Nature


Main page | Jari's writings | Other languages

This is a machine translation made by Google Translate and has not been checked. There may be errors in the text.

   On the right, there are more links to translations made by Google Translate.

   In addition, you can read other articles in your own language when you go to my English website (Jari's writings), select an article there and transfer its web address to Google Translate (https://translate.google.com/?sl=en&tl=fi&op=websites).

                                                            

 

rhaglen deledu "Dinosaur Apocalypse"

 

 

Darllenwch sut maer rhaglen deledu seciwlar yn cyfeirio at y tswnami mawr a ddigwyddodd gyda dinistr deinosoriaid, sef y Dilyw yn amlwg yn y Beibl

                                                           

Digwyddais weld rhaglen dwy ran ar y teledu o'r enw Dinosaur Apocalypse (Dinosaur Apocalypset., BBC/PBS/France Tlvisions, Iso-Britannia, 2022.). Cododd y gred gyffredin bod y deinosoriaid wedi marw o ddifodiant tua 65 miliwn o flynyddoedd yn l ar ddiwedd y cyfnod Cretasaidd fel y'i gelwir. Awgrymwyd mai'r rheswm am hyn yw asteroid a darodd y ddaear ac a achosodd ddinistrio'r deinosoriaid.

     Beth oeddech chi'n ei gofio am y rhaglen hon? Cytunaf fod deinosoriaid, fel bywyd arall, yn wynebu dinistr, ond gellir anghytuno 'r dyddio a'r rheswm dros y dinistr.

    Yn gyntaf, presenoldeb deinosoriaid ar y ddaear. Oedden nhw wir yn byw dros 65 miliwn o flynyddoedd yn l? Ni fyddaf yn trafod y pwnc hwn ymhellach yma gan fy mod wedi ymdrin ag ef yn fy ysgrifau eraill. Ni ddywedaf ond nad oes gan y ffosilau deinosoriaid unrhyw farciau na thagiau yr oeddent yn byw bryd hynny. Yn lle hynny, mae'r meinweoedd meddal, radiocarbon, DNA, a chelloedd gwaed a geir yn y ffosilau yn awgrymu'n gryf ei bod hi ychydig filoedd o flynyddoedd ers eu presenoldeb ar y Ddaear ar y mwyaf. Mae'r pethau hyn yn y ffosilau yn dystiolaeth o'u difodiant diweddar, nid y difodiant a ddigwyddodd filiynau o flynyddoedd yn l.

    Yn ogystal, byddai ymchwilwyr yn gwneud yn dda i gymryd i ystyriaeth y ffaith bod llawer o straeon traddodiadol wedi cyfeirio dro ar l tro at ddreigiau, sy'n debyg iawn i ddeinosoriaid. Efallai y bydd rhai yn dweud mai dim ond creaduriaid chwedlonol oeddent, ond mewn gwirionedd roedd darluniau draig yn gyffredin ymhlith y rhan fwyaf o bobl, fel y dengys y dyfyniad canlynol. Mae hwn yn sicr yn gwestiwn o anifeiliaid diflanedig, y gallai bodau dynol cynnar eu profi dim ond ychydig filoedd o flynyddoedd yn l. Ni fathwyd y term deinosor tan y 1800au gan Richard Owen.

 

Mae'r dreigiau mewn chwedlau, yn rhyfedd ddigon, yn union fel anifeiliaid go iawn a oedd yn byw yn y gorffennol. Maent yn debyg i ymlusgiaid mawr (deinosoriaid) a oedd yn rheoli'r wlad ymhell cyn i ddyn fod wedi ymddangos. Yn gyffredinol, roedd dreigiau'n cael eu hystyried yn ddrwg ac yn ddinistriol. Cyfeiriodd pob cenedl atynt yn eu mytholeg. ( The World Book Encyclopedia, Cyf. 5, 1973, t. 265)

 

Beth am achos difodiant y deinosoriaid? Cyflwynwyd achos y dinistr yn y rhaglen fel asteroid a darodd y ddaear fwy na 65 miliwn o flynyddoedd yn l. Fodd bynnag, yn y rhaglen fe gyfaddefwyd "nad oes neb wedi dod o hyd i ffosil deinosor i brofi eu bod wedi marw o ganlyniad i'r gwrthdrawiad". Mewn geiriau eraill, mae asteroid sy'n cwympo i'r ddaear yn esboniad gwael am ddifodiant y deinosoriaid.

