Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

 

ou kin bi sev !

 

 

Step dɛn fɔ sev ɛn gɛt layf we go de sote go. Nɔ lɛf yu fɔ sev, bɔt tɔn to Jizɔs ɛn mek yusɛf sev

                                                           

Yu dɔn ɛva tink bɔt layf we go de sote go? Yu dɔn no se yu kin go na Ɛvin ɛn nɔ go na Ɛl? Yu dɔn no se yu kin gɛt pafɛkt ɛn wɔndaful layf na ɛvin wit Gɔd, we nɔ gɛt sɔri-at ɔ pen, ɛn yu kin gɛt ɔl dis as gift? If yu nɔ tink bɔt dis, i fayn fɔ mek yu tink bɔt am naw bay di layt fɔ di nɛks vas dɛn. Dɛn de sho di rial tin bɔt dis nyu layf ɛn di we aw yu go ebul fɔ gɛt am. Dɛn de tɔk bɔt aw ɔltin go mek nyu ɛn wi kin drink fri wan frɔm di wata we de gi layf. Di wangren kɔndishɔn na dat wi want am ɛn wi tɔsti:

 

- (Rɛv 21: 3-6) Ɛn a yɛri wan big vɔys kɔmɔt na ɛvin se, “  Gɔd in tabanakul de wit mɔtalman, ɛn i go de wit dɛn , ɛn dɛn go bi in pipul dɛn, ɛn Gɔd insɛf go de wit dɛn.” dɛn, ɛn bi dɛn Gɔd.

4 Ɛn Gɔd go was ɔl di kray wata na dɛn yay; ɛn day nɔ go de igen, sɔri-at, kray, ɛn pen nɔ go de igen, bikɔs di tin dɛn we bin de trade dɔn pas.

5  Di wan we sidɔm na di tron ​​se: “Luk, a de mek ɔltin nyu .”  Ɛn i tɛl mi se: “Rayt, bikɔs dɛn wɔd ya na tru ɛn fetful .

6 I tɛl mi se: “I dɔn dɔn.” Mi na Alfa ɛn Omega, di biginin ɛn di ɛnd. A go gi di wan we tɔsti di wata we de gi layf fri wan .

 

NƆBƆDI NƆ GO SABI TU MASTƐR . efo wi egzamin sev, i fayn fɔ ɔndastand se wi fɔ gi wi ɔl layf to Gɔd fɔs. Naw, bɔku pipul dɛn de we nɔ de tek tɛm wit di we aw dɛn de liv dɛn layf. Dɛn tink se ɔnda di gudnɛs dɛn kin du ɔlmost ɛnitin we dɛn want. Dɛn kin se, “Gɔd go fɔgiv mi if a ripɛnt leta,” bɔt dɛn nɔ ivin want fɔ tink bɔt fɔ chenj di we aw dɛn de liv dɛn layf. Dɛn nɔ pe atɛnshɔn to aw Pɔl rayt se, “ Una nɔ no se di wan dɛn we nɔ de du wetin rayt nɔ go gɛt Gɔd in Kiŋdɔm? Nɔ mek dɛn ful yu... (1 Kɔr 6: 9,10). Semweso, sɔm ɔda vas dɛn de we de tɔk bɔt fɔ gi wi wan ol layf to Gɔd ɛn fala am. Na da tɛm de nɔmɔ we wi gɛt dis kayn abit na wi at, wi go ebul fɔ ɛkspɛkt se Gɔd in prɔmis dɛn, we de tɔk bak bɔt layf we go de sote go, na wi yon. Gi yu ɔl layf to Gɔd witout ɛni kɔndishɔn so dat in gud plan go kam tru na yu layf:

 

- (Mat 16: 25) Ɛnibɔdi we want fɔ sev in layf go lɔs am,  ɛn ɛnibɔdi we lɔs in layf fɔ mi sek go fɛn am .

26  Wetin pɔsin go bɛnifit if i gɛt di wan ol wɔl ɛn lɔs in yon layf ? ɔ wetin pɔsin go gi fɔ chenj in layf?

 

- (Lyuk 14: 33) So semweso, ɛnibɔdi we kɔmɔt pan una we nɔ lɛf ɔl wetin i gɛt, i nɔ go bi mi disaypul.

