Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

"Dinozawr Apokalypse" teleıaılymy

 

 

Dünıewi teleıaılym programmasynyň dinozawrlaryň ıok edilmegi bilen bolup geçen beıik sunamini nädip aňladıandygyny okaň, bu Injilde agzalan Silden aıdyňdyr.

                                                           

Telewizorda “Dinozawr Apokalypse” (Dinozawr Apokalipset., BBC / PBS / France Télevisions, Iso-Britannia, 2022) atly iki bölümli programmany gördüm . Bu dinozawrlaryň takmynan 65 million ıyl mundan ozal, “Kretreı” döwrüniň ahyrynda ıok bolup gidendigi baradaky umumy pikiri orta atdy. Munuň sebäbini ıere uran we dinozawrlaryň ıok edilmegine sebäp bolan asteroid bolmagy teklip edildi.

     Bu programma barada näme ıadyňyza düşdi? Dinozawrlaryň, beıleki durmuşlar ıaly, weırançylyk bilen ıüzbe-ıüz bolandyklary bilen ylalaşıaryn, ıöne ıok edilmeginiň sebäbi we sebäbi bilen ylalaşyp bolmaz.

    Birinjiden, ıer ıüzünde dinozawrlaryň bolmagy. 65 million ıyl mundan ozal hakykatdanam ıaşadymy? Bu temany beıleki ıazgylarymda beıan edişim ıaly bu ıerde mundan beıläk ara alyp maslahatlaşmaryn. Diňe dinozawr galyndylarynyň şol döwürde ıaşan bellikleriniň ıa-da bellikleriniň ıokdugyny aıdaryn. Munuň ıerine, galyndylardan tapylan ıumşak dokumalar, radiokarbon, DNK we gan öıjükleri, Earther ıüzünde bolanyndan birnäçe müň ıyl geçendigini görkezıär. Galyndylardaky bu zatlar, millionlarça ıyl ozal bolup geçen ıitip gitmegiň däl-de, soňky ıitip gidendiginiň subutnamasydyr.

    Mundan başga-da, gözlegçiler köp däp bolan hekaıalaryň dinozawrlara meňzeıän aagdarhalara birnäçe gezek ıüzlenendigini göz öňünde tutsalar gowy bolardy. Käbirleri diňe mifiki jandarlar diıip bilerler, ıöne aslynda aagondarha şekilleri halklaryň köpüsinde giňden ıaırapdyr, aşakdaky sitatanyň görkezişi ıaly. Bu, elbetde, ıok bolup giden haıwanlar baradaky sorag, olaryň barlygyny birnäçe müň ıyl mundan ozal irki adamlar subut edip biler. Dinozawr termini 1800-nji ıyllara çenli Riçard Owen tarapyndan döredilmedi.

 

Rowaıatlardaky aagdarhalar, geň zat, edil geçmişde ıaşan hakyky haıwanlar ıaly. Adamyň peıda bolmagyndan has öň höküm süren iri süırenijilere (dinozawrlara) meňzeıär. Aagdarhalar köplenç erbet we weıran ediji hasaplanıar. Her millet öz mifologiıasynda olara ıüzlenipdir. ( Bütindünıä kitap ensiklopediıasy, 5-nji tom, 1973, 265 sah.)

 

Dinozawrlaryň ıok bolmagynyň sebäbi näme? Destructionok edilmegiň sebäbi programmada 65 million ıyl mundan ozal ıere degen asteroid hökmünde görkezildi. Şeıle-de bolsa, programmada "hiç kimiň çaknyşyk netijesinde ölendigini subut etmek üçin dinozawr galyndylaryny tapmady". Başga bir söz bilen aıdylanda, ıere gaçıan asteroid dinozawrlaryň ıok bolmagy üçin erbet düşündirişdir.

    Muňa derek, programma dinozawrlaryň ıok edilmegi üçin has ıerlikli düşündiriş berdi: suw. Programmada uly sunaminiň Hell Creek sebitindäki dinozawrlaryň ıok edilmegine sebäp boljakdygy aıdylıar we köp gezek aıdylıar. Ine, programmadan käbir sitatalar:

 

Ine, Hell Creek emele gelen süıji suw gurşawy. Neon gyzyl we ıaşyl reňklerde ıalpyldawuk şard, spiral görnüşli deňiz haıwanynyň ammiak gabygyndan gelıär. Bu deňiz organizmi, degişli bolmadyk süıji suw gurşawyna girdi. Ammonitleriň bu ıerde nädip gutarandygy syr.