    Yn hytrach, lluniodd y rhaglen esboniad llawer mwy rhesymol am ddinistrio'r deinosoriaid: dŵr. Dywedwyd a magwyd droeon yn y rhaglen y byddai tswnami mawr wedi achosi dinistr y deinosoriaid yn ardal Hell Creek. Dyma rai dyfyniadau o'r rhaglen:

 

Dyma amgylchedd dŵr croyw ffurfiad Hell Creek. Daw'r shard, sy'n disgleirio mewn arlliwiau o neon coch a gwyrdd, o gregyn anifail mr sip troellog, amonit. Mae'r organeb forol hon wedi mynd i mewn i amgylchedd dŵr croyw lle nad yw'n perthyn. Mae sut y daeth yr ammoniaid i ben yma yn ddirgelwch.

 

Mae haen y graig felly yn fandyllog a thua metr o drwch. Mae hynny a nodweddion anarferol eraill yn pwyntio at ddigwyddiad hynod ym marn Robert. Efallai bod llifogydd neu lithriad llaid wedi digwydd yma, a chladdwyd popeth oddi tano mewn amrantiad.

 

Po gyflymaf y caiff yr anifail ei gladdu, neu os mai claddu yw achos ei farwolaeth hyd yn oed, y mwyaf ffafriol fydd yr amodau ar gyfer ffosileiddio.  nid yw 99.9% o anifeiliaid yn ffosileiddio

 

Roedd dull atgynhyrchu'r pterosaurs yn amlwg yn llwyddiannus. Mae'n awgrymu bod bywyd yn normal nes i effaith asteroid newid popeth mewn ffordd ofnadwy.

 

A gerddodd yr anifeiliaid hyn yn y mr? Roedden nhw'n mynd i yfed o'r arglawdd meddal.

    Mae nifer y ffosilau a ddarganfuwyd gan Robert yn awgrymu, hyd yn oed ar ddiwedd y cyfnod Cretasaidd, fod Tanis yn gyforiog o fywyd.

 

Mae tm Robert yn dilyn cadwyn ddeniadol o arweinwyr. Y cliw cyntaf yw ffosilau pysgod a brofodd ddifodiant torfol.

 

Dyma bren. Yn ei erbyn, mae carcasau'r pysgod wedi'u gwasgu'n dynn.

 

Dyma rai ffosilau yma ac acw. Dyma un ac wrth ei ymyl sturgeon arall yn wynebu fel hyn. Islaw sturgeon y pwll mae sturgeon arall. Mae ei gorff yn mynd o dan foncyff y goeden ac yn ymddangos ar yr ochr arall.

    Mae haen y graig felly yn fandyllog a thua metr o drwch. Mae hynny a nodweddion anarferol eraill yn pwyntio at ddigwyddiad hynod ym marn Robert. Efallai bod llifogydd neu lithriad llaid wedi digwydd yma, a chladdwyd popeth oddi tano mewn amrantiad.

 

Yn l theori Robert, bu farwr pysgod a ddaliwyd yn yr l-groniad o foncyffion coed ac wediu hamgylchynu gan y sfferau ar l cael eu dal mewn rhyw fath o lifogydd a chawsant eu claddun gyflym yn y gwaddod. Dyna pam eu bod wedi cael eu cadw mor dda. Beth achosodd y don lanw? Yn l un ddamcaniaeth, achosodd asteroid yn taror mr tswnami. Nawr rydym yn sn am fath hollol wahanol o tswnami. Roedd yn llawer uwch ac yn fwy na tswnamis heddiw. ... Ei uchder oedd o leiaf cilometr.

