Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

 

Kristian fet ɛn mɔtalman rayt

 

 

Rid aw di Kristian fet dɔn mek mɔtalman rayt ɛn di tin dɛn we de apin to pipul dɛn bɛtɛ  

                                                          

- (1 Kɔr 6: 9) Yu nɔ no se di wan dɛn we nɔ de du wetin rayt nɔ go gɛt Gɔd in Kiŋdɔm? Nɔ mek dɛn ful yu ...

 

- (2 Tim 2: 19) 19 Bɔt Gɔd in fawndeshɔn tinap tranga wan, ɛn i gɛt dis sil se: “PAPA GƆD no di wan dɛn we na in yon.” Ɛn, “Lɛ ɛnibɔdi we gi Krays in nem lɛf fɔ du bad .

 

- (Mat 22: 35-40) Dɔn wan pan dɛn we na lɔya aks am kwɛstyɔn, ɛn tɛmpt am ɛn se:

36 Masta, uswan na di big lɔ we de insay di Lɔ?

37. Jizɔs se, “Yu fɔ lɛk PAPA GƆD we na yu Gɔd wit ɔl yu at, wit ɔl yu sol ɛn wit ɔl yu maynd.

38 Dis na di fɔs lɔ ɛn di big lɔ.

39 Ɛn di sɛkɔn wan tan lɛk dis: Yu fɔ lɛk yu kɔmpin lɛk aw yu lɛk yusɛf .

40 Ɔl di Lɔ ɛn di prɔfɛt dɛn de pan dɛn tu lɔ dɛn ya.

 

- (Mat 7: 12) So ɔl wetin una want mek mɔtalman du to una, una fɔ du am to dɛn, bikɔs na dis na di Lɔ ɛn di prɔfɛt dɛn.

 

Wan pan di we aw pipul dɛn de tink na di Wɛst tide na dat fɔ lɛf Gɔd ɛn Kristian fet min fɔ mek pipul dɛn gɛt gud abit ɛn kɔlchɔ. Valyu fri pipul dɛm ɛn pipul dɛm we kin tink se di wɔl go bɛtɛ pasmak as pɔsin de pul Gɔd kɔmɔt. I de lid to fridɔm, to sivilizayshɔn, to wan fayn sosayti, ɛn to wan ples usay dɛn valyu rizin. At least na so plenti pipul we de rijek Kristian fet de tink.

    Bɔku pipul dɛn kin briŋ bak di bad tin dɛn we dɛn dɔn du insay Kristian rilijɔn ɛn Gɔd in nem we dɛn nɔ no se na bikɔs dɛn dɔn lɛf Gɔd ɔ dɛn nɔ fala di tin dɛn we Jizɔs ɛn di apɔsul dɛn bin de tich. Nɔto bikɔs dɛn dɔn fala di tin dɛn we Jizɔs ɛn di apɔsul dɛn bin de tich, bɔt na bikɔs dɛn nɔ fala dɛn. Bɔku pipul dɛn we de kɔndɛm di Kristian fet nɔ ɔndastand dis impɔtant difrɛns.

   Bɔt aw i bi? Yu tink se di Kristian fet dɔn afɛkt di rayt we mɔtalman gɛt ɛn di rɛspɛkt we mɔtalman gɛt?

    Wi de luk dis bay di layt fɔ sɔm ɛgzampul dɛn, lɛk di stetɔs fɔ uman dɛn, di we aw dɛn sabi rid ɛn rayt, di bɔn we dɛn bɔn di langwej we dɛn de rayt, ɛn di we aw dɛn mek skul ɛn ɔspitul. Dɛn de sho aw Kristian fet dɔn afɛkt bɔku tin dɛn. Dɛn kɔntri dɛn we di Kristian fet dɔn ple impɔtant pat na dɛn kɔntri dɛn bak we pipul dɛn kin lɛk fɔ muf go. Insay dɛn, mɔtalman rayt ɛn ikɔmik kɔndishɔn dɔn jɔs bɛtɛ pas ɔda say dɛn. 

 

Yu tink se di Kristian fet dɔn mek uman dɛn nɔ gɛt bɛtɛ pozishɔn ɔ i dɔn mek dɛn pozishɔn bɛtɛ? Fɔs, i fayn fɔ pe atɛnshɔn to di stej we uman dɛn gɛt, lɛk aw sɔm pipul dɛn dɔn agyu bɔt di bad we aw Kristian rilijɔn de afɛkt di stetɔs we uman dɛn gɛt. Dɛn dɔn atak di Kristian fet, ɛn dɛn se na patriarchal fet ɛn i dɔn mek uman dɛn pozishɔn wik. Dis akɔdin na di mɛmba dɛm na di feminis muvmɛnt ɛn ɔda pipul dɛm we dɔn tek di sem kayn we aw dɛn de tink, dɔn mek am mɔ. Dɛn pipul ya tink se di stetɔs we uman gɛt de dipen pan aw i de biev di sem we lɛk man (ɛgz., di uman prist wok) ɛn nɔto pan aw i fit fɔ insɛf ɛn mɔ tru Krays. Insay dis we aw pipul dɛn de si tin, dɛn kin mɛzhɔ uman in valyu nɔmɔ bay we i fiba man ɛn nɔto bay we i bi uman nɔmɔ.

   Bɔt i nɔ gri se di sem mɛmba dɛn na di uman muvmɛnt we se dɛn de ripresent uman dɛn de push tranga wan fɔ pwɛl bɛlɛ, we na fɔ rijɛkt tru tru uman. Tru tru uman nɔ min fɔ kil pikin insay di mama in bɛlɛ ɔ ausayd. Bifo dat, di tayt padi biznɛs bitwin mama ɛn pikin ɛn fɔ kia fɔ pikin dɛn na uman we gɛt wɛlbɔdi. Di lida dɛm naw fɔ di feminis muvmɛnt dɔn fɔgɛt bɔt am.

   Wan ɔda prɔblɛm we dɔn fala di tɛm we di uman muvmɛnt bin de du tranga wok na di bɔku bɔku mama dɛn we nɔ mared. Dis bak dɔn bi mɔ kɔmɔn insay di jɛnɛreshɔn we de naw, we dɛn dɔn lɛf di Kristian prinsipul dɛn ɛn di we aw mared de sote go. Bɔku uman dɛn de ɔnda big lod pas aw dɛn bin de bifo di tɛm we di uman muvmɛnt we de naw bin de. I nɔ dɔn izi, bɔt i dɔn mek dɛn tin wɔs.

 

Aktri ɛn Rayta Eppu Nuotio ɛn risachman Tommi Hoikkalatɔk bɔt di kɔnfyushɔn bɔt di rilayshɔnship bitwin man ɛn uman. Hoikkala de wɔnda wetin mek di nyuklia famili bigin fɔ skata we uman dɛn gɛt mɔ rayt. I biliv se i nɔ go te igen Finland go gɛt di sem tin we Swidan dɔn ɔlrɛdi gɛt: di famili we bɔku pipul dɛn kin gɛt na mama we nɔ mared ɛn in wan pikin. Uman dɛn bin want fɔ fri frɔm di tin we dɛn nɔ gɛt fridɔm fɔ disayd fɔ du sɔntin ɛn dɛn bin dɔn ɛnd ɔp na say we dɛn nɔ gɛt fridɔm fɔ disayd fɔ du sɔntin. (...) Bɔku uman dɛn kin taya bikɔs ɔf dɛn os wok, stɔdi ɛn wok fɔ shɔt tɛm. Hoikkala tink se dɛn prɔblɛm ya we de na rileshɔnship dɔn kam bikɔs man dɛn nɔ kin ebul fɔ bia uman dɛn we gɛt sakrifays. As pipul dɛn de tolɛreshɔn de go dɔŋ, dɛn threshold fɔ dayvɔs de go dɔŋ bak. Naw Finland gɛt kɔlchɔ fɔ dayvɔs. (1) .