 

Şonuň üçin gaıa gatlagy gözenekli we galyňlygy bir metr töweregi. Şol we beıleki üıtgeşik aıratynlyklar, Robertiň pikirine görä adatdan daşary hadysany görkezıär. Perhapshtimal, bu ıerde suw joşmagy ıa-da palçyk bolup, hemme zady bir bada gömüpdir.

 

Haıwan näçe çalt jaılansa ıa-da jaılamak hatda onuň ölümine sebäp bolsa, galyndylar üçin has amatly şertler ıüze çykıar. … Haıwanlaryň 99,9% -i gazylyp alynmaıar

 

Pterozawrlaryň köpeliş usuly aç-açan üstünlikli boldy. Asteroid täsiri hemme zady erbet üıtgedıänçä durmuşyň kadalydygyny görkezıär.

 

Bu haıwanlar deňizde gezdimi? Softumşak kenardan içjek bolıardylar.

    Robert tarapyndan tapylan galyndylaryň sany, bogaz döwrüniň ahyrynda-da Tanisiň durmuş bilen örtülendigini görkezıär.

 

Robertiň topary özüne çekiji öňdebaryjy zynjyry yzarlaıar. Ilkinji maglumat, köpçülikleıin ıitip gitmegi başdan geçiren balyklaryň galyndylary.

 

Ine agaç. Munuň garşysynda balyklaryň jesetleri gaty gysyldy.

 

Ine, şu ıerde we ol ıerde käbir galyndylar. Ine, biri we gapdalynda bu tarapa seredıän başga bir bekre. Howuz bekre balygynyň aşagynda başga bir bekre balygy bar. Bedeni agaç sütüniniň aşagyna girıär we beıleki tarapynda peıda bolıar.

    Şonuň üçin gaıa gatlagy gözenekli we galyňlygy bir metr töweregi. Şol we beıleki üıtgeşik aıratynlyklar, Robertiň pikirine görä adatdan daşary hadysany görkezıär. Perhapshtimal, bu ıerde suw joşmagy ıa-da palçyk bolup, hemme zady bir bada gömüpdir.

 

Robertiň nazaryıetine görä, agaç sütünleriniň arkasynda tutulan we sferalar bilen gurşalan balyklar haısydyr bir suw joşmasyndan soň öldi we tiz çökündilerde jaılandy. Şonuň üçinem şeıle gowy saklanypdyr. Tolkun tolkunyna näme sebäp boldy? Bir çaklama görä, deňze urlan asteroid sunamä sebäp boldy. Indi düıbünden başga bir sunami hakda gürleşıäris. Häzirki zaman sunamisinden has ıokary we uludy. ... Boıy azyndan bir kilometre ıetdi.

 

Sunami Tanisde görlen gatlaklara sebäp bolup bilermi?

 

Programmalardaky gözlegçiler dogry ıolda diıip pikir edıärin. Suw hakykatdanam dinozawrlaryň ıok edilmegine gatnaşdy. Bu diňe bir programmada beıan edilen Hell Creek sebitinde däl, eısem beıleki ıerlerde-de boldy. Hell Creek dinozawrlaryň tapylan ıerlerinden diňe biridir, sebäbi bu haıwanlaryň galyndylary bütin dünıäde tapyldy. Aslynda, bu haıwanlaryň galyndylary, beıleki haıwanlaryň galyndylary ıaly, süışmeler bu haıwanlary ilki palçykda gömmedik bolsa-da bolmazdy. Häzirki wagtda emele gelmegi gaty kyn bolan ähli galyndylaryň gelip çykyşyny düşündirmegiň ıeke-täk usuly. Maksatnamada galyndylaryň döredilmeginiň seırek hadysadygy hem kabul edildi: "Haıwan näçe çalt jaılansa ıa-da jaılamak hatda onuň ölümine sebäp bolsa, galyndylar üçin has amatly şertler ıüze çykıar. ... Haıwanlaryň 99,9% -i gazylyp alynmaıar. "

   Ikinjiden, maksatnama ammiak we balyk ıaly deňiz haıwanlarynyň agaçlar we dinozawrlar bilen bir gatlakda tapylandygyny aıtdy. Bu nädip mümkin? Deňiz haıwanlary, gury ıerdäki haıwanlar we agaçlar bir gatlakda nädip bolup biler? Onlyeke-täk düşündiriş, programmada görkezilişi ıaly uly sunaminiň bu hadysany döredendigi. Programma hatda sunaminiň ululygy barada "Onuň beıikligi azyndan bir kilometre ıetdi" -diıdi.