 

A allai tswnami fod wedi achosi'r haeniad a welwyd yn Tanis?

 

Rwy'n meddwl bod yr ymchwilwyr yn y rhaglenni ar y trywydd iawn. Roedd dŵr yn ymwneud dinistrio'r deinosoriaid mewn gwirionedd. Roedd hyn nid yn unig yn wir yn ardal Hell Creek, a gafodd sylw yn y rhaglen, ond ym mhobman arall hefyd. Nid yw Hell Creek ond yn un o'r lleoedd y cafwyd hyd i ddeinosoriaid, gan fod olion yr anifeiliaid hyn wedi'u darganfod ym mhob rhan o'r byd. Mewn gwirionedd, ni fyddai ffosilau o'r anifeiliaid hyn, fel ffosilau anifeiliaid eraill, hyd yn oed yn bodoli pe na bai'r llithriadau llaid wedi claddu'r anifeiliaid hyn yn y mwd yn gyflym yn gyntaf. Dyna'r unig ffordd i egluro tarddiad pob ffosil, na welir fawr ddim o'u ffurfiant heddiw. Yn y rhaglen cyfaddefwyd hefyd fod creu ffosilau yn ddigwyddiad prin: Po gyflymaf y caiff yr anifail ei gladdu, neu os mai claddu yw achos ei farwolaeth hyd yn oed, y mwyaf ffafriol fydd yr amodau ar gyfer ffosileiddio.  nid yw 99.9% o anifeiliaid yn ffosileiddio.

   Yn ail, dywedodd y rhaglen fod anifeiliaid mr fel amonitau a physgod i'w cael yn yr un haenau choed a deinosoriaid. Sut mae hyn yn bosibl? Sut gall anifeiliaid mr, anifeiliaid tir a choed ddigwydd gyda'i gilydd yn yr un haen? Yr unig esboniad yw bod tswnami mawr wedi achosi'r ffenomen hon, fel y cyflwynir yn y rhaglen. Dywedodd y rhaglen hyd yn oed am faint y tswnami bod "Ei uchder o leiaf cilomedr."

    Beth ydw i am ei ddweud gyda'r un blaenorol? Os ydym yn sn am tswnami mawr, pam na allwn ni siarad yn uniongyrchol am y Dilyw a grybwyllir yn y Beibl fel achos dinistr? Dyma'r rheswm mwyaf tebygol dros ddinistrio deinosoriaid a rhywogaethau eraill. Maen werth ystyried y pwynt hwn, gan fod cannoedd o gyfrifon llifogydd cynnar wediu canfod, fel y dengys y dyfyniadau a ganlyn:

 

Mae tua 500 o ddiwylliannau gan gynnwys pobloedd brodorol Gwlad Groeg, Tsieina, Periw a Gogledd America yn hysbys yn y byd lle maer chwedlau ar mythaun disgrifio stori rymus am lifogydd mawr a newidiodd hanes y llwyth. Mewn llawer o straeon, dim ond ychydig o bobl a oroesodd y llifogydd, yn union fel yn achos Noa. Roedd llawer o'r bobloedd yn ystyried bod y llifogydd wedi'i achosi gan dduwiau a oedd, am ryw reswm neu'i gilydd, wedi diflasu ar y math dynol. Efallai fod y bobl yn llwgr, fel yn oes Noa ac mewn chwedl gan lwyth Hopi Brodorol America yng Ngogledd America, neu efallai bod gormod o bobl a rhy swnllyd, fel yn epig Gilgamesh. (Kalle Taipale: Levoton maapallo, t. 78)

  

Dywed Lenormant yn ei lyfr "Beginning of History":