 

Wetin bɔt istri ɛn di stej we uman dɛn gɛt? Bɔku pipul dɛn kin atak di Kristian fet jɔs bikɔs dɛn se i dɔn mek uman dɛn pozishɔn wik.

   Bɔt dis agyumɛnt nɔ tinap fɔ tink bɔt istri. Bikɔs, we yu kɔmpia am to uman dɛn na Grik ɛn Roman sosayti dɛn, di pozishɔn we Kristian uman dɛn bin gɛt bin bɛtɛ pasmak.

   Wan ɛgzampul we dɛn bin de du trade trade na we dɛn bin de lɛf bebi gyal pikin dɛn. Insay di Roman Ɛmpaya, na bin kɔmɔn tin fɔ du fɔ plan famili bay we dɛn de lɛf pikin dɛn we dɛn jɔs bɔn. Na di fate fɔ di gyal pikin dɛn mɔ. Dis bin mek di rileshɔn amɔnt bitwin man ɛn uman bin chenj, ɛn dɛn se na lɛk wan ɔndrɛd ɛn tati man dɛn bin de pan ɛvri ɔndrɛd uman dɛn na di Roman sosayti.

   Bɔt di Kristian fet bin chenj di tin dɛn we bin de apin ɛn i bin mek uman dɛn gɛt bɛtɛ pozishɔn trade trade. We Kristian dɛn bin de ban fɔ pwɛl bɛlɛ ɛn fɔ kil pikin dɛn we dɛn jɔs bɔn, dat bin afɛkt di we aw gyal pikin dɛn bin de liv. Dɛn bin de kia fɔ gyal pikin dɛn jɔs lɛk aw dɛn bin de kia fɔ bɔy pikin dɛn. Dis mek di rileshɔn amɔnt fɔ man ɛn uman mɔ ivin.

Wan ɔda ɛgzampul na mared we pikin dɛn kin mared ɛn mared we dɛn kin arenj we dɛn yɔŋ. Insay di antik sosayti, i bin kɔmɔn fɔ fos gyal pikin dɛn fɔ mared we dɛn stil de na dɛn yɔŋ pɔsin ɔ ivin bifo dat. Grik uman we nem Kasiɔs Dayo, we rayt di Roman istri, bin tɔk se gyal pikin kin rɛdi fɔ mared jɔs we i ol 12 ia, i bin tɔk se: “Gɔti we mared bifo in batde we i ol 12 ia , kin bi ligal patna we i ol 12 ia .” Kristian fet bin afɛkt di we we mek uman dɛn ebul fɔ mared leta ɛn pik dɛn yon patna.

Wi tɔd ɛgzampul bɔt uman dɛn we dɛn man dɛn dɔn day, we dɛn sityueshɔn nɔ bin fayn na di ol wɔl (lɛk na India tide, usay dɛn dɔn ivin bɔn uman uman dɛn we dɛn man dɔn day layf layf wan). Dɛn bin ripresent wan pan di grup dɛn we nɔ gɛt bɛtɛ tin fɔ du ɛn we nɔ gɛt bɛtɛ mɔni, bɔt Kristian rilijɔn bin mek dɛn layf bɛtɛ bak. Dɛn bin kɔl di kɔmyuniti fɔ kia fɔ di uman dɛn we dɛn man dɔn day jɔs lɛk aw dɛn bin de kia fɔ pikin dɛn we dɛn nɔ de kia fɔ. Dis bin afɛkt di we aw Kristian rilijɔn bin de skata na di Roman ɛmpaya. Di Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] ɛn Lɛta dɛn, ɛgz., de briŋ di stet we uman dɛn we dɛn man dɔn day bin gɛt (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 6: 1, 1 Tim 5: 3-16, Jems 1: 27)

   Fot, wan tichin de na di Nyu Tɛstamɛnt fɔ man dɛn we fɔ lɛk dɛn wɛf, jɔs lɛk aw Krays bin lɛk di chɔch. If na ya enitin de we negatif to uman, kontemporary feminist dem shud tel wi wetin rong wit am. Nɔto di lɔv we man gɛt to in wɛf na di sem tin we ɔl uman want na mared?

 

- (Ɛfi 5: 25,28) Maredman dɛn, lɛk una wɛf dɛn, jɔs lɛk aw Krays bin lɛk di chɔch, ɛn gi insɛf fɔ am

28 Na so man dɛn fɔ lɛk dɛn wɛf dɛn lɛk aw dɛn lɛk dɛn yon bɔdi. Di wan we lɛk in wɛf lɛk insɛf. 

 

Fayv, wi fɔ mɛmba se di pat pan uman dɛn we de fala Jizɔs dɔn bɔku ɔltɛm. Dis bin de apin insay di fɔstɛm Kristian dɛn tɛm ɛn afta dat. If di Kristian fet nɔ bin mek dɛn layf bɛtɛ, wetin mek dat fɔ dɔn apin? Wetin mek dɛn bin intres pan dis tin if dɛn no se di Kristian fet de put uman ɔnda dɛn? Di tru tin na dat, bɔku tɛm i bin de mek dɛn layf bɛtɛ. Apat frɔm dat, di tru tin na dat uman dɛn dɔn ple big pat pan bɔku Kristian rivayval muvmɛnt dɛn. Wan gud ɛgzampul na ɛgz., Pɛntikɔstal rivayval ɛn Salvɛshɔn Ami. Uman dɛn dɔn ple impɔtant pat ɛn dɛn dɔn mek di gospel go na say dɛn we man nɔ bɔku.

 

Di prɔfɛsɔ we de stɔdi bɔt soshal sayɛns ɛn rilijɔn, we nem Rɔdni Stak, dɔn rayt wan buk bɔt aw Kristian rilijɔn de gro ɛn gɛt sakrifays, ɛn i bin tɔk bak bɔt aw uman dɛn impɔtant fɔ mek Kristian rilijɔn go bifo. Stark bin tɔk se di stej we Kristian uman dɛn bin gɛt bin fayn frɔm di tɛm we Kristian rilijɔn bigin. Dɛn bin gɛt ay pozishɔn ɛn protɛkshɔn pas, fɔ ɛgzampul, dɛn kɔmpin Roman sista dɛn, we dɛn stej na dɛn pat bin rili ay pas Grik uman dɛn. Dɛn nɔ bin alaw fɔ pwɛl bɛlɛ ɛn kil nyu bɔn pikin dɛn bak na di Kristian kɔmyuniti dɛn – dɛn ɔl tu bin rili protɛkt. Fɔseka dat, Kristian rilijɔn bin rili pɔpul bitwin uman dɛn, (Chadwick 1967; Brown, 1988) ɛn i bin de skata, mɔ tru posh uman dɛn to dɛn man dɛn.(2)

 

Apat frɔm dat, na fɔ natin fɔ dinay, wetin ivin di hiten pipul dɛn we nɔ gri wit Kristian rilijɔn gri opin wan: se dis nyu rilijɔn bin de mek uman dɛn kam we nɔ kɔmɔn ɛn bɔku uman dɛn bin gɛt da kayn kɔrej de frɔm di tin dɛn we di kɔngrigeshɔn bin de tich we di ol rilijɔn dɛn nɔ bin ebul fɔ gi dɛn. As a dɔn tɔk, Kɛlsɔs bin tink se di bɔku bɔku uman dɛn we de pan Kristian dɛn na pruf fɔ se Kristian rilijɔn nɔ gɛt sɛns ɛn dɛn de du bad bad tin dɛn. Julianos bin kɔndɛm di man dɛn na Antiokia insay in skripchɔ we nem Misopogon fɔ we dɛn bin de lɛf dɛn wɛf dɛn fɔ west dɛn prɔpati pan “Galilia pipul dɛn” ɛn di po pipul dɛn, ɛn i sɔri fɔ no se dis bin mek pipul dɛn lɛk Kristian dɛn we “nɔ biliv se Gɔd de.” Ɛn ɔda tin dɛn. Pruf bɔt di fɔstɛm Kristian rilijɔn nɔ de mek pipul dɛn dawt dairekt wan se na rilijɔn, . we bin de atrak uman dɛn bad bad wan ɛn i nɔ bin fɔ dɔn skata nia di say we dɛn de ɛn i nɔ bin fɔ dɔn skata kwik kwik wan if i nɔ bin gɛt bɔku uman dɛn. (3) .

