 23:20-22) Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut.

21. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä.

22. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja.

___________

 

Tuomarin kirjassa puhutaan Herran enkelistä, joka ilmestyy Gideonille. Mielenkiintoista tässä kohdassa on, että enkelistä käytetään nimitystä Herra eli Jahve, joka on Jumalan oma nimi. Kyseessä on siis oltava Jumala:

 

- (Tuom 6:12-16) Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!"

13. Niin Gideon vastasi hänelle: "Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: 'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin."

14. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut."

15. Hän vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä."

16. Herra sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niinkuin yhden ainoan miehen"._

________

 

Yksi viittaus Herran enkeliin liittyy Simsonin syntymän yhteyteen. Siinä Herran enkeli ilmoittaa nimekseen ihmeellinen, jota pidetään yhtenä Jumalan nimistä (Jes 9:5). Lisäksi Simsonin vanhemmat pitivät tätä lähettilästä Jumalana:

 

- (Tuom 13:17,18,21,22) Niin Maanoah sanoi Herran enkelille: "Mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun sinun sanasi käy toteen?"

18. Herran enkeli vastasi hänelle: "Minkätähden kysyt minun nimeäni? Se on ihmeellinen."

21. eikä Herran enkeli enää ilmestynyt Maanoahille ja hänen vaimollensa. Nyt Maanoah tiesi hänet Herran enkeliksi.

22. Niin Maanoah sanoi vaimolleen: "Me olemme kuoleman omat, sillä olemme nähneet Jumalan."

 

Jes 48:12,13,16 Yksi selvimpiä viittauksia Jumalan kolmeen persoonaan esiintyy Jesajan kirjan 48:ssa luvussa. Tässä luvussa Jumala ensin kertoo minämuodossa, miten hän perusti maan ja taivaan, mutta sitten jakeessa 16 esiintyy "minä", joka oli jo alussa mukana ja joka lähetettiin. Samoin puhutaan Jumalan Hengestä, joka lähetettiin:

 

- (Jes 48:12,13,16) Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen.

13. Minun käteni on perustanut maan, minun oikea käteni on levittänyt taivaan; minä kutsun ne, ja siinä ne ovat.

16. Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.

 

Ylläolevista Jesajan kirjan jakeista löydämme siten selvästi Jumalan kolme persoonaa samassa tekstiyhteydessä. Tekstin perusteella he ovat:

 

1. "Herra" - lähettäjä

 

2. "Minä" ja "minut", joka oli mukana jo alussa Herran tykönä, ja jonka Herra lähetti.

 

3. Henki, joka myös lähetettiin.

 

Pyhä Henki. Mitä tulee Pyhään Henkeen ja hänen jumalallisuuteensa sekä persoonallisuuteensa, voidaan senkin tueksi löytää useita puoltavia seikkoja. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 

Nimitys Jumalan Henki. Pyhän Hengen jumalallisuudesta todistaa nimitys Jumalan Henki. Tämä nimitys esiintyy jo luomiskertomuksen yhteydessä, joten se todistaa selvästi hänen jumalallisudestaan ja iankaikkisuudestaan.

   Lisäksi Pyhä Henki on Jumalan apu ja keino olla meihin ihmisiin yhteydessä täällä maan päällä, koska vain hän toimii täällä auttaen ihmisiä. Kyse ei ole kahdesta eri Jumalasta, vaan koko ajan on kyseessä yksi ja sama Jumala, kuten aiemmin on todettu:

 

- (1 Moos 1:2) Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

 

- (2 Aikak 24:20) Niin Jumalan Henki täytti Sakarjan, pappi Joojadan pojan, ja hän astui kansan eteen ja sanoi heille: "Näin sanoo Jumala: Miksi te rikotte Herran käskyt omaksi onnettomuudeksenne? Koska te olette hyljänneet Herran, hylkää hänkin teidät."

 

- (2 Moos 31:3) ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä

 

- (1 Sam 19:20) Niin Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia. Mutta kun he näkivät profeettain joukon hurmoksissa ja Samuelin seisovan johtamassa heitä, tuli Jumalan henki Saulin miehiin, niin että hekin joutuivat hurmoksiin.

 

- (Ps 51:13) Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.

 

- (Ps 139:7) Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä?

 

- (1 Tuom 15:14 ja 16:20) Kun hän saapui Lehiin, niin filistealaiset riensivät riemuhuudoin häntä vastaan. Silloin Herran henki tuli häneen, ja samalla köydet hänen käsivarsissaan olivat kuin tulen polttamat aivinalangat, ja hänen siteensä sulivat pois hänen käsistänsä.

16:20. Ja Delila sanoi: "Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!" Kun hän heräsi unestaan, niin hän ajatteli: "Kyllä minä selviydyn niinkuin aina ennenkin ja pudistan itseni vapaaksi." Eikä hän tiennyt, että Herra (alkukielellä Jahve) oli poistunut hänestä.

 

- (2 Sam 23:2,3) "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;

3. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle: 'Joka hallitsee ihmisiä vanhurskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa,

 

Pyhän Hengen persoonallisuus. Kaikki eivät tietenkään tunnusta Pyhää Henkeä yhdeksi jäseneksi kolmiyhteisestä Jumalasta, vaan he saattavat käyttää Henki-termiä vain Jumalan synonyymina.