 

- (Lyuk 16: 13)  No savant nɔ go ebul fɔ sav tu masta : bikɔs i go et di wan, ɛn i go lɛk di ɔda wan; ɔ ɔdasay i go ol di wan, ɛn disgres di ɔda wan. Yu nɔ go ebul fɔ sav Gɔd ɛn prɔpati.

 

AW YU GO GƐT LAYF WE GO BIƐN? If yusɛf dɔn ɔlrɛdi de na da pozishɔn de we yu want fɔ tɔn to Gɔd ɛn lɛf yu sin dɛn, di nɛks vas dɛn na fɔ yu. Dɛn kin wɔri bɔt aw man we dɔn kɔmɔt nia Gɔd, go gɛt in lɔv ɛn layf we go de sote go. I rili simpul. Tink bɔt dɛn tin ya:

 

Dɛn go wɛlkɔm yu.  Fɔs, i impɔtant fɔ ɔndastand se if yu tɔn to Gɔd, I go wɛlkɔm yu. Di stori bɔt di Pikin we bin dɔn lɔs insay di Gɔspɛl we Lyuk rayt, tich klia wan se we di pikin tɔn to in papa, dɛn bin sɔri fɔ am wantɛm wantɛm. In sin dɛn, pan ɔl we i bin dɔn liv dip insay dɛn sin dɛn, nɔ bin mek in papa gladi fɔ am. Di tɛm we i kam to in papa, dɛn bin gri fɔ tek am. Na di sem tin stil de apin we yu tɔn to Gɔd. I go wɛlkɔm yu wantɛm wantɛm:

 

- (Lyuk 15: 18-20)  A go grap ɛn go to mi papa , ɛn tɛl am se, ‘Papa, a dɔn sin agens ɛvin ɛn bifo yu.

19 Ɛn a nɔ fit fɔ mek dɛn kɔl mi yu pikin igen, mek a tan lɛk wan pan yu savant dɛn we yu de wok fɔ.

20 Dɔn i grap ɛn kam to in papa. Bɔt we i bin de fa,  in papa si am, i sɔri fɔ am , ɛn i rɔn, fɔdɔm na in nɛk ɛn kis am.

 

Layf insay Jizɔs Krays.  Di sɛkɔn impɔtant tin we wi fɔ ɔndastand na dat, dɛn dɔn ɔlrɛdi mek wan we fɔ gɛt layf we go de sote go tru Jizɔs Krays. Di Baybul sho se Jizɔs dɔn ɔlrɛdi stɔp di difrɛns bitwin Gɔd ɛn mɔtalman; I pe di ful prayz fɔ wi sin dɛn bay in yon blɔd ɛn i dɔn bi wi Midulman (Ibr. 8: 6). Di fɔgiv fɔ sin ɛn layf we go de sote go, na tru am nɔmɔ wi go gɛt. Wi nɔ nid fɔ gɛt fɔgivnɛs ɛn layf we go de sote go, wi kin gɛt dɛn tin ya as gift tru Jizɔs. So, tɔn to Jizɔs ɛn yu go gɛt fɔgivnɛs ɛn layf we go de sote go bikɔs na in wangren we fɔ go to di Papa ɛn to di kiŋdɔm we de na ɛvin:

 

- (Jɔn 14: 1-6) Una nɔ fɔ wɔri, una biliv Gɔd, una biliv pan mi.

2  Bɔku bɔku os dɛn de na mi Papa in os : if nɔto so, a fɔ dɔn tɛl una . A de go fɔ rɛdi ples fɔ yu.

3 Ɛn if a go rɛdi ples fɔ una, a go kam bak ɛn tek una to misɛf; so dat usay a de, unasɛf go de de.

4 Ɛn usay a de go, una no ɛn di we aw una no.

5 Tɔmɔs tɛl am se: “Masta, wi nɔ no usay yu de go; ɛn aw wi go no di rod?

6 Jizɔs tɛl am se:  “Mi na di rod, di trut, ɛn di layf .

 

- (Jɔn 10: 9)  Mi na di domɔt : na mi if ɛnibɔdi go insay, i go sev , ɛn i go go insay ɛn kɔmɔt, ɛn fɛn paste.

 

- (Jɔn 5: 40)  Ɛn yu nɔ go kam to mi, so dat yu go gɛt layf .

 

- (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 13: 38 ) So, mi man ɛn brɔda dɛn, mek una no  se tru dis man de prich to una fɔ fɔgiv una sin :

 

- (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 4: 11-12 ) Dis na di ston we dɛn nɔ bin put natin pan una bilda dɛn, we dɔn bi di ed fɔ di kɔna.