 

Wetin bɔt di uman prist wok ɛn di bad we aw pipul dɛn de tink bɔt am? Bɔku Kristian dɛn ɔndastand frɔm di Baybul se na mɔtalman nɔmɔ gɛt dis tin (1 Tim. 3: 1-7; Taytɔs 1: 5-9). Nɔto kwɛstyɔn bɔt aw dɛn de tek uman dɛn as pipul dɛn we nɔ impɔtant bɔt na bɔt man ɛn uman dɛn we gɛt difrɛn wok dɛn fɔ du. I impɔtant bak fɔ no aw Jizɔs bin de wok. Bɔku tɛm, pipul dɛn kin tink se Jizɔs na gud pɔsin, ɛn i bin rili gud. I bin gɛt man ɛn uman we bin de fala am. Bɔt wan impɔtant tin we dɛn fɛn na dat, na man dɛn nɔmɔ Jizɔs pik fɔ bi apɔsul ( Mat. 10: 1-4 ), nɔto uman dɛn. Jizɔs nɔ bin fala di mɔdel fɔ di mɔdan uman dɛn we de sɔpɔt uman dɛn na ya, pan ɔl we i bin rili lɛk ɔlman, ilɛksɛf na man ɔ uman.

   So wetin mek yu fɔ pe atɛnshɔn to di ɛgzampul we Jizɔs bin dɔn sɛt? Di men rizin na dat Jizɔs nɔ bin jɔs bi mɔtalman bɔt na bin Gɔd wit di kapital G. Na in na bin di Gɔd we mek ɔltin ɛn we kɔmɔt na ɛvin (Jɔn 1: 1-3,14). Jizɔs insɛf se: " Ɛn i tɛl dɛn se: “Una kɔmɔt dɔŋ, mi kɔmɔt ɔp: una kɔmɔt na dis wɔl; mi nɔ kɔmɔt na dis wɔl. 24 So a tɛl una se una go day pan una sin, bikɔs.” if una nɔ biliv se na mi na in, una go day pan una sin dɛn.” (Jɔn 8: 23,24).

   So if Jizɔs na di Gɔd we sɛt di ɛgzampul fɔ di fɔs apɔsul dɛn, wi nɔ fɔ ignore dis tin wit shrug ɛn tɔk se i nɔ gɛt ɛni minin. I tan lɛk se di wan dɛn we de tɔk bɔt pipul dɛn we nɔ ikwal pan dis tin tide nɔ gri wit di ɔda tichin dɛn we Jizɔs bin briŋ kam bak. Bɔku pan dɛn nɔ biliv ɛlfaya ɔ ɛni ɔda tin we Jizɔs bin tich na di Baybul. Dɛn se dɛn de lay ɛn dɛn tink se dɛn gɛt sɛns pas Jizɔs. Yu nɔ tink se dis na prawd abit? Wan kin aks dis kayn pɔsin wetin mek yu na mɛmba na wɔd ɔ chɔch if yu nɔ ivin biliv di bɛsis tin dɛn we Jizɔs tich? Dɛn kayn pipul ya na bred prist ɛn dɛn sem kayn "blaynd lida dɛn fɔ di blaynd pipul dɛn" wetin bin de insay Jizɔs in tɛm. wetin bin de insay Jizɔs in tɛm.

   Bɔt if yu na di kayn pɔsin we nɔ gri pan dis, nɔ rijek layf we go de sote go bikɔs ɔf dat! Gɔd de kɔl yu fɔ in kiŋdɔm we go de sote go, so nɔ rijek dis kɔl bikɔs ɔf dis kayn tin!

  

Di statum fɔ pikin dɛn.

 

Yu nɔ fɔ kil pikin bay we yu pwɛl bɛlɛ, ɛn yu nɔ fɔ kil am bak we dɛn bɔn am (Epistle of Barnabas, 19, 5)

 

Yu nɔ fɔ kil di frut we de na di bɛlɛ bay we yu pwɛl bɛlɛ ɛn yu nɔ fɔ kil di pikin we dɛn dɔn bɔn (Tertullian, Apologeticum,9,8:PL 1, 371-372)

 

Sɛkɔn, Kristian rilijɔn bin mek di rayt we pikin dɛn gɛt bɛtɛ. Na di ɔp, wi bin tɔk bɔt aw fɔ lɛf pikin dɛn we dɛn nɔ want we dɛn jɔs bɔn na bin kɔmɔn tin we pipul dɛn bin de du na di ol sosayti. I bin kɔmɔn tin na ɔl di soshal klas dɛm, ɛn di jenɛral tin we dɛn bin de du na fɔ lɛ di papa fɔ di famili disayd insay di fɔs wik we di nyu bɔbɔ in layf if dɛn go alaw am fɔ liv. If di pikin na gyal pikin, disabled, ɔ dɛn nɔ want am, bɔku tɛm dɛn kin lɛf am. Sɔntɛnde, leta dɛn kin mɛn sɔm pikin dɛn we dɛn bin dɔn lɛf biɛn fɔ bi raregal, slev, ɔ beg, ɛn dis kin sho se dɛn nɔ gɛt bɛtɛ pozishɔn.

Kristian rilijɔn bin mek pikin dɛn de bɛtɛ. Dis bin mek pipul dɛn bigin fɔ lɛf dɛn abit fɔ lɛf dɛn pikin dɛn, ɛn pipul dɛn bigin fɔ si pikin dɛn as pipul dɛn we gɛt kɔmplit pɔsin ɛn we gɛt kɔmplit mɔtalman rayt. Dɛn bin de gɛda pikin dɛn we dɛn dɔn lɛf biɛn na strit ɛn gi dɛn nyu chans na layf. Afta sɔm tɛm, dɛn chenj di lɔ dɛn bak: insay di ia 374, insay di tɛm we di empara Valentinian bin de rul, fɔ lɛf pikin dɛn bin bi kraym. 

 

Slev wok. We di Kristian fet bin mek uman ɛn pikin dɛn pozishɔn bɛtɛ, i bin mek slev dɛn pozishɔn bak ɛn leta i bin ɛp fɔ mek dis institiushɔn nɔ de igen. Insay di Roman Ɛmpaya, slev biznɛs bin bɔku ɛn bak na di Grik siti-stet dɛn, 15-30 pasɛnt pan di pipul dɛn na di sosayti na bin slev dɛn we nɔ gɛt sivil rayt, bɔt di Kristian fet bin mek di tin chenj. Bɔku pipul dɛn tide de kɔndɛm di Midul Ij ɛn dɛn kɔl am Dak Ij, bɔt na da tɛm de slev wok nɔ bin de igen na Yurop, pas sɔm say dɛn we bin de nia di siti.  