    Öňküsi bilen näme diıesim gelıär? Uly sunami hakda aıdıan bolsak, näme üçin Injilde weırançylygyň sebäbi hökmünde agzalan Suw hakda gönüden-göni gürleşip bilmeris? Dinozawrlaryň we beıleki görnüşleriň ıok edilmeginiň iň ähtimal sebäbi. Aşakdaky sitatalaryň görkezişi ıaly birnäçe ıüz irki suw joşmasy hasaplary tapylandygy sebäpli bu meseläni göz öňünde tutmalydyrys:

 

Gresiıanyň, Hytaıyň, Perunyň we Demirgazyk Amerikanyň ıerli halklaryny goşmak bilen 500 töweregi medeniıet dünıäde meşhurdyr, rowaıatlar we mifler taıpanyň taryhyny üıtgeden uly suw joşmasynyň täsirli hekaıasyny beıan edıär. Köp hekaıalarda, Nuhuňky ıaly, suw joşmasyndan diňe birnäçe adam halas boldy. Halklaryň köpüsi suw joşmasyny bir sebäbe görä adamzat zerarly halyslar sebäp boldy diıip hasaplaıardylar. Belki, Nuh döwründäki ıaly we Demirgazyk Amerikanyň ıerli Amerikaly Hopi taıpasynyň rowaıatynda bolşy ıaly, korrumpirlenen bolsa gerek, ıa-da Gilgamyş eposynda bolşy ıaly gaty köp we gaty sesli adamlar bar bolsa gerek. (Kalle Taipale: Lewoton maapallo, s. 78)

  

Lenormant "Taryhyň başlangyjy" atly kitabynda şeıle diııär:

"Suw joşmasy baradaky wakanyň adamzat maşgalasynyň ähli pudaklarynda ähliumumy däp-dessurdygyny subut etmek mümkinçiligimiz bar, şonuň üçin göz öňüne getirilen erteki hasaplap bolmajak belli we birmeňzeş däp-dessur. Hakyky ıat bolmaly we adamzat maşgalasynyň ilkinji ene-atalarynda şeıle güıçli täsir galdyran waka, hatda olaryň nesilleri hem muny ıatdan çykaryp bilmejek waka. (Toıwo Seljawaara: Oliko vedenpaisumus ja Nooan arkki mahdollinen?, 5 sah.)

 

Dürli jynsdaky halklaryň suw joşmasy barada dürli miras hekaıalary bar. Grekler Suw hakda bir hekaıa gürrüň berdiler we ol Deukalion atly bir gahrymanyň töwereginde; Kolumbdan has öň, Amerika yklymynyň ıerli ilatynda uly suw joşmasyny ıatda saklaıan hekaıalar bardy. Suw hakda ertekiler Awstraliıada, Hindistanda, Polineziıada, Tibetde, Kaşmirde we Litwada şu güne çenli nesilden-nesle dowam edip gelıär. Bularyň hemmesi diňe ertekiler we hekaıalarmy? Olaryň hemmesi düzülendirmi? Olaryň hemmesiniň şol bir uly betbagtçylygy suratlandyrmagy ähtimal. (Werner Keller: Oikeassa-da Raamattu, sah. 29)

 

Beıleki bir sebäp, Gimalaı dag Ewerest dagy we beıleki beıik dag gerişleri ıaly beıik dag gerişlerinde deňiz haıwanlarynyň we ösümlikleriniň galyndylary. Alymlaryň bu mesele boıunça öz kitaplaryndan käbir sitatalar:

 

Beagle Darwin syıahat edıärkä, And daglarynyň belentliginden gazylyp alnan deňiz gabyklaryny tapdy. Häzirki wagtda dagyň bir wagtlar suwuň astyndadygyny görkezıär. (Jerri A. Koin: Miksi totta boıunça ewolıusiıa [Näme üçin ewolıusiıa dogry], 127 sah.)