12 Nɔto ɔda nem nɔ de fɔ sev wi,  bikɔs nɔbɔdi nɔ gi wi ɔda nem ɔnda ɛvin, we go mek wi sev .

 

Fɔ gɛt.  Di tɔd tin simpul: fɔ gɛt. Bikɔs wi kin gɛt layf we go de sote go as gift tru Gɔd in Pikin, Jizɔs, wi fɔ tek am insay wi layf  (Yu kin jɔs se, "Masta Jizɔs, kam na mi layf!”) .Akɔdin to di Baybul, I dɔn tinap ɔlrɛdi biɛn di domɔt na wi at, we de wet fɔ step insay wi layf:

 

- (Rɛv 3: 20)  Luk, a tinap na di domɔt, ɛn nak : if ɛnibɔdi yɛri mi vɔys, ɛn opin di domɔt, a go kam insay am, ɛn it wit am, ɛn in wit mi.

 

If yu dɔn du dis, akɔdin to di Skripchɔ dɛn, Gɔd dɔn tek yu ɛn gi yu di gift fɔ gɛt layf we go de sote go. Yu gɛt dis pan ɔl di we aw yu de fil dis tɛm. Nɔ bays yu ashurɛns fɔ sev pan yu filin we de chenj ɔltɛm, bɔt rɛst insay di Baybul in wɔd ɛn pan Jizɔs Krays, jɔs lɛk aw dɛn nɔ de ɛva trowe di anka na ship insay di ship bɔt ɔltɛm na do.

 

- (Jɔn 1: 12)  Bɔt ɔl di wan dɛn we wɛlkɔm am, i gi dɛn pawa fɔ bi Gɔd in pikin dɛn , di wan dɛn we biliv pan in nem.

 

 - (Jɔn In Fɔs Lɛta 5: 11-13) Ɛn dis na di tin we dɛn rayt se Gɔd dɔn gi wi  layf we go de sote go, ɛn dis layf de insay in Pikin .

12  Ɛnibɔdi we gɛt di Pikin gɛt layf ; ɛn ɛnibɔdi we nɔ gɛt Gɔd in Pikin nɔ gɛt layf.

13 A dɔn rayt dɛn tin ya to una we biliv pan Gɔd in Pikin in nem; so dat una go no se una gɛt layf we go de sote go, ɛn una go biliv Gɔd in Pikin in nem.

 

DI PRƐYA FƆ SƐLVƐSHƆN . Masta, Jizɔs, a de tɔn to Yu. A kɔnfɛs se a dɔn sin agens Yu ɛn a nɔ liv akɔdin to wetin yu want. Bɔt, a want fɔ tɔn mi sin dɛn ɛn fala Yu wit ɔl mi at. A biliv bak se yu dɔn fɔgiv mi sin dɛn bay Yu atonmɛnt wok ɛn a dɔn gɛt layf we go de sote go tru Yu. A tɛl Yu tɛnki fɔ di sev we Yu dɔn gi mi. Amen.


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

 

Milyan ia / dainosaur / mɔtalman evolushɔn?
Distrɔkshɔn fɔ dainosaur dɛn
Sayns in delusion: atheistic tiori dɛm bɔt ɔrijin ɛn bɔku bɔku ia
Ustɛm di dainosaur dɛn bin de liv?

Istri bɔt di Baybul
Di Ebi Ebi Ren

Kristian fet: sayɛns, mɔtalman rayt
Kristian rilijɔn ɛn sayɛns
Kristian fet ɛn mɔtalman rayt

Ist rilijɔn dɛn / Nyu Ij
Buddha, Budis ɔ Jizɔs?
Yu tink se fɔ bɔn bak na tru?

Islam
Muhammad in rivyu ɛn layf
Aydɔl wɔship na Islam ɛn na Mɛkka
Yu tink se pɔsin kin abop pan di Kɔran?

Kwɛstyɔn dɛn we gɛt fɔ du wit ɛtikul
Yu fɔ fri frɔm omoseksualiti
Mared we nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit man ɔ uman
Fɔ pwɛl bɛlɛ na kriminal tin
Yutenayshɔn ɛn sayn dɛn fɔ di tɛm

Fɔ sev pɔsin
Yu kin sev