   Wetin wi go se bɔt di slev wok we dɛn de du insay di nyu tɛm? Insay wi yon tɛm, dɛn de tɔk wit rɛspɛkt bɔt wan tɛm we di Enlaytmɛnt bin de, bɔt we slev biznɛs bigin bak, dis institiushɔn bin de na in big wan jɔs insay di Enlaytmɛnt. Na bin dak tɛm fɔ sɔm grup dɛn fɔ pipul dɛn. Bɔt di wan dɛn we bin de ripresent di Kristian rilijɔn we bin kam bak, lɛk di Kwayɛt ɛn Mɛtɔdis, bin ɛp fɔ mek dɛn ban slev wok na Ingland ɛn ɔda kɔntri dɛn. I bin mek mɔtalman rayt bɛtɛ:

 

Slev wok bin kɔntinyu fɔ de ɛn i bin de ɔlsay na di wan ol Ɛj fɔ Ɛnlaytmɛnt insay di 4 las dikɛd ia dɛn na di 18th sɛntinari . Na di ɛnd pan di sɛntiwɔd nɔmɔ dɛn mek fɔs bil fɔ pul slev wok na di big big kɔntri dɛn we dɛn bin de rul. Wan muvmɛnt we bin want fɔ pul di gɔvmɛnt kɔmɔt na di kɔntri bin bigin na Ingland, ɛn tu Kristian sɛkt dɛn we nem Kwayɛt ɛn Mɛtɔdis bin mek dɛn bigin fɔ du am. Frɔm wetin dɛn bin dɔn tɔk ɛn di jɔjmɛnt dɛn, dɛn bin de si slev wok as sin mɔ pas fɔ bi sɔm kayn we fɔ pwɛl mɔtalman rayt. (4) .

 

Dimokrasi ɛn di stebul na di sosayti

 

- (1 Tim 2: 1,2) So a de ɛnkɔrej fɔ mek ɔlman beg, pre, beg, ɛn tɛl tɛnki fɔ ɔlman;

2 Fɔ kiŋ dɛn ɛn fɔ ɔl di wan dɛn we gɛt pawa; so dat wi go liv kwayɛt ɛn pisful layf wit ɔl di tin dɛn we de mek wi fred Gɔd ɛn ɔnɛs.

 

Di fɔs lɛta we wi rayt to Timoti ɛnkɔrej wi fɔ pre fɔ di wan dɛn we gɛt pawa so dat i go mek wi gɛt pis. I bɛtɛ pas fɔ se dizayd de na di sosayti, dikteta we nɔ gɛt limit, ɔ we de tɔn agens di rula dɛn ɔltɛm. I bɛtɛ fɔ di ikɔnomi ɛn ɔda divɛlɔpmɛnt dɛn we lida dɛn tray fɔ du gud.

   Sɔm masta sabi bukman dɛn dɔn tɔk se na Kristian mishɔnari wok dɔn ɛp fɔ mek dimokrasi go bifo ɛn fɔ mek di sosayti stebul. Dɛn dɔn si dis na Afrika ɛn Eshia kɔntri dɛn. Usay dɛn dɔn gɛt aktif mishɔnari wok, di tin dɛn we de apin tide bɛtɛ pas di say dɛn we di mishɔnari dɛn nɔ bin gɛt bɛtɛ impak ɔ nɔ bin de. I kin kam bifo pan tin dɛn lɛk di tru tin se di ikɔmi na di mishɔn eria dɛn dɔn divɛlɔp mɔ tide, di wɛlbɔdi sityueshɔn rili bɛtɛ, pikin dɛn we de day nɔ bɔku, kɔrɔpshɔn nɔ bɔku, pipul dɛn we sabi rid ɛn rayt nɔ bɔku ɛn i izi fɔ gɛt ɛdyukeshɔn pas na ɔda eria dɛn. Insay Yurop ɛn Nɔt Amɛrika, di sem tin dɔn apin trade, ɛn fɔ tru, di Kristian fet dɔn afɛkt dat bak.

 

Sayɛnsman: Mishɔnari wok bin mek dimokrasi bigin

 

Akɔdin to Rɔbɔt Wudbɛri, we na di ɛstɛt prɔfɛsɔ na Tɛksas Yunivasiti, di impak we di Protɛstant dɛn mishɔnari wok bin gɛt insay di ia 1800 ɛn di biginin fɔ di ia 1900 pan di divɛlɔpmɛnt fɔ dimokrasi dɔn rili impɔtant pas aw dɛn bin de tink fɔs. Bifo dɛn gɛt smɔl pat pan di divɛlɔpmɛnt fɔ dimokrasi, mishɔnari dɛn bin gɛt bɔku pat pan am na bɔku kɔntri dɛn na Afrika ɛn Eshia. Di magazin we dɛn kɔl Christianity Today tɔk bɔt dis.

Rɔbɔt Wudbɛri dɔn stɔdi bɔt di rilayshɔn bitwin mishɔnari wok ɛn di tin dɛn we de afɛkt dimokrasi fɔ lɛk 15 ia so. Akɔdin to am, na de Protɛstant mishɔnari dɛn dɔn gɛt men pawa. Na de di ikɔmi dɔn divɛlɔp mɔ tide ɛn di wɛlbɔdi sityueshɔn rili bɛtɛ pas di eria dɛn, usay mishɔnari dɛn inflɔwɛns dɔn smɔl ɔ nɔ de. Insay di eria dɛn we gɛt bɔku mishɔnari istri, di nɔmba fɔ pikin dɛn we de day nɔ bɔku naw, kɔrɔpshɔn nɔ bɔku, pipul dɛn sabi rid ɛn rayt ɛn i izi fɔ go lan buk, mɔ fɔ uman dɛn.

   Rɔbɔt Wudbɛri bin tɔk se na di Kristian dɛn we bin de mek di Protɛstant rivayval bin rili ɛp dɛn. Difrɛn frɔm dat, di bigman dɛn pan Gɔd biznɛs ɔ di Katolik mishɔnari dɛn we bin de wok na di gɔvmɛnt bifo di ia 1960 nɔ bin gɛt di sem kayn pawa.

Protɛstant mishɔnari dɛn nɔ bin ebul fɔ kɔntrol di gɔvmɛnt. “Wan men tin we pipul dɛn kin tink bɔt na mishɔnari wok na dat i gɛt fɔ du wit di we aw pipul dɛn bin de rul di kɔntri. - - Bɔt, di Protɛstant wokman dɛm, we di gɔvmɛnt nɔ bin de gi dɛn mɔni, bin de riak ɔltɛm bad bad wan pan di kɔlonialism”, na so Wudbɛri tɔk to Kristianiti Tide.

Di wok we Wudbɛri dɔn du fɔ lɔng tɛm dɔn gɛt prez. Pan ɔda wan dɛn, wan risach prɔfɛsɔ we nem Filip Jenkins we de na Baylor Yunivasiti, bin tɔk bɔt dɛn tin ya bɔt di risach we Wudbɛri bin du, i se: “A bin rili tray fɔ fɛn say dɛn we nɔ de, bɔt di tiori stil de. I gɛt bɔku pawa pan di risach we dɛn de du ɔlsay na di wɔl bɔt Kristian rilijɔn.” Di magazin we dɛn kɔl Christianity Today bin tɔk se i pas tɛn stɔdi dɛn we dɔn mek di tin dɛn we Wudbɛri dɔn fɛn mɔ. (5) .

 

Kraym ɛn di mɔni we i de du

 

- (Mat 22: 35-40) Dɔn wan pan dɛn we na lɔya aks am kwɛstyɔn, ɛn tɛmpt am ɛn se:

36 Masta, uswan na di big lɔ we de insay di Lɔ?

37. Jizɔs se, “Yu fɔ lɛk PAPA GƆD we na yu Gɔd wit ɔl yu at, wit ɔl yu sol ɛn wit ɔl yu maynd.

38 Dis na di fɔs lɔ ɛn di big lɔ.

39 Ɛn di sɛkɔn wan tan lɛk dis: Yu fɔ lɛk yu kɔmpin lɛk aw yu lɛk yusɛf .