   Tässä on hyvä kuitenkin nähdä, että monet Raamatun paikat viittaavat hyvin selvästi Pyhän Hengen persoonallisuuteen ja miten hänet on lähetetty Jumalan luota - eli on oltava lähettäjä ja lähtijä. Näissä jakeissa käytetään Pyhästä Hengestä nimitystä "hän", eli kyseessä ei voi olla mikään pelkkä energia ja voima, kuten on esitetty. Samoin näissä jakeissa puhutaan siitä, miten Pyhä Henki voi opettaa, puhua sekä tehdä asioita, jotka ovat ominaisia vain persoonalle:

 

- (Jes 40:13,14) Kuka on Herran Henkeä ohjannut, ollut hänen neuvonantajansa ja opettajansa?

14. Kenen kanssa hän on neuvotellut, joka olisi hänelle ymmärrystä antanut ja opettanut oikean polun, opettanut hänelle tiedon ja osoittanut hänelle ymmärryksen tien?

 

- (Jes 63:10) Mutta he niskoittelivat ja saattoivat murheelliseksi hänen Pyhän Henkensä; ja niin hän muuttui heidän viholliseksensa, hän itse soti heitä vastaan.

 

- (Jes 48:16) Lähestykää minua, kuulkaa tämä: Alkujaankaan minä en ole puhunut salassa; kun nämä tapahtuivat, olin minä jo siellä. Ja nyt Herra, Herra on lähettänyt minut ynnä oman Henkensä.

 

- (Neh 9:20) Hyvän Henkesi sinä annoit heitä opettamaan, mannaasi et kieltänyt heidän suustansa, ja vettä sinä annoit heille heidän janoonsa.

 

- (Tuom 3:10) Ja Herran henki tuli häneen, ja hän oli tuomarina Israelissa; hän lähti sotaan, ja Herra antoi Kuusan-Risataimin, Aramin kuninkaan, hänen käsiinsä, ja Kuusan-Risataim sai tuntea hänen kätensä voimaa.

 

- (Jes 61:1) Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,

 

- (Jes 63:14) Niinkuin karja astuu alas laaksoon, niin vei Herran Henki heidät lepoon. Niin sinä olet kansaasi johdattanut, tehdäksesi itsellesi kunniallisen nimen.

 

- (Ps 106:33) Sillä he niskoittelivat Jumalan Henkeä vastaan, ja hän puhui huulillaan ajattelemattomasti.

 

- (2 Sam 23:2) "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;

 

- (1 Moos 1:2) Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

 

- (Jes 11:2) Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki.

(Pelkkä persoonaton voima ei voi olla viisas, ymmärtäväinen jne...)

 

 

 

 

9. Pääsy Jumalan yhteyteen

 

- (Joh 4:25,26) Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".

26. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se, minä, joka puhun sinun kanssasi".

 

Edellä on puhuttu siitä, miten useat Messiaseen liittyvät profetiat ovat saaneet täyttymyksensä Jeesuksen elämän ja kuoleman kautta. Hänestä voidaan sanoa, että kirjoitukset ovat hänestä etukäteen todistaneet, aivan kuten hän itsekin sanoi. Kenenkään muuhun nämä profetiat eivät ole soveltuneet niin hyvin kuin häneen.

   Jeesuksen merkitys on Uuden testamentin mukaan tärkeä. Sen lisäksi, että hänen todistetaan olevan profetioissa luvattu Messias, on hän myös se välikappale, jonka kautta voimme saada Jumalalta syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Hänen ulkopuoleltaan näitä asioita ei voi saavuttaa. Ihminen joutuu kadotukseen, jos torjuu hänet. Katsomme joitakin Raamatun paikkoja tältä alueelta:

 

- (Apt 13:38,39) Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus

39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

 

- (Apt 10:43) Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.

 

- (1 Joh 2:12) Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden.

 

Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, niin on luonnollista, että ihmisen on pyydettävä häntä omaan elämäänsä (voit yksinkertaisesti sanoa: "Herra, Jeesus, tule minun elämääni!). Sen tietäminen, että Jeesus on Messias ja Jumalan Poika, ei hyödytä meitä yhtään, jos emme itse henkilökohtaisesti käänny hänen puoleensa (Joh 5:40: ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.) ja pyydä häntä elämäämme. Raamatun mukaan hän jo seisoo sydämemme oven ulkopuolella, saadakseen astua elämäämme:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

  

VIITTAUKSET:

 

1. Risto Santala: Kristinuskon juuret 1, s. 130,131

2. Richard Wurmbrand: Kristus juutalaisella tiellä, s. 147

3. Jakov Damkani: Siionin poika, s. 241

4. Stan Telchin: Petturi, s. 24

5. Jakov Damkani: Siionin poika, s. 107,108

6. Risto Santala: Jesaja 53, s. 38,39

7. Arthur E. Glass: Jeesus-nimi Vanhassa testamentissa

 

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän

 

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

Jeesuksen jumaluuteen ja iankaikkiseen olemassaoloon viittaavat sadat Raamatun jakeet. On syytä uskoa, että hän on taivaasta tullut Jumalan Poika ja Jumala

 

 

Jeesus on Jehova / Jahve, vaikka Jehovan todistajat eivät usko tähän

 

 

Koraani ja islamin lähteet viittaavat Jeesuksen jumaluuteen epäsuorasti

 

 

Jeesus Kristus Koraanissa ja islamissa. Jeesuksen korkea asema ja jumaluus tulee esille lukuisissa Koraanin kohdissa