"Mae gennym ni'r cyfle i brofi bod stori'r Dilyw yn draddodiad cyffredinol ym mhob cangen o'r teulu dynol, ac ni ellir ystyried traddodiad mor sicr ac unffurf hwn yn chwedl ddychmygol. Rhaid iddo fod yn atgof o wir a digwyddiad brawychus, digwyddiad a wnaeth argraff mor gryf ar feddyliau rhieni cyntaf y teulu dynol fel na allai hyd yn oed eu disgynyddion byth ei anghofio. (Toivo Seljavaara: Oliko vedenpaisumus ja Nooan arkki mahdollinen?, t. 5)

 

Mae gan bobl o wahanol hil wahanol straeon treftadaeth am y trychineb llifogydd enfawr. Mae'r Groegiaid wedi adrodd stori am y Dilyw, ac mae'n canolbwyntio ar gymeriad o'r enw Deukalion; hyd yn oed ymhell cyn Columbus, roedd gan frodorion cyfandir America straeon a oedd wedi cadw'r cof am y llifogydd mawr yn fyw. Mae straeon am lifogydd wedi'u symud ymlaen o genhedlaeth i genhedlaeth hyd heddiw hefyd yn Awstralia, India, Polynesia, Tibet, Kamir a Lithwania. Ai dim ond chwedlau a straeon ydyn nhw i gyd? Ydyn nhw i gyd wedi'u gwneud i fyny? Mae'n debyg eu bod i gyd yn disgrifio'r un trychineb mawr. (Werner Keller: Raamattu on oikeassa, t. 29)

 

Rheswm arall yw gweddillion anifeiliaid morol a phlanhigion ar fynyddoedd uchel, gan gynnwys Mynydd Everest yr Himalaya a chadwyni uchel o fynyddoedd eraill. Dyma rai dyfyniadau o lyfrau'r gwyddonwyr eu hunain ar y pwnc:

 

Wrth deithio ar y Beagle daeth Darwin ei hun o hyd i gregyn mr wedi'u ffosileiddio o uchel i fyny Mynyddoedd yr Andes. Dengys fod yr hyn sydd yn awr yn fynydd unwaith dan ddwfr. (Jerry A. Coyne: Miksi evoluutio on totta [Pam fod esblygiad yn wir], t. 127)

 

Mae yna reswm i edrych yn fanwl ar natur wreiddiol y creigiau mewn cadwyni mynyddoedd. Fe'i gwelir orau yn yr Alpau, yn Alpau calch y parth gogleddol, fel y'i gelwir, Helvetian. Calchfaen yw'r prif ddeunydd craig. Pan edrychwn ar y graig yma ar y llethrau serth neu ar ben mynydd - pe bai gennym yr egni i ddringo i fyny yno - byddwn yn y pen draw yn dod o hyd i weddillion anifeiliaid wedi'u ffosileiddio, ffosiliau anifeiliaid, ynddi. Maent yn aml yn cael eu difrodi'n ddrwg ond mae'n bosibl dod o hyd i ddarnau adnabyddadwy. Cregyn calch neu sgerbydau creaduriaid y mr yw'r holl ffosilau hynny. Yn eu plith mae amonitau troellog, ac yn enwedig llawer o gregyn bylchog dwbl. () Efallai y bydd y darllenydd yn pendroni ar y pwynt hwn beth mae'n ei olygu bod cadwyni o fynyddoedd yn dal cymaint o waddodion, sydd hefyd i'w gweld wedi'u haenu yng ngwaelod y mr. (t. 236,237 "Muuttuva maa", Pentti Eskola)

 

Ers blynyddoedd lawer mae Harutaka Sakai o Brifysgol Japan yn Kyushu wedi ymchwilio i'r ffosilau morol hyn ym Mynyddoedd yr Himalaya. Mae ef a'i grŵp wedi rhestru acwariwm cyfan o'r cyfnod Mesozoig. Mae lilau mr bregus, sy'n perthyn i'r draenogod mr a'r sr mr presennol, i'w cael mewn waliau creigiau fwy na thri chilometr uwchben lefel y mr. Mae amonitau, belemnites, cwrelau a phlancton i'w cael fel ffosilau yng nghreigiau'r mynyddoedd ()