40 Ɔl di Lɔ ɛn di prɔfɛt dɛn de pan dɛn tu lɔ dɛn ya .

 

- (Lyuk 18: 20,21) Yu sabi di kɔmandmɛnt dɛn , Nɔ du mami ɛn dadi biznɛs wit ɔda pɔsin, Nɔ kil, Nɔ tif, Nɔ fɔ lay witnɛs, Ɔna yu papa ɛn yu mama.

21 Dɔn i tɛl am se: “A dɔn kip ɔl dɛn tin ya frɔm we a yɔŋ.”

 

- (Rom 13: 8,9) Una nɔ fɔ pe ɛnibɔdi, pas fɔ lɛk una kɔmpin, bikɔs ɛnibɔdi we lɛk in kɔmpin dɔn du wetin di lɔ se.

Fɔ dis, Yu nɔ fɔ du mami ɛn dadi biznɛs wit ɔda pɔsin, yu nɔ fɔ kil pɔsin, yu nɔ fɔ tif, yu nɔ fɔ lay witnɛs, yu nɔ fɔ want fɔ du mami ɛn dadi biznɛs wit ɔda pɔsin; ɛn if ɛni ɔda lɔ de, dɛn ɔndastand am fɔ shɔt tɛm insay dis wɔd, dat na, Yu fɔ lɛk yu neba lɛk yusɛf.

 

Di lɛvul fɔ kraym gɛt impak pan mɔtalman rayt. Di mɔ kraym nɔ de bɔku, na di mɔ di sosayti go stebul ɛn dɛn nɔ de du ɛni bad tin to ɔda pipul dɛn.

   Wetin di Kristian fet de afɛkt kraym? If na tru tru tin, i fɔ mek di pɔsin chenj fayn ɛn i fɔ mek pipul dɛn nɔ de trit ɔda pipul dɛn di rayt we. Bɔku pipul dɛn kin kɔmplen bɔt di bad tin dɛn we sosayti dɛn de du, bɔt di gud nyuz ɛn di kɔl fɔ ripɛnt (cf. Jizɔs in wɔd dɛn, Lyuk 13: 3: “... bɔt, if una nɔ ripɛnt, una ɔl go day di sem we.) na fayn tin fɔ chenj. Apat frɔm dat, fɔ fala di big lɔ we se pɔsin fɔ lɛk in kɔmpin, wit ɔda lɔ dɛn, dat go mek pipul dɛn nɔ de du bad. Usay dɛn lɛk ɛn valyu neba, dɛn nɔ de du bad to am. Di rayt we fɔ trit neba na di rizin fɔ ridyus kraym.

   So if Gɔd tɔch pɔsin, dat fɔ mek i chenj fayn. Pipul wae gɛt krase ɛn bita kin gɛt mɔr pɔsitiv, di adikshɔn kin ebul fɔ stɔp dɛn drɔg yus ɛn tif. Pɔsin we de ple gɔl kin gɛt ɔda intres pas gem, ɔ tɛroris kin stɔp tɛroris aktiviti. Na chenj dɛm wae kin gɛt fayn impak pan dɛnsɛf ɛn ɔda pipul dɛm layf.

   Wan smɔl ɛgzampul de sho aw Gɔd kin chenj bɔku pipul dɛn layf. Di ɛgzampul sho aw bɔku pipul dɛn dɔn chenj insay dɛn at. Di tin we dɛn tɔk bɔt na frɔm di ia 1900 ɛn na wan buk we Chals G. Finney rayt we nem Ihmeellisiä herätyksiä .

 

A dɔn tɛl se di moral sityueshɔn chenj bad bad wan tru dis rivayval. Di siti bin nyu, i bin gɛt bɔku mɔni ɛn i bin de du bɔku tin dɛn bɔt i bin ful-ɔp wit sin. Di pipul dɛn bin gɛt mɔ sɛns ɛn dɛn bin want fɔ gɛt bɔku prɔpati bɔt as di rivayval bin de swip tru di siti bay we dɛn bin de briŋ bɔku bɔku pipul dɛn we bin rili wɔndaful, man ɛn uman, fɔ kɔnvɛnshɔn, wan rili mirekul chenj bin apin we gɛt fɔ du wit di ɔda, pis ɛn gud abit.

   A bin gɛt tɔk wit wan lɔya bɔku ia afta dat. I bin dɔn chenj in layf insay dis rivayval ɛn na bin jenɛral prɔsɛkyuta pan kriminal kes dɛn. Bikɔs ɔf dis ɔfis, i bin rili sabi di kriminal statystik dɛn. I bin tɔk bɔt di tɛm we dis rivayval bin de, “A dɔn chɛk di dɔkyumɛnt dɛn bɔt kriminal lɔ ɛn a notis wan tin we mek a sɔprayz: pan ɔl we wi siti dɔn gro tri tɛm afta di tɛm we di rivayval bin de, i nɔ ivin gɛt wan pat pan tri pan di indiktmɛnt dɛn pas de bin de bifo. So mirekul ifɛkt di rivayval bin gɛt pan wi sosayti.”(...)

   (...) Di pipul dɛn we bin de agens am ɛn di wan dɛn we bin de agens dɛnsɛf bin de stɔp smɔl smɔl. Insay Rɔchɛsta a nɔ bin no natin bɔt am. Di sev bin gɛt in yon big visit, di rivayval dɛn bin so pawaful ɛn muv so bɔku, ɛn pipul dɛn bin gɛt tɛm fɔ no dɛnsɛf ɛn di rizɔlt dɛn we dɛn gɛt sote dɛn bin de fred fɔ agens dɛn lɛk aw dɛn bin de bifo. Di prist dɛnsɛf bin ɔndastand dɛn mɔ, ɛn di wikɛd pipul dɛn bin biliv tranga wan se na Gɔd de du dɛn. Dis aidia bɔt dɛn bin bi ɔlmost kɔmɔn, so klia na di sɛns we di kɔnvɛnshɔn dɛn gɛt, so rili transfɔm, “nyu krieshɔn”, na di kɔnvɛnshɔn dɛn, so tru tru chenj bin apin ɔl tu insay wan wan pipul dɛn ɛn insay di sosayti, ɛn so bin so pɔrmanent ɛn nɔ dinay di frut.

 

Wetin wi go se bɔt di mistek dɛn we di chɔch de mek? Bɔku pipul dɛn we nɔ biliv se Gɔd de kin tɔk se di Kristian fet nɔ de briŋ gud chenj, ɛn dɛn kin tɔk bɔt bɔku bɔku tin dɛn we dɛn dɔn du insay Gɔd in nem, fɔ lɔng lɔng tɛm. Frɔm dat, dɛn shɔ se Gɔd nɔ de. Dɛn se, "I nɔ mek sɛns fɔ biliv Gɔd we dɛn dɔn du bɔku tin dɛn we nɔ rayt na in nem?"

    Bɔt, dɛn pipul ya nɔ kin tek tɛm tink bɔt am

 

• SMƆL TƆK: Una nɔ no se di wan dɛn we nɔ de du wetin rayt nɔ go gɛt Gɔd in Kiŋdɔm? Una nɔ fɔ ful yu... (1 Kɔr 6: 9)

• SMƆL TƆK: Jizɔs nɔ gri fɔ kɔnfɛs pipul dɛn we du bad: Ɛn afta dat a go tɔk to dɛn se, a nɔ ɛva no una: una we de du bad, kɔmɔt nia mi. ( Mat 7: 23 )

• SMƆL TƆK: Jizɔs, Jɔn we Baptayz, ɛn di apɔsul dɛn bin tɔk se dɛn dɔn ripɛnt. Jizɔs bin tɔk bak se ”bɔt if una nɔ ripɛnt, una ɔl go day” (Lyuk 13: 3).