 

Dag gerişlerindäki gaıalaryň asyl tebigatyna ıakyndan syn etmegiň sebäbi bar. Iň gowusy, Alp daglarynda, demirgazykdaky hek daglarynda, Helwetian zonasy diılip atlandyrylıar. Hk daşy esasy gaıa materialydyr. Bu ıerdäki gaıalara dik eňňitlerde ıa-da dagyň depesine seredenimizde - eger şol ıere çykmaga güıjümiz ıeten bolsa, onda galyndy haıwanlaryň galyndylaryny, haıwan galyndylaryny taparys. Olara köplenç erbet zeper ıetıär, ıöne tanalıan bölekleri tapmak bolıar. Şol galyndylaryň hemmesi hek gabyklary ıa-da deňiz jandarlarynyň süňkleri. Olaryň arasynda spiral sapakly ammiaklar we esasanam goşa gabykly gysgyçlar bar. (…) Okyjy şu wagt dag gerişleriniň deňziň düıbünde gatlaklara bölünip bilinıän köp sanly çökündi saklaıandygyny aňladıar. (236,237 sah. "Muuttuwa maa", Pentti Eskola)

 

Kıuşudaky Japaneseapon uniwersitetinden Harutaka Sakai Gimalaı daglarynda bu deňiz galyndylaryny köp ıyllap gözledi. Ol we topary, Mezozoı döwründen bäri tutuş akwariumy sanap geçdiler. Döwülen deňiz liliıalary, häzirki deňiz balyklary we ıyldyz balyklary bilen garyndaşlary, deňiz derejesinden üç kilometr belentlikde gaıa diwarlarda duş gelıär. Ammonitler, belemnitler, merjenler we plankton daglaryň gaıalarynda galyndylar hökmünde tapylıar (…)

   Iki kilometr belentlikde geologlar deňziň özünden galan yz tapdylar. Tolkuna meňzeş gaıa üstü, pes suw tolkunlaryndan gumda galan görnüşlere gabat gelıär. Hatda Ewerestiň depesinden sansyz deňiz haıwanlarynyň galyndylaryndan suwuň aşagynda dörän hek daşynyň sary zolaklary hem tapylıar. ("Maapallo ihmeiden planeetta", 55 sah.)

 

Aboveokardakylardan näme netije çykaryp bolar? Millionlarça ıyl hakda gürleşmegiň manysy ıok, sebäbi dinozawryň galyndylarynyň özi beıle zada güwä geçmeıär. Olaryň içindäki ıumşak dokumalar, radiokarbon, DNK we gan öıjükleri diňe gysga wagtyň bardygyny görkezıär. Muňa derek, bu haıwanlar, esasan, bu wakadan soň ıaşasa-da, Injilde agzalan Silden öldi. Muny köp halklaryň arasynda aagdarhalaryň şekillendirilmegi subut edıär.

     Bu meselede başga-da köp mysal getirip bolar, ıöne öňki mysallar Injiliň suw joşmasy baradaky beıanynyň hakyky taryhdygyny görkezer diıip umyt edıärin, ıöne millionlarça ıyl hyıaldyr. Universelemiň döreışi we ıaşaışyň başlangyjy baradaky ateist teoriıalar şuňa meňzeş hyıalyň bir bölegidir, sebäbi hiç bir asman jisimi öz-özünden döräp bilmez we durmuş öz-özünden döräp bilmez. Munuň üçin ıekeje ateist alymyň hem tassyklaıan ıekeje subutnamasy ıok. Bu meseleler hakda birnäçe makalamda ıazdym, olarda ateist alymlaryň dogruçyl pikirleri hem bar. Her kimiň bu zatlara has ıakyndan göz aılamagyny arzuw edıärin. Özümem ateist ıaradylyş teoriıalaryna we millionlarça ıyllap ynanıan ateist boldum. Indi men olary ertekiler, ıalanlar we ertekiler hasaplaıaryn.

 


 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

Millionlarça ıyl / dinozawrlar / adamyň ewolıusiıasy?
Dinozawrlaryň ıok edilmegi
Aldawda ylym: gelip çykyş ateistik teoriıalary we millionlarça ıyl
Dinozawrlar haçan ıaşapdyrlar?

Injiliň taryhy
Suw

Hristian ynamy: ylym, adam hukuklary
Hristiançylyk we ylym
Hristian imany we adam hukuklary

Gündogar dinleri / Täze döwür
Budda, Buddizm ıa-da Isa?
Reenkarnasiıa dogrumy?

Yslam
Muhammet aıatlary we durmuşy
Yslamda we Mekgede butparazlyk
Gurhan ygtybarlymy?

Etiki soraglar
Gomoseksualizmden azat boluň
Jyns taıdan bitarap nika
Abort jenaıat işi
Ewtanaziıa we döwrüň alamatlary

Halas bolmak
Halas bolup bilersiňiz