   Ar uchder o ddau gilometr, daeth daearegwyr o hyd i olion a adawyd gan y mr ei hun. Mae ei wyneb craig tebyg i donnau yn cyfateb i'r ffurfiau sy'n aros yn y tywod o donnau dŵr isel. Hyd yn oed o ben Everest, mae stribedi melyn o galchfaen i'w cael, a gododd o dan ddŵr o weddillion anifeiliaid morol di-rif. ("Maapallo ihmeiden planeetta", t. 55)

 

Beth ellir ei gasglu o'r uchod? Mae'n ddibwrpas siarad am filiynau o flynyddoedd, oherwydd nid yw'r ffosilau deinosoriaid eu hunain yn tystio i'r fath beth. Mae'r meinweoedd meddal, radiocarbon, DNA a chelloedd gwaed ynddynt yn pwyntio'n glir at gyfnodau byr yn unig o amser. Yn lle hynny, bu farw'r anifeiliaid hyn yn bennaf yn y Llifogydd a grybwyllir yn y Beibl, er eu bod yn dal i fyw ar l y digwyddiad hwn. Ceir tystiolaeth o hyn gan y darluniau o ddreigiau ymhlith llawer o bobloedd.

     Gellid dod llawer o enghreifftiau eraill i fyny ar y pwynt hwn, ond rwy'n gobeithio bod yr enghreifftiau blaenorol yn dangos bod disgrifiad y Beibl o'r llifogydd yn hanes go iawn, ond dychymyg yw'r miliynau o flynyddoedd. Mae damcaniaethau anffyddiol am darddiad y bydysawd a dechrau bywyd yn rhan o ddychymyg tebyg, gan na all unrhyw gyrff nefol godi ar eu pen eu hunain, ac ni all bywyd godi ar ei ben ei hun. Nid oes un darn o dystiolaeth ar gyfer y rhain, y mae hyd yn oed sawl gwyddonydd anffyddiol wedi cyfaddef. Rwyf wedi ysgrifennu am y materion hyn mewn nifer o fy erthyglau, ac maent hefyd yn cynnwys barn onest gwyddonwyr anffyddiwr. Hoffwn pe bai pawb yn ymchwilio i'r pethau hyn yn agosach. Roeddwn i fy hun yn arfer bod yn anffyddiwr a oedd yn credu mewn damcaniaethau anffyddiol o greu a miliynau o flynyddoedd. Nawr rwy'n eu hystyried yn chwedlau, yn gelwyddau ac yn chwedlau tylwyth teg.

 

 


 

 


 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus is the way, the truth and the life

 

 

  

 

Grap to eternal life!

 

Other Google Translate machine translations:

 

Miliynau o flynyddoedd / deinosoriaid / esblygiad dynol?
Dinistrio deinosoriaid
Gwyddoniaeth mewn lledrith: damcaniaethau anffyddiol am darddiad a miliynau o flynyddoedd
Pryd oedd y deinosoriaid yn byw?

Hanes y Beibl
Y Llifogydd

Ffydd Gristnogol: gwyddoniaeth, hawliau dynol
Cristnogaeth a gwyddoniaeth
Ffydd Gristnogol a hawliau dynol

Crefyddau'r Dwyrain / Oes Newydd
Bwdha, Bwdhaeth neu Iesu?
Ydy ailymgnawdoliad yn wir?

Islam
datguddiadau a bywyd Muhammad
Eilun-addoliaeth yn Islam ac ym Mecca
A yw'r Koran yn ddibynadwy?

Cwestiynau moesegol
Byddwch yn rhydd rhag cyfunrywioldeb
Priodas rhyw-niwtral
Mae erthyliad yn weithred droseddol
Ewthanasia ac arwyddion yr amseroedd

Iachawdwriaeth
Gallwch gael eich achub