• SMƆL TƆK: Jizɔs bin wɔn se wi nɔ fɔ ol di sɔd ɛn ɛnkɔrej wi fɔ lɛk ɛnimi dɛn (Mat. 26: 52, 5: 43,44).

• SMƆL TƆK: Bɔku pipul dɛn nɔ kin pe atɛnshɔn bak to Pɔl in wɔd dɛn we i wɔn bɔt di kruk wulf dɛn we go kam afta i dɔn go. Dɛn wɔd ya we Pɔl tɔk sho gud gud wan aw istri de go bifo. Dɛn de tɔk bɔt di ɔndrɛd ia ɛn di bad tin dɛn we dɛn dɔn du insay Gɔd in nem we dɔn apin. I nɔ pɔsibul fɔ dinay se Pɔl nɔ bin rayt. Apat frɔm dat, Pɔl bin sho se di tin dɛn we pɔsin du kin sho se i de agens mɔtalman. I kin tɛl ɔda pipul dɛn bak se: ”Brɔda dɛn, una fɔ fala mi, ɛn mak di wan dɛn we de waka so lɛk aw una gɛt wi fɔ bi ɛgzampul.” , Fil 3:17.

 

- (Di Apɔsul Dɛn Wok [Akt] 20: 29-31 ) A no se afta a dɔn go, wulf dɛn go kam insay una, ɛn dɛn nɔ go sev di ship dɛn.

30 Na unasɛf pipul dɛn go rayz fɔ tɔk bad tin dɛn, fɔ pul di disaypul dɛn afta dɛn.

31 So una wach, ɛn mɛmba se insay tri ia, a nɔ bin stɔp fɔ wɔn ɛvri nɛt ɛn de wit kray wata.

 

- (Tit 1: 16) Dɛn de tɔk se dɛn sabi Gɔd; bɔt we dɛn de du tin dɛn, dɛn de dinay am, bikɔs dɛn nɔ lɛk am, ɛn dɛn nɔ de obe am, ɛn dɛn nɔ de gri fɔ du ɛni gud wok. 

 

Edukeshon ɛn litrecha nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit mɔtalman rayt, bɔt kɔntri dɛn we i izi fɔ gɛt ɛdyukeshɔn ɛn fɔ rid ɛn rayt, bɔku tɛm, dɛnsɛf dɔn go bifo pan mɔtalman rayt.

    So aw di Kristian fet gɛt sɔntin fɔ du wit di tɔpik? Bɔku pan dɛn gɛt blaynd ples ya. Dɛn nɔ no se bɔku pan di langwej dɛn we dɛn de rayt na Yurop ɛn ɔda kɔntri dɛn - ɛn bɔku skul ɛn yunivasiti dɛn - na bikɔs di Kristian fet bin de afɛkt dɛn. Fɔ ɛgzampul, na ya na Finland, Maykɛl Agrikola, we na di Rifɔma fɔ Finland ɛn we na di papa fɔ buk, bin print di fɔs ABC buk ɛn bak di Nyu Tɛstamɛnt ɛn sɔm pat pan ɔda buk dɛn na di Baybul. Di pipul dɛn lan fɔ rid tru dɛn. Insay bɔku ɔda neshɔn dɛn na di Wɛstinian wɔl, divɛlɔpmɛnt dɔn apin tru di sem kayn we:

 

Kristian rilijɔn bin mek di Wɛstinian sivilizayshɔn. If di wan dɛn we bin de fala Jizɔs bin fɔ dɔn de as fayt Ju sɛkt, bɔku pan una nɔ bin fɔ ɛva lan aw fɔ rid ɛn di ɔda wan dɛn fɔ dɔn rid frɔm skrol dɛn we dɛn kɔpi wit dɛn an. If dɛn nɔ bin gɛt tioloji we dɛn mek wit prɔgrɛs ɛn ikwal rayt, di wan ol wɔl go de na wan stet naw, usay di sosayti dɛn we nɔto Yurop bin de lɛk insay di 1800s: Wan wɔl we gɛt bɔku bɔku pipul dɛn we sabi bɔt sta dɛn ɛn alkɛmist dɛn, bɔt we nɔ gɛt sayɛnsman dɛn. Wan despotik wɔl we nɔ gɛt yunivasiti, bank, faktri, spɛktakl, chimini ɛn piano. Wan wɔl, usay bɔku pikin dɛn kin day bifo dɛn ol fayv ia ɛn usay bɔku uman dɛn go day bikɔs dɛn bɔn pikin – wan wɔl we go rili liv insay di “Dak Ej”. Wan mɔdan wɔl jɔs kɔmɔt frɔm Kristian sosayti dɛn. Nɔto na di Islamik eria. Nɔto na Eshia. Nɔto insay ”sɛkyula” sosayti – as dis kayn tin nɔ bin de. (6) .

 

Nɔto ɔspitul dɛn nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit mɔtalman rayt, bɔt dɛn de mek pipul dɛn gɛt wɛlbɔdi ɛn dɛn de mek dɛn gɛt wɛlbɔdi. Insay dis eria, di Kristian fet dɔn ple big pat, bikɔs bɔku ɔspitul dɛn (inklud di Rɛd Kros) dɛn bɔn bikɔs ɔf in pawa. Di lɔv we Gɔd gi wi fɔ lɛk dɛn neba ɛn di want fɔ ɛp pipul dɛn, na di tin dɛn we bɔku ɔspitul dɛn de du:

 

Insay di Midul Ij di pipul dɛn, we de na di Ɔda fɔ Sɛnt Bɛndikt, bin de kia fɔ pas tu tawzin ɔspitul dɛn na di Wɛstin Yurop nɔmɔ. Di 12 th sɛntinari bin rili impɔtant pan dis, mɔ de, usay di Ɔda fɔ Sɛnt Jɔn bin de wok. Fɔ ɛgzampul, dɛn bin bil di big Ospital fɔ di Oli Spirit insay 1145 na Mɔntpɛli, we kwik kwik wan bin bi di sɛnta fɔ mɛdikal ɛdyukeshɔn ɛn di mɛdikal sɛntal na Mɔntpɛli insay di ia 1221. Apat frɔm di mɛrɛsin, dɛn ɔspitul ya bin de gi tin fɔ it to di wan dɛn we angri ɛn bin de kia fɔ uman dɛn we dɛn man dɔn day ɛn pikin dɛn we nɔ gɛt mama ɛn papa, ɛn gi gift to di wan dɛn we nid dɛn. (7) .

 

Pan ɔl we pipul dɛn dɔn de kɔndɛm di Kristian chɔch bɔku tɛm insay in istri, i stil bi di fɔs pɔsin we de bifo pan mɛrɛsin fɔ di po pipul dɛn, fɔ ɛp pipul dɛn we dɛn kapchɔ, pipul dɛn we nɔ gɛt os ɔ di wan dɛn we de day ɛn fɔ mek di say dɛn we dɛn de wok bɛtɛ. Insay India di bɛst ɔspitul ɛn ɛdyukeshɔn institiushɔn dɛn we gɛt fɔ du wit am na di rizɔlt fɔ Kristian mishɔnari wok, ivin te bɔku Indu dɛn de yuz dɛn ɔspitul ya pas di ɔspitul dɛn we di gɔvmɛnt de kia fɔ, bikɔs dɛn no se dɛn go gɛt bɛtɛ kia pas dɛn de. Dɛn se we di Sɛkɔn Wɔl Wɔ bigin, 90% pan di nɔs dɛn na India na bin Kristian, ɛn 80% pan dɛn bin gɛt dɛn edyukeshɔn na mishɔnari ɔspitul dɛn. (8) .

 

Sɔm ɛgzampul dɛn we kɔmɔt na Afrika sho aw Kristian fet impɔtant. Bɔku pipul dɛn kin kɔndɛm di mishɔnari wok, bɔt i dɔn briŋ big chenj ɛn stebul na di Afrikan sosayti dɛn. Dis dɔn mek di ikɔmi sɛf dɔn bigin fɔ gro ɛn di we aw pipul dɛn de liv dɔn go ɔp.

   Di fɔs wan pan di kɔmɛnt na Nelson Mandela rayt am. Di las wan na wan British pɔlitiksman we bɔku pipul dɛn sabi, we de rayt buk ɛn jɔnalist na di Times rayt am, we gɛt di taytul “As an Atheist, I really believe Africa needs God,” ɛn ɔnda di sɔbhɛdin, “Missionaries, not grants, are the sɔlv fɔ di big prɔblɛm na Afrika - pipul dɛn we de krɔs pasiv maynd.”

   Parris bin dɔn kam fɔ no dis afta we i bin dɔn liv as pikin na difrɛn kɔntri dɛn na Afrika ɛn afta we i dɔn du bɔku waka fɔ krɔs di kɔntinɛnt. Insɛf nɔ biliv se Gɔd de, bɔt i bin notis se mishɔnari wok kin du gud tin dɛn. Jɔs soshal wok ɔ fɔ sheb tɛknikal no nɔ go izi, bɔt i go lɛf di kɔntinɛnt to wan bad bad kɔmbaynshɔn we na Nayka, witch dɔktɔ, mobayl fon, ɛn jɔŋg naif.

 

Insay chɔch, dɛn bin de tek kia ɔf di tin dɛn we de apin na dis layf jɔs lɛk aw dɛn bin de tek kia ɔf di tin dɛn we go apin tumara bambay; i bin tan lɛk se ɔl wetin di Afrikan dɛn bin de du, kɔmɔt frɔm di mishɔnari wok we di chɔch bin de du. (Nɛlsin Mandela insay in buk we i rayt bɔt in layf we nem Long Walk to Freedom)

 

Matthew Parris: I bin inspɛkt mi, i bin mek a gɛt nyu fet we bin de go dɔŋ pan di divɛlɔp kɔntri dɛn we de ɛp pipul dɛn. Bɔt we a travul na Malawi, a bin mek wan ɔda tin we a bin de tink bak, we a dɔn tray fɔ drɛb ɔl mi layf, bɔt na sɔntin we a nɔ bin ebul fɔ avɔyd frɔm we a bin smɔl na Afrika. I de kɔnfyus mi aydiɔlɔjik kɔnsɛpt dɛn, i de trangayes fɔ nɔ gri fɔ fit di we aw a de si di wɔl, ɛn i dɔn mek a nɔ biliv se Gɔd nɔ de we de gro.

   Naw, as as pɔsin we dɔn yus fɔ biliv se Gɔd de, a biliv di big big impak we Kristian ivanjelis de gɛt na Afrika – we rili separet frɔm sɛkyula sivik ɔganayzeshɔn dɛn, gɔvmɛnt prɔjek dɛn, ɛn intanashɔnal ɛp ɛfɔt dɛn. Dɛn tin ya jɔs nɔ go du fɔ dɛn. Edukeshon ɛn tichin nɔmɔ nɔ go du. Insay Afrika, Kristian rilijɔn kin chenj pipul dɛn at. I de briŋ chenj na spirit. Fɔ bɔn bak na rial tin. Chenj na gud tin.

   ...A go se na shem fɔ se sev na pat pan di paket, bɔt ɔl tu di wayt ɛn blak Kristian dɛn we de wok na Afrika de mɛn di wan dɛn we sik, de tich pipul dɛn fɔ rid ɛn rayt; ɛn na di pɔsin nɔmɔ we nɔ gɛt sɛns pas ɔlman go ebul fɔ luk mishɔn ɔspitul ɔ skul ɛn se di wɔl go bɛtɛ if i nɔ de... Fɔ pul di Kristian gospel we de skata kɔmɔt na di Afrikan ikwɛshɔn kin lɛf di kɔntinɛnt na di sɔri-at fɔ di nefarious kɔmbayn : Nayka, di witch dɔktɔ, di mobayl fon ɛn di machɛt.

  

Wɛlbɔdi ɛn wɛlbɔdi biznɛs

 

- 1 (Jɔn 3: 11) Na dis na di mɛsej we una yɛri frɔm di biginin, se wi fɔ lɛk wisɛf.

 

- (Pita In Fɔs Lɛta 2: 17) 17 Ɔna ɔlman . Lɛk di brɔda ɛn sista dɛn. Una fɔ fred Gɔd. Ɔna di kiŋ.

 

Wɛlbɔdi ɛn wɛl-at na tin dɛn we de nia mɔtalman rayt. Ɛspɛshali mental wɛlbɔdi de dipen bad bad wan pan ɔda pipul dɛm, dat na aw wi de biev to di we aw ɔda pipul dɛn de biev to wisɛf. In jɛnɛral, if pikin gɛt say we de sɔpɔt am fɔ gro, in padi dɛn ɛn in mama ɛn papa we lɛk am, i go mɔs bi se i go gro to big pɔsin we de aksept insɛf ɛn ɔda pipul dɛn. In sol ɛn in maynd fayn bikɔs dɛn dɔn valyu am ɛn lɛk am. Fɔ tru, na di sem tin fɔ big pipul dɛn. Dɛnsɛf kin wɛl we dɛn gri wit dɛn ɛn valyu dɛn.

   Wetin di Kristian fet de ambɔg di maynd wɛlbɔdi? Insay dis eria, dɛn dɔn gi wi klia instrɔkshɔn dɛn; wi fɔ lɛk wi neba ɛn rɛspɛkt ɔlman, lɛk ɛgz., di vas dɛn we dɔn pas sho. I gɛt gud bɛnifit fɔ mental wɛlbɔdi ɛn bak fɔ mɔtalman rayt.

   Bɔt fɔ mek mɔtalman gɛt wɛlbɔdi, i kin dipen bak pan di tin dɛn we i de du na in bɔdi, nɔto jɔs pan in maynd. If i nɔ gɛt tin fɔ it, if i nɔ gɛt bɛtɛ wɛlbɔdi, ɔ i nɔ gɛt tritmɛnt we i sik, dis kin mek i nɔ gɛt bɛtɛ wɛlbɔdi. Bɔku tɛm, dɛn tin ya nɔ kin apin na sosayti dɛn we nɔ de rɛspɛkt ɔda pipul dɛn rayt.

   Wetin di Baybul de gayd wi we i kam pan pipul dɛn we gɛt prɔblɛm dɛn na layf? Bɔku tichin ɛn vas dɛn de bɔt dis tɔpik na di Nyu Tɛstamɛnt sayd. Dɛn kin apia na di tichin we Jizɔs ɛn di apɔsul dɛn ɔl tu de tich. Dɛn kin beg wi fɔ ɛp fɔ pipul dɛn we po, we sik ɔ we gɛt prɔblɛm. Di onli problem na se wi de slo fo impliment dem. Nɔto ɔltɛm wi fet kin wok so dat i go rich to wi neba dɛn:

 

- (Mak 14: 7) 7 Yu kin gɛt di po wan dɛn wit yu ɔltɛm, ɛn ɛnitɛm we yu want, yu kin du dɛn gud, bɔt mi, yu nɔ kin du am ɔltɛm.

 

- (Jɔn In Fɔs Lɛta 3: 17,18) Bɔt ɛnibɔdi we gɛt dis wɔl in gud, ɛn si in brɔda gɛt nid, ɛn lɔk in bɔdi fɔ sɔri fɔ am, aw Gɔd in lɔv go de insay am?

18 Mi smɔl pikin dɛn, lɛ wi nɔ fɔ lɛk pipul dɛn wit wɔd ɔ wit langwej; bɔt na fɔ du sɔntin ɛn fɔ tru.

 

- (Jems 2: 15-17) If brɔda ɔ sista nekɛd, ɛn i nɔ gɛt ɛnitin fɔ it ɛvride,

16 Wan pan una tɛl dɛn se: “Una kɔmɔt de wit pis, ɛn mek una wam ɛn ful-ɔp; pan ɔl we una nɔ de gi dɛn di tin dɛn we di bɔdi nid; wetin i de profit?

17 Semweso, fet if i nɔ gɛt wok, i dɔn day, bikɔs i de in wangren.

 

- (Tit 3: 14) 14 Ɛn lɛ wi pipul dɛn lan bak fɔ kɔntinyu fɔ du gud wok fɔ yuz dɛn, so dat dɛn nɔ go bi tin we nɔ de bia.

 

Bɔt sɔm pipul dɛn dɔn fala di tin dɛn we di Baybul bin dɔn tich trade. Dis dɔn mek bɔku Kristian ɔganayzeshɔn dɛn we de ɛp pipul dɛn dɔn bigin fɔ ɛp pipul dɛn. Fɔ ɛgzampul, dɛn bɔn di Rɛd Kros we wan Kristian we gɛt wam at, we nem Ɛnri Dunant, bin si di prɔblɛm we di wan dɛn we wund bin de gɛt na di say usay dɛn bin de fɛt, ɛn i bin bigin fɔ tink bɔt we dɛn fɔ mek i nɔ gɛt bɔku prɔblɛm. Florence Nightingale, we na bin Kristian we bin de wɔship Gɔd ɛn we bin chenj di we aw dɛn bin de kia fɔ di sojaman dɛn ɛn di we aw dɛn bin de kia fɔ ɔlman, insɛf bin de du di wok na di sem eria. Dɛn pipul dɛn bak we dɛn sabi na Wiliam But, we mek di Salvɛshɔn Ami, ɛn Ɛglantayn Jɛb, we mek wan kɔmni we dɛn kɔl Save the Children. Di las ɔganayzeshɔn bin bigin we Jɛb bin de wok fɔ Sɛntral Yuropian pikin dɛn we bin de angri afta di Fɔs Wɔl Wɔ.

   Wan ɛgzampul we de sho se fet kin wok na Jɔn Wɛsli, we bɔku pipul dɛn sabi fɔ prich ɛn we na bin papa fɔ di Mɛtɔdis muvmɛnt insay di ia 1700. Ɔnda in pawa, Ingland bin ebul fɔ gɛt rial soshal rinuɛl wit big big pɔlitikal, soshal, ɛn ikɔmik impɔtant improvement. Dɛn bin ridyus di injɔstis ɛn po na sosayti, ɛn dɛn bin mek bɔku bɔku pipul dɛn liv bɛtɛ layf. Wan man we nem J. Wesley Bready we de rayt bɔt istri bin ivin tɔk se di we aw di Wesli brɔda dɛn bin de chenj di we aw dɛn bin de du tin, bin mek Ingland nɔ bin ebul fɔ drɛf go insay di sem kayn rivɔlɔshɔn ɛn fɛt-fɛt we bin apin na Frans:

 

Wesli in mɛsej bin tɔk mɔ bɔt aw di gospel de ɔlsay. I nɔ bin du fɔ mek mɔtalman sev, bɔt i bin gɛt fɔ chenj bak di maynd, bɔdi, ɛn di say we mɔtalman de liv.

   Tɛnki fɔ di we aw Wesli bin de tink, di wok we i bin de du na Briten nɔ bin jɔs de prich di gud nyuz. I bin opin wan famasi, bukstɔ, fri skul, ples fɔ uman dɛn we dɛn man dɔn day, ɛn i bin grap fɔ agens slev lɔng bifo dɛn bɔn Wiliam Wilbafɔs, we pipul dɛn sabi pas ɔlman we nɔ gri wit slev wok. Wesli bin de mek pipul dɛn gɛt fridɔm fɔ sivil ɛn rilijɔn ɛn i bin mek pipul dɛn wek fɔ si aw dɛn de tek di po pipul dɛn bad bad wan. I bin mek wokshɔp dɛn fɔ spin ɛn fɔ mek an ɛn i bin stɔdi bak bɔt mɛrɛsin insɛf fɔ ɛp di wan dɛn we nid ɛp.

   Di tray we Wesley bin tray fɔ du bin mek di wokman dɛn ‘rayt’ bɛtɛ ɛn i bin mek dɛn mek lɔ dɛn bɔt sef na di say dɛn we dɛn de wok. Di fɔma British Praymɛnt Minista Devid Lɔyd Jɔj bin tɔk se fɔ pas wan ɔndrɛd ia, di Mɛtɔdis dɛn na bin di men lida dɛn fɔ di tred yunian muvmɛnt.

   ... Rɔbɔt Rayks bin kam wit di aidia fɔ stat Sɔnde Skul bikɔs i bin want fɔ gi di wokman dɛn pikin dɛn di chans fɔ go skul. Ɔda pipul dɛn we di rivayval we Wɛsli bin afɛkt bin mek dɛn chenj di say dɛn we dɛn kin mɛn pikin dɛn we nɔ gɛt mama ɛn papa, ɔspitul dɛn we gɛt maynd prɔblɛm, ɔspitul dɛn, ɛn prizin dɛn. Fɔ ɛgzampul. (10) .

 


 

References:

 

1. Pirjo Alajoki: Naiseus vedenjakajalla, p. 21,22

2. Mia Puolimatka: Minkä arvoinen on ihminen?, p. 130

3. David Bentley Hart: Ateismin harhat (Atheist Delusions: The Christian Revolution and its Fashionable Enemies), p. 224,225

4. Pekka Isaksson & Jouko Jokisalo: Kallonmittaajia ja skinejä, p. 77

5. Matti Korhonen, Uusi tie 6.2.2014, p. 5

6. Rodney Stark: The victory of reason. How Christianity led to freedom, capitalism and Western Success. New York, Random House (2005), p. 233

7. David Bentley Hart: Ateismin harhat (Atheist Delusions: The Christian Revolution and its Fashionable Enemies), p. 65

8. Lennart Saari: Haavoittunut planeetta, p. 104

9. Parris, M., As an atheist, I truly believe Africa needs God, The Times Online,

www.timesonline.co.uk, 27 December 2008

10. Loren Cunningham / Janice Rogers: Kirja joka muuttaa kansat (The Book that Transforms Nations), p. 41

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

 

Milyan ia / dainosaur / mɔtalman evolushɔn?
Distrɔkshɔn fɔ dainosaur dɛn
Sayns in delusion: atheistic tiori dɛm bɔt ɔrijin ɛn bɔku bɔku ia
Ustɛm di dainosaur dɛn bin de liv?

Istri bɔt di Baybul
Di Ebi Ebi Ren

Kristian fet: sayɛns, mɔtalman rayt
Kristian rilijɔn ɛn sayɛns
Kristian fet ɛn mɔtalman rayt

Ist rilijɔn dɛn / Nyu Ij
Buddha, Budis ɔ Jizɔs?
Yu tink se fɔ bɔn bak na tru?

Islam
Muhammad in rivyu ɛn layf
Aydɔl wɔship na Islam ɛn na Mɛkka
Yu tink se pɔsin kin abop pan di Kɔran?

Kwɛstyɔn dɛn we gɛt fɔ du wit ɛtikul
Yu fɔ fri frɔm omoseksualiti
Mared we nɔ gɛt ɛnitin fɔ du wit man ɔ uman
Fɔ pwɛl bɛlɛ na kriminal tin
Yutenayshɔn ɛn sayn dɛn fɔ di tɛm

Fɔ sev pɔsin
Yu kin sev